26, అక్టోబర్ 2016, బుధవారం

Internet Telugu Magazine vor the month of 10/2016/40

ఓం శ్రీ రామ్ - ఓం శ్రీ మాత్రే నమ: 

సర్వేజనా సుఖినోభవంతు

దధి భ భ భ - (ఛందస్సు)- అమ్మలకు అమ్మ
మంచిని  పంచిన తల్లివి  - సత్యము పల్కిన తల్లివి 
ధర్మము  నిల్పిన తల్లివి - న్యాయము చెప్పిన తల్లివి 

గుండెలో ఉండిన తల్లివి  - నింగిలో వెల్గుల తల్లివి 
నేలలో పుట్టిన తల్లివి  -   పువ్వుల సేవిత తల్లివి 

దుష్టుల అంతము చేయుము - ఇష్టుల కోర్కల తీర్చుము 
దూషిత పల్కులు తుంచుము - రక్కసి గొంతుక తుంచుము 

శిష్యుల రక్షణ చేయుము - బ్రాంతిని మాయను తుంచుము
శాంతిని కాంతిని ఇవ్వుము  - కీర్తిని తృప్తిని ఇవ్వుము 

శాంభవి  శారద శ్రావణి - శ్రీనిధి శ్రీధరి శ్రీమతి 
శ్రీకర శ్రీ లిపి శ్రీ జయ - భక్తితొ పూజలు తల్లికి  
 --((*))--

దధి భ భ భ -3 (ఛందస్సు)

అందిన నెల్లను నొక్కిన - దక్కిన భోగము రోగము
పెద్దలు చిప్పిన మాటలు - కోపము రోషము తెచ్చును 
  
వీనుల విందుల భుక్కులై  - నిక్కము పల్కులు  నేర్తురె 
స్వార్ధము చేరుట సాధ్యమె  - నీచము పెంచిన దీర్తురె 

మానుకు పువ్వుకు బంధము  - నింగికి భూమికి బంధము 
నాభికి యోనికి బంధము  - వేడికి చల్లని బంధము

అంధుల చేతిలొ హస్తము  - జీవిత భారము నేస్తము 
దేవుడి నమ్ముతు సాగుతు - జీవిత చింతన తప్పదు 

స్త్రీలకు వెన్నెల చేతికి - గాజులు కాలికి మట్టెలు 
రంగులు చేర్చిన వన్నెలు - పండుగ రోజుల కాంతులు 

పూజలు నిష్ఠగ  చేస్తును - ప్రేమతొ సేవలు చేస్తును
దేవికి మొక్కులు తీర్చెను -అమ్మకు ప్రాణము ఇత్తును"దధి వృత్తము" గణములు - భ,భ,భ , యతి లేదు.(chandassu) 
సాధన సేయుము భక్తితొ- అందరి కోర్కెలు తీరును 
వాదన ఉండదు ఎప్పుడు- శాంతము కూరును ఇప్పుడు
   
సుందర రూపము తల్లిది- బిడ్డకు ప్రాణము ఇచ్చును 
జూపును ప్రేమను ఎప్పుడు -కోరిన కోర్కలు తీర్చును

యందపు చందపు వెన్నెల- సందడి చేయను ఎప్పుడు
నవ్వుల చిందులు కన్నెకు- మన్నిక ఇచ్చును ఎప్పుడు

నేటి సరాగము రేపటి - ఆనతి ఆశల వాచము
మోసపు కోర్కలు చెప్పక -చెప్పిన తీర్చక తప్పదు

అమ్మకు ఎప్పుడు తప్పులు- చెప్పకు ఓర్పుతో ప్రేమతో
ఆశలు తీర్చిను బాసఁగ - నిల్చును ఎప్పటి కప్పుడు

వేదన వీడుము ప్రేమతొ - గుండెలు నిండును పండుగ
శాంతము మార్పుకు నేర్పుకు - చూపును తప్పక ఏలిక

కోరిక పాతది ఆయిన - నేర్పుతో సర్దుకు వెళ్లుము
కాలము ఎప్పటి కప్పుడు -మారితె అప్పుడె మారుము 
--((*))--

దది - భ భ భ - ఛందస్సు కవిత 

సేవలు చేయుట మానకు -  చూపుల కందిన ప్రాణికి 
ప్రాణము తీయుట తేలిక - ప్రాణము పోయుట కష్టము 

భూమికి వందన చేయుము - శోధన సాధన చేయుము 
ఎక్కువ ప్రేమను పంచుము - తక్కువ నిద్రకు లొంగుము 

ఎండకు ఎండని వానకు - గాలికి చిక్కని అగ్నికి 
ఆహుతి కానిది తోరణ - మాలిక మానస్ విద్యయె 

జీవన అంచున బంధమె -డబ్బుకు ప్రేమకు చిహ్నమె
ధర్మము సత్యము కాలమె  - మర్మము అర్ధము కష్టమె 

చిక్కులు ఆనక తగ్గవు - మొగ్గలు విచ్చక తప్పవు
మచ్చిక చేయుట నిచ్చెన  - ఐచ్ఛిక కల్పన వెచ్చని

పొప్పొడి రేణువు సందడి - తుమ్మెద మట్టుకు సిగ్గులె 
సుఫుల కుచ్చుకు వంతెన - మాటల మచ్చిక భందమె 

చేతులు కాలిన ఆకులు - పట్టుట ఊయల ఊపుకు 
గాలిలొ తేలుట మాయని - మచ్చకు మందులు పూయుట 

ఆశలు తీరని ఆకలి - సేవల కందని రోగము 
గాలిని పీల్చని కామము - నెత్తురు చూడని శీలము 

వాసన మల్లిక వాకిట - తేటల నీటిని త్రాగుట 
పేదల సన్నిధి పెన్నిధి - పూవుల రేకుల పున్నమి 

నేటికి అందని చుక్కలు  - రేపటి ఆశల చిక్కులు 
గట్టుకు చేరిన చేపలు - మాయను కమ్మెను నేతలు 
--((*))--

దధి - భ భ  భ -(ఛందస్సు స్త్రీ సౌఖ్యం )

జీవన రేఖలు మారిన - మానస వత్తిడి చేరిన
తీరని దాహాము వచ్చిన - గంధపు పుష్పము పంచకు  

గాలిని నీరును త్రాగిన - ఎండలు భూమిని తాకిన    
మొక్కగ పువ్వుగ మారిన - ఒప్పక  తప్పక చిక్కులె

మానవ సృష్టికి చెప్పని - సుందర చల్లని తాపము
గుండెల చప్పుడు అందని - స్త్రీధన కోపము శాపము

భావము కానిది యేదియు - పకృతి కందని దేదియు
మాటకు చిక్కని దేదియు - వేదిక కార్యము చేయును

నీడల ప్రేరణ తప్పదు - చీడల రక్షణ తప్పదు
దేవుని దర్శన తప్పదు - స్త్రీలకు వంచన తప్పదు

నవ్వుల హాస్యము ఎప్పుడు - మన్నన పొందుట సాధ్యము
పువ్వుల పొందిక ఎప్పుడు - మానస వత్తిడి తప్పదు

నోటికి నోటికి సంగమ - రేయికి నేటికి తప్పదు
దేవికి తృప్తికి సంతసె - కోరిక తీరిన నిద్దురె
--((*))--
ఓం శ్రీ రామ్  -  ఓం శ్రీ కృష్ణ 

సర్వేజనా సుఖినోభవంతు

ఈ రోజు నా పాట  ( కొత్త ఆలోచనలు )

పల్లవి  
అతడు: మదిలో శాంతిని నింపు కుందాం
           మమతలు పంచుకొని జీవిద్దాం
           మనమిద్దరం వింత లోకాల్లో విహరిద్దాం

ఆమె :   నీ మాటలకు నేను వంత పలుకుతా               
           నీకు సుఖం అందించి జీవించుతా
           వింత లోకాలు నీతో  విహిరించుతా

చరణం : 1
అతడు :  తోలి వలపు తలుపు మైకమై
ఆమె : మాటల మత్తులో మనసే స్వప్నమై
అతడు : ఇరువురం కలసి పాడే పాటలు మధురమై
ఆమె : ఇరువురం కలసి మంచులా కరిగి పోతే భందమై
        
అతడు: మదిలో శాంతిని నింపు కుందాం
           మమతలు పంచుకొని జీవిద్దాం
           మనమిద్దరం వింత లోకాల్లో విహరిద్దాం

ఆమె :  నీ మాటలకు నేను వంత పలుకుతా               
           నీకు సుఖం అందించి జీవించుతా
         
చరణం -2

అతడు : ఈ కొత్త లోకాలు ఏంతో కొత్తగా ఉన్నాయిలే
ఆమె : తెలియని కొత్త విషయాలు తెలుసునులే
ఆతడు : మన ప్రేమకు మధుర మార్గాలే
ఆమె : మన ఆశల ఫలిత మార్గాలే  
అతడు : మన మనసు ప్రశాంత పరుచుకుందాం
ఆమె : మన ప్రేమ సుఖమయం చేసు కుందాం

అతడు: మదిలో శాంతిని నింపు కుందాం
           మమతలు పంచుకొని జీవిద్దాం
           మనమిద్దరం వింత లోకాల్లో విహరిద్దాం

ఆమె :   నీ మాటలకు నేను వంత పలుకుతా               
           నీకు సుఖం అందించి జీవించుతా
           వింత లోకాలు నీతో విహిరించుతా 

--((*))-- 
ప్రాంజలి ప్రభ - వార పత్రిక

నిత్యమంగళ - ర/న/య/జ/న/గ UI UII IIU - UI UII IIU
16 అష్టి 31355
ఛందస్సు
నిన్ను కొల్చిన జపమే - నాకు మంగళ కరమే
నిన్ను తల్చిన కరునే - నాకు శోభన  భవమే
నిన్ను పిల్చిన మనసే - నాకు రోగము ఆటకే
నిన్ను నమ్మిన వయసే - నాకు ఓర్పును మలిచే

వట్టి మాటలు నటనే - గట్టి మేలును తెలిపే
మట్టి ఆటలు తలపే - వట్టి వారకు భయమే
బట్టి పెట్టుట వలదే - తట్టి లేపుట వలదే
ఎట్టి సంఘము మనకే  - చిట్టి పాపలు  కొరకే    

--((*))--


కేవలము ఇది నా ఆలోచన కావ్యము తప్పులుంటే క్షమించ గలరు అందరికిధన్యవాదములు