30, సెప్టెంబర్ 2013, సోమవారం

80. Govinda Sri Hari Govinda1. అనాధరక్షక గోవిందా, ఆపద్భాంధవ గోవిందా
    అనంత రూప గోవిందా, ఆనందదాయక గోవిందా

2. అభిషేక ప్రియ గోవిందా, ఆపన్నివార  గోవిందా
    అలుపే తెలియని గోవిందా, ఆనందరూప గోవిందా

3. అరమరికలేని గోవిందా, ఆద్యమ్త రహితవు గోవిందా
    అర్ధాంగిని ఆదుకునే గోవిందా, ఆత్రత్రాణువు గోవిందా
 

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గొ విందా గోవింద
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గొవిందా గోవింద

4. ఆధ్రుతవు గోవిందా, ఆశ్రమ వాసవు గోవిందా
    అపరాజితవు గోవిందా, అభిప్రాయుడవు గోవిందా
              
5. ఆరోగ్య వంతువు గోవిందా, అక్షోభ్యుడవు గోవిందా
    అమ్రుతా శనుడవు గోవిందా,  అనిలుడవు గోవిందా

6. అశ్వథాముడవు గోవిందా, అనఘుడవు గోవిందా
    అచిమ్చుడవు గోవిందా, అగ్రజుడవు గోవిందా 

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గొ విందా గోవింద
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గొవిందా గోవింద

7. ఆశ్చర్య భూతుడవు గోవిందా, 
అకృరుడవు గోవిందా
    అరమరికలేనివాడవు గోవిందా, 

అనంతైస్వరుడవు గోవిందా    

8. ఇహపర సుఖములిచ్చె గోవిందా, 

ఇష్ట్తాన్ని ఇచ్చె గోవిందా
   ఇంత అని అనలేనంత ఇస్తున్నావు గోవిందా,

 ఈశ్వర రూప గోవిందా 

9. ఇరువురిమధ్య సఖ్యతవు గోవిందా, ఇహపరదాయకవు గోవిందా
    ఇటీవల ఆదుకున్నవాడవు గోవిందా, 

ఇభరాజ రక్షకుడవు గోవిందా

10. ఇష్ట దేవుడవు గోవిందా, 

ఇంటిల్లి పాటి అరాధకుడవు గోవిందా
     ఇలలో ఆరధకుడవు గోవిందా, 

ఇప్పుడే సంపదలిచ్చేవు గోవిందా

11. ఉరవడి తగ్గించె వాడవు గోవిందా, 

ఊయలలో ఊగేవాడవు గోవిందా
     ఉరుములవర్షం కురిపించేవాడవు గోవిందా, ఊరూరా ఊరేగింపే వాడవు గోవిందా
                
12. ఓనామాలు నేర్పేవాడవు గోవిందా,

 ఓంకార స్వరూపుడవు గోవిందా
      ఓపికలేనివారిని ఓదార్చావు గోవిందా, 

ఓర్వలేని తనం మార్చావు గోవిందా

13. ఓర్పుతో ఆరాధించిన వారిని కాపాడినవాడవు గోవిందా,
ర్పే ఆయుధడవు గోవిందా 
      ఓపికను పరిక్షించి, రక్షించిన వాడవు గోవిందా, ఔదార్యము కలవాడవు గోవిందా

14. ఔషదము పంచేవు గోవిందా, 

ఔను కాదు అని నిర్ధారించేవు గోవిందా
      ఔనత్యము కల్గించావు గోవిందా, ఔరా అనేవిధముగా మార్చావు  గోవిందా

15. కపిల వర్ణము కలవాడవు గోవిందా, 

కపీంద్రుడవు గోవిందా
      కపిలా చార్యుడవు గోవిందా, 

కామపాలకుడవు గోవిందా

16. కాలనిర్ణయాధి కుడవు గోవిందా, 

కామ దేవుడవు గోవిందా
      కాలాన్ని గుర్తిమ్చేవాడవు గోవిందా, 

కారడవుల్లో ఉన్నావు గోవిందా   
 
17. కష్టములు నివరించావు గోవిందా,
 కామిత ఫల దాతవు గోవిందా
      కరుణాసాగరుడవు గోవిందా, కాంచనాంభరధరుడవు గోవిందా

18. కాంచనాంభరధరుడవు గోవిందా, 

కస్తూరి తిలకం ఉన్నవాడవు గోవిందా
      కామ క్రుతుడవు గోవిందా,

 కలలో కనిపించే గోవిందా 

19. కుందరుడవు గోవిందా, 

కుముదుడవు గోవిందా
      కుండలీకుడవు గోవిందా, 

కులములేని వాడవు గోవిందా

20. కురూపిని కాపాడు వాడవు గోవిందా,

 కృష్ణను ఆదుకున్నవుగోవిందా  .
      కుంటి వారిని ఆదుకూన్నవాడవు గోవిందా, కర్మలేని వాడవు గోవిందా

21. కృతజ్ణుడవు గోవిందా, కృతగాముడవు గోవిందా
      కృష్ణుడవు గోవిందా, కృ తాక్రుతుడవు గోవిందా

22.  కృతకర్మా చారుడవు గోవిందా, 

కృత గాముడవు గోవిందా
       కలిని తొలగించిన వాడవు గోవిందా, 

కొర్కలు తీ ర్చావు గోవిందా

23. త్రివిక్రముడవు గోవిందా, త్రిపదుడవు గోవిందా
      త్రిదలాద్యక్షుడవు గోవిందా, త్రికాలజ్ఞుడవు గోవిందా

24. త్రిసాముడవు గోవిందా, త్రిలోకద్రుతుడవు గోవిందా
      త్రిలోక రక్షక గోవిందా, త్రినేత్ర గోవిందా        

 
25. చతుర్భుజుడవు గోవిందా, 
చతుర్గతుడవు గోవిందా
      చతుర్భాహుడవు గోవిందా, 

చతుర్మూర్తుడవు గోవిందా

26. చతురాత్ముడవు గోవిందా, 

చతుర్భావకుడవు గోవిందా
      చతురతలను మార్చావు  గోవిందా, 

చత్వారం తొలగించావు గోవిందా

27. దుర్జయుడవు గోవిందా, దురతిక్రముడవు గోవిందా
      దుర్లభుడవు గోవిందా, దుర్గముడవు గోవిందా

28. దురా వాసుడవు గోవిందా, 

దురాక్రమను తొలగించవాడవు గోవిందా 
      దుర్మార్గాన్ని తొలగించేవాడవు గోవిందా, 

దూర దృష్టి గలవాడవు గోవిందా 

29. ధర్మ సంస్థాపకుడవు గోవిందా, 

దరిద్ర జన పొషకుడవు గోవిందా
      దశరధ నందనుడవు గోవిందా, 

దశ ముఖ మర్ధనుడవు గోవిందా

30. దుష్ట సమ్హారణుడవు గోవిందా,

 దురిత నివారుణుడవు గోవిందా
      దుష్టబుద్ధిని తొలగించే వాడవు గోవిందా, దుర్ధరుడవు గోవిందా,   

31. ధరణీ నాయకుడవు గోవిందా, 

దక్షిణా పరుడవు గోవిందా
      ధర్మానుస్టాన పరుడవు గోవిందా, 

ద్యుతిధరుడవు గోవిందా
 
32. నిత్య నిర్మలా కారుడవు గోవిందా,
నీల మెఘశ్యాముడవు గోవిందా
      నంద నందనుడవు గోవిందా,

 నవనీత చోరుడవు గోవిందా
 
33. నిత్య శుభ ప్రదుడవు గోవిందా, 
నిఖిల లోకేశ్వరుడవు గోవిందా
      నార సింహుడవు గోవిందా, 

 నారా యనుడవు గోవిందా

34. న్యాయ పరుడవు గోవిందా, 

నేతలకు నేతవు గోవిందా
      నివృతా త్ముడవు గోవిందా, 

 నహుషుడవు గోవిందా

35. పద్మ నాభుడవు గోవిందా,

 పరమాత్ముడవు గోవిందా
      ప్రజా భవుడవు గోవిందా, 

 పావనుడవు గోవిందా

36. ప్రతిష్టితుడవు గోవిందా, 

పద్మ నిభేక్షుడవు గోవిందా
      పరకాయ ప్రవేసుడవు గోవిందా,

 ప్రలోభాన్ని అనేచేవాడవు గోవిందా

37. గోహితుడవు గోవిందా, గోపతుడవు గోవిందా
      గోప్తుడవు గోవిందా, గోవిందుడవు గోవిందా

38. గోపాలుడవు గోవిందా, 

గోపికా రక్షకుడవు గోవిందా
      గరుడ ధ్వజుడవు గోవిందా, 

గోపీ జనలోలుడవు గోవిందా

39. గోవర్ధనో ధారకుడవు గోవిందా, గోకుల నందనుడవు గోవిందా
      గజరాజ రక్షకుడవు గోవిందా, 

గుణ శీలుడవు గోవిందా

40. భక్త వచ్చలుడవు గోవిందా, 

భాగవత ప్రియుడవు గోవిందా
      బ్రహ్మామ్డ రూపుడవు గోవిందా, 

భక్త రక్షకుడవు గోవిందా
 
41. భూతాది పతుడవు గోవిందా,
 భావనా పరుడవు గోవిందా
      భూత నాధుడవు గోవిందా, 

భవనాదీ సుడవు గోవిందా   

42. పురాణ పురుషుడవు గోవిందా,

పుందరీ కాక్షుడవు గోవిందా
      ప్రత్యక్ష దేవుడవు గోవిందా,

 పరమ దయాకరుడవు గోవిందా

43. పద్మ దలాక్షుడవు గోవిందా, 

ప్రభువులకు ప్రభుడవు గోవిందా
      పవిత్రుడవు గోవిందా,

 పరమాత్ముడవు గోవిందా

44. మధుసూధనుడవు గోవిందా, 

మాధవుడవు గోవిందా
      మహా భాహుడవు గోవిందా,

 మహా బలుడవు గోవిందా

45. మహా బుద్ది మంతుడవు గోవిందా,

మహా వీర్య వంతుడవు గోవిందా
      మహా శక్తి మంతుడవు గోవిందా,

 మహా ద్యుతి మంతుడవు గోవిందా

46. మహీ భర్తవు గోవిందా, 

మనో హరుడవు గోవిందా
      మహీదరుడవు గోవిందా, 

మహా భాగ్య వంతుడవు గోవిందా

47. విస్వమునకు కారణభూతుడవు గోవిందా, విజయుడవు గోవిందా
      వ్యవస్తాపకుడవు గోవిందా, 

వాసు దేవుడవు గోవిందా

48. వాయు వాహనుడవు గోవిందా,

వాస వానుజడవు గోవిందా
      వామన రూపుడవు గోవిందా, వారాలునావారినికాపాదేవాడవు గోవిందా

 
49  సద్గతుడవు గోవిందా, సజ్జన పాలకుడవు గోవిందా
      సత్కార్యుడవు గోవిందా, సద్భూతుడవు  గోవిందా

50. సత్యనారాయణుడవు గోవిందా,

సత్యసంకల్పుడవు గోవిందా
      సాధకులకు విశ్రాంతి ఇచ్చావు గోవిందా, సందేహములుతీర్చావు గోవిందా 

51. సమస్తభూతములకు నివాసుడవు గోవిందా, సహస్త్రప్రాణులను రక్షకుడవు  గోవిందా
      సంతతి కల్పించువాడవు గోవిందా, సమస్తరోగములను హరించు వాడవు గోవిందా

52. శ్రీ గర్భుడవు గోవిందా, 

శ్రీ మంతుడవు గోవిందా
     శ్రీ నిధిగలవాడవు గోవిందా, 

శ్రీ విద్యావంతుడవు గోవిందా

53. శ్రీ లక్ష్మీశ్వరూపుడవు గోవిందా,

శ్రీ వేంకటేశ్వరుడవు గోవిందా
      శ్రీ ధరుడవు గోవిందా, 

శ్రీ కరుడవు గోవిందా

54. శ్రీ నిధికలవాడవు గోవిందా, 

శ్రీ విభావనుడవు గోవిందా
      శ్రీనివాసుడవు గోవిందా, 

గోవిందా శ్రీ హరి గోవిందా

55, లోకసారంగుడవు గోవిందా, 

లోక నాయకుడవు గోవిందా
      లోకా ధీశుడవు గోవిందా, 

లోకోత్తముడవు గోవిందా

56. లోక భందుడవు గోవిందా, 

లోకేశ్వరుడవు గోవిందా
      లొకాలేలే వాడవు  గోవిందా,  

లోకనాయకుడవు గోవిందా  
 
57. విక్రముడవు గోవిందా, 
వైకుంటాధీశుడవు గోవిందా
      వ్రుష కర్ముడవు  గోవిందా,

 వరారోహుడవు గోవిందా

58. విష్వక్సేనుడవు గోవిందా, 

వేద శరీరుడవు గోవిందా
      వరాలు ఇచ్చావాడవు గోవిందా,

 వలపు పంచె వాడవు గోవిందా

59. సిరా నందుడవు గోవిందా,

 సుందరుడవు గోవిందా
      సురారిహుడవు గోవిందా,

 స్థిరము గలవాడవు గోవింద

60. సువర్నా భరుడవు గోవిందా, 

సృష్టిలయ కారుడవు గోవిందా
      సత్య వంతుడవు గోవిందా, 

సత్య పరాక్రముడవు గోవిందా

61. సహస్త్ర శిరస్సుడవు గోవిందా, 

సహస్త్ర నేత్రుడవు గోవిందా
      సహస్త్ర పాదుడవు గోవిందా, 

సుప్రసాదుడవు గోవిందా

62. సిద్ధార్ధుడవు గోవిందా,

 సిద్ధి సంకల్పుడవు గోవిందా
      సిద్ధి సాధకుడవు గోవిందా, 

సిద్ధులను రక్షకుడవు గోవిందా

63. సురేశ్వరుడవు గోవిందా, సహస్రజతుడవు గోవిందా
      సుఘోషుడవు గోవిందా, సుఖపరుడవు గోవిందా

64. స్వాపనుడవు గోవిందా,

 స్వశనుడవు గోవిందా
      సత్య సంధుడవు గోవిందా,

 సత్య పాలకుడవు గోవిందా
 
65. సుదర్శనుడవు గోవిందా,స్తావరస్తాణుడవు గోవిందా
     స్రవదర్శకుడవు గోవిందా, సర్వజ్ఞుడవు గోవిందా

66. సుముఖుడవు గోవిందా, సువ్రతుడవు గోవిందా
      వరదుడవు గోవిందా, వరమాలాకరుడవు గోవిందా

67. వ్రుద్ధాత్ముడవు గోవిందా,

వికారము పొందువాడవు గోవిందా
      వ్యవ సాయకుడవు గోవిందా,

 వ్యవస్తానుడవు గోవింద

68. వారణుడవు గోవిందా, 

వాచస్పతుడవు గోవిందా
      వ్రుషబాక్షుడవు గోవిందా,

 వరము లిచ్చు వాడవు గోవిందా

69. జనేశ్వరుడవు గోవిందా, జగదీశ్వరుడవు గోవిందా
      జగత్స్సేతుడవు గోవిందా, జహ్నువుడవు గోవిందా

70. జగజ్జేతుడవు గోవిందా, జగదాదిజుడవు గోవిందా
      గోవిందా శ్రీ హరి గోవిందా, గోకుల నంద గోవిందా

71. అఖిల కారణాయ గోవిందా, 

అఖిల పాలకాయ గోవిందా
      సుర నాయకాయ గోవిందా,

 దైత్య విమర్ధనాయ గోవిందా

72. భాక్త జనప్రియాయ గోవిందా, 

పాప విదారణాయ గోవిందా
      దుర్జన నాశకాయ గోవిందా, 

తస్మై జగదీశ్వరాయ గోవిందా

9, సెప్టెంబర్ 2013, సోమవారం

78. Sriimadbhagavadgiitaamrutam (prathamodyaaya:)స్రీ వేదవ్యాసరుషి రచించిన భగవత్ గీత జగత్ నందు మిక్కిలి ఉపయోగకరమైనది.  కళ్యానకరమైనది, ప్రభోధాత్మకమైనది ప్రతిఒక్కరూ చదువుకొనుటకు ఆనాడు సంస్కృతములో శ్లోకాల రూపమున రచించడము జరిగింది.  దీనిని అనేకమంది అనేక భాషలలో అనువాదించటం జరిగింది.  భారతీయ సంస్కృతికి దర్పణం ప్రతిఒక్కరూ శ్రీ కృష్ణ పరమాత్ముడు అర్జునునకు భోధించిన మనోనిగ్రహశక్తిని పెంచే భయమూను తొలగించే మనిషికి చావు ఉందికాని ఆత్మకు చావులేదని తెలియపరిచే మనసు ప్రశాంతత కొరకు ప్రతిఒక్కరూ భగవత్‌గిఇతను పారాయణము చేయాలి.  తెలుగు భాషలో ప్రతిఒక్కరికీ అర్ధ మగుటకు నావంతు కృషిగా నేను అంత్యప్రాస భావముతో శ్లోకముల భావ పరంపరగా చదువుకొనేవిధముగా వ్రాయ శంకల్పించాను.  గీతాయందు జ్ఞాన, ధ్యాన,కర్మ, భక్తి యోగ సాdhanaములు తెల్పబడినవి.  మానవులు శ్రద్ధగా గీత మొత్తమును లేదా ఏ యోగ సాధనమును చేపట్టినను శ్రీఘ్రముగా సిద్ధి లభించును. గీతామార్గములను అనుసరించి మానవులు
  జీవితములను తీర్చి దిద్దుకొనవలెను.  జీవితాంతామువరకు భక్తి, ప్రేమ,మార్గములో నడుచుకొనవలెను. జీవితములో అనేక సంఘటనలు జరుగుతుంటాఈ, ప్రతి సంఘటనకు కారణము అనేది ఉంటుంది తెలియక
జరిగేవి జరుగాక మానవు, జరిగేవిషయాలలోఆలోచించటం అనవసరం, ఒకరుచెప్పె విష యాన్ని  సావధానముగా విని దానిలోని మంచిని గ్రహించి, నలుగురికీ ఉపయోగంజరిగేలా చూడాలి, చెడు ను నిర్భయముగా తిరస్కరించాలి.   

స్నేహం కొరకు ప్రాణాలు ఇవ్వటానికి ముందుకు రావాలి, పెద్దలను, గురువులను, వ్యతిరేక పక్షమున ఉన్న, తప్పులు చేసిన ఎదిరించి యుద్ధముచేయాలి, వారు పెద్దలని గౌ రవించి తప్పుకోవటం మంచిదికాదు, హృదయాంతరములో అనుమానములేకుండా జయమం తప్పక మనదే అని భావించి ప్రతిఒక్కరూ యుద్ధం చేయాలి, శక్తి వంచన లేకుండా పోరాడాలి, ఆధిపత్యముకొఱకు ఆశపడవద్దు, భోగములకోరకు ఎవ్వరూ వెమ్పర్లాడవద్దు, సుఖము కొరకు ఎవ్వరూ ప్రక్కదారిన పడవద్దు, కుల క్షయం, మిత్ర ద్రోహం చేయవద్దు.  మనుషులు లోభమునకు లొంగి బ్రష్టులవుతారు.  కులమునందు చిడపురుగులా తయారవుతారు, మిత్రద్రోహులుగామారి శత్రువులవుతారు, కుల నాశనమునకు పాపమును ముటకట్టుకుంటారు.  స్త్రీని ఆరాధించినంతకాలము ఎటువంటి అరాచకాములు జరుగవు, స్త్రీలు దూషితులైనచొ వర్ణ సాకర్యము ఏర్పడును అని ప్రథమ ఆద్యామునందు భక్తులకు (౪౦,౪౧,౪౨) శ్లోకముల ద్వారా ధర్మాలను గురించి తెలియపరిచారు .