23, జూన్ 2017, శుక్రవారం

విశ్వములో జీవితం, -

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రే నమ:

హాస్యం

మాష్టర్: ఒక విద్యార్థిని పిలిచి ఒక చెట్టును చూపి నీ అభిప్రాయము చెప్పు అని అడిగాడు
విద్యార్థి : నిజం చెప్పఁ మంటారా, అబద్ధం చెప్పా మంటారా, అని అడిగాడు
మాష్టర్ : నిజమే చెప్పు
విద్యార్థి : ఆచెట్టుకు ఆకులు రాలి పోతున్నాయి
మాష్టర్ : అవును బాగా గుర్తించావు, దానిని బట్టి నీకేం తెలుస్తుంది?
విద్యార్థి : వానలు పడ్డాక ఆకులు వస్తాయి కదండీ
మాష్టర్ : వెరీ గుడ్ బాగా అర్ధం చేసుకున్నావు
విద్యార్థి : నాకో డౌట్ ఉన్నది చెపుతారా గురువుగారు
మాష్టర్ : అడుగు చెప్తా
విద్యార్థి : ఆకులు రాలినట్లు మీ జుట్టు రాలింది కదండి, వానలుబడితే బట్టతలపై జుట్టు మొలుస్తుందాండీ:
మాష్టర్ : నేటి విద్యార్థులు ఎలా మారారో కదా, వీళ్ళదగ్గర చాలా జాగర్త గా ఉండాలి కదా, అయితే నీవు చెప్పు  
విద్యార్థి : "ఆకురాలుతూ చెపుతుంది మన జీవితం శాశ్వితం కాదని " కదండీ గురువుగారు
మాష్టర్ : ఆ ...ఆ ....ఆ .....

మాష్టర్: ఒక విద్యార్థిని పిలిచి ఒక పువ్వు ను చూపి నీ అభిప్రాయము చెప్పు అని అడిగాడు
విద్యార్థి : నిజం చెప్పఁ మంటారా అబద్ధం చెప్పా మంటారా అని అడిగాడు
మాష్టర్ : నిజమే చెప్పు
విద్యార్థి : ఆపువ్వు వికసించి పరిమళాలు వెదజల్లు తున్నదని తెలుస్తున్నది
మాష్టర్ : వెరీ గుడ్ బాగా అర్ధం చేసుకున్నావు
విద్యార్థి : నాకో డౌట్ ఉన్నది చెపుతారా గురువుగారు
మాష్టర్ : అడుగు చెప్తా
విద్యార్థి : పువ్వు వికసించడం, స్త్రీలతో పోల్చుతారు ఎందుకండీ
మాష్టర్ : మనసులో వయసుకు మించినవి అడుగుతున్నాడు అనుకుంటూ  నేటి విద్యార్థులు ఎలా మారారో కదా, వీళ్ళదగ్గర చాలా జాగర్త గా ఉండాలి కదా, అయితే నీవు చెప్పు
విద్యార్థి :"ప్రతిరోజూ గౌరవముగా వికసిస్తూ జీవించమని " కదండీ గురువుగారు
మాష్టర్ : ఆ ...ఆ ....ఆ .....
   
మాష్టర్: ఒక విద్యార్థిని పిలిచి ఒక మేఘాన్ని చూపి నీ అభిప్రాయము చెప్పు అని అడిగాడు
విద్యార్థి : నిజం చెప్పఁ మంటారా అబద్ధం చెప్పా మంటారా అని అడిగాడు
మాష్టర్ : నిజమే చెప్పు
విద్యార్థి : ఆ మేఘం నీరు కార్చటానికి రడీగా ఉన్నది
మాష్టర్ : వెరీ గుడ్ బాగా అర్ధం చేసుకున్నావు
విద్యార్థి : నాకో డౌట్ ఉన్నది చెపుతారా గురువుగారు
మాష్టర్ : అడుగు చెప్తా
విద్యార్థి : మేఘం నీరుకార్చడం, పిల్లల ఏడుపుతో పోలుస్తారెందుకు
మాష్టర్ : మనసులో వయసుకు మించినవి అడుగుతున్నాడు అనుకుంటూ  నేటి విద్యార్థులు ఎలా మారారో కదా, వీళ్ళదగ్గర చాలా జాగర్త గా ఉండాలి కదా, అయితే నీవు చెప్పు
విద్యార్థి :" చెడుని గ్రహిస్తూ మంచిని పంచమని " ఆకలేసి కన్నీరు కారిస్తే ఆకలి తీరు తుందని  " కదండీ గురువుగారు
మాష్టర్ : ఆ ...ఆ ....ఆ .....