26, అక్టోబర్ 2016, బుధవారం

Internet Telugu Magazine vor the month of 10/2016/40

ఓం శ్రీ రామ్ - ఓం శ్రీ మాత్రే నమ: 

సర్వేజనా సుఖినోభవంతు

దధి భ భ భ - (ఛందస్సు)- అమ్మలకు అమ్మ
మంచిని  పంచిన తల్లివి  - సత్యము పల్కిన తల్లివి 
ధర్మము  నిల్పిన తల్లివి - న్యాయము చెప్పిన తల్లివి 

గుండెలో ఉండిన తల్లివి  - నింగిలో వెల్గుల తల్లివి 
నేలలో పుట్టిన తల్లివి  -   పువ్వుల సేవిత తల్లివి 

దుష్టుల అంతము చేయుము - ఇష్టుల కోర్కల తీర్చుము 
దూషిత పల్కులు తుంచుము - రక్కసి గొంతుక తుంచుము 

శిష్యుల రక్షణ చేయుము - బ్రాంతిని మాయను తుంచుము
శాంతిని కాంతిని ఇవ్వుము  - కీర్తిని తృప్తిని ఇవ్వుము 

శాంభవి  శారద శ్రావణి - శ్రీనిధి శ్రీధరి శ్రీమతి 
శ్రీకర శ్రీ లిపి శ్రీ జయ - భక్తితొ పూజలు తల్లికి  
 --((*))--

దధి భ భ భ -3 (ఛందస్సు)

అందిన నెల్లను నొక్కిన - దక్కిన భోగము రోగము
పెద్దలు చిప్పిన మాటలు - కోపము రోషము తెచ్చును 
  
వీనుల విందుల భుక్కులై  - నిక్కము పల్కులు  నేర్తురె 
స్వార్ధము చేరుట సాధ్యమె  - నీచము పెంచిన దీర్తురె 

మానుకు పువ్వుకు బంధము  - నింగికి భూమికి బంధము 
నాభికి యోనికి బంధము  - వేడికి చల్లని బంధము

అంధుల చేతిలొ హస్తము  - జీవిత భారము నేస్తము 
దేవుడి నమ్ముతు సాగుతు - జీవిత చింతన తప్పదు 

స్త్రీలకు వెన్నెల చేతికి - గాజులు కాలికి మట్టెలు 
రంగులు చేర్చిన వన్నెలు - పండుగ రోజుల కాంతులు 

పూజలు నిష్ఠగ  చేస్తును - ప్రేమతొ సేవలు చేస్తును
దేవికి మొక్కులు తీర్చెను -అమ్మకు ప్రాణము ఇత్తును"దధి వృత్తము" గణములు - భ,భ,భ , యతి లేదు.(chandassu) 
సాధన సేయుము భక్తితొ- అందరి కోర్కెలు తీరును 
వాదన ఉండదు ఎప్పుడు- శాంతము కూరును ఇప్పుడు
   
సుందర రూపము తల్లిది- బిడ్డకు ప్రాణము ఇచ్చును 
జూపును ప్రేమను ఎప్పుడు -కోరిన కోర్కలు తీర్చును

యందపు చందపు వెన్నెల- సందడి చేయను ఎప్పుడు
నవ్వుల చిందులు కన్నెకు- మన్నిక ఇచ్చును ఎప్పుడు

నేటి సరాగము రేపటి - ఆనతి ఆశల వాచము
మోసపు కోర్కలు చెప్పక -చెప్పిన తీర్చక తప్పదు

అమ్మకు ఎప్పుడు తప్పులు- చెప్పకు ఓర్పుతో ప్రేమతో
ఆశలు తీర్చిను బాసఁగ - నిల్చును ఎప్పటి కప్పుడు

వేదన వీడుము ప్రేమతొ - గుండెలు నిండును పండుగ
శాంతము మార్పుకు నేర్పుకు - చూపును తప్పక ఏలిక

కోరిక పాతది ఆయిన - నేర్పుతో సర్దుకు వెళ్లుము
కాలము ఎప్పటి కప్పుడు -మారితె అప్పుడె మారుము 
--((*))--

దది - భ భ భ - ఛందస్సు కవిత 

సేవలు చేయుట మానకు -  చూపుల కందిన ప్రాణికి 
ప్రాణము తీయుట తేలిక - ప్రాణము పోయుట కష్టము 

భూమికి వందన చేయుము - శోధన సాధన చేయుము 
ఎక్కువ ప్రేమను పంచుము - తక్కువ నిద్రకు లొంగుము 

ఎండకు ఎండని వానకు - గాలికి చిక్కని అగ్నికి 
ఆహుతి కానిది తోరణ - మాలిక మానస్ విద్యయె 

జీవన అంచున బంధమె -డబ్బుకు ప్రేమకు చిహ్నమె
ధర్మము సత్యము కాలమె  - మర్మము అర్ధము కష్టమె 

చిక్కులు ఆనక తగ్గవు - మొగ్గలు విచ్చక తప్పవు
మచ్చిక చేయుట నిచ్చెన  - ఐచ్ఛిక కల్పన వెచ్చని

పొప్పొడి రేణువు సందడి - తుమ్మెద మట్టుకు సిగ్గులె 
సుఫుల కుచ్చుకు వంతెన - మాటల మచ్చిక భందమె 

చేతులు కాలిన ఆకులు - పట్టుట ఊయల ఊపుకు 
గాలిలొ తేలుట మాయని - మచ్చకు మందులు పూయుట 

ఆశలు తీరని ఆకలి - సేవల కందని రోగము 
గాలిని పీల్చని కామము - నెత్తురు చూడని శీలము 

వాసన మల్లిక వాకిట - తేటల నీటిని త్రాగుట 
పేదల సన్నిధి పెన్నిధి - పూవుల రేకుల పున్నమి 

నేటికి అందని చుక్కలు  - రేపటి ఆశల చిక్కులు 
గట్టుకు చేరిన చేపలు - మాయను కమ్మెను నేతలు 
--((*))--

దధి - భ భ  భ -(ఛందస్సు స్త్రీ సౌఖ్యం )

జీవన రేఖలు మారిన - మానస వత్తిడి చేరిన
తీరని దాహాము వచ్చిన - గంధపు పుష్పము పంచకు  

గాలిని నీరును త్రాగిన - ఎండలు భూమిని తాకిన    
మొక్కగ పువ్వుగ మారిన - ఒప్పక  తప్పక చిక్కులె

మానవ సృష్టికి చెప్పని - సుందర చల్లని తాపము
గుండెల చప్పుడు అందని - స్త్రీధన కోపము శాపము

భావము కానిది యేదియు - పకృతి కందని దేదియు
మాటకు చిక్కని దేదియు - వేదిక కార్యము చేయును

నీడల ప్రేరణ తప్పదు - చీడల రక్షణ తప్పదు
దేవుని దర్శన తప్పదు - స్త్రీలకు వంచన తప్పదు

నవ్వుల హాస్యము ఎప్పుడు - మన్నన పొందుట సాధ్యము
పువ్వుల పొందిక ఎప్పుడు - మానస వత్తిడి తప్పదు

నోటికి నోటికి సంగమ - రేయికి నేటికి తప్పదు
దేవికి తృప్తికి సంతసె - కోరిక తీరిన నిద్దురె
--((*))--
ఓం శ్రీ రామ్  -  ఓం శ్రీ కృష్ణ 

సర్వేజనా సుఖినోభవంతు

ఈ రోజు నా పాట  ( కొత్త ఆలోచనలు )

పల్లవి  
అతడు: మదిలో శాంతిని నింపు కుందాం
           మమతలు పంచుకొని జీవిద్దాం
           మనమిద్దరం వింత లోకాల్లో విహరిద్దాం

ఆమె :   నీ మాటలకు నేను వంత పలుకుతా               
           నీకు సుఖం అందించి జీవించుతా
           వింత లోకాలు నీతో  విహిరించుతా

చరణం : 1
అతడు :  తోలి వలపు తలుపు మైకమై
ఆమె : మాటల మత్తులో మనసే స్వప్నమై
అతడు : ఇరువురం కలసి పాడే పాటలు మధురమై
ఆమె : ఇరువురం కలసి మంచులా కరిగి పోతే భందమై
        
అతడు: మదిలో శాంతిని నింపు కుందాం
           మమతలు పంచుకొని జీవిద్దాం
           మనమిద్దరం వింత లోకాల్లో విహరిద్దాం

ఆమె :  నీ మాటలకు నేను వంత పలుకుతా               
           నీకు సుఖం అందించి జీవించుతా
         
చరణం -2

అతడు : ఈ కొత్త లోకాలు ఏంతో కొత్తగా ఉన్నాయిలే
ఆమె : తెలియని కొత్త విషయాలు తెలుసునులే
ఆతడు : మన ప్రేమకు మధుర మార్గాలే
ఆమె : మన ఆశల ఫలిత మార్గాలే  
అతడు : మన మనసు ప్రశాంత పరుచుకుందాం
ఆమె : మన ప్రేమ సుఖమయం చేసు కుందాం

అతడు: మదిలో శాంతిని నింపు కుందాం
           మమతలు పంచుకొని జీవిద్దాం
           మనమిద్దరం వింత లోకాల్లో విహరిద్దాం

ఆమె :   నీ మాటలకు నేను వంత పలుకుతా               
           నీకు సుఖం అందించి జీవించుతా
           వింత లోకాలు నీతో విహిరించుతా 

--((*))-- 
ప్రాంజలి ప్రభ - వార పత్రిక

నిత్యమంగళ - ర/న/య/జ/న/గ UI UII IIU - UI UII IIU
16 అష్టి 31355
ఛందస్సు
నిన్ను కొల్చిన జపమే - నాకు మంగళ కరమే
నిన్ను తల్చిన కరునే - నాకు శోభన  భవమే
నిన్ను పిల్చిన మనసే - నాకు రోగము ఆటకే
నిన్ను నమ్మిన వయసే - నాకు ఓర్పును మలిచే

వట్టి మాటలు నటనే - గట్టి మేలును తెలిపే
మట్టి ఆటలు తలపే - వట్టి వారకు భయమే
బట్టి పెట్టుట వలదే - తట్టి లేపుట వలదే
ఎట్టి సంఘము మనకే  - చిట్టి పాపలు  కొరకే    

--((*))--


కేవలము ఇది నా ఆలోచన కావ్యము తప్పులుంటే క్షమించ గలరు అందరికిధన్యవాదములు

18, అక్టోబర్ 2016, మంగళవారం

InternetTelugu Magazine for the month of 10/2016/39


ఓం శ్రీ రాం  - శ్రీ మాత్రే నమ: 

  సర్వేజనా సుఖినోభవంతు


*గచ్చకము (ఛందస్సు )
తరుణి
చిరునగవుల తరుణి - గనగ పెరిగె తన్మయం
తపము నిరవధికము - తమకము తరునోమయం
మనసు పిలిచి మమత - వినగ వయసు ఒప్పెనే
దినము రజని నలిని - ఒక వరుసగ ఉండెనే


జయము గలుగు సమయము - నిజము పలుకు శ్రావ్యం
నయము భయము విడువుము - మనసు విను ధైర్యం
పసిడి కలువల మెరుపు - కళల కొరకు స్వప్నం
తనువు తపనల పిలుపు - వలపుల కె వయ్యారం

మగువ పిలుపు సరసము - మగనికి మనో ధైర్యం
వనిత తపన వలపులు - మెరుపులకు మమైకం
పరుగులకు కులుకులకు - చిలిపితనం ఉత్తేజం
వనిత వెలుగు చరితము - మనసు కొరకే భాష్యం
--(( *))-* భాద (చందస్సు)

నయనములు తిరిగినను - మనసుకు బాధ
పయణములు జరిగినను - వయసుకి బాధ
ముఖములను కదిపినను - సొగసుకి బాధ 
పదనిసలు పలికినను  - గలమునకు బాధ

పరువమునకు తపనలు - చెలిమికి బాధ 
కరతళముల పిలుపులు - చెవులకి బాధ 
కలతనిద్రల తలపులు - ప్రియులకి బాధ 
         కురుల కదలిక మరుపు - మెరుపుకి బాధ          

మనసునకు మురిపములు - మహిళకి బాధ 
పిలుపునకు మధురిమలు - వరునికి బాధ 
అనుదినము ఎదురెదురు - అనుభవ బాధ 
ఒకరికి ఒకరు కలియుట  - ప్రకృతికి బాధ
--((*))--
 

 *బాధ 

గడబిడ పలుకు విని - అరిస్తే బాధ 
కల నడకల ఉరవడి - మెరిస్తే బాధ 
మరి కణములు కదలిక - కదిల్తే బాధ 
మది తలపుల పిలుపు - మారితే బాధ 

ఎదురెదురు పిలుపులకు - నవ్వితే బాధ
తడబడుతు కనబడక - చెప్పితే బాధ 
అడుగడుగు నడకలకు - వేధిస్తే బాధ
రుస రుస కర కర లకు - వంగితే బాధ 

మమతలు పెరిగిన మది - తెల్పేది బాధ 
మనిషి మనిషికి కుతి - ఏడ్పించే బాధ 
మనసు పొరల మెలికలు - స్పరిసించే బాధ 
కలత వలపుల పిలుపు - సంక్షిప్త బాధ 

అవసర పరికరములు - పోవంగ బాధ
అనవసర మరకలను - రుద్దంగ బాద 
 విలువలు పతన మయితె - వ్యాపారి బాధ 
ముసుగు వెలుగుల కల -  ప్రేమకు భాధ
--((*))--
   
1,2,4 పాదములు - భ/భ/భ/గ UII UII - UII U
3 పాదము - భ//భ/భ/భ UII UII - UII UII
* రోగములు (ఛందస్సు )

నవ్వులు పువ్వులు - చీకటి లో
ఒప్పులు  తప్పులు  - దీవెన లో
మాసము వారము - ఈరోజు వేదన
ఆశల బాసలు - చేరువు లో  

వేకువ చీకటి - రాగము లో
ఏడుపు నవ్వులు - ప్రేమల లో
సంఘము సాయము- సాధరము సంతస
సవ్యము సత్యము - దీపము లో

పోకిరి కోరిక - వేసవి లో
ఆగుట పోవుట - గంటల లో
మేడల కోటలు - తోటలు పొంగులు 
బారులు తీరులు - ప్రేరణ లో

ఆరాట పోరాట - కోరిక లో
రాజును రాణిని - కొల్చుట లో
కోపపు శోధన - నీడల చీకటి
మందుల మాయల - రోగము లే      
   --((*))--
 

రాధా మనోహరం

కృష్ణ నా మనసు
మనసులో లేకున్నది
నా మనసుని మాయావిగా
మురిపిస్తున్నట్లున్నది   

నీ ఆలింగనంలో
చిక్కినట్లున్నది
నా తనువంతా
పరవశించి పోతున్నది

నీ వేలితో  ముంగురులను
కదిలించినట్లున్నది
నా ముంగురులు రెప రెప
లాడుతూ కలవర పెడుతున్నవి   

నీ స్పర్శ పిల్ల గాలిలా
తాకు చున్నట్లున్నది 
నా బుగ్గలు
కెంపులవుతున్నాయి

నీ పలుకు ఈవేల
మధురమవుతున్నాయి
నా మనసు ప్రేమ
మూర్తిగా మారుతున్నది

నీ నుండి సుఘంధము
చల్లి నట్లున్నది
నా హృదయమంతా
సుఘంధముతో నిండి ఉన్నది

నీ తణువు దివ్య కాంతితో
కనబడుతున్నది
నా తనువు మోహన రూపుని
కలవమంటున్నది    

నా ప్రాణ నాధుడైన ఓ కృష్ణ
నిన్ను మరువలేకున్నాను
నా ప్రాణ విభుఁడవై వచ్చి
నన్ను ఆదుకోమంటున్నాను

నా ప్రియవల్లభుడివి నీవు,
నీకోసం వేచి ఉన్నాను    
నా హృదయేశ్వరుడవు నీవు,
నన్నువిడిచి పోలేవును 

ఈ రాధ నిన్నే ఆరాధిస్తూ,
నిన్నే కొలుస్తూ ఉన్నది కృష్ణ,
నీ కోసం నిరంతరం తపిస్తూ
జపిస్తూ ఉంటుంది కృష్ణ

నీ రాక కోసం వేయి కళ్ళతో
ఎదురుచూస్తూ ఉంటాను కృష్ణ
ఈ రాధ మనసును అర్ధం చేసుకొని
కోరికలు తీర్చుటకు రావా కృష్ణ      
--((*))--

గాంధీజీ మార్గం
సామాన్యుల్ని అహింసా యోధుల్ని చేసింది
ఉద్యమాలను శాంతి యుతంగా నడపమంది
సత్యాన్ని పరమోన్నత స్థానం కల్పించమంది
గాంధీజీ  చరిత్ర కల కాలం జీవించి ఉంటుంది  

టైం పత్రిక ఈ శతాబ్దపు స్ఫూర్తి దాత 
జీవితానికి మంచిని బోధించే స్ఫూర్తి దాత 
కర్తవ్యాన్ని తట్టి లేపే కరచాలన స్ఫూర్తి దాత
చూపుల మాటలతో మనసులో నిలచిన దాత

గాంధీ గారు అన్నారు " యంత్ర శక్తికి వ్యతిరేకం కాదు
యంత్రాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని మనుష్యుల పని తగ్గించుట కాదు 
హృదయ పూర్వకముగా పని చేయుటలో ఉంది సంతృప్తి

నీటి చుక్క దొరకని దుర్భేద్యపు ఎండలో
దేశం కోసం ప్రజలను ఉత్తేజపరుచుటకులో
నే నున్నా మీకు అంటూ సత్యాగ్రహ సమరంలో
సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో స్ఫూర్తి దాత        

స్వాతంత్రం మాకు అందించి
అందని దూరంలో వెలుగుగా నిలిచి
మాలో ఉన్న ఆంధకారాన్ని తొలగిస్తూ
ప్రేమను పంచె దిశానిర్దేశం తెలిపే స్పూర్తి దాత
మన గాంధీజీ
--((*))--  


 ఈ రోజు నా పాట
ఓ .....ఓ... ఓ....
వయ్యారి వసంతమా
సింగారిని మురిపించుమా
మనసుని కరిగించుమా
అనదంతో ఉంచుమా

సింగారి అనుకున్నాను అది
పెంకి గా మారి నన్ను ఏడిపిస్తుంది
బంగారి అనుకున్నాను అది
వెకిలిగా ఎక్కిరిస్తూ ఉన్నది

కోనంగి ఆనుకున్నాను
కోర కోరా చూపులతో కోసిరి కొడుతున్నది
శివంగి  అనుకున్నాను
చురుబురు లాడుతూ చికాకు పెడుతున్నది

విరజాజి అనుకున్నాను
వెంటబడు తుంటే వేడుకే లేదంటున్నాది
కుమారి అనుకున్నాను
కనికరించ కుండా కన్నెర్ర చేస్తున్నది

ఓ ఓ ఓ వసంతమా వసంతమా
నా మీద జాలి చూపుమా

అబ్బా అబ్బా  ఎందు అంత కోపం
సరదా సరదా అని కవ్వించా
జల్సాల కోసం కాస్త ఏడిపించా
నిన్ను విడిచినేను ఉండలేను 

వయ్యారి వలపు అందిచమంటే
వెర్రివాడా నా మనసంతా నీదగ్గరే ఉంది
ముచ్చటగా నవ్వేసి, మురిపాలు అందివ్వనా ,
ఓరచూపుతో కవ్వించి, ఊరించి పెదాలు అందివ్వనా
మరి ఎం కావాలో అంతా నీ సొంతం
ముద్దులతో ముంచెత్తి స్వర్గాన్ని చూపించనా 
 
ఓ .....ఓ... ఓ....
వయ్యారి వసంతమా
బుల్లోడిని మురిపించుమా
నా మనసును అర్పించుటకు
సహకరించుమా

ఓ .....ఓ... ఓ....
వయ్యారి వసంతమా
బుల్లెమ్మను మురిపించుమా
నా మనసును అర్పించుటకు
సహకరించుమా
--))*((--

 ఈ రోజు నా పాట 
ఒక చెట్టు క్రింద కూర్చొని
తాతగారు పాడుకుంటున్న పాట

ఓం శ్రీ రామ్  ఓం శ్రీ రామ్   ఓం శ్రీ రామ్

మనసెరిగి, గుణమెఱిగి, స్నేహమెఱిగి బ్రతుకరా ... బతకరా
సంపదలు, బంధాలు, నీ వెంట రావురా ..... రావురా
ధర్మమార్గాన ఉండి అందరిని ఆదరిస్తూ ఉండాలిరా ... ఉండాలిరా  
నీవు చేసినా మంచి పనులే మానవుల మనసులో నిలిచిపోవునురా
నిలిచిపోవునురా ,   నిలిచిపోవునురా
  
చీకటిని తరిమే చిరు దివ్వెలా ఉండాలిరా
ఆకలిని తీర్చే అన్న దాతగా మారాలిరా 
తల్లి తండ్రి గురువు ల సలహా పాటించాలిరా
సూర్య చంద్రుల్లా సహకారం అందిస్తూ బతకాలిరా   

మనసెరిగి, గుణమెఱిగి, స్నేహమెఱిగి బ్రతుకరా ... బతకరా
సంపదలు, బంధాలు, నీ వెంట రావురా ..... రావురా

కంటిలోని నలకను కన్నీటితో కడగాలిరా
ఆడంబరానికి పోయి గోటిని గొడ్డలిగా మార్చు కోకురా
ఆకర్షణకు, వ్యసనానికి లొంగి అభాసుపాలు కాకురా
ధర్మాధర్మాలను బట్టి అందరిని ఆదరించటం నేర్చుకోరా

మనసెరిగి, గుణమెఱిగి, స్నేహమెఱిగి బ్రతుకారా ... బతకరా
సంపదలు, బంధాలు, నీ వెంట రావురా ..... రావురా

నీకున్న విద్యే నిన్ను సక్రమముగా నడుపునురా
తృప్తి పడే గుణంలో ఉంది నిజమైన సత్యమురా
బిడ్డలపై మమకారం పెంచుకొని బాధపడకురా
నమ్మిన దైవాన్ని ప్రార్ధించి మనశాంతి గా బ్రతకరా
  
మనసెరిగి, గుణమెఱిగి, స్నేహమెఱిగి బ్రతుకారా ... బతకరా
సంపదలు, బంధాలు, నీ వెంట రావురా ..... రావురా
ధర్మమార్గాన ఉండి అందరిని ఆదరిస్తూ ఉండాలిరా ... ఉండాలిరా  
నీవు చేసిన మంచి పనులే మానవుల మనసులో నిలిచి పోవునురా
నిలిచిపోవునురా ,   నిలిచిపోవునురా.........

ఓం శ్రీ రామ్  ఓం శ్రీ రామ్   ఓం శ్రీ రామ్

( ఈ పా ట నచ్చినట్లైతే షేర్ చేయగలరు, ప్రాంజలి  ప్రభను
ఆదరిస్తున్న అందరికిధన్యవాదములు) 

--((*))--
ఈ రోజు నా పాట (వేషమును మార్చినా)

వేషమును మార్చినా, మనసు మారునా
ఊరు మారినా, మమత మారునా

నా మనసు నీలో ఉంటె, నీ మనసు నాలో ఉంటె
మన మనసులు ఏకమయ్యే మార్గము లేకుండునా
విధి రాతను ఎదిరించ లేక బ్రతుకు చుండినా
అడవి మొక్కలాగా యెదగలేక, ఒదిగి ఉండలేక ఉన్నా
నల్లెరులా ఉండలేక పల్లేరులా ఇమడలేక ఉన్నా 
  
వేషమును మార్చినా, మనసు మారునా
ఊరు మారినా, మమత మారునా

గుండె రాయిగా మారలేదూ నీ ఊపిరి కోసం   
బ్రతు కంతా వేచి ఉంటా, నీ ప్రేమ కోసం

మరువలేని నీ  జ్ఞాపకాల కోసం
ఆలపించిన మౌన గీతాల కోసం
గమ్యంగా తిరిగే గమనాల కోసం
అనుభవించే ఆనందాల కోసం
మరచి పోలేని అప్యాయతల కోసం
పోషించ గలనన్న భందాల కోసం

భరించలేని భాదలు వేంటాడుతున్నా
కొన ఊపిరితో నీకు వెలుగు చూపాలని
నిగురు కప్పిన నిప్పులాగా బతుకుతున్నా

వేషమును మార్చినా, మనసు మారునా
ఊరు మారినా, మమత మారునా
--((*)0--
నటన(చిన్న  కధ )

అవిచార్య న వ్యక్తవ్యం
 వ్యక్తవ్యంసువిచారితమ్ !
కించ తత్రైవ వ్యక్తవ్యం
యాత్రోక్తం సఫలం భవేత్ !!

అంటే ఆలోచించకుండా మాట్లాడరాదు.
 బాగా అలోచించి మాట్లాడాలి. ఏవిధముగా మాట్లాలాడితే అందరూ మెచ్చుకుంటారో ఆవిధముగా మాట్లాడాలి.  మాటకు ముఖ్యం ఆలోచన, సాఫల్యం, మాట సఫలమవ్వాలి. 
మాటతో పాటు నటన కూడా సఫలమవ్వాలి.   
 
మానవులకు మాట, నటన అనేది సహజం, కానీ కొందరిలో మరి అతిగా కనబడుతున్నది, మరికొందరిలో నటన కనబడకుండా కొందరిని ముంచుతారు, మనుషులకు మధ్య నటన ఒక అవసరముగా కనిపిస్తున్నది,  నటన మంచి కి చెడుకి వాడుతారు, పరాన్న భోజనం కోసం అనుకోని విధముగా నటనలు, మాటలు,  వ్యక్తపరుచుతారు.

నవనాగిరకములో చిన్నవారి ముందు  పచ్చికాయలాగా ,పెద్ద వారిముందు పండు కాయలా  నటనను ప్రవర్తించాలి. ఒకరికొకరు  తోడుగా,  భార్యకు  భర్తకు తోడుగా, మనిషి మనిషి ని బట్టి నటన చూపాలి, స్వరము తప్పులు  లేకుండా  నటన నటించిన వారికి మంచే జరుగును,

 స్త్రీ లతో నటించేటపుడు, తెలివిగా ప్రవర్తిచేవారికి ఎక్కువగా మెచ్చు కుంటారు.

నటనకు సిరులు వచ్చును, సిరులు వళ్ళ మందుకు    బానిస కావచ్చును, మందువల్ల  రోగము వచ్చును, రోగము వళ్ళ కుటుంబ కలహాలు వచ్చును,

జీవితములో నటన ఒక భాగమే ఉండాలి, ఎప్పుడు నటిస్తే గుర్తించె వారుండరు, నటన తరంగిణి  లాఉండాలి. దేశం కోసం సేవలు చేస్తూ ప్రేమ   మూర్తులుగా  జీవిస్తూ నటన   మాత్రము  చూపకండి, దేవుడిచ్చిన వరాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవలసిన అవసరం మన అందరిమీద ఉన్నది. 

--((*))--    
 


7, అక్టోబర్ 2016, శుక్రవారం

Internet Telugu magazine for the month of 10/2016/38

ఓం శ్రీ రాం -  ఓం శ్రీ కృష్ణా యనమ:
 

 సర్వేజనా సుఖినోభవంతు
23/9 బాల కృష్ణ  లీలలు

ఓ అమ్మల్లారా బాల కృష్ణుడు  - ఎక్కడున్నాడో చూడం
డీ 
ఉగ్గు పెడదాం రండి - అలాగని ఇష్టానుసారంగా పెట్ట కం
డీ     
బాలుడు సామాన్యుడు కాదండి - కొంగును లాగుతాడం
డీ  
కాళ్లకు చుట్టు కొనుచు కదలడండి - మారాము చేస్తాడం
డీ డి 

ఉగ్గు పెట్టిన తర్వాత - ఆ బాలును ఆకాశాన ఎగర వేయకండీ 

కడుపులో ఉన్న లోకాలన్నీ కదిలి పోతాయి కదా అవునండీ
చిన్ని కృష్ణుడు తట్టు కో లేడు వేడి వేడి పాలు త్రాగించ  కం
చండి
చిన్ని కృష్ణుడి చిలిపి చేష్టలకు నాకు ఎందుకు చెపు తారం
డీ 

ముద్దుగా ఉన్నాడని అదేపనిగా మీ చేతులతోను ఆప కం
డీ 
ఆడించి లాలించి బుజ్జగించి  ఉయ్యాలలో పడుకోపెడదాం రండీ 
కొండలతిమ్మడైన ఈ బాలుడ్ని కసరకుండా చూస్తూ ఉండండీ 
అమ్మలారా బాలకృష్ణ లీలలు కనండీ వినండీ   ఆనందించండీ    
--((*))--     

*హే కృష్ణ నీకు మా నమస్కారము

హే కృష్ణ నీది
సత్య జ్ఞాన ఆనంద స్వరూపము
శోభయమానంగా ఉండేరూపము
మా వాక్కు పరిశుద్ధము చేయుము   
హే కృష్ణ నీకు మా నమస్కారము

భక్తుల ఆశా పాశము తొలగించుము
జన్మ, కర్మ భందాలనుండి రక్షించుము
అతిస్వల్పమైన స్తోత్రాన్ని చేస్తున్నాము
హే కృష్ణ నీకు మా నమస్కారము

భక్తుల సర్వాభిష్టాములను తీర్చుము
మనస్సుకు అందని నీ తేజోరూపము
వినమ్రతతో ప్రార్ధించుతున్నాము కరుణ చూపుము  
హే కృష్ణ నీకు మా నమస్కారము

గుణాతీతమైన త్రిమూర్తి స్వరూపము
భగవద్ జ్ఞానం కోసం అర్ధించుచున్నాము
నీ కృపా కటాక్షములను మాపై ఉంచుము
హే కృష్ణ నీకు మా నమస్కారము

ధన సంపదలతో ఉన్న ప్రజారాజ్యము
అద్భుత శక్తి మంత్ర ఇంద్ర రాజ్యము
సూర్య చంద్రుల స్థానము మేము కోరము
హే కృష్ణ నీకు మా నమస్కారము

మనసునందు నిలుపుము, ఆద్యాత్మికము
ఆదిభౌదికము, అది దైవికము, జ్ఞానము
సమస్త ధర్మ శాస్త్రములను తెలుపుము  
హే కృష్ణ నీకు మా నమస్కారము
--((*))--
 
*సేవ నా లక్ష్యం నా ధ్యేయం

రోగం మనిషికి రాకూడదు
వచ్చిన తగిన మందు వాడక తప్పదు
రోగానికి పేదరికం ధనికం ఉండదు
ధనం ఉన్న వానికి ఆదుర్దా తప్పదు
ధనం లేని వానికి లబో దిబో అనక తప్పదు

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోగం
విలవిలా అనక  తప్పదు    
మనముందే ఆశలు నీళ్ల పాలైన
కళ్లప్పగించక తప్పదు

మానని గాయాలతో ఉన్న ఆలాపపనలు
వినక తరిమినా భయపడక తప్పదు
ధనం ఉంటె పరీక్షలు మీద పరీక్షలు చేసి
మంచి మందులు వాడి బతికించే లోక మిది
     
పుట్ట గొడుగుల్లా కారొరేట్ ఆస్పత్రులు
రోగులను దోచుకున్న అడగ లేని పరిస్థితి
బీద రోగుల భాగాలు దోచుకున్న
అడగలేని దీనాతి దీన పరిస్థితి

మందులు లేవని తెప్పించే నర్సులు
ఏసీ గదుల్లో ఉండాలని చెప్పే  డాక్టర్లు
పర్య వీక్షణ కోరబడి వైద్యులు పక్కదారి
వైద్యం చేసి డబ్బు గుంజే పరిస్థితి

రోగాలు ఒక వేపు, ముందే డబ్బులు
గుంజే పరిస్థితి మరోవైపు
ఏ రోగం లేకున్నా అన్ని టెస్టులు
చేయించుట  కొందరి డాక్టర్లు చూపు

కొన్ని రోగాలకు లంఖణం మందు
మరికొన్ని రోగాలకు పత్యం మందు
అంటు రోగులను ఆదరించుటే  మందు
మనస్సు చెదిరిన వారికి ప్రేమే మందు

నా ఆరోగ్యం ప్రకృతి వరం
నా ఆలోచన దయాగుణం
నా అభిలాష ప్రశాంత వనం
నా దేశం రోగాలు లేని
సంపూర్ణ ఆరోగ్య వంతుల
కోసం నిరంతరం రోగులకు
సేవ నా లక్ష్యం నా ధ్యేయం
--((*))__
     
  

ఆధ్యాత్మిక చిన్న కధ  చదవండి

చాణుక్యుడు తక్షశిల విశ్వవిద్యాలయంలో చెప్పిన అద్భుతమైన నీతి కధ.........
ఒక అడవి లో ఒక లేడి భారంగా అడుగులు వేస్తూ వెడుతోంది . అది నిండు గర్భిణి....దానికి అప్పుడే నొప్పులు వస్తున్నాయి .అది అనుకూలమైన ప్రదేశం కోసం వెతుకుతోంది .ఒక దట్టమైన గడ్డి భూమి కనబడింది . దానికి అటుపక్క నది ప్రవహిస్తోంది . అదే అనుకూలమైన ప్రదేశం అనుకుంది . నొప్పులు మొదలయ్యాయి . నిట్టూర్పులు విడుస్తూ అటూ ఇటూ తిరుగుతోంది.....అప్పుడే దట్టమైన మబ్బులు కమ్మాయి . ఉరుములు , పిడుగులు . పిడుగు పడి కొద్ది దూరం లోనే గడ్డి అంటుకుంది. దూరంగా తన ఉనికిని గమనించి కుడి వైపు నుండి ఒక సింహం వస్తోంది . ఎడమవైపు నుండి ఒక వేటగాడు బాణం సరి చూసుకుంటున్నాడు. ఇంకో వైపు నది వెళ్ళనివ్వదు ...!
భగవాన్ ! ఆ లేడి ఇప్పుడు ఏమి చెయ్యాలి ?.
ఏమి జరగబోతోంది ?
లేడి బిడ్డకు జన్మ ఇస్తుందా ? బిడ్డ బతుకుతుందా?
సింహం లేడిని తినేస్తుందా ?
వేటగాడు లేడిని చంపెస్తాడా ?
నిప్పు లేడి వరకూ వచ్చి లేడి కూనను చంపేస్తుందా?
ఒక వైపు నిప్పు ,
రెండో వైపు నది , మిగిలిన రెండు వైపులా మృత్యువు రూపం లో వేటగాడు, సింహం. కానీ లేడి మాత్రం ఇవేవీ పట్టించుకోలేదు.
అది తన బిడ్డను కనడం మీదే దృష్టి పెట్టింది..... అప్పుడు పరిణామాలు ఇలా జరిగాయి.......పిడుగు కాంతికి వేటగాడి కళ్ళు చెదిరాయి. గురి తప్పి బాణం సింహానికి తగిలింది. వర్షం పడి సమీపిస్తున్న మంటలు ఆరిపోయాయి. లేడి పిల్ల తల్లి గర్భం లో నుండిబయటకు వచ్చింది. అది ఆరోగ్యం గా ఉంది.......ఏదైతే జరగనీ , నేను బిడ్డకు జన్మనివ్వడం మీదనే దృష్టి పెడతాను అని అదిఅనుకోకుండా ప్రాణం గురించి ఆలోచించి తప్పటడుగు వేసి ఉండి వుంటే ..... ఏమి జరిగేది????....మన జీవితాలలో కూడా అన్ని వైపులా సమస్యలు చుట్టూ ముడుతూనే ఉంటాయి . నెగటివ్ ఆలోచనలతో సతమవుతూనే ఉంటాము . మన తక్షణ కర్తవ్యాన్ని విస్మరిస్తాము .భగవంతుడిపై భారం వేసి మన పని మనం చెయ్యడమే మనం చెయ్యవలసినది....
--((*))--


మరో చిన్న కధ 
అనగనగా ఒక ఊరు, ఆ ఊరిలో ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు. అతని దగ్గర ఒక ఆవు ఉండేది. అది ఒక రోజు ప్రమాదవశాత్తు కాలుజారి బావిలో పడిపోయింది. అది సహాయం కోసం ఎన్నో గంటలు అరిచి గీపెట్టింది. చాలా సేపటి తర్వాత గాని ఆవు బావిలో పడిందని తెలుసుకోలేకపోయాడు ఆ యజమాని, ఇన్నాళ్లుగా తనకి ఎంతో సేవ చేసిన ఆవును కాపాడాలని అనుకోలేదు అతను. ఎందుకంటే ఆ ఆవును పైకి తీయడం అనవసరం ముసలిది అయినది అనుకున్నాడు.
అంతేకాక ఆ బావిని కూడా మూసేయాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నారు. అందుకని దానిమీద మట్టి వేసి బావి నింపటం మంచిదని భావించాడు ఆ వ్యక్తి.
ఆ పనిచేయడానికి తనకు సహాయం చేయమని పక్కింటి వారిని కూడా పిలిచాడు.ఆతను పారతో బావిలోని ఆవుపై మట్టి వేయడం ప్రారంభించాడు. పక్కింటివారు కూడా పారలతో మట్టి వేస్తూ ఆయనకు సహాయం చేయసాగారు. ఏం జరుగుతోందో అర్ధం కాని ఆవు మొదట అంబా అరిచింది, తరువాత అరవకుండా ఉండిపోయింది. అమ్మయ్య ఆనుకున్నాడు.
కొద్దిసేపు పారతో మట్టి వేసిన తరువాత బావిలోకి చూసిన ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు. తనపైన మట్టిపడుతున్న ప్రతిసారి ఆవు మట్టిని విదుల్చుకుంటూ ఆ మట్టిమీదే నలబడి పైకి రాసాగింది.అతనికి,ఆతని పక్కింటి వారికి ఆశ్చర్యం కలిగింది. బావిలో నిండిన మట్టి మీదుగా ఎక్కి ఆవు పైకి వచ్చేసింది. ఆవు తెలివికి మెచ్చిన అతను,తన తప్పు తెలసుకొని, అప్పటి నుంచి ప్రేమగా చూడసాగాడు.
నీతి : ఈ ఆవులాగే మనమీద కుడా ఎంతో మంది దుమ్ము, మట్టి వేస్తుంటారు. కాని ఆ దుమ్మును, మట్టిని దులుపుకొని జీవితంలో పైకి వచ్చేవారే తెలివైనవారు.
--((*))--


మరో చిన్న కధ 
బ్రహ్మ మనిషిని తయారు చేశాడు. అన్ని తెలివితేటలను, సకల సామర్థ్యాలనూ ఇచ్చాడు. ధైర్యం, సాహసం, నమ్మకం, ముందుచూపు, ఆత్మ విశ్వాసం నూరి నూరి నింపాడు.
ఆ తరువాత బ్రహ్మకి భయం పట్టుకుంది. వీడు కాలాంతకుడు, ప్రాణాంతకుడు, దేవాంతకుడు అయిపోతాడేమో..... కాబట్టి వీడి బలాన్ని మొత్తం వీడికి దక్కకుండా దాచేయాలి అనుకున్నాడు.
"నేను దాన్ని ఆకాశంలో దాచేస్తాను. నాకివ్వు" అంది గద్ద.
"మనిషి ఏదో ఒక రోజు ఆకాశాన్ని జయిస్తాడు. ఆ రోజు మళ్లీ తీసేసుకుంటాడు." అన్నాడు బ్రహ్మ.
"పోనీ ... నేను నీటి అట్టడుగున దాచేస్తాను," అంది చేప.
"మనిషి ఏదో ఒక రోజు నీటిని జయిస్తాడు."
"నేను నేల పొరల్లో దాచేస్తాను." అంది ఎలుక.
"మనిషి నేలను చీల్చి మరీ సాధించేస్తాడు."
అప్పుడు ఒక కోతి నెమ్మదిగా ముందుకు వచ్చింది.
"సర్వ శక్తులనీ మనిషి లోపలే దాచేద్దాం....." అంది.
"భేష్.... మనిషి అన్ని చోట్లకు వెళ్తాడు.
అన్నిటినీ గెలుస్తాడు. కానీ తన లోపలికి వెళ్లలేడు.
తనను తాను గెలవలేడు. అక్కడే దాచేద్దాం," అన్నాడు బ్రహ్మ.
అప్పటి నుంచీ బలం తన లోపలే ఉంది.
కానీ మనిషి బయట వెతుకుతూనే ఉన్నాడు.
--((*))--


*వర్షములో చిక్కి భీతిల్లిన వారి ఆవేదన
(ఛందస్సు)

కాలవ పొంగింది మదిలొ భయంగా
వర్షపు జల్లుళ్లే పిడుగుల భయంగా
లేమని ఉన్నంత వరకు భయంగా
ఏమని చెప్పేదని మురికి భయంగా

వేచితి డాబాలపై ముడవంగా
దోచితి మా నవ్వుల భయంగా
మేఘాల మాయామది దొచంగా
కష్టాల కన్నీరు విధి పరంగా

ఏడ్చెను రోగాల తడి భయంగా
మందులు లేకా కలల భయంగా
మూల్గెను ఆశా వలల భయంగా
ప్రేమల గాలాల తడి భయంగా

వక్కరు దేవా నను మరిచావా
ఒక్కరు ప్రేమా నను విడిచావా
ఒక్కరు దేహం ఇక విడువాలా
ఒక్కరు మాతా పిలవగ రావా
 
సంపద పోఈ ఇక భయమేనా
సందడి లేకే ఇక భయ మేనా
చింతల తోటే ఇక భయ మేనా
ఇప్పుడు వార్త ఒకటి భయంగా 
--((*))--
 

 "కళ్ళు "

ఈ కళ్ళు రెండు చూడాలి కొన్ని కోట్ల కళ్ళు
భయానికి కదిలే రెప్పల మధ్య  నలిగే కళ్ళు
శోకానికి ఒక గుర్తుగా కన్నీరు  కార్చే కళ్ళు 
హృదయ స్పందనకు కదిలే సంతోష కళ్ళు

ఉడుకు రక్తాన్ని తెలియపరిచే ఎర్రటి  కళ్ళు
అనారోగ్యాన్ని గుర్తుచేసే పచ్చకామెర్ల కళ్ళు
పరులసుఖాన్ని చూడలేని ద్వేషించే కళ్ళు
కొందరి సుఖానికి అడ్డుగా ప్రశ్నించే కళ్ళు

సూర్యుడిలా వేడి కిరణాలు పంచె కళ్ళు
చంద్రుడిలా చల్లదాన్నని అందించే కళ్ళు
నక్షత్రంలా వెలుగు చూపే  వెన్నెల  కళ్ళు
సుఖ దుఃఖాలకు అతీతంగా ఉండే కళ్ళు 

పక్కంటి వాళ్ళను కళ్ళద్దాలతో చూసే కళ్ళు
తపనతో  నల్లద్దాలతో దొంగగా చూసే కళ్ళు
ఆత్రుతతో తొందరగా వెళ్లాలని చూసే కళ్ళు
బెత్తంతో బెదిరించే మాష్టర్  చూపే కళ్ళు

కళ్ళకు అడ్డంగా గోడగా కళ్ళజోడు కళ్ళు
పగటి కలల కోర్కలను తీర్చుకొనే కళ్ళు
పండితులు, స్వామీయులకు ఉండే కళ్ళు
చేతికి కర్ర, నసీం డబ్బా,  నుదుటిపై జోడు
చేతిలో సెల్లు, గుర్తు చేసేవి ఈ జోడు కళ్ళే

--((*))--     
  
   
ఆశకు పోకు, ఆదమరచి నిద్రించకు,
ప్రేమను పంచి, మంచిని పెంచే ధ్యేయంతో 
జీవితాన్ని సాగించు ముందుకు 

పనికి రాని వస్తు ఉండదు,
పనికి రానివారు అనే వారుండరు
కాలాన్ని ఆపే శక్తి ఎవ్వరికీ ఉండదు 
కాలాన్ని బట్టి ప్రతిఒక్కరు జీవించాలన్నారు 

ఇతరుల మంచి చెప్పటంలో తప్పు ఉండదు 
అందరూ  తప్పులు చేయకుండా జీవించాలన్నారు
పరిమళాల్ని ఆస్వాదించటంలో తప్పు ఉండదు 
ఆనందంతో పరిమళాన్ని అందించాలన్నారు 

పేదరికము సాస్వితంగా ఉండదు
పేదరికాన్ని చూసి నవ్వకూడదన్నారు
కొందరి వద్ద లక్ష్మి శాశ్వితం ఉండదు 
లక్ష్మి ఉందని మిత్రులు మాత్రం చేరువవుతారు
ధైర్యంగా ఉన్న వాడికి సాధించ లేనిది ఉండదు
ప్రేమతో పలక రించే వారిని ప్రేమించక మానరు 
తక్కువ ధరకు దొరికేది ఎక్కువకాలం ఉండదు
ఎక్కువ కాలం ఉండేది ప్రపంచంలో లేదంటారు

మనిషికి నవ్వుల్లో ఏడ్పుల్లో అర్ధమనేది ఉండదు
నిజమైన మిత్రులెవరో  శత్రువులెవరో తెలుస్తారు 
హృదయంలోని మాటలు పెదాలని బట్టి ఉండదు 
భాదపడక, భాదించక, భాద్యత వహించాలన్నారు 

మనకళ్ళతో చూసిన దానిలో కొంత నిజమనేది ఉండదు 
నిజంకోసం చివరిప్రయత్నం దాకా ఓర్పు వహించాలన్నారు  

ధన సంపాదన ఆరాటంలో మానవులకు శాంతి ఉండదు
ఉన్నదానితో సంతృప్తి పడితే నిత్య శాంతి ప్రియులవుతారు

 అలసి పోయిన కన్నీళ్లకు విలువ ఉండదు 
సిగ్గు మర్యాద లేనిచోట సంతోషం ప్రశ్నయే అన్నారు   

నిట్టూర్పుల మధ్య  విశ్రాంతి అనేది ఉండదు

చీకటిని తరిమే ఉషోదయం కోసం వేచి ఉంటారు

మనుష్యులకు ఓర్పు, నేర్పు ఓదార్పు ఉండాలి 
సరళత, ప్రేమ, కరుణ, శాంతి ఆనందాన్ని పంచాలి 
ప్రాపంచిక విషయం భోగాలకు చిక్కక బ్రతకాలి
నిగ్రహ శక్తితో వాక్కు ననుసరించి జీవితం సాగాలి    

 --((*))--