19, జూన్ 2017, సోమవారం

విశ్వములో జీవితం-28

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:
గీతాజ్ఞానము

నాలుగు చక్రాలతో నడిచే రధము ఒక చక్రముతో నడవలేనట్లుగా అనేక చక్రాలతో నడిచే సంసారం  పురుషాకార శక్తి, దైవ శక్తి అనే "2 " కలసి నడిపితేనే సంసారము మనే నావ ఆటుపోటులను తట్టుకొని గమ్యాన్ని చేరుతుంది. ఓ మనిషి తెలుసుకో మాయా మోహము చేత చేయక యుందురు స్మరణము, నిజాన్ని తెలుసుకోలేరు కామము శాశ్వితము అని భావించెదరు మిడి మిడి జ్ఞానముతో విర్రవీగేదరు. సుఖము ఉన్నప్పుడు దైవము కనబడదు, కష్టము ఉన్నప్పుడు దైవాన్ని దూషించెదరు.

ఒక వేదాంతి ఈవిదముగా పాడుతున్నడు. 

 
కొందరు విధులను చేయుట చేత కాదని
నిధులను కాజేయుచూ అవినీతిగా మెలిగెన్
కృష్ణా

అధములను చూడగా వంత పలుకుతూ
మదిని వేధించు పలుకులు పలికెన్
కృష్ణా

విలువలు మారినప్పుడు వింతలూ చూపుచూ
మలుపులు పెరిగినప్పుడు కోపము పెరుగు చుండెన్
కృష్ణా
సూలములతో పొడిచినట్లు మాటలాడుచూ
మనసును విరుచుటకు ప్రయత్నం ఉండెన్
కృష్ణా

నెయ్యము చేసితి పలువిధములైన ప్రేమలతో
వియ్యము చేసితి నమనసునొప్పింపగా
కృష్ణా
కయ్యము వదలి నెయ్యముతో మెదిలితిని
చెయ్యను చేసిన తప్పులను, వేధింపులను
కృష్ణా

హాసముతో బ్రతికితిని నిత్య జీవితము నందూ
మోహముతో తెలియక మోసములు చేసితిని
కృష్ణా
వీసము విలువ లేని వాని మాటలను గొప్పగా నమ్ముచూ
రోషము తెచ్చుకోక నిజం తెలుసుకొని బ్రతుకుచుండెన్
కృష్ణా 

ఆ పరాత్పరుడు పరమాన్నము ప్రాణులకందరికి అందించును, బ్రతికి నంత కాలము సంతోషముతో, స్పర్శ జ్ఞానము తో, పంచ భూతాల సాక్షిగా  నడుచు కొన వలెను. రోగములు దరిదాపుల్లో రావు, రోచిష్ఠునిచే రోగ నిరోధక శక్తిని వేగము గా పొందవచ్చును.