23, జూన్ 2017, శుక్రవారం

విశ్వములో జీవితం,

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రే నమ:

హాస్యం 

మాష్టర్: ఒక విద్యార్థిని పిలిచి ఒక మెరుపుని చూపి నీ అభిప్రాయము చెప్పు అని అడిగాడు 
విద్యార్థి : నిజం చెప్పఁ మంటారా అబద్ధం చెప్పా మంటారా అని అడిగాడు 
మాష్టర్ : నిజమే చెప్పు 
విద్యార్థి : ఆ మెరుపుకు మేఘం కరిగి వర్షం పడుతుంది  
మాష్టర్ : అవును బాగా గుర్తించావు, దానిని బట్టి నీకేం తెలుస్తుంది?
విద్యార్థి : మెరుపును చూస్తే మనకళ్ళు పోతాయని తెలుస్తుంది  కదండీ 
మాష్టర్ : వెరీ గుడ్ బాగా అర్ధం చేసుకున్నావు 
విద్యార్థి : నాకో డౌట్ ఉన్నది చెపుతారా గురువుగారు  
మాష్టర్ : అడుగు చెప్తా 
విద్యార్థి : మెరుపు మెరిసే శబ్దమును మానవ బాంబులతో పోలుస్తారు ఎందుకు,         
మాష్టర్ : నేటి విద్యార్థులు ఎలా మారారో కదా, వీళ్ళదగ్గర చాలా జాగర్త గా ఉండాలి కదా, అయితే నీవు చెప్పు    
విద్యార్థి : " అందరూ ఒక్క క్షణమైనా ఉజ్వలంగా ఉండాలని " కదండీ గురువుగారు 
మాష్టర్ : ఆ ...ఆ ....ఆ .....

మాష్టర్: ఒక విద్యార్థిని పిలిచి ఒక కొవ్వొత్తిని చూపి నీ అభిప్రాయము చెప్పు అని అడిగాడు 
విద్యార్థి : నిజం చెప్పఁ మంటారా అబద్ధం చెప్పా మంటారా అని అడిగాడు 
మాష్టర్ : నిజమే చెప్పు 
విద్యార్థి : ఆ కొవ్వొత్తి వెలుగును వెదజల్లు తున్నదని తెలుస్తున్నది  
మాష్టర్ : వెరీ గుడ్ బాగా అర్ధం చేసుకున్నావు 
విద్యార్థి : నాకో డౌట్ ఉన్నది చెపుతారా గురువుగారు  
మాష్టర్ : అడుగు చెప్తా 
విద్యార్థి : కొవ్వొత్తి కరగటం, స్త్రీలు సర్వస్వము అర్పిస్తారని చెపుతారు ఎందుకండీ 
మాష్టర్ : మనసులో వయసుకు మించినవి అడుగుతున్నాడు అనుకుంటూ  నేటి విద్యార్థులు ఎలా మారారో కదా, వీళ్ళదగ్గర చాలా జాగర్త గా ఉండాలి కదా, అయితే నీవు చెప్పు  
విద్యార్థి :"చివరివరకు వెలుగు నందించమని, స్త్రీలు చివరి వరకు సుఖం అందిస్తారని  " కదండీ గురువుగారు   
మాష్టర్ : ఆ ...ఆ ....ఆ .....
          

మాష్టర్: ఒక విద్యార్థిని పిలిచి ఒక వృక్షాన్ని చూపి నీ అభిప్రాయము చెప్పు అని అడిగాడు 
విద్యార్థి : నిజం చెప్పఁ మంటారా అబద్ధం చెప్పా మంటారా అని అడిగాడు 
మాష్టర్ : నిజమే చెప్పు 
విద్యార్థి : ఆ వృక్షం " సర్వ ప్రాణులకు ఉపయోగ పడుతుంది   
మాష్టర్ : వెరీ గుడ్ బాగా అర్ధం చేసుకున్నావు 
విద్యార్థి : నాకో డౌట్ ఉన్నది చెపుతారా గురువుగారు  
మాష్టర్ : అడుగు చెప్తా 
విద్యార్థి : చల్ల గాలి వీస్తుంది అంటారు, గాలి కనబడదు ఎందుకండీ 
మాష్టర్ : మనసులో వయసుకు మించినవి అడుగుతున్నాడు అనుకుంటూ  నేటి విద్యార్థులు ఎలా మారారో కదా, వీళ్ళదగ్గర చాలా జాగర్త గా ఉండాలి కదా, అయితే నీవు చెప్పు  
విద్యార్థి :" కష్టాల్లో ఇతరులకు సుఖం ఇవ్వమని, కష్టాలు సుఖాలు గాలిలాగా కనబడ కుండా పోతాయి   " కదండీ గురువుగారు   
మాష్టర్ : ఆ ...ఆ ....ఆ .....

విశ్వములో జీవితం, -

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రే నమ:

హాస్యం

మాష్టర్: ఒక విద్యార్థిని పిలిచి ఒక చెట్టును చూపి నీ అభిప్రాయము చెప్పు అని అడిగాడు
విద్యార్థి : నిజం చెప్పఁ మంటారా, అబద్ధం చెప్పా మంటారా, అని అడిగాడు
మాష్టర్ : నిజమే చెప్పు
విద్యార్థి : ఆచెట్టుకు ఆకులు రాలి పోతున్నాయి
మాష్టర్ : అవును బాగా గుర్తించావు, దానిని బట్టి నీకేం తెలుస్తుంది?
విద్యార్థి : వానలు పడ్డాక ఆకులు వస్తాయి కదండీ
మాష్టర్ : వెరీ గుడ్ బాగా అర్ధం చేసుకున్నావు
విద్యార్థి : నాకో డౌట్ ఉన్నది చెపుతారా గురువుగారు
మాష్టర్ : అడుగు చెప్తా
విద్యార్థి : ఆకులు రాలినట్లు మీ జుట్టు రాలింది కదండి, వానలుబడితే బట్టతలపై జుట్టు మొలుస్తుందాండీ:
మాష్టర్ : నేటి విద్యార్థులు ఎలా మారారో కదా, వీళ్ళదగ్గర చాలా జాగర్త గా ఉండాలి కదా, అయితే నీవు చెప్పు  
విద్యార్థి : "ఆకురాలుతూ చెపుతుంది మన జీవితం శాశ్వితం కాదని " కదండీ గురువుగారు
మాష్టర్ : ఆ ...ఆ ....ఆ .....

మాష్టర్: ఒక విద్యార్థిని పిలిచి ఒక పువ్వు ను చూపి నీ అభిప్రాయము చెప్పు అని అడిగాడు
విద్యార్థి : నిజం చెప్పఁ మంటారా అబద్ధం చెప్పా మంటారా అని అడిగాడు
మాష్టర్ : నిజమే చెప్పు
విద్యార్థి : ఆపువ్వు వికసించి పరిమళాలు వెదజల్లు తున్నదని తెలుస్తున్నది
మాష్టర్ : వెరీ గుడ్ బాగా అర్ధం చేసుకున్నావు
విద్యార్థి : నాకో డౌట్ ఉన్నది చెపుతారా గురువుగారు
మాష్టర్ : అడుగు చెప్తా
విద్యార్థి : పువ్వు వికసించడం, స్త్రీలతో పోల్చుతారు ఎందుకండీ
మాష్టర్ : మనసులో వయసుకు మించినవి అడుగుతున్నాడు అనుకుంటూ  నేటి విద్యార్థులు ఎలా మారారో కదా, వీళ్ళదగ్గర చాలా జాగర్త గా ఉండాలి కదా, అయితే నీవు చెప్పు
విద్యార్థి :"ప్రతిరోజూ గౌరవముగా వికసిస్తూ జీవించమని " కదండీ గురువుగారు  
మాష్టర్ : ఆ ...ఆ ....ఆ .....
     
మాష్టర్: ఒక విద్యార్థిని పిలిచి ఒక మేఘాన్ని చూపి నీ అభిప్రాయము చెప్పు అని అడిగాడు
విద్యార్థి : నిజం చెప్పఁ మంటారా అబద్ధం చెప్పా మంటారా అని అడిగాడు
మాష్టర్ : నిజమే చెప్పు
విద్యార్థి : ఆ మేఘం నీరు కార్చటానికి రడీగా ఉన్నది  
మాష్టర్ : వెరీ గుడ్ బాగా అర్ధం చేసుకున్నావు
విద్యార్థి : నాకో డౌట్ ఉన్నది చెపుతారా గురువుగారు
మాష్టర్ : అడుగు చెప్తా
విద్యార్థి : మేఘం నీరుకార్చడం, పిల్లల ఏడుపుతో పోలుస్తారెందుకు
మాష్టర్ : మనసులో వయసుకు మించినవి అడుగుతున్నాడు అనుకుంటూ  నేటి విద్యార్థులు ఎలా మారారో కదా, వీళ్ళదగ్గర చాలా జాగర్త గా ఉండాలి కదా, అయితే నీవు చెప్పు
విద్యార్థి :" చెడుని గ్రహిస్తూ మంచిని పంచమని " ఆకలేసి కన్నీరు కారిస్తే ఆకలి తీరు తుందని  " కదండీ గురువుగారు  
మాష్టర్ : ఆ ...ఆ ....ఆ .....

22, జూన్ 2017, గురువారం

విశ్వములో జీవితం -31

om sri raam - sri matrenama:

అహం  

అనేక మంది కళ్ళకు ఆకాశం ప్రకాశవంతంగా పింక్, ఎరుపు, నారింజ, నీలిమందు మరియు బూడిద రంగుగా కనబడటం జరుగుతున్నది. అలాగే మనచుట్టూ ఉండేవారు అనేక రకాల బుద్ధులు కలిగిన  మనుష్యులు ఉన్నారు,  వారు సంతోషంగా మరియు విచారంగా జ్ఞాపకాలు లాగా ఉంటే తూర్పు నుండి పడమటి వరకు సూర్యునిలో  రోజువారీ మార్గంలో ఎన్ని మార్పులు జరుగుతాయో అన్ని మార్పులు మనలో కూడా జరుగుతాయి. చీకటిలో సూర్యుడు దిగంతంలో పడుకుని ఉంటాడు, అలాగే మనలో అంతరాత్మ శాంతి కొరకు నిద్రకు ఉపక్రమించటం చాలా శ్రేయస్కరము.
  
ఒకప్పుడు అద్భుతమైన కాంతిని అణచి వేయబడిన జాడలు కనిపిస్తాయి అంత మాత్రాన స్వయం శక్తి ఎప్పటికి మారదు మబ్బులు తొలగిన యధా ప్రకారం వెలుగును చిమ్మును, అలాగే మనకి కొన్ని బాధలు వెంబడించిన అవి తొందరలో తొలగిపోతాయని గమనించాలి. నిద్రలో జ్ఞాపకాలు క్షిణించిన వెలుగులో అవి విజ్ఞావంతులుగా మారుస్తాయి. 

మనలో ఉన్న అహంకారముతో కూడిన భౌతిక భావన మాత్రమే మనల్ని చీకటిలో నెట్టి వేస్తుంది, మమకారము పెంచుకొని వెలుగు కోసం ప్రయత్నం చేయాలి. ఎవరికైన ఈ అహంకారముతో సంబంధమున్నచో అట్టి వ్యక్తి విముక్తిని గూర్చి మాట్లాడవలసిన పని లేదు. విముక్తి అనేది తిరుగులేనిది. 

అహంకారము యొక్క బంధనాల నుండి స్వేచ్ఛను పొందాలంటే వ్యక్తి తన యొక్క అసలు సత్యమైన, స్వచ్ఛమైన, శాశ్వతమైన ఎల్లపుడు ఆనంద స్థితిలో ఉండేది, స్వయంప్రకాశవంతమైన వెలుగును పొందాలి. ఎలానంటే రాహుగ్రహము నుండి విముక్తి పొందిన చంద్రుడు ఎలా ప్రకాశిస్తాడో అలాగా. 

బుద్ది వలన మాలిణ్యముతో కూడిన భౌతిక సంబంధములు ఎలా సృష్టించబడినవో, అవి శరీరానికి కళంకము తెచ్చి, నేను బలవంతుడును, నేను అమాయకుడను, నేను సంతోషముతో ఉన్నాను అనే భావనలు అహంతో చోటు చేసుకొనుట సహజము. 

ఓర్పుతో ఓపికతో స్థిమిమ్ముగా మనం చేసినది ఏమిటి అనుకరించినది ఏమిటి అని ఒక్క సారి ఆలోచించ కలిగే శక్తి మనకు పరమాత్మ ఇచ్చాడు. అహం అనే కాలసర్పం మనల్ని చుట్టి వేస్తుంది
దానిని ఎదుర్కొనుటకు అహం అనే సర్పాన్ని జ్ఞానమనే ఖడ్గముతో నాశనము చేయకల్గిన శక్తి మనలో ఉన్నది.      
 --((*))--

21, జూన్ 2017, బుధవారం

విశ్వములో జీవితం -30

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రే నమ:

గీతాజ్ఞానం 

స్పృహ అనేది మానవాభ్యుదయానికి అవసరమ్, సమయ సందర్భాలను గమనించి కాలమాన ప్రకారముగా కలియుగంలో జీవించాలంటే మొక్క ఎదిగినట్లుగా ఎదుగుతూ నలుగురికి సహాయపడే గుణముతో జీవించాలనే లక్షణం ప్రతి ఒక్కరిలో జీవం పోసుకోవాలి. తక్కువ మాట్లాడి ఎక్కువ విని ధర్మ మార్గాన నడుచు కోవటం వళ్ళనే అసలైన జీవితం కనబడుతుంది.

శ్రద్ధ అనేది పుట్టుకతోనే వస్తుంది, తల్లి తండ్రుల లక్షణాల బట్టి కొంత మారుతుంది. దానికి తోడు స్నేహభావం మనలో ఏర్పడి తెలుసు కోవలసిన కొన్ని విషయాలు తెలుసు కొనుటలో కూడా శ్రద్ధ  వహించ గలరు, ఇది ఒకరు నేర్పరు, స్వయంగా తెలుసుకొని అందులో ఉన్న మంచిని గ్రహించుటకు నిగ్రహ శక్తి ఉపయోగించి ముందుకు పొతే, జరగబోయే విషయాలు కూడా శ్రద్ద వళ్ల గ్రహించ గల శక్తి ఏర్పడుతుంది.  

అందుకే ఆనాడు రామచంద్రుడు భార్యాన్వేషణకు హనుమంతునిలో ఉన్న శ్రద్ధను గ్రహించి అంగులీకము ఇవ్వడమ్, తగు విధముగా హనుమంతుడు సహకరించటం మనం తెలుసుకోగలిగాము.

ఒక సర్కస్ కంపెనీ వాడు జంతువులను ఆడించాలంటే ఎంతో శ్రద్ద, ఓర్పు వహిస్తేనే అవి వినటం జరుగుతుంది, మత్సకారుడు సముద్రముమీద వేట సాగించాలంటే శ్రద్ధతో కెరటాల బట్టి పడవను నడుపుతూ వేట సాగించగలడు, ఇదేవిధముగా ఎంతో మంది శ్రద్ధగా చదివి దేశ సేవకోసం ప్రాణాలు అర్పించినవారు, సహకారం అందిస్తున్నవారు ఉన్నారు. నాలుగు దశలు మారిన తరవాతే సీతాకోక చిలుకగా మారుతుంది. అట్లే శ్రద్ధ వహించిన వానికి జ్ఞానాభివృద్ది కలుగుతుంది.     

శ్రద్దగా చదువుకున్న విద్యార్థికి విద్య వినయమును ఇచ్చును,ఆ వినయము వలన అతడు మంచి యోగ్యత అనగా అర్హత గలవాడు అగును, ఇట్టి పాత్రత వలన ధనము లభించును, ఆధనము వలన బుద్ధియును ఆవిద్యార్దికి కలుగును. దీనికి సరిఅయిన తెలుగు పద్యమిది 

విద్యయొసగును వినయంబు వినయమునను 
బడయ పాత్రత పాత్రతవలన ధనము
ధనము వలనను ధర్మంబు దానివలన 
ఐహికాముష్మికసుఖంబు లందు నరుడు

శ్రద్ధ కలవాడు, ముసలితనము లేనివానివలెను, చావులేని వానివలెను భావించి క్రమంగా విద్యా ధనములను ఉన్నట్లు మలచి వీలున్నంత తొందర్లో తన ధర్మకార్యములను అనగా తనకు శ్రేయస్సును కలిగించే మంచి పనులను పూర్తి చేసుకొనగలడు. శ్రద్ధకు మించిన మరో ఆభరణము లేదు, సమయాన్ని సద్విని యోగం చేసుకొనే శక్తి శ్రద్దకే ఉన్నది.   
            
     

विश्वमूलो जीवितं -29

ॐ श्री राम - श्री मात्रेनम:
 
గీత  జ్ఞానం

మానవులకు సహకరించేది ప్రకృతి, ప్రకృతి ననుకరించి సాగటమే మానవులయొక్క ముఖ్య లక్షణం ణమే.  మనం గమనించాల్సినది అంటి అంటకుండా బురదలో శాఖలు లేకుండా ఉండే కలువ పువ్వును ఆదర్శముగా తీసుకోవాలి ఎందుకనగా ఉషోదయము అయినవెంటనే వికసించే లక్షణం ఉన్నది కలువకు, అదే విధముగా ప్రతి ఒక్కరు ఉషోదయ వెలుగులో మనసును శుద్ధిచేసుకొని మనో నిగ్రహ శక్తితో చేయవలసిన కార్యకమాలు చేయుట ఎంతో మంచిది.

      మొక్కలు నీటి యందు తేలుట గమ్యం లేని ప్రయాణంలా సంచరించుట జరుగు తుంది అది చివరకు భూమి చేరగానే తన బలమంతా కేంద్రీకరించి బ్రతుకుటకు ప్రయత్నిస్తుంది, అదే విధముగా మనము కూడా అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటు, వాటి పరిష్కారం చేసుకుంటూ సాగిపోతూ చీకటిలో విశ్రాంతి తీసుకోవం వళ్ళ కొంత మన:శాంతి ఏర్పడుతుంది,సహాయ సహకారముతో కొంత ఉత్సాహము ఏర్పడుతుంది, మరునాడు ఉదయము కళ్ళ కొంత శక్తి తో ముందుకు సాగటం జరుగు తుంది.

శ్రీ కృష్ణ పరమాత్ముడు మనకు బోధ చేసాడు ఏమనగా ఎవరైనా ఈపరిస్థితిలో కూడా అధైర్య పడకూడదు, నిరుత్సాహపడకూడదు, ఇది చేయలేను అది చేయలేను అని మనసులో కూడా అనుకో కూడదు, నిత్యకృత్యాలు ధర్మం తప్పకుండ చేసినవారికి అంతా మంచే జరుగుతుందని భావించ వచ్చు,  కొన్ని పరిస్థితులలో తమ వారినే ప్రశ్నించ వలసిన పరిస్థితి వస్తే నిర భ్యంతరంగా ప్రశ్నించుటవల్ల కొన్ని కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి, మానతప్పు ఎదో ఎదుటివారి తప్పు ఎదో తెలుస్తుంది, ఏవిషయమైనా తెగేదాకా లాగకుండా జాగర్తపడుట మానవుల లక్షణం .
"కొండలపై నుండి ఉరవడిగా నీరు కారుతున్నది అన్నిటిలో ఒక చెట్టు క్రిందకు జారుతూ మరలా కొంత పట్టు దొరికిన వెంటనే వెనుకకు ఎగబాకి వెళ్ళుట గమనించగలరు అట్లాగే ఎవరైనా కొన్ని సంఘటనల ప్రభావము పనిచేసినప్పుడు కోపముతో వెళ్లిన తిరిగి వచ్చుట అనేదే అంత:కరణ శుద్ధికి మూలం మంచి చెడు గ్రహించి    బ్రతకటమే జీవితం 
అనేకమంది మనుషుల షేడ్స్ లో ఆకాశం ప్రకాశవంతంగా పింక్, ఎరుపు, నారింజ, నీలిమందు మరియు బూడిద రంగుగా చూడడం జరుగుతుంది. వారు సంతోషంగా మరియు విచారంగా జ్ఞాపకాలు లాగా ఉంటే తూర్పు నుండి పడమటి వరకు సూర్యునిలో  రోజువారీ మార్గంలో ఎన్ని మార్పులు జరుగుతాయో అన్ని మార్పులు మనలో౦ జరుగుతాయి. చీకటిలో సూర్యుడు దిగంతంలో పడుకుని ఉంటాడు, అలాగే మనలో అంతరాత్మ శాంతి కొరకు నిద్రకు ఉపక్రమించటం చాలా శ్రేయస్కరము.
 
ఒకప్పుడు అద్భుతమైన కాంతిని అణచివేయబడిన జాడలు కనిపిస్తాయి అంత మాత్రాన స్వయం శక్తి ఎప్పటికి మారదు మబ్బులు తొలగిన యధాప్రకారం వెలుగును చిమ్మును, అలాగే మనకి కొన్ని బాధలు వెంబడించిన అవి తొందరలో తొలగిపోతాయని గమనించాలి.     
నిద్రలో జ్ఞాపకాలు క్షిణించిన వెలుగులో అవి విజ్ఞావంతులుగా మారుస్తాయి

19, జూన్ 2017, సోమవారం

విశ్వములో జీవితం-28

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:
గీతాజ్ఞానము

నాలుగు చక్రాలతో నడిచే రధము ఒక చక్రముతో నడవలేనట్లుగా అనేక చక్రాలతో నడిచే సంసారం  పురుషాకార శక్తి, దైవ శక్తి అనే "2 " కలసి నడిపితేనే సంసారము మనే నావ ఆటుపోటులను తట్టుకొని గమ్యాన్ని చేరుతుంది. ఓ మనిషి తెలుసుకో మాయా మోహము చేత చేయక యుందురు స్మరణము, నిజాన్ని తెలుసుకోలేరు కామము శాశ్వితము అని భావించెదరు మిడి మిడి జ్ఞానముతో విర్రవీగేదరు. సుఖము ఉన్నప్పుడు దైవము కనబడదు, కష్టము ఉన్నప్పుడు దైవాన్ని దూషించెదరు.

ఒక వేదాంతి ఈవిదముగా పాడుతున్నడు. 

 
కొందరు విధులను చేయుట చేత కాదని
నిధులను కాజేయుచూ అవినీతిగా మెలిగెన్
కృష్ణా

అధములను చూడగా వంత పలుకుతూ
మదిని వేధించు పలుకులు పలికెన్
కృష్ణా

విలువలు మారినప్పుడు వింతలూ చూపుచూ
మలుపులు పెరిగినప్పుడు కోపము పెరుగు చుండెన్
కృష్ణా
సూలములతో పొడిచినట్లు మాటలాడుచూ
మనసును విరుచుటకు ప్రయత్నం ఉండెన్
కృష్ణా

నెయ్యము చేసితి పలువిధములైన ప్రేమలతో
వియ్యము చేసితి నమనసునొప్పింపగా
కృష్ణా
కయ్యము వదలి నెయ్యముతో మెదిలితిని
చెయ్యను చేసిన తప్పులను, వేధింపులను
కృష్ణా

హాసముతో బ్రతికితిని నిత్య జీవితము నందూ
మోహముతో తెలియక మోసములు చేసితిని
కృష్ణా
వీసము విలువ లేని వాని మాటలను గొప్పగా నమ్ముచూ
రోషము తెచ్చుకోక నిజం తెలుసుకొని బ్రతుకుచుండెన్
కృష్ణా 

ఆ పరాత్పరుడు పరమాన్నము ప్రాణులకందరికి అందించును, బ్రతికి నంత కాలము సంతోషముతో, స్పర్శ జ్ఞానము తో, పంచ భూతాల సాక్షిగా  నడుచు కొన వలెను. రోగములు దరిదాపుల్లో రావు, రోచిష్ఠునిచే రోగ నిరోధక శక్తిని వేగము గా పొందవచ్చును.              
        


విశ్వములో జీవితం -29

ఓం శ్రీ రామ్   - శ్రీ మాత్రేనమ:

గీతా జ్ఞానము -4

సముద్ర కెరటాలు వలే పొంగుతూ ఉరుకుతుంది, ప్రజ్వలించే మహాజ్వాలలా ఎగసి పడుతుంది, మంచు ముద్దలా, వెన్న ముద్దలా స్పర్శకు కరిగి పోతుంది,  బాదం కొమ్మలా విరిగి పోతుంది,శిల్పానికి ఎన్ని గాయాలు తగిలిన నిండు రూపంలా ఉంటుంది, ఎక్కడ ఉంటుందో ఎలాఉంటుందో ఎవ్వరు చెప్పలేకపోతున్నారు, అది మనలో ఉండి ఒక ఆట ఆడిస్తుంది అదే " మనసు ".

ఇనుము ఇరిగినా అతికించ వచ్చు మనసు విరిగితే అతుకుట కష్టం, ఇది విశృ0ఖలమైనది మదించిన ఏనుగులా ప్రవర్తిస్తుంది.  

ఓమనిషి తెలుసుకో! తెలుసుకొని మసలుకో!

చిందులు వేయకు చింత చేరినపుడు
చిరుగును పూరించుటకు చూడాలి ఎపుడు
చిన్న దాని చూపులకు చిక్కకు ఎపుడు
చిరుతలా దూకుతూ ధర్మాన్ని కాపాడు ఎపుడు     

వ్యసనాలకు బానిస కాకు ఎపుడు
వ్యధలు వచ్చును బ్రతుకు మారినపుడు
వ్యవహారము చక్క బెట్టుడు ఎపుడు
వ్యవసాయపై నమ్మకముంచాలెపుడు

రెక్కల్లా భావాలు చుడతాయి ఎపుడు
చుక్కల్ని పట్టాలని అశకు పోకు ఎపుడు
ప్రక్కన వారిని తక్కువచేయకు ఎపుడు
మక్కువ కొద్దితిని భాధ తెచ్చుకోకు ఎపుడు

వినయవిధేయత చూపాలి అందరిపై ఎపుడు
మనమున మర్మము గ్రహించాలి ఎపుడు
మనమున దేవుని కొల్చి శాంతిని పొందాలి ఎపుడు
వినమని చెప్పిన వినరు ఎందుకో ఎపుడు

ఈ విధముగా మనసు బుద్ధిననుసరించి జీవిస్తుంది. బుద్ధి వక్రబుద్ధిగా మారితే జీవితమే  దుర్భరం.

మనసులేని మమత ఎందుకు - మనుగడకు రాని మనసు ఎందుకు
మదితలపులు తెలుపని బ్రతుకు ఎందుకు - మతిలేని మనిషికి మనసు ఎందుకు

చెడ్డ మనసుకే ఆవేశం ఎక్కువ - మంచి మనసుకు మక్కువ ఎక్కువ
ఆదాయం లేని మనసుకు ఓర్పు ఎక్కువ - ఆదాయం ఉన్న మనససుకు ఆవేశం ఎక్కువ

మనసు విప్పి మాట్లాడి మర్మము తెలుసుకో - మగువ మనసును బట్టి మనసు మార్చుకో
ఓమనిషి తెలుసుకో - తెలుసుకొని మసలుకో