8, జులై 2018, ఆదివారం

నేటి కవిత ( అధిక్షేప ప్రేమ లీల ) -2

నేటి కవిత ( అధిక్షేప ప్రేమ లీల ) -2
ప్రాంజలి ప్రభ 
రచయత: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ 
ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా 21. ఎనుబోతు వానకు జంకున ఎంతైనా 
      - వెల హెచ్చు గల ప్రేమ్ వెఱచు గాక
      
       కండలున్న కుస్తీకి జంకున ఎంతైనా
        -  పిన్న బాలుడు మతి వెఱచు గాక
      
       గుడిసైన పెనుగాలికి జంకి ఎగురునా 
        -  విరగ గాచిన మ్రాను  వెఱచు గాక
      
       రంకు పెళ్ళాం బజారు రచ్చకు వెరచునా
         -  వీర ప్రతివ్రత వెఱచు గాక

      నాయకుల మాటలకు ప్రజలు జంకున ఎంతైనా
      కొడుక్కి పదవి ఇవ్వకుండా మణ్డత్రి ఉండునా ఎంతైనా
      నోటి తిట్లకు వెఱచును ఎవ్వరైనా
      ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా

22.  స్నాన సంధ్యాద్యనుష్ఠాన సంపన్నత, 
       -  శుభలక్షణంబుల సూక్ష్మబుద్ది నమ్రత  
      
       ఘనా వివేక విక్రమ బాంధవ్య వినమ్రత, 
         - మర్మ విలాసంబు మానుషంబు మమత
      
       సరస సాహసందొకవేళ వాచాలత , 
        -విద్యా విచక్షణ విప్రపూజ,ధర్మబోధ  ప్రేరిత  
      
       వితరణగుణము భూపతియందు భక్తి తత్పరత, 
           -నేర్పుతో గాభీర్యము పరోపకారచింత 

      కనుముక్కు తీరు చక్కగా ఉండి    

      సూక్ష్మా సూక్ష్మాలను గ్రహించి ఉండి 
      కీర్తి సౌఖ్యము సకల విజయ సిరితో ఉండి 
      ధర్మపత్నిగా ఉన్న వానికి నిత్యశోభ 
      ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా
  23.   కన్నె నిచ్చిన వాణ్ని, అప్పు ఇచ్చిన వాణ్ని 
           -  సొంపుగా నింపుగా చూడవలయు
          
           అన్నమిచ్చిన వాణ్ని, నాదరించిన వాణ్ని, 
            - దాతగా తండ్రిగా దలఁప వలయు     
          
           విద్యనేర్పిన  వాణ్ని, వెరపు దీర్చిన వాణ్ని, 
           - గురువుగా హరునిగా నెరుగవలయు 
          
           కొలువు గాచిన వాణ్ని గూర్మి చూపిన వాణ్ని, 
            -  సుతునిగా హితునిగా చూడవలయు  

          ఇట్టి వారిపై ప్రేమ చూపక 

          మనోనిబ్బర మనోనిటి నాననుసరించి  
          కసరు పుట్టిన మనుజుండు గనఁడు కీర్తి
          ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా 

                                  --((**))--

24.    కనుముక్కు తీరు చక్కని కాంతి ఉన్న
           - ఆకర్షణలు మెండు   
         
         కాని సుభ లక్షనమ్ములు 
             - వారి వారి గుణములు బట్టే ఉండు  
        
         ఘనత, వివేక విక్రమములు,
            - ఆరోగ్యమును బట్టి ఉండు 
         
          కాని పలుకు బంగారమని పించకపోతే
              -కష్టములు మెండు 

         మర్మ విలాసంబులు, బుద్ధి మానవుని
              - ఆరోగ్యానికి మెండు 
         
          కాని  మితిమీరిన ఆశలు, అలవాట్లువల్ల
                - కష్టములుండు 

        సహసవాచాలత, సాహసము,

              - సంస్కారములు మెండు 
        
          కాని విద్యాదానం, వితరణ గుణము లేక
               -  కష్టములుండు   
   
        భయ భక్తి - నీతి నేర్చు చుండు 
        గాంభీర శక్తి  - నీ నేర్పుతో బలముండు
        కీర్తి సౌఖ్యము - నీ సిరితో ముడి పడు ఉండు 
        గలుగుచుండు -  దోషము ల్దొలగుచుండు
        ఇది వేణు గోపాల ప్రేమ సుమా 

    
 .
25.  ధనముంది దానము చేయని లోభి
        - దేబెను బెల్లున తిట్ట వలయు
       
        దిట్టి నప్పుడే తెలిసి భేదము నొంది
         -  ఇంద్రుడైనను బిచ్చమెత్తవలయు
       
       కలకొద్ధి లోపల  కరుణతో మన్నించి 
         -  ఇచ్చిన వారిని దీవించ వలయు       
      
       దీవించుట వల్ల దీర్గాయువు పొంది 
        -  అట్టివానిని అందలమెక్కించ వలయు 

      ధనముందని ఖర్చు చేస్తే - గుణాన్ని తేలేరు     
      బలముందని దౌర్జన్యం చేస్తే - ఓర్పును తేలేరు 
      మనసుందని  దానం చేస్తే - ప్రేమను తేలేరు 
      ఇది వేణు గోపాల మహిమ సుమా 
                                      --((**))--

26.  పెళ్లి సందడిలో జాతర్లు   
        -  పంతాలు పట్టింపులతో విసుర్లు 
        
        కట్నకానుకలతో కసుర్లు 
          -  పిల్ల పాపలతో నవ్వుల్లో ఏడుపుళ్లు 
        
        పండితుల వేదాల ముచ్చట్లు 
        - ఎరువుతెచ్చి నగలేసుకున్న చప్పట్లు 
        
         ఉన్నవి లేనివి తెలిపేవారు కబుర్లు 
           -  కురులు విప్పి ఎగసెకలతో సొగసుకార్లు 

        అట్టివాడు ఇట్టివాడు తెలుసుకొనేది మానవుడు 

       తెలుసుకో లేనివాడు నిత్యకోపము తెచ్చు దానవుడు 
       ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా 
27.  వ్యాపారి అత్యంత క్షామము కోరు
         - ధనాది పాటి ఇంకా ధనము కోరు 
       
        నక్క చనిపోయిన శవము కోరు
          -  కుజనుడౌ వైధ్యున్డు ప్రజలకు రోగము కోరు 
       
        సామాన్య విపరుండు చావు కోరు
          -  వ్యభిచారి వాటాల మనసు కోరు 

       రాఁబోతుపేదల యశము గోరుఁ 
           - నానాయకుడు ప్రజల బలహీనత కోరు 

       పెదవికైనా  ప్రధాన మంత్రికైనా 

       దేవభూసురుల వృత్తి తీయగోరు  
       బ్రతకనేర్చిన వారు ప్రేమ కోరు 
       ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా 

                            --((**))--


28.  పటికబెల్లంతో పానకం చేసి 
       -  ముష్టిచెట్టుకు పోసి పెంచిన తీపి పుట్టదు   
       
       పాలమున్నిటి లోపల ముంచిన 
        -  కాకి రెక్కకు తెల్లని వర్ణము పుట్టదు     
       
       వెదురు బద్దలు వేసి కట్టిన
          - కుక్క తోక వంకర ఏ పరిస్థితిలో పోదు   
       
        ఎన్ని నీతి కధలు వినిపించిన
         - దుర్మార్గుని గుణము ఎప్పటికి మారదు

       మంచిమాటల నెంత బోధించి చెప్పగ
       మడియరండకు విగుణంబు విడువబోదు
       పన్నీరు గంధంబు పట్టించి విసిరినఁ, 
       దేలుకొండి విషము తీయఁబోదు
       ఇది వేణు గోపాల ప్రేమ సుమా 29. మనుష్యుల మధ్య భేదంబులు తెలియక
        - గోల చేస్తూ  గడిపితి కొన్ని నాళ్ళు
      
      పర స్త్రీలను కాసపడి పాప మెరుగక
        - కొమరు ప్రాయంబున గొన్ని నాళ్ళు
      
       ఉదర పోషణకు  విద్య నాశించక
         -  పరులను విమర్శిస్తూ  గొన్ని నాళ్ళు 
      
      ఘోరమైన సంసారం సాగరమును ఈదలేక
        - పరులను బాధిస్తూ గొన్ని నాళ్ళు

     జన్మమెత్తుట మొదలు నీ సరణిఁ గడచె
     నెటులు గృపఁ జూచెదో గతంబెంచఁబోకు
     నా తప్పులు నీకు తెలియ పరచి గడిచె
     నీ కృపకు వేచి ఉన్నా  గతంబెంచఁబోకు
     ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా
                             --((**))--


30. గిరి మోసే బరువును గాడిదపై ఉంచితే 
      - మొయినా పారవేసి కూయు గాక

     చిలుక పంజరమ్ములో గూబ ఉంచితే 
      - పలుకునా భయపెట్టి అలుగు గాక 
  
     శునకమును సింహాసనంపై ఉంచితే 
     - కూర్చుండునా తోళ్లను కొరుకు గాక

     ధర్మకార్యములకు ధనమును ఉంచితే
      - పంచునా తన్నుకొని చచ్చు గాక

     చెడి బ్రతికినట్టి శుంఠను జేర్చుకొనిన
     వాఁడు చెడు నుంచుకొన్న భూపతియుఁ జెడును
     వ్యభిచరించు చున్న స్త్రీలను చేర్చుకొనిన
     వారి చెడును పంచుకున్న కుల స్త్రీలు జెడును
     ఇది వేణు గోపాల ప్రేమ సుమా
౩1.  పవలింపుపై నల్లులు ఒకవైపు
        -  మరోవైపు మగని గుర్కే గుర్క
       
       పంఖా శబ్ద ఘోష మరో వైపు 
        -   మాకు ఏల నిద్ర పట్టుట లేదు హరీ
       
       సముద్ర ఘోష ఒక వైపు
         - మరోవైపు ఆదిశేషుని బుస బుస
       
       చరణాల వద్ద అమ్మవారు ఉండగా 
        -  ఘోష, బుస లమధ్య నిద్ద్రేల పట్టు హరీ 

       కాయ కష్టం చేసిన వారికి నిద్ర పట్టు
       ఆలోచనలు ఉన్న వారికి ఎలా నిద్రపట్టు
       ఇది వేణు గోపాల ప్రేమ సుమా
                      
                            --((**))--

 32 . డబ్బుందని భందువులను చేరదీసామ్ 
          - కిల్లి కజ్జాలతో  తంపులు పెట్టె లోకమ్
      
        శ్రీ పురుషుల మధ్య బేధాలు సృష్టిస్తున్న లోకమ్
           -  మమ్ము కాపాడుట ఎవరితరమ్   
       
         పగవాని సోదరుడని చేరదీసావ్
          - పగ వాన్ని సంహరించి పట్టం కట్టావ్
       
         సొంత భార్యనే అగ్నిపరీక్ష చేసావ్
         -  నీ మహిమలు తెలుసు కోవటం ఎవరి తరమ్ 

       నిగ్రహశక్తి ఉంటే మనస్సుకు శాంతి
       అనుమానం తీర్చుకుంటే మరో శాంతి
       ఇది వేణు గోపాల ప్రేమ సుమా 

Photo


33 .పఠించు వేళ, పాఠము చెప్పు వేళ 
      - దున్నపోతులా ర్యాంక్ ఏల 

       సభ నడుపు వేళ, మంత్రం జపించు వేళ
      - కొంటె వారి గోళాలు ఏల 

      ధనము దాచు వేళ, ధనము పంచు వేళ
    - ఆశగా చూసి అరుపు ఏల         

     బిరుదు పొందు వేళ, ఘనంగా గౌరవించు వేళ 
    - కుక్క బుద్ధి చూపు ఏల 
  
పండితుడికైనా, పామరుడికైనా సమయము కానీ వేళ 
అనువుగాని చోట, అధికులున్న చోట బుద్ది మారు వేళ
జనులను చెరచును నొక్కక్క పాపి నరుడు 
ఇది వేణు గోపాల ప్రేమ సుమా

--((*))--   


34.  ఆవు అరవంగ గోసి వండుకు తిను 
       - వారు     భాగ్యవంతులైరి
       మానాభి మానములు లేకుండా తిను
        - వారు గౌరవధాములైరి 
       అక్షరం లేకుండా వర్ణ సంకరులతో తిను 
        - వారు విద్వాన్సులైరి 
      ధనం కోసం రోజు కోకడితో తిరిగి కలసి తిను 
       - వారు పతివ్రతలైరి       

ఆహ హా కలియుగ ధర్మము ఏమని చెప్పవచ్చు 

ఊరక ఉండక మన:శాంతి కోసం ఎలా బ్రతకవచ్చు   
చదివిన వారికన్నా చాకలి మేలన్నట్లు బ్రతకవచ్చు 
ఇది వేణు గోపాల ప్రేమ సుమా 
--((**))--

35. సంగీత విద్యా బల్ చౌకనాయె
       - వేదశాస్త్రములు వినసొంపు కాదాయె
      
        భూసురలకును దుర్భుద్ధులు మెండాయె
         - నల్పుల వైభవము అధికమాయె  
      
        కవితా రసజ్ఞులకు ఆదరణ కరువాయె
         - ఆర్ధిక దృష్టి అర్ధం అంతు చిక్కదాయె
      
         ఆశ్రమ ఆచార గురు ధర్మములు లేదాయె 
        -  హింసకులంబులు హెచ్చులాయె

పుట్టుక ప్రశస్థం గమనించకపోతే - బ్రతుకు దుర్భరమవుతుంది 

వేశ్య వృత్తికి అలవాటు బడితే - సంపదకు కొరవ అనేది ఉండదు
హెచ్చుతగ్గులు ఆలోచించక - అవని మనుష్యుల అర్ధం చేసుకోగలిగితే 
ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా 

   --((*))--

36. వీపు మోపు తలగడౌనా, కల యధార్ధం బౌనా
        - పెను బొఱ్ఱయును, వ్రాత బల్ల యోనా 
      
       మెరుపు వెలుగు ఔనా, మేఘంబు గోడుగౌనా 
        - స్వరము వాద్యంబులతో సమాన మౌనా 
      
       శక్తి బలహీన మౌనా, కొవ్వు బలమౌనా 
         - కులటకు పుట్టిన పుత్రుడు కుమారుఁడౌనా 
      
        అప్పు శాశ్వితమౌనా , ఇల్లు పందిరి అవునా
        - అప్పుడు యండమావులు జలమౌనా 

కని వస్తువుఁ బట్టుకోఁ గాంక్షచేత

బెనఁగుమాత్రంబె కాని లభింపదేమి
ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా 

--((**))--

37. పాపాత్మునకు దయ యెందును లేదు
        -  వెఱ్ఱివానికి సాధువృత్తి లేదు
   
      ఈతకు మిక్కిలి లోతు లేదు
        - స్త్రీలకు విన్న మాట నిలబడలేదు
   
       తినే వాడికి తిండి కొదువలేదు
        -  కవిజనంబుల కెఱుంగనిది లేదు
     
       అర్థాతురునకు గృత్యకృత్యము లేదు
        - కామాతురుం డర్థకాంక్ష వీడఁదు

మద్యపాయుల కనరాని మాటలేదు
గ్రామ్యమునకు గలుగ దెందు నాగరిక ముద్ర
ఇది వేణు గోపాల ప్రేమ సుమా 

--((**))--

38. ఆశబోతుకు అర్ధికి సౌఖ్యంబు 
      - ధనపరాయణకు ధర్మచింతంబు
      
      కఠిన మనసునకు కరుణత్వంబు
        - వెఱ్ఱి మనిషికి వివేకంబు  
      
       అల్ప విద్యకు సహకారంబు
       - జారకామినికి లజ్జాభరంబు
      
       బహుజనద్వేషికి వరంబు 
       - దేశ వంచకునకు గౌరవంబు

పాపభీరుత సంతాన బాహ్యునకును
గల దనెడు వార్తగలదె లోకములయందు
ఇది వేణు గోపాల ప్రేమ సుమా 

--((**))--

39. తన తల్లి తనయుల్ని తలదించుకొనేటట్లు చేసినా 
      - చెడ్డ తల్లి యనుచు వచియించ రాదు సుమా 

      తన తండ్రి పరుల సొమ్మును దొంగిలించినా   
      - అన్యాయ వర్తనుడని వచియించ రాదు సుమా 

     తన దేశికుడు పరదారా సంగమొనర్చినా 
     - పాపకర్ముడని పలుక రాదు సుమా 

     తన రాజు ప్రజలపట్ల తప్పు జూచినా 
     - క్రురాత్ముడని కిరాతకుడని పలుకరాదు సుమా 
  
ఇట్టి పలుకులు తప్పుగా నెన్నునట్టి
కుటిలచిత్తుల గర్వంబు కొంచెపరుప
మీకెకా కన్యులకు శక్యమే తలంప
ఇది వేణు గోపాల ప్రేమ సుమా

--((**))--


40. చెప్పిన వినక పొతే ముంచు కొచ్చు ప్రవాహంబు
       - నిద్ర పట్టిన తప్పించుకోలేని దావాగ్ని ప్రవాహంబు

       పై మెరుపు ఉన్నా లోపల బుచ్చు శాఖంబు
        - గొంగలిలో వెచ్చనిపంచి దాగియున్న శీతలంబు

       పైన ఆకర్షించేవి ఉన్నా లోపల ఊబిమౌనంబు
        - నూతి నందు విషము క్రక్కే భుజగంబు

       పులితోలు కప్పుకున్న మేక ప్రతాపంబు
       - కప్పఁకూతలు కూస్తూ కాల నాయకంబు

ఆపద నీవెనుక ఉండు - తెలివి నీతో ఉండు
దుర్జనుఁడు వాని నమ్మిన దొడర కున్నె
హాని యెంతటివానికినైన జగతి
ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా

--((**))--


నేటి కవిత ( అధిక్షేప ప్రేమ లీల ) 
ప్రాంజలి ప్రభ

7, జులై 2018, శనివారం

నేటి కవిత ( అధిక్షేప ప్రేమ లీల ) -1నేటి కవిత ( అధిక్షేప ప్రేమ లీల ) -1
ప్రాంజలి ప్రభ 
రచయత: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ 
ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా 

1 . దీనశరణ్య మహాను భావా - శోభన కీర్తి  శుభాల భావా
     రాజ్యసునేత్ర సుమాల భావా - శ్రీకర పాద  విహార  భావా
      కౌస్తుభ వక్ష అకార భావా - విశ్వాస సేన విశాల భావా
     యోగసునంద సమాన భావా  -  శ్రీ విద్య విధాత విలోల భావా

  .    సద్గుణ సోమా 
        యదుకుల సార్వభౌమా
       శ్రీ లక్ష్మి కూడి స్వర్గధామా
       ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా
                           --((**))--

2   నీ నామంబుతో కష్టాల నుండి  గట్టెక్కే  ప్రహ్లాదుడను కాను   .
     నీ ధ్యానంబుతో పిల్లాడి వల్లే ఉన్నట్టి  ద్రువుడను కాను
     నీ పవలింపునే మోసేటి  సర్పరాజైన భుజంగాన్ని కాను 
     నీ నిత్యారూపాన్ని వీక్షించే వేయి కళ్ళున్నా ఇంద్రుంన్ని  కాను
     
       సద్గుణ సోమా 
       యదుకుల సార్వభౌమా
       హ్రదయానంద  రమా 
       ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా
                         --((**))--
3. కోటి ప్రభలతో కొండంత వెల్గు - పరులు చూసిన కానరాని వెల్గు
    గురుకృపచే కాక గుర్తెరుంగని వెల్గు - అమృత్ మహిమచే వ్యాపించె వెల్గు
    విధ్యుత్ లతల పరివేష్టిత వెల్గు - ఘననీల కాంతుల గ్రక్కు వెల్గు
    ప్రణవ నాదములు గల్గిన వెల్గు  మౌనులెన్నగ రమ్యమైన వెల్గు

    ఆది మధ్యంతర రహితమైన వెల్గు
    ఆత్మనే కదిలించు పరమాత్మ వెల్గు
    హృదయానంద పరమానంద వెల్గు
    ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా
                               --((**))--

4.  వేదంబులు నీవె, వేదాంగములు నీవె - జాలరులు నీవె, భూజాములు నీవె
     క్రతువులు నీవె, పర్వతములు నీవె  - మంచువు నీవె, నదులు నీవె 
     కనకాద్రి నీవె, యాకాశంబు నీవె - తరువులు నీవె,  అగ్ని నీవె
     అనురూపము నీవె, అవనీతలము నీవె  - బ్రహ్మము నీవె, గోపతియు నీవె

     నిన్ను గొల్చుటకు నేనెంత
     అణువులో అణువంత
     హృదయానంద సుమంత
     ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా
                    --((**))--
5. బ్రహ్మవేద మందించిన వెల్గు - నాదాంత సీమల నడచు వెల్గు
    సాదు జనానంద పరిపూర్ణ వెల్గు - బోధకు నిలయమై పరిపూర్ణ వెల్గు
    సుషమ్న నాలంబున  జొచ్చు వెల్గు - ఆది మధ్యాంతర ప్రేమ వెల్గు
    చూడు జూడగా మహాశోభితంబగు వెల్గు  -  నఖిలజగంబుల నిండు వెల్గు

    మేరుశిఖరంబు వెల్గు
    మోహావేశంబు పెంచు వెల్గు
    మేను పులక రించే వెల్గు
    ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా
                        --((**))--

6. వేదాంత సూక్తులు విని కొన్ని తెల్పినంత మాత్రాన రాజయోగి కాడు 
     కుండంత కళ్ళు త్రాగి  తెలియక వాగినంత మాత్రాన శాస్త్రవేక్త కాడు
     ప్రధాని అయినంత మాత్రానా ఎప్పటికి అసలు గుణాన్ని మార్చలేడు 
     పరస్త్రీ వెంట తిరిగి నంతమాత్రాన భార్యని చూడనివాడు బద్ధుడు కాడు

     ఎంత చదివిన గుణహీనుడెచ్చు గాడు 
     సింహము జయించె నంత బలుడుకాడు 
     నమ్మ పల్కువాడు బుద్ధిమంతుడు కాడు
     ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా
                           --((**))--
7.   దండ కమండల దారులై కాషాయమ్ములు ధరించిన బోధకు ముక్తి రాదు
      విభూతి పూసి, పులిచర్మము ధరించి ముక్కుమూసి మౌనానికి ముక్తి రాదు   
      సంసారిగా ఉన్న, సన్యాసిగా ఉన్న గుణాలు సరిగా లేకున్నా  ముక్తి రాదు
      పుణ్యక్షేత్రాలు తిరిగి, దాన ధర్మాలు చేసిన అహంకారం ఉంటె ముక్తి రాదు

      గురు వాక్యాలు ఆచరించి
      తల్లి తండ్రులను గౌరవించి
      భక్తితో దయచూపితే ముక్తి వచ్చు
      ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా
                              --((**))--

8.   ప్రజల దారిద్రం తొలగించేది హరి భక్తే వజ్రాయుధంబు
      అజ్ణాణమనే అంధకారం తొలగించేది నీ భానూదయంబు
      దుర్భుద్ధి మాపి ధర్మబుద్ధి పెంచేది నీ సేవ దావానలంబు
      నిత్య  అమృత తత్వం ఇచ్చేది నీ స్మరణ దివ్యౌషధంబు

      వెన్న ఉన్న నేతిని వెతికినట్లు
      భార్య ఉన్న పరస్త్రీ కోరినట్లు
      పర దేవతను ప్రార్ధించి నట్లు
      ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా9.   మధ్యపానముతో మత్తెక్కిన వేళ - బడాలికతో నడిచొచ్చిన వేళ
      సుఖముకొరకు వెహ్ ఉండిన వేళ -  ఒప్పు తప్పని వాదించిన వేళ 
     ఒంటరిగా చీకతింటే ఉండిన వేళ - నాలుకతో పవళించు వేళ 
     దొర మనసున దిగులు ఉన్న వేళ -  భక్తి గన్నట్టి విరక్తి వేళ

     ఆశా భావం సలక్షణ మగు
     లాభ్య భావము కనుమరుగు
     వెన్నెలలా ప్రవర్తిస్తే శక్తి కలుగు
     ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా

10  సౌందర్య మతి దృఢ శక్తి విలాసంబు - సంగీత్ సాహిత్య మతి రసికత సౌఖ్యంబు   
      అగ్రజన్మ మతి ఆదరణ వాసంబు -  యుక్త వయసు మతి నననుభవించు నేర్పు0బు
      సంపన్నత మతి  బంధు సంరక్షణంబు -  అనుకూల సతి నిత్య మానసంబు   
      సౌందర్య  మతి దృఢ శక్తి విలాసంబు -  నిష్ఠ జ్ఞానము నీ పద ద్యాసంబు

      ఇన్నియుకలిగి వర్తించు చున్న నరుడు
      భూతాల స్వరమును  పొందు చుండు
      ఇది అక్షర సత్యమని  నమ్మి యుండు
      ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా
                                   --((**))--


11  తండ్రి ఓర్వలేని వాడైన - తల్లి మోహంబు గల మూగదైన
      అల్లుడు రాక్షుసుడైన  - కూతురు పెను రంకు బోతైన   .
      కొడుకు తస్కరుడైన  -  ఎవరికి వారు సంపాదన పరులైన
      విధిన బడ్డ చెడ్డ చెల్లెలైన - తమ్ముడు పిచ్చివాడైన 
   
      నరుని బేధంబు వర్ణించుట ఎవరి తరము కాదు
      కాలం ఎదురెగి మనస్సును ఓదార్చుట సరి కాదు
      అందరూ మారలేక పొతే  సన్యసించుట మేలు
      ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా
                                   --(())__ 12 . పూట కూలమ్మకు పుణ్యమేల - వజ్రపు గమ్ము ఆరవ చెవుల కేల   
       గ్రుడ్డి తరుణికి గొప్ప యుద్ధమేల - కుంటి కాలుకి గొప్ప నాట్యమేల
       ఊరబంతులకు పన్నీరు లేల - చెవిటివాని ముందు వీణపాట లేల         
       ఊరు తొత్తుకు విటుండుండ నేల - నాయకుని నమ్మి మోసపొవు టేల
       
        మతి చెడకొట్టే రండకు  గుర్తింపులేల
        కాలంలో మార్చుట ఎవ్వరి తరం కాదు ఏల   
        నమ్మి మోసపోక ఉండుట ఏల   
        ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా  13  లక్ష్మీ పతికి నేస్త మైనప్పటికీ - శివుడు బిచ్చమెత్త వలసి వచ్చే .
      పువ్వు మక రందాన్ని ఇచ్చి నప్పటికీ  -  తుమ్మెద బువ్వులవెంట పడవలసి వచ్చే 
      పాల సముద్రములో చేరి నప్పటికీ - నత్తగుళ్ల తిండికి తిప్పలు పడవలసి వచ్చే
      రాజ్యాన్ని ఏలిన రాజైనప్పటికీ - భార్య కోరిక తీర్చుటకు కష్టపడవలసి వచ్చే
   
      స్నేహ సంతృప్తిని చెప్పలేక - పొందిన మకరందానితో తృప్తి పడలేక
      అనువుగాని చోట ఆహారం పొందలేక - ఎంత ధనమున్న తిండి తినలేక
      ఒకరి మేలుచూసి నేడ్వగ రాదు  -  ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా   

14 . అల్పుని తెచ్చి అధికున్ని చేసిన - కుక్క బుద్ది ఎప్పటికి మారదు
       మగవానికి చలి ఉందని గంబలి కప్పిన  -  పడతి పొందు బుద్ది మారదు
       గుబ్బలు అదేపనిగా  పడతి ఊపిన -  చనువు చేసి చంక చేర బుద్ది మారదు 
       బలముందని సరసం చేయదలచిన  -  మంత్రిగా మారిన వెనక బుద్ధి మారదు
     
       కనుక నేచెప్పునది బుద్ధి ఎరిగి ప్రవర్తించు
        లేదా బుద్ధి మరచి దేశంలో సంకెహ్రించుఁ
        లేదా అల్పుని అధికారానికి నమస్కరించు
        -  ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా 
                               --((**))-


15 . అల్పుడు చెప్పిన పలుకు అధికముగా నుండు 
 -  గొద్ది తొత్తుల పొందు రద్ది కీడ్చు చుండు

    స్త్రీ చెప్పిన మాట వేదమనిపించు చుండు 
 -  ముద్దు చేసిన కుక్క మూతి నాకు చుండు

     బంధువులు వచ్చిన కొంప నాశనమగుచుండు
 - బలుపుతో సరసం ప్రాణహాని కలుగు చుండు

    దుష్టుడు మంత్రిగాఉంటె మంచి బుద్దిమారుచుండు
 - చనువిస్తే ఎవడైనా చంక నెక్కుచుండు     

     కనుక ఎల్లరు జాగా రూకత ముఖ్యం
     ఆశకు పోక ఉంటె అదే సౌఖ్యం
     అందరితో మంచిగా ఉంటె అదే లౌఖ్యం
     ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా
             
                    --((**))--

16  యజమాని మందు వాడైన తాగొద్దని చెప్పు
  -  అమ్మువాన్ని ఇవ్వ వద్దని చెప్పు   

      మనిషికి పక్షులకు తాగుపోతని చెప్పు
 -  మానక పోతే  తలతిప్పి మౌనభాష చెప్పు

      చెవిలో  కలియుట కష్టమని మొరిగి చెప్పు
 -  మానక పోతే నమ్మిన వకీలుకు చెప్పు

      వైద్యుని వద్దకు పోయి చూపించి మరీ చెప్పు
 -  మారకపోతే నీవు కూడా తాగటమే ఒప్పు

     మార్చటానికి ప్రయత్నాలు అనేకం
     మగువమార్చే ప్రయత్నమే మమేకం
     స్థల, స్నేహ మార్పిడి తెస్తే వివేకం 
     ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా17. లోన రోగమున్న వాడికి పైన హుషారు మెండు - కళ్ల పసిండికి గాంతి మెండు 
      నేర రంకులాడికి  నిష్ఠ  మెండు - పాలు పిండిని  గొడ్డు బఱ్ఱె కీతలు మెండు
      ఆత్మ గానని యోగి కద్వైతములు మెండు -  గెలవని రాజుకు కోతలు మెండు   
      తత్తర పాటుకు తలతిప్పుట మెండు -  వంచిచు దానికి భర్తపై వలపు మెండు

      వండ లేనమ్మకు వగపులు మెండు
      కూటికియ్యని విటకాని కోర్క మెండు
      మాహాకమ్మకు మనసున మరులు మెండు
      ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా

18. ఆలి ఆశ తీర్చుటకు తలవంచి బ్రతిమాలుకొను వాని బ్రతుకు రోత 
      నర్తనాంగనల వెనుక చేరి తాళముల్ వాయించు వాని జీవనము రోత
      వ్యభిచరించు వారవనిత గర్భమ్మున పురుషత్వము వహించు పుట్టురోత
      కుటుంబానికి సరిపడు సంపాదన లేని  మనుజుని బతుకు నడక రోత 

      సంగీత సాహిత్యాల విలువ లేని రోత
      కృతులు రచించిన కవుల గీత రోత
      మదనుని మానసము నిత్యము రోత 
      ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా19. అల్ప విద్వాన్సుడు నాక్షేపణకు పెద్ద - మూర్ఖచిత్తుడు కోపమునకు పెద్ద
      పెట్టనేరని రండ పెక్కు నీతులు బెద్ద -  గొడ్రాలి పెళ్ళానికి  గొంతు పెద్ద 
      డబ్బురాని వకీలుకు దంబంబు పెద్ద - రిక్తుని మనస్సుకు కోరికలు పెద్ద
      వెలయు నాబోతుకు కండలు పెద్ద -  మధ్య వైష్ణువులకు నామములు పెద్ద

      అప్పు ఇచ్చి వద్దన్న వాడు అందరిలో పెద్ద
      ఆలస్యముగా వచ్చువాడు అందరిలో పెద్ద
      ఆదమరవక అందరితో సహకారించేవాడే పెద్ద
      ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా


20. నమ్ముకున్న వాడికి శాలువా లిస్తి -  చాకలి గంజికి జారీ కోకలిస్తి     
      కడియాల కుమ్మర కంకికి దర్శిస్తి -  పోగులు పొలంగికి పోగులిస్తి
      వంట మనిషికి దుప్పట్లు  దర్శిస్తి -  దాని తల్లికి నూరు ధార పోస్తి
      దాస రచ్చికి దేవతార్చన లమ్మిస్తి -  గుర్రాన్ని ఉప్పర కొండ కిస్తి 

      చేయు తప్పులు బయట పడకుండా
      నమ్మ పలికి  అపాత్ర దానము చేసి
       చెప్పు కొందురు సిగ్గు విడిచి
       ఇది వేణుగోపాల ప్రేమ సుమా23, ఫిబ్రవరి 2018, శుక్రవారం

భగవద్గీత - 8 వ అధ్యాయము అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం

అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం - అంతర్గత సూక్తులు (8/60 51  నిరంతరం పరమాత్ముని ధ్యానిస్తూ ఉన్నవానికి స్థానం ఎటువంటిది?, ఫలితము ఏమిటో ? 52 . మరణం అనేది ముగింపు కాదు, ఒక దేహాన్ని వదలి మరొక దేహానికి చేరటం, అనగా పాత బట్టను వదలి కొత్త బట్ట కట్టుకున్నట్లు 53 నిర్మలమైన, నిశ్చలమైన మనస్సును రాగద్వేషాలకు, పాపపు వాసనలకు, విషయ వ్యామోహాలకు చిక్కకుండా దైవాన్ని ప్రార్ధించాలి.54 . పగ్గంతో గుర్రాన్ని అదుపులో తెచ్చినట్లు, భక్తి అనే పగ్గంతో మనస్సు అనే గుర్రాన్ని  అదుపులో పెట్టుకోవాలి.        . 55 . ప్రేమనే భక్తి అంటారు కానీ అది పవిత్ర మైన భక్తి కాదు. ఎందుకంటే భార్య యందు ఉండే ప్రేమను మొహం అంటారు, బిడ్డలపై ఉండే ప్రేమను వాత్సల్యం అంటారు   భగవంతునిపై, గురువుపై ఉండే ప్రేమనే ప్రేమ అంటారు. 56 గురువుగారు విద్యనేర్పుతుణ్నప్పుడు అనుకోని విధముగా అనారోగ్యునిగా మారితే తక్షణమే శస్త్ర చికిత్స చేసినవాడే నిజమైన ప్రేమ కలవాడు. 57 .యోగబలం కూడా ఉండాలి, అనగా  భృ మధ్యంలో  ప్రాణశక్తిని ధారాన చేసి నిలబడటమే. అనగా ముక్కులో సంచరించే ప్రాణవాయువును నిరోధించి, కనుబొమల మధ్య ప్రదేశమున నిలబెట్టడం. 58 . దేహంలో ఉన్న పింగళనాడులు,వీటిలో ఉన్న ప్రాణశక్తి మూలాధార చక్రం, సాధిష్టాన చక్రం, మణిపూరక చక్రం,అనాహత చక్రం, విసుద్ధ చక్రాలను దాటుకుంటూ ఆజ్ఞాచక్రం చేరిన ప్రాణ శక్తిని యోగం ద్వారా నిలబెట్టాలి. 59  ఆజ్ఞా చక్ర సమీపములో సప్త కోశాలు ఉన్నాయి, భోధిని, నాద,అర్ద్,చంద్రికా,మహానాడు, కళా చంద్రికా, ఉన్మనీ చేరి పరమపురుషుని చేరుకుంటాడు.60 . యోగులు కాని వారు కర్మకు బద్ధులై, కన్ను, ముక్కు, నోరు, చెవి, మొదలైన అదో మార్గాల ద్వారా ప్రణాలు వదలి మరో శరీరంలో చేరుతారు.  61. వేద విదులైనవారు పరబ్రహ్మాన్ని అక్షరం అని చెబు తున్నారు, అంటే అక్షరం నాశనం లేనిది. 62. ప్రపంచంలోని అన్నీ ప్రాణులు, పదార్దాలు అన్నీ  క్షరమే, క్షనికమైనవి అని గ్రహించగలరు. 63. ఆత్మ విద్యను మొదట" ఓం" అనే అక్షరాన్ని దిద్దిస్తారు   ఆ తర్వాత నమ:శివాయ: అని దిద్దిస్తారు ఇదే అక్షర బ్రహ్మం. 64. ప్రాపంచక విషయ వస్తువుల పట్ల, భోగాలపట్ల రాగాన్ని ఆసక్తిని వదలి వేయాలి. 65. స్మశాన వైరాగ్యం, పురాణ వైరాగ్యం, ప్రసూతి వైరాగ్యం అనేవి ఎందుకూ పనికిరావు. ప్రాతిభంధకాలును, అజ్ఞానా న్ని తొలగించు కొన్నప్పుడే పరమాత్మ అనుభూతి పెరుగు తంది.            66. సోమరిపోతుకు ఆధ్యాత్మిక రంగంలో స్థానంలేదు. దృడ దీక్ష తో, పట్టుదలతో ప్రయత్నిమ్చిన వారికే ముక్తి- మోక్షం 67. బ్రహ్మ చర్యం అంటే సాధారణ ఆర్ధం " వీర్య రక్షణం, సుఖ భోగాళ వైపు పోకుండా ఉండటం "68. భగవంతుని యందు శ్రవణ, మనన, నిదిధ్యాసలతో బాటుగా జపము, ధ్యానము,ఆత్మ విచారణ, సాక్షి భావన, నిర్వకల్ప సమాధి సాధనాలే బ్రహ్మ చర్యం అంటారు.69. ఓంకారో పాసన ఎలాచేయాలో, పరబ్రహ్మాన్ని అందు కునే సాధన లేమిటో తెలుసుకొని జీవించగలరు. 7౦. ఇంద్రియాలను స్వాధీనములో ఉంచుకొని, మనస్సు హృదయాన్ని ఏకం చేసి, యోగ నిష్ట అవలంబించి, ప్రా ణమును సిరస్సు నందు ఉంచి, "ఓం " అనే 

ప్రణవాక్షరాన్ని ఉచ్చరిస్తూ దేహాన్ని వదలి ప్రయాణి౦చుట. 71. మోక్షం అంటే అమ్మ పెట్టె తిండి కాదు, నాన్న ఇచ్చే ధైర్యముకాదు, డబ్బుతో కొనే వస్తువు కాదు. కానీ దేవుడు నన్ను మరవని వాన్ని నేను మారాను అన్నాడు. 72. పడవ దిక్సూచి తూర్పు చూపించినట్లు, ఏ పని చేసిన చిత్తము పరమాత్ముని వైపే ఉంచాలి. 73. పతివ్రత స్త్రీ ప్రేమ భర్త పై ఉంచినట్లు, పూజారి దక్షణ పై ప్రేమ ఉంచినట్లు, వ్యాపారి లాభంపే ప్రేమ ఉంచి నట్లు,    మానవులమై ఏపని చేసిన ప్రేమ దేవునిపై ఉంచాలి. 74. కష్టం వచ్చినప్పుడు దేవున్ని తలచటం కాదు, సుఖంలో కూడా దేవుణ్ణి తలవాలి అప్పుడే మోక్షం ఉంటుంది.75.  నేను జపం చేస్తున్నాను నే భావన లేకుండా దేవుని ధ్యానంలో ఉండి పరధ్యాస లేకుడా ఉండాలి. 76. నన్ను చేరుకున్న ఉన్నతోన్నత మహానుభావులు మోక్షము పొంది, కష్టాలు పొందే పునర్జన్మ ఉండదు. 77. పాపం చేస్తే సే నరకం, పుణ్యం చేస్తే స్వర్గం, జ్ఞానం పొందితే మోక్షం అని భగవంతుడే తెలియపరిచాడు.  78. బాల్యం, యవ్వనం, వృద్దాప్యం అనేవి మానవజన్మలో ఉంటాయి, అనుభవిస్తూనే దైవాన్ని ధ్యానించాలి. 79. 7 ఊర్ధలోకాలకు వెళ్లి సుఖాలు, 7 అధోలోకాలకు వెళ్లి నరకాలు చేసిన పుణ్య పాపాలవల్ల అనుభవిస్తారు. 80. నేను చేసేవాన్ని కాదు, అనుభవించే వాన్ని కాదు,

 నిరంతరము ఆత్మగా, సాక్షిగా ఉంటూ నిశ్చయజ్ఞానముతో    దైవాన్ని ప్రార్ధించే వాడ్ని అనుకోవాలి.   
81 .  ఆనందం తాండవిస్తూ ఉంటె కాలం తెలియదు అంటే యుగ మొక క్షణం, దుఖం వెంబడిస్తూ ఉంటె కాలం నిదానం అంటే క్షణ మొక యుగం. 82. బ్రహ్మ పగలు 1000 యుగములు కలదానిగాను, రాత్రి 1000 యుగాలు కలదానిగాను ఎవరు తెలుసు కుంటారో వారే అహో రాత్రములు ఎరిగినవారు. 83. కృత, త్రేతా, ద్వాపర,కలియుగములు అను 4 కాల ప్రమాణమునకు దివ్య యుగమని పేరు. 84. సంవత్సర కాలమానము దేవతలకు ఒక దినము, 30 సంవత్సరములు దేవతలకు ఒక నెల, 360 సంవత్స రములు దేవతలకు ఒక దివ్య సంవత్సరము. ఇట్లే 12000 సంవత్సరములు ఒక దివ్య యుగము. 85. భక్తి శ్రద్ధలతో నిరంతరము  భగవంతుని తలుస్తూ ఉండుట బుద్ధిమంతులు లక్షణం. 86.  నిద్రలో మనము సంసార  లయమై పోయి మళ్ళీ జగత్ లో ఎలావస్తున్నామో,  బ్రహ్మ సృష్టి కూడా మళ్ళీ వ్యక్త మవుతుంది.    87. ప్రాణులు ప్రళయంలో అవ్యక్తులై, కల్పంలో వేరువేరు దేహాలలో వ్యక్త మవుతారు. 88. మనోబుద్ధులు, ఆశలు, ఆశయాలు, సంకల్పాలు మారుతాయి కానీ సీసాలు రంగు మారినా దానిలో ఉండే పాలు రంగు మారదు. 89. మానవ జన్మలో మనిషిగా ఏ కర్మలు చేస్తున్నాడో, బుద్దిగా ఏమి ఆలోచిస్తున్నాడో, మనస్సులో ఏమి భావిస్తున్నాడో ఆ వాసనలు వెంబడిస్తాయి మరోజన్మకు .90. ఆకలైనంత వరకే అన్నం తినగలుగుతాము , అట్లే కర్మ బంధాలు ఉన్నంత వరకే ప్రాణులు రావటం- పోవటం   జరుగుతుంది , అదే బ్రహ్మ సృష్టి, అందుకే భగవానుడు నిరంతరం భగవద్ ధ్యానంలో ఉంటే జననం అనేది ఉండదు .        

                             
91. మనం సుఖంగా ఉన్నా మంటే పూర్వం చేసిన పుణ్యం, దు:ఖంగా ఉన్నామంటే పూర్వం చేసిన పాపం, ఏది ఏమైనా ఈజన్మలో చేసిన పుణ్యం మరోజన్మ లేకుండా చేస్తుంది. 92. ఈ జగతి అంటా మాయను కప్పి యుంటుంది. కానీ పరమాత్మ పారమార్ధిక సత్యం, ఇది త్రికాలాలో ఉంటుంది. 93.  పరమాత్మముకు ఏ ఆశ్రయము అవసరంలేదు, స్వర్వత్రా ఇంద్రియ గోచరమై ఉంటుంది. 94. మాయ అనేది అజ్ణానమ్ ఉన్నంత వరకే, అజ్ఞానం నశిస్తే అన్ని మాయం. 95. సర్వభూతాలు నశించినా ఈ పరమాత్మ - అక్షర పరబ్రహ్మం నశించేది కాదు. సర్వలోకాలు, ఉన్న లేకున్నా ఇది ఉంటుంది. 96. ఒక స్కూల్లో లెక్కల మాష్టర్ నల్లబల్లపై లెక్కలు చెపుతాడు, తర్వాత సైన్సు మాష్టర్ వచ్చి చిత్రం గీసి వివరిస్తాడు. నా తుడిచినా నల్ల బల్ల అట్లాగే ఉంటుంది. 97. కష్టాలు నష్టాలు వచ్చిన మీ మీద పరమాత్మ దృష్టి ఎప్పటికీ మారదు. మీరు పరమాత్మను మరువకుండా చూసుకోవాలి . 98. పునర్ జన్మ వద్దనుకున్నవారు, జన్మ రాహిత్యం సఫలం కావాలను కున్నవారు ఆ పరమాత్మనే ప్రార్ధించాలి. 99. పరమాత్మే పరం ధామం, ఆ పరమాత్మే మన స్వస్థానం, అక్కడకు చెరీతే జన్మ అనేది లేదు. 100. ఈ 14 లోకాలు బ్రహ్మాండం అంతా పరమాత్మలోనే ఉన్నది. ఆ పరమాత్మ చైతన్యమే మన జీవితం.       


111. అలలన్నీ సముద్రములో ఉన్నట్లుగా, ఆభరణాలన్ని బంగారంలో ఉన్నట్లుగా, స్వప్నలోకమంతా మేలుకున్న వాని మనసులో ఉన్నట్లుగా, ప్రాణులతో కూడిన బ్రహ్మాండ మంతా పరమాత్మలో ఉన్నది. 112. పాలలో వెన్నలాగా, నువ్వుల్లో నూనెలగా మనుష్యుల్లో అంతర్గతంగా పరమాత్ముడే ఉన్నాడు . 113. నిరంతర పరామత్మ చింతన వల్లనే దానివలన జ్ఞాన విచారణా శక్తి లభించి మోక్షం కలుగుతుది. 114. ఋషులు, మహర్షులు, మహాత్ములు చెప్పిన బోధలను   గ్రహించి ఆచరించుటే నిజమైన జీవితం. 115. జ్ఞానులు, ఆత్మజ్ఞానులు, జీవన్ముక్తులు జ్ఞాన విచారణ ద్వారా/వివరణ తెలియపరిచేవారు నరరూపములో ఉన్న నారాయణులు. 116.  సమస్తకర్మలు జ్ఞానాగ్నిలో దగ్దమవుతాయి, వీరికి విధి నిషేధాలు ఉండవు, వారు చెప్పేది వేదం, వారు నడిచింది శాస్త్రం, వారు మునిగిందే గంగ, వారు ఉన్నదే కాశి. 
117. సగుణ బ్రహ్మొపాసన, ఓంకారోపాసన చేస్తూ, నిత్య నైతిక కర్మలు చేస్తూ, ఫలాపేక్ష, సంగభావం లేకుండా జీవభావంతో ఉన్నవారికి బ్రహ్మలోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది. 
118. దానధర్మాలు, యజ్ఞయాగాదులు, పరోపకారాలు, పూజాపురస్కారులు చేసేవారు ఫలాపేక్షతో చేస్తే పితృ లోకానికి చేరు కుంటారు. 
119. పితృలోకంలో సుఖం తర్వాత మరలా జన్మ ఎత్తేందు కు భూలోకానికి వస్తారు.
120. కొందరికి కడుపే కైలాసం, పరోపకారం, దయ, కరుణ అంటే ఏమిటో వీరికి తెలియదు, వీరు నర రూపంలో ఉండే మృగాలు వీరు చనిపోగానే ఇక్కడే మారో దేహాన్ని పట్టు కుంటారు . 

                                           
121. జ్ఞానాన్ని బట్టి, చేసిన కృషిని బట్టి, సంస్కారాలు కోరికలు అభిరుచులు, ఉంటాయి.

122. కాలం అనగా అంత్యకాలం అనే ఒక అర్ధం ఉన్నది, మరియొకటి మార్గం అని కూడా ఉన్నది. ఉన్న మార్గాన్ని తెలుసుకొని మనిషి ఎదగాలి అని తెలియపరిచారు. 
123. మొదటి మార్గం అగ్ని, వెలుగు అందించి దహించే గుణము ఉన్నది, మనలో ఉన్న వేడిని తగ్గిన్చుకొని, చల్లని తెల్లని మంచులా వెలుగు అందించాలి. 
124. అగ్ని అంటే అగ్ని అభిమాన దేవత, పగలు అనే పగలు అభిమాన దేవత, శుక్లపక్షం అనే శుక్లపక్ష అభిమాన దేవత, ఉత్తరాలయిన అంటే ఉత్తరాయణ దేవత, సహకరిస్తూ, ప్రాణాన్ని బ్రహ్మలోకానికి ముందు చేరుస్తారు, ఈ దేవతలు ఒక చోట నుండి మరియొక చోటుకు ప్రాణాల్ని మారుస్తారు. 

125. ప్రాధాని వస్తున్నారంటే వార్త అంచలంచలుగా అధికారులు ఏం చేయాలో అలోచించి మరీ చేస్తారు,  అట్లాగే చేసిన ఖ్ర్మలు బట్టి దేవతలు సహకరిస్తారు.

126. ఆత్మజ్ఞానమ్ కోసం ప్రయత్ని౦చే వారు, త్యాగశీలు రైనవారు సర్వసుఖాలు అనుభవించి మరలా పుడతారు, కారణం ఫలాపేక్షతో చేసినారు గనుక. 

127.  జీవుడు మరలా మేఘమండలములోని వర్షపు బిందువుని అంటి పెట్టుకొని ఉంటాడు. వర్షముద్వారా భూమికి చేరి విత్తనంలో చేరుతాడు. 

128. ఏ దంపతులు ఆ వరి కంకులను వండు కొని తింటారో.   పురుషుడే భుజించిన దానిలో జీవుడు చేరి, వీర్యముగా మారి స్త్రీ గర్భంలో చేరుట యే వారి కర్మాను సారం పుట్టుక జరుగుతుంది. 

129. స్త్రీ గర్భంలో 9 నెలలు ఉండి వివిధ దశలలో శరీరము ఏర్పడి శిశువుగా జన్మించటం  జరుగుతుంది.              .               


130. దైవఘటన వళ్ళ ఏ అన్నం ఎవరి ప్రాప్తియో వారికే చేరుతుంది. ఏ స్త్రీ పురుషులు భార్య భర్తలు అవుతారో ఎవ్వరు గమనించలేరు. 

అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం - అంతర్గత సూక్తులు 
రచయత :మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ 131. నోటిదగ్గర పెట్టుకున్న ముద్ద నోటిలోకి పోతుందో లేదో తెలుసుకో లేరు, పెళ్లైన మాత్రాన పిల్లలు పుడతారని నమ్మకము లేదు, కన్న పిల్లలే తల్లి తండ్రులను ఆదుకుంటారని నమ్మకము లేదు. 

132. రాష్ట్ర విభజన జరుగుతుందని ఎవరికీ తెలియదు, నేను డిప్యూటీ డైరక్టరుగా (ఇంచార్జి) చేసి  మరలా 58 సంవత్సరాలు నిండి, మరలా మోడల్ స్కూల్ అకౌంట్స్  ఆఫీసర్ గా రావటము కూడా దైవ సంకల్పమే అను కుంటున్నాను.

133. సాధకున్నీ చేసే లక్ష్యాన్ని బట్టి ఒకటి శుక్లగతియని, మరొక దానిని కృష్ణ గతి యని అన్నారు. కృష్ణ  అనగా నలుపు చీకటి, శుక్లమ్ అనగా తెలుపు అదే వెలుగు. అందుకే నేను ఎప్పుడు తెల్లని వస్త్రాలు ధరించుతాను.   

134. వెలుగుతో సాధకున్నీ ఉన్నత స్థానానికి చేరుస్తుంది. చీకటిలో సంసారం జనన మరణ చక్రములో ఇరికిస్తుంది. 

        

135. మొదటిది ముక్తిని కలిగించే మార్గం, రెండవది రెండవది భందములో ఇరికించే మార్గం రెండుమార్గాలలో ప్రయాణించటమే మానవ జీవితం. 

136. కేవలము భవబంధాలను తెంచుకొని వెలుగుని ఆరాధించి ముక్తి పొందిన వారికి పునర్ జన్మ ఉండదు. సీకటిలో భవబంధాలలో చిక్కి ధర్మశాస్రాలను బోధించినవారు, న్యాయ మార్గాన నడిచిన వారు,  సత్యాన్ని అనుకరించిన వారు  సత్య లోకానికి చేరుకోగలరు.        

               
137. మంచి చేదు, చీకటి వెలుగు, విషం అమృతం మీకు అందుబాటులో ఉంచారు  మరువకుండా నావు సాధకుడుగా నిత్య ప్రయత్నంలో నీవు దేనిలో సుఖము ఉన్నదో దాన్ని గ్రహించు లేదా మాయ నిన్ను కప్పి వేస్తుంది .

138. ఓంకారోపాసన, సగుణోపాసన, నిరంతరం పరమాత్మ స్మారణ దీనికి చదువుగాని, అంగబలం కానీ, అర్ధ బలము కానీ గొప్ప తెలివి అవసరము లేదు. 

139.    శాస్త్రం పట్ల, గురువు పట్ల విశ్వాసం అత్యున్న స్థానం పొందాలని పట్టుదల ఉంటె చాలు . 

140. సమయాన్ని బట్టి, అవకాశము బట్టి, దాన్ధధర్మాలు చేయాలి. అపార్ధం చేసుకోకుండా స్వార్ధం విడనాడి త్యాగం తో తనకున్నదానిలో పరమాత్ముని తలుస్తూ ఇతరులకు సహాయపడుటయే నిజమైన మోక్ష మార్గం అని గమనించగలరు. 

ఓంకారాన్ని ఉచ్చరిస్తూ అర్ధభావాన్నిధ్యానిస్తూ, జీవుడికి ఆధారమైన పరమాత్మను ధ్యానిస్తూ ,  వదలిన యోగి అక్షరుడైన పరబ్రహ్మాన్ని చేరుకొనే ఉపాయాన్ని తెలిపిన  
అక్షర పరబ్రహ్మ యోగ నామ ఆశ్డమోధ్యాయః సమాప్తము       
ఎందరో మహానుభావులు అందరికి వందనములు, ఆ పరమాత్ముని  కృపకు  ప్రతి ఒక్కరు పాత్రులే 
          
                                     .