31, మే 2016, మంగళవారం

Internet elugu Magazine for the month of 6/2016/21


                     ఓం శ్రీ రాం  ఓం శ్రీ రాం ఓం శ్రీ రాం 
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు (చదవండి -వినండి - మనస్సును ప్రశాంత పరుచుకొండి) 
హేతుయుక్తము - అర్ధయుక్తము - స్నేహయుక్తము - 
                                           మా లక్ష్యము 
సంచిక  (21) జూన్  నెల 1వ వారం 
సంపాదకులు: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ, మేనేజర్ :  మల్లాప్రగడ శ్రీ దేవి
..........................................................................................................................................................
సహాయకులు : గూగల్, పేస్ బుక్, యుట్యూబ్, వివిధ పత్రికలు, నా మైల్ కు కధలు, నా భావ కవితలు,కధలు మరియు అనేకం
...........................................................................................................

 విష్ణు సహస్త్రనామ స్తోత్ర భాష్యం (7వ శ్లోకం నుండి 10వ శ్లోకం )
 శ్లో. అగ్రాహ్య:  శాశ్వతః  కృష్ణో లోహితాక్షః ప్రతర్దనః
ప్రభూత స్త్రికకుబ్ధామ పవిత్రం మంగళం పరమ్.!!7!!

అగ్రాహ్య: = కర్మేన్ద్రియములచేత గ్రహింప బడనివాడు,
శాశ్వతః = సర్వ కాలముల యందు యుండు వాడు,
కృష్ణ : = నీలి వర్ణము శరీరము గలవాడు,
లోహితాక్షః= ఎర్రని నేత్రములుకలవాడు,
ప్రతర్దనః =ప్రళయమున భూతముల హింసించువాడు,
ప్రభూత:= జ్ఞానైస్వర్యాది గుణ సంపన్నుడు,
త్రికకుబ్ధామ= అధో మద్య భేదము చేత  మూడు దిశలకును స్థానముగా  నున్నవాడు,
పవిత్రం= సమస్త హేయ గుణములకు ఎదురు కోటి అయిన వాడు కనుక పరిశుద్దుడు,
మంగళం పరమ్.= స్వయం ప్రకాశక ఆనందరూపి అయి, కళ్యాణ రూపిగా నుండేవాడు,

భావము : కర్మేన్ద్రియములచేత గ్రహింప బడనివాడు,  సర్వకాలముల యందు యుండు వాడు,  నీలి వర్ణము శరీరము గలవాడు, ఎర్రని 
నేత్రములు కలవాడు, ప్రళయమున భూతముల హింసించువాడు,  జ్ఞానైస్వర్యాది గుణ సంపన్నుడు,  అధో మద్య భేదము చేత  మూడు దిశలకును స్థానముగా  నున్నవాడు, సమస్త హేయ గుణములకు ఎదురు కోటి అయిన వాడు కనుక పరిశుద్దుడు,  స్వయం ప్రకాశక ఆనందరూపి అయి, కళ్యాణ రూపిగా నుండేవాడు,  అగు పరమాత్మునికి ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాము . 
 


శ్లో. ఈశాన ప్రాణదః ప్రాణో జ్యేష్ఠ శ్రేష్ఠ ప్రజాపతిః
హిరణ్య గర్భో భూగర్భో మాధవో మధు సూదనః!!8!!


ఈశాన: =  భూతములను శాసించే వాడు,
ప్రాణదః = ప్రాణదానము చేయువాడు,
ప్రాణ: = ఉచ్చ్వాస నిశ్స్వాసలు సలుపు జీవుడు,
జ్యేష్ఠ:= అత్యంత వృద్ధుడు,
 శ్రేష్ఠ: = అత్యంత ప్రశంసా పాత్రుడు
ప్రజాపతిః = సమస్త ప్రజలకు అధిపతియై  ఉన్నవాడు 
హిరణ్య గర్భ: = హిరణ్మయమైన అండము లోపల నుండు వాడు

భూగర్భ: = భూదేవికి సర్వదా తన అనుభవము నిచ్చి గర్భము వలే కాపాడేవాడు
మాధవ := మా అనగా శ్రీదేవి, ధవుడు అనగా భర్త , శ్రీదేవికి భరత యైన వాడు 
మధు సూదనః = మధువనేడి అసురుని సంహరించినవాడు 

భావము :  భూతములను శాసించే వాడు, ప్రాణదానము చేయువాడు,
ఉచ్చ్వాస నిశ్స్వాసలు సలుపు జీవుడు, అత్యంత వృద్ధుడు, అత్యంత ప్రశంసా పాత్రుడు  సమస్త ప్రజలకు అధిపతియై  ఉన్నవాడు,  హిరణ్మ యమైన అండము లోపల నుండు వాడు, భూదేవికి సర్వదా తన అనుభవము నిచ్చి గర్భము వలే కాపాడేవాడు, మా అనగా శ్రీదేవి, ధవుడు అనగా భర్త , శ్రీదేవికి భరత యైన వాడు, మధువనేడి అసురుని సంహరించినవాడు   అగు పరమాత్మునికి ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాము 


శ్లో. ఈశ్వరో విక్రమీ ధన్వీ మేధావీ విక్రమ క్రమః
అనుత్తమో దురాధర్షః కృతజ్ఞః కృతిరాత్మవాన్!!9!!


ఈశ్వర:= సర్వ శక్తి సంపన్నుడు,
విక్రమీ: = శౌర్యము గలవాడు,
ధన్వీ: = ధనుస్సు ధరించినవాడు,
మేధావీ: = మేధబహుగ్రంధదారణ సామర్ద్యము గలవాడు,
విక్రమ:= జగత్తుని దాటి పోయినవాడు,
క్రమః= గమనము సేయు వాడు,
అనుత్తమ: = తనకంటే ఉత్తముడులేనట్టివాడు,

దురాధర్షః = ఎవరి చేతను చలింప జాలని వాడు  
కృతజ్ఞః = ప్రాణులు చేసిన పుణ్య పాప రూపమైన కర్మను తెలిసి కొను వాడు,
కృతి: = పురుష  ప్రయత్నము నకు, సర్వాత్మకుడగుట వలన ఇట్టి కృ తికి ఆధారముగా నుండి కృతి శబ్దముచేత లక్షితుడగుచున్నవాడు,
ఆత్మవాన్ : = తన మహిమ యందే ప్రతిష్టితుడై ఉండు వాడు


భావము :సర్వ శక్తి సంపన్నుడు, శౌర్యము గలవాడు, ధనుస్సు ధరించినవాడు, మేధబహుగ్రంధదారణ సామర్ద్యము గలవాడు, జగత్తుని దాటి పోయినవాడు, గమనము సేయు వాడు, తనకంటే ఉత్తముడు లేనట్టివాడు, ఎవరి చేతను చలింప జాలని వాడు ప్రాణులు చేసిన పుణ్య పాప రూపమైన కర్మను తెలిసి కొను వాడు,  పురుష  ప్రయత్నము నకు, సర్వాత్మకుడగుట వలన ఇట్టి కృ తికి ఆధారముగా నుండి కృతి శబ్దముచేత లక్షితుడగుచున్నవాడు,  తన మహిమ యందే ప్రతిష్టితుడై ఉండు వాడు,   అగు పరమాత్మునికి ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాము . 

 
శ్లో. సురేశః శరణం శర్మ విస్వరేతా ప్రజాభవః
అహః సంవత్సరో వ్యాళః ప్రత్యయః సర్వదర్శనః!!10!!


సురేశః = బ్రహ్మాదులకు కోరిన ఫలములు ఇచ్చువాడు,
శరణం = సమస్త ప్రాణులకును నిరుపాధికమగు ఉపాయమైన వాడు ,
శర్మ: = పరమ సుఖరూపుడు, 
విస్వరేతా: = విశ్వమునకు కారణమైనవాడు,
ప్రజాభవః అహః= సమాస ప్రజలు తన నుండి కలుగునట్టివాడు,
సంవత్సర:= కాలస్వరూపముతో నున్నట్టివాడు గావున యితడు సంవత్సర: అనబడినవాడు,    
వ్యాళః =అభయము నిచ్చి వారలను అణా ఆధీనము గావించు కొనువాడు,
ప్రత్యయః = వారాలకు తన యందు విశ్వాసము కలిగించు వాడు,
సర్వదర్శనః= అంతట కన్నులు గలవాడు, అంతటను ఇంద్రియములు గలవాడు, తన మహిమలన్నీ చూపు వాడు,

భావము : బ్రహ్మాదులకు కోరిన ఫలములు ఇచ్చువాడు,  సమస్త ప్రాణులకును నిరుపాధికమగు ఉపాయమైన వాడు ,  పరమ సుఖరూపుడు,   విశ్వమునకు కారణమైనవాడు,  సమాస ప్రజలు తన నుండి కలుగునట్టివాడు,  కాలస్వరూపముతో నున్నట్టివాడు గావున యితడు సంవత్సర: అనబడినవాడు, అభయము నిచ్చి వారలను అణా ఆధీనము గావించు కొనువాడు, వారాలకు తన యందు విశ్వాసము కలిగించు వాడు, అంతట కన్నులు గలవాడు, అంతటను ఇంద్రి  యములు  గలవాడు, తన మహిమలన్నీ చూపు వాడు, అగు పరమాత్మునికి  ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాము .  
                                                                                               ఇంకా ఉన్నది

* స సూక్తులు
వ్యసనములకు కాకు బానిస
పసలేని వానికి చేయకు బాస
అసలు-నకిలీ తెలుసుకో మనసా
నస పెంచితే లోకువవుతావు తెలుసా    

పసివాని భావాలు అర్ధం చేసుకో
వసీకరణ మంత్రాల జోలికి పోకు
కసితో ఇతరులను కష్ట పెట్టకు
మసి బారిన ముఖాన్ని మార్చుకో

వాసం వదలి చేయకు ఉపవాసం
విస్వాసంలేక పోతే ఉండలేవు నివాసం
శాస్వతం అనేది తెలుసుకోవటం దుర్లబం
ఈస్వరుని కృపే అందరికి అత్యవసరం

మాసం ఏదైతేనేమి ద్యానించుటకు
హాసం ఎదైతే నేమి బ్రతికించుటకు
ప్రాస ఏదైతే నేమి అర్ధం చెప్పు టకు
వ్యసన మేదైతేనేమి ఆరోగ్యం చెడుటకు

అసంధర్బపు పలుకులు పలుకకు
అసముతో అసలకు మోసం చేయకు        
ఆసత్తి  మీద ఆసక్తి చూపు టెందుకు
ఆసరా చూపి ఆపెక్ష పడి ఆశించకు  
--((*))--

*జత కలుపుతా 

నీ ప్రాణానికి స్వాస నేనవుతా
నీ పలుకికి అక్షరం నేనవుతా
నీ సిగ్గుకి స్వప్నం  నేనవుతా 
నీ పసిడికి మెరుగు నేనవుతా 

నీ అందానికి నే కనులవుతా
నీ మనసుకు మమతనవుతా
నీ తనువుకు వలపు నవుతా
నీ సొగసుకు పరిమళమవుతా

నీ ప్రేమకు నా ప్రేమ జత కలుపుతా
నీ మాటా నా మాట జత కలుపుతా
నీ స్నేహం నా స్నేహం జత కలుపుతా
నీ శక్తి నా శక్తి ఒకటిగా జత కలుపుతా

నీ క్షీరమ్ నా ఉదకం  జత కలుపుతా   
నీ మార్గానికి నా మా ర్గం జత కలుపతా
నీ వయసు నా వయసు జత కలుపుతా
నీ పెదాలుకు నా పెదాలు జత కలుపుతా  
--((*))__


image not displayed * (వెన్నెల)

వెన్నెలలో మన అనుభూతి వేరు
మనసే వెన్నెల అన్నారు ఒక కవిగారు
వెన్నెల హ్రుదయాన్నిచల్లపరిచేది వేరు 
వెన్నెల మౌనంగా వచ్చి దుప్పట్లో చేరు

చల్లని గాలిలో వెన్నల కసిగా చేరే తీరు
ఊసులు వినే తోడు వారికి వెన్నెల జోరు
ఒంటరి వానికి వెన్నెల తపన పెంచేది ఏ తీరు
వెన్నెల రోజూ కొత్త మోజుతో వస్తుంది చూసారా మీరు

నీ జ్ఞాపకాలు వెన్నెల్లో పంచిన తీరు
పరవశించి మమేకమైన వెన్నెల తీరు
మదిలో ఉర్రూత ఊగించి జతకలిపినతీరు
నీ హ్రుదయమలోకి కిటికీ ద్వార వెన్నెల చేరు 

--((*)0-- 

ఆట కాదు వేట రా శివా

ఆలూమగల మాట 
అన్నాదమ్ముల మాట
అక్కా చెల్లెల్ల  మాట
మాట కాదు ఆట కదరా శివా

జణనాలు నీ దృష్టిలో ఒక ఆట 
మరణాలు నీ సృష్టిలో ఒక ఆట
ప్రయాణాలు నీ మజిలిలో మాట  
కారణాలు అట కాదురా శివా

సొంతంగా చేసేది కలి వేట
పంతంగా మాట్లాడేది కలి మాట 
అంతంగా పంచేది కలి మూట
ఇంత అంత ఆట కాదురా శివా

తెలుపే మది తొలిచే ఆట
నలుపే మది తలచే ఆట
వలపే మది కొలిచే ఆట
నలుపు తెలుపు ఆటేరా శివా

మన్నుతో కన్ను కాన రాని ఆట
మిన్నుతో కన్ను చూడలేని ఆట 
కన్ను మిన్ను కానరాని కలి వేట
మిధ్య అని ఆడించే అటేరా శివా

--((*))-- 
నా కవితలో "దోశ "

దోశ పలుదేశాల ఆకలి ఆశ
ఆశ కాదు దాని రుచే పేరాశ
మినప, పెసర పలు రకాల దోశ
అది తింటే మారు మన దిశ

ఉల్లి, అల్లం, మిర్చి, ఒకరకం దోశ
అలూకూర్మ, కార, మరోరకం దోశ      
ఉప్మా నేయీ కారపొడి రకం దోశ
ఏది తిన్నా మనకు తృప్తి నిచ్చే ఆశ

అవని యందు ఆకలికి శ్వాశే దోశ
కలిమి, లేమి, కలసి తినేదే దోశ
మయసు మనసు మరిపించే దోశ
అతిదే కాదు, ఆత్మకు తృప్తి నిచ్చేది దోశ 
  
ఎన్ని దోశలు తిన్నా ఇంకా తినాలని పించేది
యాత్రికులు, దేశ భక్తులు తినాలని పించేది
వీరు వారనేది కాదు కలియుగ ప్రజలు తినేది
శక్తిని, మనశాంతిని, పెంచేది ఆంద్రులు తినే దోశ    
--((*)0-- 


* (యవ్వనం)

శరీరంలో  కొంత మార్పు
మనసులో తెలియని నేర్పు
వయసుతో కోర్కలు పెరుగు 
అదే మధురమైన యవ్వనం

కోర్కలు ఆవిరిగా మారుతూ
కొత్త పువ్వులా వికసిస్తూ
చిరుజల్లు గాలిలా తపిస్తూ
అదే రమణీయమైన యవ్వనం

పెదాలు రుచులు కోరుతూ
పూల తేనలా జారుతూ
కళ్ళ చూపులు కదిలిస్తూ
అదే రసభరితమైన యవ్వనం

వయసు సొగసులు చూపుతూ
చిలక పలుకులు పలుకుతూ
కురులు కదలికలు  చూపుతూ 
అదే మరఛిపోలేని  యవ్వనం

యద సొగసులు చూపుతూ
చేతి వేళ్ళ కదలికలు కదిలిస్తూ .
గుండె నిండా ప్రమనుచూపుతూ
అదే ప్రణయ భావ యవ్వనం

మనసు మనసును ఉత్తేజ పరిచే
హృదయం లోని అగ్నిని చల్లపరిచే
అధరామృతములు ఆస్వాదించే
అదే మత్తుగా జోలపాడే యవ్వనం  

--((*))--  


*ప్రేమ అతిశయం

ఎక్కడకి బోయానని అనుకోకు
ఇక్కడికి రాలేదని అన మాకు  
అక్కడికి పోయివచ్చా ఇక్కడకు
మక్కువతో నిన్ను మరువ లేక

కట్టి వేతువా నీ పైట కొంగుతో
ఇట్టి వాన్ని చేర్చవా పడకింటిలో   
వట్టిగా పెట్టకు ఇబ్బందిమాటలతో
కట్టి నట్లు ఉంటా నిన్ను మరువలేక

విడిచితినా స్వామీ నిన్ను ఎప్పుడైనా
మడిమడి అని వేదించానా తప్పుకైనా
తడిపొడి మాటలతో ఇబ్బంది పెట్టినానా
విడిఛి నిన్ను ఉన్నానా ఒక్క ఘడియైన

తడబాటు నీకు దేనికి నా దగ్గర దొంగలా
ఎడబాటుకొరకు వేయకు ఎత్తులునక్కలా
కడవరకు నిన్ను వదలను చకోర పక్షిలా
అడ మొగ అన్న తర్వాత ఉండాలి హద్దులా       

--((*))--


* (కరుణించునా)

నిప్పులు కురిపించేది శశిడైతే
వెన్నెల కురిపించేది  సూర్యు డైతే
పృథ్వి మీద మెరిసేవి అన్ని తారలైతే
దేవతా ధర్మం మరిచితే ప్రకృతి కరుణించునా

నదులపై ఆధార పడకుండా జీవించ గలిగితే      
వృక్షాలపై ఆధార పడకుండా బ్రతక కలిగితే
స్త్రీ పురుషులు ఒకరిపై ఒకరు ఆధారపడక పోతే   
మానవ ధర్మంమరిచితే ప్రకృతి కరుణించునా

ప్రకృతి వనరులు ఉపయోగించ కోక పోతే
ఎట్టి ఔషధములు వాడక బ్రతక గలిగితే
ఎట్టి విషయాలు తెలుసుకోక ఉండగలిగితే
మానవ ధర్మంమరిచితే ప్రకృతి కరుణించునా

రాత్రి లో ఉండే మహత్తును తెలుసు కోకగిలిగితే       
పగటిలో ఉండే విద్యుత్తు తాకి తెలుసుకో గలిగితే
మానవులందరి మనసును అర్ధం చేసుకో గలిగితే  
మానవ ధర్మంమరిచితే ప్రకృతి కరుణించునా
--((*))--
 *"కృష్ణమ్మ"

అలా  అలా  గాలిలో తేలిపోదామని
గల గల లాడుతూ పారే సెలయేరు యొక్క 
లలిత లావణ్య సాహిత్య స్వరాలని
వినాలని లంగరు లేని నావలా చేరాను

కలలు మనసును కల్లోల పరచవని
కళ కళ లాడుతూ థళ థళ మెరుపు యొక్క
కృష్ణమ్మవడిలో హాయిగా నిదురించాలని
మలయ మారుతాలు నన్ను పిలిచెను

మల్లి మల్లి కన్నతల్లి ఒడిలో ఉన్నటుందని      
కళ్ళలో కాంతులు 'కల కావు' వాటి యొక్క
కోటి వెలుగులు నా మనసుకు చేరాయని
ప్రశాంతతకు మారు పేరని కృష్ణమ్మ పిలిచెను

అవి కిల కిల రావములు ఉన్న కోయిల కూతలని
గ్రీష్మంలో వసంతాన్నిచూపిస్తూ మనసు యొక్క
భావాలను తేలిక పరుస్తా, నా వడి చేరమని
కృష్ణమ్మ పిలవగా తన్మయత్వంతో చేరాను నేను
--((*))-
-ప్రేమ పలుకులు

ఊహల ప్రపంచం లో
వసంత మాలికలలో
స్వప్నాల కోరికలలో
ఆనంద పరవశాలు

నచ్చిన మూగ భాషలలో 
పెనవేసుకున్న లతలలో
క్షణం క్షణం  నిరీక్షనలలో
మౌన మాట మధురిమలు

మంచుని మించిన చల్ల గాలులలో
కంచిని మించిన శబ్ద వాటికలలో
తుంచని పువ్వుల పరిమళాలో
మంచిని మించిన మధురవాక్కులు 

విశ్వమ్ వెలుగు రేఖలలో
చల్లదనాన్ని పంచె వెన్నెలలో
చిక్కటి చీకటి రాత్రులలో
హృదయంతో ప్రేమ పలుకులు


--((*))--మనం మనం

మనం  మనం  ఒక్కటే   
మన  భావాలు  ఒక్కటే
మన ఆశయాలు ఒక్కటే
గుణాన్ని బట్టి నడుచుకుందాం 

ఆధునికంలో మారాలి మనం
అంతర భాష  నేర్చాలి   మనం
సులాభ మార్గమ్ చూడాలి మనం 
శ్రమే మన ఆయుధం అని బ్రతుకుదాం

మారుతున్న కాలంతో మారుదాం
మనసు మనసు కలిపి తిరుగుదాం
మనమంతా ఒక్కటేనని చెప్పుదాం
ఎవరు ఎమన్నా స్నేహం మార్చం

వచ్చేది రోబోర్డు ల యుగం
తెబోతుంది మెమరీ కి గాయం
కళ్ళే కమ్పూటర్ అయ్యే వయనం
కాలం బట్టి చేసేది మన ప్రయాణం 

--((*))--

* (మల్లెపువ్వు) 

మరు మళ్లి మల్లిక వైతే
మనసంతా మమేకం చేయవా
తిరునాళ్ళు విహంగ మైతే
తనువంత సందడి చేయవా

పరవళ్ళు పరవశ మైతే
పరువాన్ని పదిలం చేయవా
చిరుజల్లు జవ్వని వైతే
చుక్కలా యవ్వారం చేయవా  

కల్పవళ్లి కరుణ వైతే
కలకాలం నాతో ఉండి పోవా
సిరి తళ్లి జాగృతి వైతే
సిరులతో తృప్తిని అందించవా

కళా వళ్లి మనసు వైతే
కళ నుద్దరించటానికి సహరించావా
ప్రేమ పెళ్ళికి  తరుణ మైతే   
ప్రేమతో సుఖాన్ని పంచవా 

కొంచం తెలుసుకోండి
--((*))--
          --((*))--
 
చుక్కల్లోచంద్రుడు

అందానికి అందం  గగనానికి  నీవు   
మచ్చలున్నా మనసును దోచేస్తున్నావు
చిమ్మ చీకట్లో చల్లగా చూసె చెంద్రుడైనావు
వెన్నెలను కురిపించి వేదన తీర్చుకోమన్నావు

నిన్ను తనివితీర చూడగా తాపన్ని పెంచావు
చెలి నుదుటి తిలకం లా వెలిగి పోతున్నావు
తారల మద్య చంద్రుడివై నలిగి పోతున్నావు
సముద్రాన్ని ఎగసి పడునట్లు చేసేస్తున్నావు

నిద్ర పోతున్న పద్మాన్నినిద్ర లేపుతున్నావు
నీనా అనేది లేకుండా తన్మయత్వ పరుస్తున్నావు       
సరళ సమాన సమత్వం కల్పించే శశి రేఖవైనావు
మామనసును సంతృప్తి పరచి చూస్తునే ఉన్నావు  

--((*))--


image not displayed 
*స్వేచ్చ
 స్వేచ్చ ఇవ్వండి
- రెక్కలు కదల్చ టానికి
ఇచ్చ తీర్చనీయండి
 - మనసు బరువు తగ్గించటానికి
స్వచ్చముగా ఉండనీయండి
- కల్ముషాన్ని తొలగించటానికి        
వర్ఛస్సు చూపనీయండి
- వెలుగుని పంచ టానికి

ధర్మమార్గం నడవనీయండి
  - మనిషిని మనిషని చెప్పటానికి
మర్మం ఏదో తెలుసుసుకోనీయండి
 - పశువుని పశువుగా చెప్పాటానికి
ఖర్మ ఏదో తెలుసుకొనీయండి
 - పగలు రాత్రి కష్టపడటానికి
నిర్మలంగా ఉండ నీయండి
- అందరి మనసు పరిమలింప చేయటానికి

అహం తలకేక్కకుండా నడవనీయండి
 - గాలిలా సహకరించటానికి
మొహం మనసుకు రానీయకండి
 - సుఖం ఇదికాదని తెలుసుకోవటానికి
స్నేహాన్ని ఆదరించనీయండి
- మనసు మనసు తెలుసుకోవటానికి
ఇహం పరం తెలుసుకోనీయండి
 - మనసెరిగి బ్రతకటానికి 

--((*))--

21, మే 2016, శనివారం

Internet Telugumagazine for the month of 5/2016/20


                             ఓం శ్రీ రాం  ఓం శ్రీ రాం ఓం శ్రీ రాం 
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు (చదవండి -వినండి - మనస్సును ప్రశాంత పరుచుకొండి) 
హేతుయుక్తము - అర్ధయుక్తము - స్నేహయుక్తము - 
                                           మా లక్ష్యము 
సంచిక  (20) మే నెల 4వ వారం 
సంపాదకులు: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ, మేనేజర్ :  మల్లాప్రగడ శ్రీ దేవి
..........................................................................................................................................................
సహాయకులు : గూగల్, పేస్ బుక్, యుట్యూబ్, వివిధ పత్రికలు, నా మైల్ కు కధలు, నా భావ కవితలు,కధలు మరియు అనేకం
...........................................................................................................

విష్ణు సహస్త్రనామం (4 నుండి 6 శ్లోకాల భావం)
సర్వశ్శర్వ: శ్శివ స్థానుర్భూతాదిర్నిధిరవ్యయ:
సంభవో భావనో భర్తా ప్రభవ: ప్రభురీశ్వర: !!4!!

....................
*. ప్రస్థానం (త్రాగుడు మానండి )  

త్రాగాలని లేదు, కాని త్రాగక తప్పలేదు
నేను బీరు, సారాత్రాగాక తప్పుట లేదు

అమ్మ వడి లేదు, ఆదుకునే భార్య లేదు
ఆశ చావ లేదు, భాధకు బరువే లేదు
నవ్వే చెలిమి లేదు, మౌనం తప్ప లేదు
మనసుకు నొప్పి లేదు, చింతే లేదు కాని

త్రాగాలని లేదు, కాని త్రాగక తప్పలేదు
నేను బీరు, సారా త్రాగాక తప్పుట లేదు

కాలం కరగుట లేదు, మనసు తడి తగ్గ లేదు
గుండెకు గాయం లేదు, మచ్చ మార లేదు
కన్నీరు అసలు రాదు, బ్రతుకు మార లేదు
అసలు జ్ఞాపకమే లేదు, గుర్తించేవారు లేరు కాని            

త్రాగాలని లేదు, కాని త్రాగక తప్పలేదు
నేను బీరు, సారా త్రాగక తప్పుట లేదు

ఆత్మీయత లేదు, ఊపిరిచ్చే ఉదయం లేదు
నేడు, రేపు లేదు, క్షణ నిరాశ  మార లేదు    
ప్రాణం పోవుట లేదు, చీకటి మారుట లేదు
మమ కారం లేదు,  ఊతం ఇచ్చే దారిలేదు  

త్రాగాలని లేదు, కాని త్రాగక తప్పలేదు
నేను బీరు, సారా త్రాగక తప్పుట లేదు

ఆ దారిన పోయేవాడు ఈ పాట విని ఇలా పాడాడు

త్రాగ వద్దు బాబూ, ఎందుకు త్రాగు తావు బాబూ  .
గుండె చెడు బాబూ, మనసు మూర్ఖంగా మారుబాబూ 
కలహాలు కలుగు బాబూ, ఆరోగ్యము చెడు బాబూ 
ఆశకు పోయావు బాబూ, ఓర్పు వహించి ఉండాలిబాబూ   
.
అంటూ పాడుతూ వెళ్లి పొయాడు,
చేత్తకుప్పలో త్రాగినవాడు పడి ఉన్నాడు ఇదేనా లోకం
   --((*))--*అనామిక
చిరునవ్వును చూపలెను
చీకటిలో వెలుగు చూపలెకున్నాను

కనురెప్పలు తెరవలేకున్నాను
వెన్నెలను కూడా ఆస్వాదించలేకున్నాను

మిణుగురు పురుగులా బ్రతుకుతున్నాను
చీకటిలో కూడా నా విలువ తెలుపలేకున్నాను   

హాసాల అందాలు హాత్తు కోలేను
అనుభూతి కాలాలు ఎవ్వరికీ చెప్పుకోలేను

కళ్ళ కన్నీరు ఆవిరిగా మారెను
స్వప్నాలు గాలిలో నీటి బుడగలుగా మారెను
 
ఎలుగెత్తి   నావాణి వినిపించలేను  
దిపాలల్లో ఆఖరి దీపమ్ వెలుగులా మారాను

నా గమ్యం ఎటో తెలియకున్నను
నా మనసును చూసే వాడికోసం ఉన్నాను
--((*))--

image not displayed 

*నా కవితలో గూగుల్

అంతర్జాలంలో మాయాజాలం
మాయను చేదించే గూగుల్ మంత్రజాలం
మంత్రం కాదు అది మనో నేత్రజాలం
నయనాలకు కనిపించే అద్భుత ద్రుశ్య జాలం

చేరాను గూగల్ జి మెయిల్
చూసాను నిరంతరం కొత్త స్టైల్
స్టైల్ కాదది మేధ పెంచే స్కల్
స్కల్ అయిన మోస్ట్ యూజ్ఫుల్

మౌస్ చూపిస్తుంది  క్లాస్
క్లాస్ లోకి చేరాక మారుతుంది ఫేస్
ఫేస్ తో పాటు హార్ట్ బీట్ రేస్
రేస్ తో గూగల్ చూసి అవుతా రిలాక్సు

గూగుల్లో తెలుసుకుంటాను ఎపిక్
మనసుతో పాటు మెదడులో  మెక్
ఇది ఒక మనుష్యులను మార్చే రివోక్
అందుకే ఇది ప్రపంచానికి  ఒక ఆప్టిక్        
--((*))--

*అర్పించిన హృదయం

దేహాన్ని పందిరిగా మార్చా
తీగమల్లికి అవకాసం ఇచ్ఛా
నన్నలుకుపోగా కలలు తీర్చా
వాడివ కుసుమంగా మార్చావు

నా గతాన్ని మరిపించావు
నీవు వర్ధమానుడిగా మారావు
నీభవిషత్ నీవు చూసుకున్నావు
ఈ పందిరి నైన నన్ను మరిచావు

వికసించే పువ్వును మకులితం చేసావు
ఉదయించి మరిపించి మరుగున పడ్డావు
ఆశ అడియాశలుగా మార్చి వెళ్లి నావు
చీకటిలో దారి కనబడక రాలేకున్నావు

నా దేహాన్ని సముద్రముగా మార్చావు
రేపన్నది నాకు ప్రశ్నగా మిగిల్చావు
చివరి క్షణం వరకు ఓపిక పట్టమన్నావు
నాఊపిరి తీసి ఊపిరి పీల్చుకొనిరాకున్నావు

బ్రతికుండగానే దేహాన్ని సమాది చేసావు
ప్రాణాన్ని దీపంగా వెలుగు చూపమన్నవు
బయట ప్రపంచంతో పనిలేకుండా చెసావు
నీ ఊసులు నా కళ్ళలో దాచాను ఎపుdoస్తావు
--((*))--

*నేటి నాకవిత "ద్రవం"

రూపం మనకు దేవుడిచ్చిన వరం
వయస్సులో ఉన్నప్పుడు ఓ రకం
వయసు ముదిరితే కొత్త రూపం
జత కుదిరితే ఎప్పుడూ వికసించిన కమలం

గంభీరం మనుష్యులకు ఆరోప్రాణం
వయస్సులో కనిపించు ఉడుకు రక్తం
వయసు ముదిరితే వాక్ చాతుర్యం
గంభీరంగా ఉంటేనే జీవిత సాఫల్యం

హృదయం నిత్యమూ చలిస్తున్న కాలం
కవాటాల శబ్దంతో మనుష్యుల్లో ఉత్తేజం
హృదయ స్పందనలే ప్రేమలకు మార్గం
హృదయాలు కలిస్తే కొత్త సృష్టికి మూలం

ఉడికి ఉడికి ఉప్పొంగేది ద్రవం
వ్యక్తిత్వాన్ని హెచ్చరించినప్పుడు వచ్చేది కోపం
ఓర్పు ఓపిక లేనప్పుడువచ్చేది ఉక్రోషం
మాట మాట పెరిగినప్పుడు వచ్చేది ఉపద్రవం
--((*))--

* స్త్రీకి స్థిరమేది ?

స్థిరంగా ఉన్న నన్ను అస్థిరమని
సఖ్యoగా ఉన్నప్పుడు అసౌఖ్యమని
చేతనా వస్థలో ఉంటే ఆచేతనమని
హేళన చేయటమేనా నీ భావనా
 
నీ కబంధ హస్తాలలో చిక్కినను   
ఉక్కిరిబికిరి చేసిన అరవకున్నను
సహయం లేక విలవిలలాదినను
నా నిస్సహాయతను చూసి హేళనా
  
నేను కోల్పోయిన అస్తిత్వాన్ని చెప్పలేను
నా శ్వాస నన్ను ఉడికించి వేదిన్చినను 
స్థిరత్వం పోకుండా వెలుగుకై  ఉన్నాను
మబ్బు చాటున దాగిన తారలా ఉన్నాను

ఎడారి జీవతాన్ని నేను ఆశించను
ప్రయాణంలో ఎదురేగి నడుస్తాను  
హృదయకుహరంలో స్పందనలను
నిశ్శబ్ద మేఘంలా కదులుతుంటాను

నేను నాలోని ప్రపంచాన్ని వెలికి తీస్తాను
ఊపిరి ఉన్నంత వరకు దేహాన్నిగమ్య చేరుస్తాను
మానవ మృగాలను తరిమి తరిమి కొడతాను
స్త్రీ శక్తి ఏమిటో ధర్మంగా నిరూపిస్తాను        
--((*))--

* ఓ కలువ

ఓ  కలువ నీ  కుంది  విలువ
పగలు వికసిస్తేనే మాకు మక్కువ
మనసు పరిమ లింళింప చేస్తావు ఎక్కువ
ఆధారము లేని దాని నని ఎందు కంటావు

అచ్చుతిని కోసం ఆరాటపడతావు వేకువ
పువ్వు విప్పారగ తుమ్మేదను రమ్మనవా   
జలములో జలకాలాటలకు  పిలువవా
కలసే పలుకులకు ఎందుకు భయపడతావు

కదలిక చెప్పక పోతే పని కాదంటావా
నయనాలు విస్తరించి మరీ పిలుస్తున్నావా
మకరంద మాధుర్యాన్ని దోచుకోమంటావా
మక్కువతో రాగ  ముఖం  తిప్పుతావు
      
అచ్చుతుడు అస్తమిస్తున్నాడని బాధపడతావు
కదిలే జలతుమ్పరుల గాలికి  తరించి పోతావు
ఈనాటి తృప్తి ఇక చాలు అని సంతోషిస్తావు
శశిధరుడొచ్చాడని భీష్మించి ముడుచుకు పోయావు    
--((*))--

*ఓ నేస్తమా ఇది నిజమా

కళ్ళకు  కన్నీరు   నేస్తం 
చేవులకు గుబిలి  నేస్తం
పెదాలకు జలం నేస్తం
చర్మానికి చమట నేస్తం

కళ్ళకు కల్లజోడు నేస్తం
కాళ్ళకు చెప్పులు నేస్తం
వంటికి వస్తాలు నేస్తం
పంటికి పాచి నేస్తం

తలకు తలగడ నేస్తం
చేతులకు ఉంగరాలు నేస్తం
నడుం కి వడ్డానం (మొలతాడు)  నేస్తం   
మెడకి మంగళ సూత్రమ్ నేస్తం

కంప్యూటర్ కి మౌస్ నేస్తం
టి వి .కి రిమోట్ నేస్తం
వేహికల్సుకు పెట్రోల్ నేస్తం
నాకు లేరు ఏ నేస్తం
--((*))--

*.మౌనం 

మౌనం మగువకు అందం
మొన రాగాలే మనోహరునికి అందం
మౌనంలో ముగ్దులవటం ఇద్దరికీ అందం
మూగ బాష పెదాల కదలిక మరీ అందం   

మౌనానికి ఉంటుంది కోపం
మౌన భాష్యం వ్రాయం ఓ రకం
చూపుల్లో చూపటమ్ మరో రకం
మూగ మనసులు హావభావాల హాస్యం     
 
మౌనం నీడగా ఉండి నటింప చేస్తావు
నిశ్శబ్దం లో నిశ్శబ్ద గాలివైతావు 
గాలిలా చుట్టుకొని కోరికతీరుస్తావు
వెన్నల విషాన్ని ఆనందంగా తాగేస్తావు
 
మౌనం ఎదలోని స్వాతిశయాన్ని
మౌనం ఆకర్షణలోని అతిశయాన్ని
మౌనం నడకలోని వన్నె తనాన్ని
మౌనం పరిమళంగా ఇచ్చు సుఖాన్ని
 
ఒంటరితనాన్నిమమేకం చేసేది మౌనం
అనురక్తిని, ఆహ్లాదాన్నికలిగించేది మౌనం
అర్ధం, అర్ధాంగి,  అంగీకరమే మనసుకు మౌనం
మగువకు ఆధరాన్ని అందించుటకు అలకే మౌనం
--((*))--ప్రాంజలి ప్రభ - శ్లోక భావామృత ప్రభ 

సర్వేజనా సుఖోనోభవంతు


దంపతుల మద్య చిరు హాస్య  సంభాషణల నీతి శ్లోకం (*)

తల్లి తండ్రులారా మీరు నడక ప్రారంభించు తున్నారా, ఈరోజు మీ మనవుడు వస్తున్నాడు, త్వరగా వచ్చేయండి, ఈ రోజు చాలా శుభదినం అని కొడుకు సుబ్రహ్మణ్యం తల్లితండ్రులకు తెలియపరిచాడు, లోపలనుంచి భార్య ఏమిటండి ఈరోజు ప్రత్యేకత తొందర పడతా వెందుకు నీవు చూస్తావుకదా, అవును లేండి మీకు  పరాయిదాన్ని, ఏవిషయం నాకు చెప్పరు, అడిగితే ఇలా డొంక తిరుగుడు మాటలు మాట్లాడుతారు,  అయినా నా కెందుకు అంటూ లోపలకువేల్లింది  భార్య 
కొడుకు రావడం, నాలుగు కుర్చీలు వేయడం, పళ్ళెం చెంబు తెమ్మనడం క్షణాల్లో జరిగింది. నాన్నా , తాతగారు అమ్మొమ్మ వచ్చారు, వారిని ఈ కుర్చీలొ కూర్చో బెట్టండి, అమ్మ నీవుకూడా ఇటురా ఈరోజు మాతృ దినోశ్చవం 
    మీ అమ్మగారు, నాన్నగారు వచ్చినట్టున్నారు వాళ్ళ నుకూడా  పిలిచి ఇక్కడ కూర్చో బెట్టు అన్నాడు కొడుకు
సుబ్రహ్మణ్యం రాజశ్రీ కలసి మొదటగా  సుబ్రహమణ్యం అల్లితండ్రులకు పాదపూజచేసారు, వారికి మనవుడు తెచ్చిన కొత్తబట్టలు అందించారు, అట్లాగే రాజశ్రీ తల్లి తండ్రులకు పాదపూజ చేసారుకొత్త బట్టలు అందించారు. ,    
తాతగారు అమృతవాక్యాలు చెప్పండి, సరే మనవడా, సంస్క్రు త శ్లోకాలు మన ఋషులు తెలిపినవే తెలియపరుస్తాను విను

మాత్రా సమం నాస్తి శరీరపోషణం
 
విద్యాసమం నాస్తి శరీర భూషణం
 
భార్యాసమం నాస్తి శరీరతోషణం
 
చింతాసమం నాస్తి శరీరశోషణం


తల్లివలె శరీరాన్ని పోషించేది మరేదీ లేదు. విద్యతో సమానమైన శరీర 

అలంకారం లేదు. భార్య వలే శరీరానికి సౌఖ్యం కలిగించేది మరొకటి 

లేదు. చింత వలే శరీరాన్ని ఎండపెట్టేదీ లేదు.

 తాతగారు మీరు చప్పండి తప్పదా మనవడా  

భూప్రదక్షిణ షట్కేన

కాశీయాత్రా యుతేన చ

సేతుస్నాన సతై ర్యశ్చ 

తత్ఫలం మాతృ వందనే 

"ఆరుసార్లు  భూప్రదక్షిన చేసిన ఫలం, వేయిసార్లు కాశీయాత్ర చేసిన 

పుణ్యం, నూరుసార్లు సేతుస్నానం చేసిన ఫలం తల్లికి ఒక్కసారి 

నమస్కారం చేయడం వల్లనే లభిస్తుంది ". 

పెద్దలందరూ మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి అని ఆసీర్వాదమ్ అక్షతలతో 

పొందారు. 

మనవడా మీ తల్లితండ్రులవద్ద ఆసీర్వాదమ్ తీసుకో అన్నారు. 

అందరి అసీర్వాదములతో  ఆ గృహము నిత్యకళ్యాణం పచ్చతోరణంగా 

మారింది

తల్లి కి నమస్కారం పుణ్యఫలం
  
వచ్చేవారం మరోశ్లోకం ద్వారా నవ్వుకుంటూ సూక్తులు నేర్చుకుందాం
--(())--

------------


image not displayed 
                                                                   ఇంకా ఉన్నది

13, మే 2016, శుక్రవారం

Internet Telugumagazine for the month of 5/2016/19

ఓం శ్రీ రాం  ఓం శ్రీ రాం ఓం శ్రీ రాం 
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు 
ceramic sculptures love hand


(చదవండి -వినండి - మనస్సును ప్రశాంత పరుచుకొండి) 
హేతుయుక్తము - అర్ధయుక్తము - స్నేహయుక్తము - 
                                           మా లక్ష్యము 
సంచిక  (18) (date15-05-2016 to 21-05-2016)
సంపాదకులు: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ, మేనేజర్ :  మల్లాప్రగడ శ్రీ దేవి
..........................................................................................................................................................
సహాయకులు : గూగల్, పేస్ బుక్, యుట్యూబ్, వివిధ పత్రికలు, నా మైల్ కు కధలు, నా భావ కవితలు,కధలు మరియు అనేకం
...........................................................................................................

ప్రాంజలి ప్రభను ఆదరిస్తున్నవారికి మరియు ప్రపంచ తెలుగు ప్రజలందరికి శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం 
(వారం వారం చదవండి స్వామివారి కృపకు పాత్రులుకండి)
హరి: ఓం
విశ్వo విష్ణుర్వషట్కారో భూత భవ్య భవత్ప్రభుః:
భూతకృద్భూతబృద్భావో భూతాత్మా భూతభావన: !!1 !!

ఓం = అనునీయక్షరమే బ్రహ్మము: ఇది సర్వ శ్రేష్టము, స్మరనచేసినచో  దేనిని కోరిన  అదిసిద్ధించును    
విశ్వం = చరాచర జగత్తు నందు వ్యాపించు యున్నవాడు,
విష్ణుః = సర్వ వ్యాపకం గలవాడు,
వషట్కారః =వశము నందుంచుకున్నవాడు,
భూత భవ్య భవత్ప్రభుః = భూత భవిష్యద్వర్తమానాలకు తానే అధిపతిగాఉన్నవాడు
భూతకృత్ = సకల భూతాలను సృజించిన వాడు కర్త,
భూత భృత్ =. భూతాలను భరించేవాడు భర్త,
భావః=సమతా భావం కలిగినవాడు,
 భూతాత్మా= భూతాలన్నిటా ఆత్మయై ప్రకాశిస్తున్నవాడు,
భూత భావన= భూతాలకు శుభము కల్పించు వాడు.

భావము :" ఓం " అనునీ యక్షరమే బ్రహ్మము: ఇది సర్వ శ్రేష్టము, స్మరనచేసినచో  దేనిని కోరిన  అది సిద్ధించును    
చరాచర జగత్తు నందు వ్యాపించు యున్నవాడు, సర్వ వ్యాపకం గలవాడు, వశము నందుంచు కున్నవాడు,  భూత భవిష్యద్వర్తమానాలకు తానే అధిపతిగాఉన్నవాడు, సకల భూతాలను సృజించిన వాడు,  భూతాలను భరించేవాడు,
సమతా భావం కలిగినవాడు,  భూతాలన్నిటా ఆత్మయై ప్రకాశిస్తున్నవాడు,  భూతాలకు శుభము కల్పించు వాడు.
అగు పరమ్మత్మునికి ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాను

పూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమాంగతి:

అవ్యయ: పురుష: సాక్షీ క్షేత్రజ్ఞో క్షర ఏవచ !!2!!

పూతాత్మ =పూత - పవిత్రమైన, ఆత్మా- స్వరూపముగలవాడు
పరమాత్మ = నిత్యశుద్ధబుద్ధ ముక్త స్వాభావుడు
ముక్తానాం పరమాంగతి:=ముక్తులగు వారికి సర్వోత్తముడు, పునర్జన్మ యనునది లేకుండా చేయువాడు 
అవ్యయ:=వినాశము గాని వికారము గాని లేనివాడు
పురుష:=శరీరమనెడి పురమున శయనించువాడు, గొప్పవి యగు ఫలములను ఇచ్చువాడు 
సాక్షి =సాక్షాత్తుగా తనస్వరూపమేయైన జ్ఞానముచేత సమస్తమును చూయు వాడు 
క్షేత్రజ్న: = శరీరములను వీనికి బీజమైన శుభా శుభ కర్మలను తెలిసి కొను చున్నవాడు
అక్షర =తరుగులేనివాడు నక్షరతీతి అక్షరా: - గుణములు పై పైని అభివృద్ధి చెందునే కాని తరగని వాడు

భావము :  పవిత్రమైన, ఆత్మా- స్వరూపముగలవాడు,  నిత్యశుద్దబుద్దముక్త స్వాభావుడు, ముక్తులగువారికి సర్వోత్తముడు, పునర్జన్మ యనునది లేకుండా చేయువాడు, వినాశముగాని వికారముగాని లేనివాడు, శరీరమనెడి పురమున శయనించు వాడు, గొప్పవియగు ఫలములను ఇచ్చువాడు, సాక్షాత్తుగా తనస్వరూపమేయైన జ్ఞానముచేత సమస్తమును చూయు వాడు,  శరీరములను వీనికి బీజమైన శుభాశుభకర్మలను తెలిసికొను చున్నవాడు, తరుగులేనివాడు,  నక్షరతీతి అక్షరా: - గుణములు పై పైని అభివృద్ధి చెందునే కాని తరగని వాడు
 అగు పరమ్మత్మునికి ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాము 

యోగో యోగవిదాంనేతా ప్రధానపురుషేశ్వర:
నారసింహవపు: శ్రీమాన్ కేశవ: పురుషోత్తమ:!!3!!

యోగ:= ఉపాయమైన వాడు - (యజ్యతే అనేనా ఇతి యోగ:)
యోగవిదాంనేతా= జ్ఞానుల యోగాక్షేమాదులను వహించేడి వాడు -( ఏషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్)
ప్రధానపురుషేశ్వర:= ప్రధానం అంటే పకృతి, పురుష: అంటే జీవుడు, ప్రకృతిని జీవుడ్ని నియమించే వాడు   
నారసింహవపు:= నరుని, సింహమును, రూపమును  బోలిన అవయవములు గల శరీరము గలవాడు
శ్రీమాన్ = అత్యంత మనోహరుడు, తన వక్షస్థలమున శ్రీదేవి సదా నివసించు చుండు నట్టి వాడు 
కేశవ: = మనోహరమైన కేశ (సిరోజ)ములు కలవాడు (ప్రశస్తా: కేశా: అస్య నమ్తీతి కేశవ:) 
పురుషోత్తమ:= పురుషులలో ఉత్తముడు. 

భావం : ఉపాయమైన వాడు - (యజ్యతే అనేనా ఇతి యోగ:), జ్ఞానుల యోగాక్షేమాదులను వహించేడి వాడు -( ఏషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్) ,  ప్రధానం అంటే పకృతి, పురుష: అంటే జీవుడు, ప్రకృతిని జీవుడ్ని నియమించే వాడు,  నరుని బోలిన సింహమును బోలిన అవయవములు గల శరీరము గలవాడు,  అత్యంత మనోహరుడు, తన వక్షస్థలమున శ్రీదేవి సదా నివసించు చుండు నట్టి వాడు,  మనోహరమైన కేశ (సిరోజ)ములు కలవాడు (ప్రశస్తా: కేశా: అస్య నమ్తీతి కేశవ:) ,  పురుషులలో ఉత్తముడు., అగు పరమ్మత్మునికి ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాము  
  తరువాత శ్లోకాల భావం వచ్చేవారం
--((*))--

*. పస్థానం (నేస్తమా)

నేస్తం ఎలా వున్నావు?
ఏదో వెలితిగా ఉన్నది నీవు కానరాక
నీ ప్రేరణ నాకు ఊతంలా పనిచేసేది
ఆనందం కూడా  పట్టుకు పొతావనుకోలేదు
వేదన కన్నిళ్ళు చూపుదామనుకున్నా
నిరాశా నిస్పృహలు కలవద్దంటున్నాయి
ఆత్మా విశ్వాసంతో ఉందామనుకుంటే
చెప్పిరాని సంఘటనలు ఉక్కిరి బిక్కిరి చెస్తున్నాయి
అగ్నికి ఆజ్యం పోసేవారు ఎక్కువయ్యారు
నిరాశగా ఉంటె చేత కాని వాడి క్రింద లెక్కకడుతున్నారు
మౌనపు చూపులతో  చీత్కారాలను చూడలేకున్నా
స్వార్ధపు మనుష్యులమద్య ఉండలేకున్నా
గర్వంతో మెరిసిపడే వారిని చూడలేకున్నా    
ముందు చెప్పలేను, వెనకతిట్టేవారిని ఎమీఅనలేను
ముందుకు పొతే నూతి వెనకకు పొతే గోతి
మనసును నిగ్రహించుకొని బ్రతుకుతున్నాను నేస్తమా   
--((*))--


*. ప్రస్థానం (భావిస్తున్నా) 

పదిలమైన పరవశాన్ని
పరమా వదిగా భావిస్తున్నా
ప్రమాద మైన పరిహాసాన్ని
ప్రశాంత మైనదిగా భావిస్తున్నా

దారముతో పువ్వుల్ని
దండ కట్టి దేవునికియ్యాలనుకున్నా
ముళ్ళు గుచ్చే వేదిమ్పుల్ని
ఓర్పుతో తప్పవని భావిస్తున్నా

చీకటిలో పొందే సుఖాల్ని
కంటిలోని వేలుగుల్లా కాపాడుతున్నా 
మచ్చగా మారిన గాయాల్ని
జ్ఞాపకాల చిహ్నాలుగా భావిస్తున్నా

మౌనంతో తాకే పరిమాళాల్ని
వదలకుండా ఉండాలని భావిస్తున్నా 
ఆశలకు చిక్కిన జీవితాలన్ని
ఆకాశంలో మేఘాలని భావిస్తున్నా 

తీరని ఆశయాలన్ని
రాలిన పారిజాతాలని భావిస్తున్నా 
విషపు నవ్వులన్ని
గంధపు సువాసనలుగా భావిస్తున్నా

కరిగిన కళల కాలాన్ని
నిశ్శబ్ద సౌందర్యాలుగా భావిస్తున్నా
కలలో కనుగొన్న సౌందర్యాన్ని
నా కవిత్వ తత్వాలుగా భావిస్తున్నా   

--((*)0--
*. ప్రస్థానం ( నేత ) 

చీరను చూసి మురిసి పోతావు 
నేసిన నేతను గుర్తుంచుకోవు
రాత్రనక  పగలనక  నేస్తావు 
పోగు పోగు సరిచేసి వన్నెతెస్తావు

దలారిని నమ్మి మోసపోయావా
కార్మికుని నమ్మి చెడి పోయావా
శ్రామికుని కష్టాన్ని గమనించలేవా
ప్రేమ తో నేసిన చీరని పంచావు

గాదిక్రింద పంది కుక్కలు
గోతులుతవ్వే గుంట నక్కలు
రాయితీలుదోచే గుడ్ల గూబలు
నేతవిలువ తగ్గించిన దళారులు

చేనేత విలువ తగ్గదు
కష్టానికి ఫలితం రాక మానదు
మంచికాలం ముందు రాక మానదు
వన్నె తెచ్చే నేతకారిని మెచ్చక మానాడు

అగ్గిపెట్టెలో నేసిన చీర మరువకు
అమ్మవారికి నేసిన పుత్తడి చీర మరువకు
ఆకులు చుట్టుకొనే కాలంలో నేత నేసి
మర్మాంగానికి అడ్డంగా నేతను పంచావు

శతకోటి వందనాలు పుట్టుకతో గుడ్డను పంచావు
వయసు ఉడికి పోయిన వారికి గుడ్డను కప్పావు
హుందా తనానికి, రాజకీయానికి సహకరించావు
నిన్ను గుర్తింఛి ఆకలి తీర్చెవారు తగ్గారు తల్లి
--((*))--
image not displayed 

ధర్మక్షేత్రం
జన్మ భూమి నీదిరా
ధర్మ భూమిగా మార్చురా
మర్మ మెరిగి బ్రతకాలిరా
కర్మ భూమి నేలుకోవాలిరా

విజ్నులుగా మారాలిరా
ప్రాజ్నులై బ్రతికించాలిరా
కష్టే ఫలితమని తెలుసుకోరా
ప్రగతి కొరకు దేశానికి సహకరించారా

బేషజాలు మరవాలిరా
అందరు సమానులని తెలుసుకోరా
దేశ సేవకు కులమాతాలుండవురా
గుణమే మనిషిని బ్రతికించునురా

పనికి రాని వారు ఉండరురా
కళలు నెరవేర్చే దారిచూపరా
శ్రమ ఒక్కటే ఆయుధం రా
మనిషికి ఓర్పే ఇంధనం రా

రక్తం దానం చేసి బ్రతకాలిరా
నీ ప్రాంతం పరిసుబ్రంగా మార్చాలిరా
పుడమితల్లిని కష్టపెట్టకురా
క్షేత్రం ధర్మక్షేత్రంగా మార్చుకోరా
 --((*))--

*. ప్రస్థానం (ఎలా )

అడవిని కమ్మిన వెన్నెలకు విలువేలా  
స్వేస్చా జీవికి కష్టంతో పనియేలా  
పంజరంలోపక్షిలా బంధాలకు చిక్కనేలా
బందీకాని జీవి ఎవరో గమనించుట ఏలా

మమకారంతో వేట జరుపుట ఎలా
ఆహారం కోసం వేట చేయుట ఎలా
రక్తం లేని జీవి బ్రతికి ఉండుట ఎలా 
పానీయం కూడా త్రాగని మౌనిని గుర్తించేదెలా

మూలిక విలువ ఇంతా అంతా అని చెప్పుటేలా
ఔషధంతో అహంకారాన్ని తొలగించుట ఎలా 
ధన్వంతరీ ఆయుర్వేద వైద్యం సాగరుని లీలా  
మృత సంజీవని విద్య ఇప్పుడు సాధించుట ఎలా

వానలు లేకపోతె పుడమిన జీవించుట ఎలా
పంట పండించక పొతే బ్రతుకు సాగించె దేలా
ఏ ఎండకు ఆ గొడుగును పట్టుట తెలిసే దేలా
ఎండలో తంటాలు పడ్డ దప్పిక తీర్చుకోనేదేలా

కష్టపడ్డ ఫలితం లేక, కనికరం లేక బ్రతికేదెలా
కర్షకునికష్టం గుర్తించని ప్రభుత్వాలు ఉండుటేలా
ఫలితంచూపని మందులు అమ్మమని చెప్పుటేలా
అప్పు పుట్టని,కూలీ దొరకనిప్రాంతంలో బ్రతుకుటఎలా
  
      --((*))--

image not displayed 

 దంపతుల మద్య చిరు హాస్య  సంభాషణల నీతి శ్లోకం (1)

ఏమండోయి అంటూ పిలుస్తున్నది భార్య భర్త ను, ఏమిటే నన్నే పిలుస్తున్నావ, ఎబ్బే లేదండి పక్కింటాయన్ని, ఎందుకే నేను నుండగా, సిగ్గులేక పొతే సరి, పిలిచి నప్పుడు పలకరు, పిలవ నప్పుడు నన్ను పిలిచావా అంటూ మరీ వస్తారు. అటక మీద పచ్చడి జాడి ఉంది  తీయండి, అదెంత సేపు ఇపుడే తీస్తాను అంటూ నిచ్చెన వాటంగా వేసాడు భర్తః,

ఇదేమి బ్రహ్మవిద్యా అంటూ ఎక్కబోయాడు, నిచ్చెన జారి క్రింద పడ్డాడు, కుయ్యో మొర్రో అని అరిచాడు,  ఏమిటండి నన్ను పిలిస్తే నేను వచ్చి నిచ్చేనను పట్టుకొనే దానిని కదా,అంతా తొందర మీకు, లేడికి లేచిందే ప్రయాణంలా ఉంటారు మీరు,   అందుకే అన్నారు పెద్దలు, నేను చేయ గలనని తొందరపడితే ఏపని  కాదని తెలుసు కోవాలి, అట్లాగే ఎత్తైన పర్వతము మీదకు బండరాయిని పెట్టడం ఒకరి వల్ల కాదు, ఎందఱో సహాయం తీసుకుంటాం, కాని క్రిందకు త్రోయటం ఒకరి వళ్ళ అవుతుంది.
నన్ను పైకి ఎక్కించి క్రింద పడేద్దామనుకున్నావా, ఏమిటండి ఆమాటలు, అందుకే ఈ మగాళ్ళను నమ్మరాదు, ఎం చెప్పినా ఈచెవితో విని ఆచేవితో వదిలేస్తారు, తనకే అన్ని తెలుసననీ మొండిగా ప్రవరిస్తారు.

అసలే నేను నడుం విరిగి భాదగా ఉంటె ఎం మాటలే అవి, అసలు మీకు ఈ మగవారిమీద జాలి దయ ఉండదు, రండు చెవులతో వింటారు, నోటితో నలుగురికి చెప్పేస్తారు.
అవునండి ఏపని చెప్పిన సఖ్యతగా చేయరు, అన్ని తప్పులు ఆడవారివే అంటారు.
అందరి చేత ఉత్తములని అనిపించుకోవాలి, ఉత్తమగుణాలతో సామాజిక న్యాయం పాటించకుండా, మంచివాడు అనిపించు కోవటానికి కొండనేక్కించే రాయిలాగా కష్టపడతారు, తప్పులు చేస్తూ నలుగురిచేత చివాట్లు తిని పర్వతము మీదనుండి  రాయిలా జారి, చెడ్డ పేరు తెచ్చుకుంటారు. ఎందు కండి ఈ చేతకాని పనిలో దూరటం, ఇరువురం బాధ పడటం అవసరమా అందుకే మనకు ఋషులు చెప్పిన శ్లోకం వినండి అంటూ భర్తకు హిత భోధ చేసింది భార్య              
            
అరోప్యాతే శిలా శైలే
యత్నేన మహాతాయధా
నిపాత్యతే క్షణేనాథ:
                 తదాత్మా గుణదోషయో:      .       

పెద్ద రాతిని పర్వతం మీదికి ఎక్కించుటకు గోప్పప్రయత్నం చేయవలసి ఉంటుంది. దానినే క్రిందకి తోయాలంటే క్షణకాలం పట్టదు. అలాగే మంచి పేరు సంపాదించుకోవటం ఎంతో కష్టం, చెడ్డ పేరు సంపాదించు కోవటం ఏంతో తేలికైన పని ఇదే ఈ శ్లోకం యోక్క భావం. 

వచ్చేవారం మరోశ్లోకం ద్వారా నవ్వుకుంటూ సూక్తులు నేర్చుకుందాం
--(())-- 


*. ప్రస్థానం (నీరు)

చుక్క నీరు దొరుకుట లేదు
మక్కువతో దాహార్తి తీర్చేవారు లేరు
ఎక్కడి కెల్దామన్న దారి కనబడుట లేదు
చుక్కలంటుతున్న నీరు తోడి పిండినా త్రాగలేరు

కావడి కుండలతో నీరు తెచ్చినా తుప్తి లేదు
 బలగర్వం ఉన్నవారు నీటిని వ్యర్ధపరిచారు
నవమాసాలు మోసిన తల్లి ఋణం తీర్చేదారి లేదు
ఎవరికీ వారు నీటికోసం,ఇల్లు వదలి బయలు దేరారు

కంట నీరు రాదు, త్రాగుటకు నీరే దొరుకుట లేదు
వంట లేదు, స్నానం లేదు,సహాయం చేసే వారే లేరు
అంట రానివారని నీటివద్ద హెచ్చరింపులు మానలేదు
చుక్క నీరుకోసం కోట్లుకర్చు చూపుతారు ప్రభుత్వంవారు

అమ్మలారా అయ్యలారా చలి వేంద్రాలు ఏర్పరచండి
దానాలలో కెల్లా జలదానం ముఖ్యమని తెలుసుకోండి
ప్రభుత్వం వారు ట్యాంకులు పంపి నీటిని అందించండి
పుట్టిన వారికి నీరు, పోయినవారికి నీరు సహకరించండి  
  --((*))--

*కళ్ళార కర్మ భూమిని
చూద్దామని బయలుదేరా
వీధి వీధి తిరిగాను – ఎందు చూసిన
ప్రాణుల ఆక్రందనలను – ధర్మదేవత కన్నీరును

చూసాను ఈగలుకమ్మిన అంగడి సరుకును
చూసాను పిల్లుల కుక్కల స్నేహ భాన్ధవ్యమును
చూసాను చేత్తకుప్పలపై ఏరుకొనే మూగజీవులను
చూసాను పసిగుడ్డును చెత్తకుప్పలో విసిరిన స్త్రీలను

చూసాను మద మెక్కిన మనుష్యులను
చూసాను మత్తు లో ఉన్న పడతులను
చూసాను హింసించే కిరాయి గూoడాలను
చూసాను ఓట్లడిగే ఖద్దరు మనుష్యులను

చూసాను బిచ్చ మడిగే బిచ్చగాళ్ళను
చూసాను రచ్చ బండ రాజకీయాలను
చూసాను మంచినీరు పంపుపోట్లాటలను
చూసాను వర్షానికే మురికిగా ఉన్నవీధులను

చూసాను నిరసన ముష్కర మూకలను
చూసాను స్త్రీల అంగడి ఆకలి బ్రతుకులను
చూసాను అదుపు తప్పిన వాహన వేగాలను
చూసాను మత్తుతో నడిపే వాహక మనుష్యులను

చూసాను అనచుకోలేని ఉద్రేకాలను
చూసాను పోలీసు లాటి వేదిమ్పులను
చూసాను నాయకుల వాగ్దాన మాటలను
చూసాను ధనికులు చీదరించిన దరిద్రులను

చూసాను కులాల మధ్యవచ్చే సెగలపొగలను
చూసాను దేవునికే నామ పెట్టె దగాకారులను
చూసాను అంగడిలో అమ్మకానికివచ్చే స్త్రీలను
చూసాను పసిపిల్లలచే పనిచేయించే మేస్త్రీలను

చూసాను నమ్మించి మోసం చేసే మనుష్యులను
చూసాను నడమంత్రపు సిరితో ఉన్న మూర్ఖులను
చూసాను మదమెక్కి తిరుగుతున్న యువకులను
చూసాను ధర్మాన్ని వక్రీకరించిన న్యాయవాదులను

చూసాను ఎదగలేక చితికి పోయిన బ్రతుకులను
చూసాను సంసారామే చేయక కుత్రిమ గర్భాలను
చూసాను సీలాన్ని నడిబజారులో నెట్టిన వారును
చూసాను కాముకలకు చిక్కి బ్రతకని ప్రాణులను

ఎంత చూసినా ఏమి చేయలేని నిస్సత్తు సాధకుడను
మనుషుల్లో ఓర్పు,మార్పు ఎప్పుడు వచ్చి మారును
అందాకవేచి ఉండుటే కలియుగ మహిమనుకుంటాను
దేశమాత, పుడమితల్లి, కన్న తల్లి,క్షోభ ఎప్పుడు తీరును
--((*))--(సుఖం )

వలపు తలుపుల వయసుంది 
మల్లెల అల్లికల చిక్కుంది
కళల మాలికల మత్తుంది
నరాల నడకలు మార్చావా

వణికే వలపుల చలి ఉంది
కులుకు కలువల కసి ఉంది
పలుకు పెదవుల రుచి ఉంది
వరాల తపనలు తీర్చవా

ఆకలి ఆరాటాల ఆశ ఉంది
రోకలి పోరాటాల మత్తు ఉంది
వెకిలి చేష్టల గమ్మతు ఉంది
గారాల హృదయం మార్చవా 

కురుల కదలిక పిలుపు ఉంది
ఫలాలు చెదరక వత్తిడి ఉంది
పెదాలు తడవక తపన ఉంది
స్వరాల రాగాలు గుర్తించావా

చెరకు తినీయల తీపి ఉంది
పడచు పరువాల పక్క ఉంది
వయసు మురిపాల సిరి ఉంది
కలల కోరికలు స్వయంగా తీర్చవా
--((*))--


(సుఖం ) గమత్తు కోరిక తీర్చుకోవాలిని ఉన్నది
నిన్ను ఎత్తుకొని హాత్తు కోవాలని ఉన్నది
హత్తు కొని వళ్ళంతా చిత్తు చేయాలని ఉంది
నాకు పైకముంది, నిన్ను పోషించే శక్తి ఉంది

ఎత్తుకొని వత్తు కుంటే జిల్ గా ఉంటుంది 
మనసు మెప్పించి హత్తు కుంటే జిల్ జిల్ గా ఉంటుంది 
నిస్సత్తు వదిలించి, శక్తి నింపితే మజాగా ఉంటుంది 
కొత్త కొత్త ఆశలను తీరుస్తే, తనువూ పులకిస్తుంది 

వలపందించి వయసు మలుపులు చూపిస్తా
మనసిచ్చి మనసు కోరికలు తీరుస్తా
సహాయ సహాకారంతో నిన్ను మెప్పిస్తా
జతకూడిన తర్వాత భావాలు ఇంకా చెప్తా

ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను,

 నా పాత ప్రేమికురాలగురించి చెపుతున్నాను   
ఇంకా ఉన్నది