23, ఫిబ్రవరి 2018, శుక్రవారం

భగవద్గీత - 8 వ అధ్యాయము అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం

అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం - అంతర్గత సూక్తులు (8/60 51  నిరంతరం పరమాత్ముని ధ్యానిస్తూ ఉన్నవానికి స్థానం ఎటువంటిది?, ఫలితము ఏమిటో ? 52 . మరణం అనేది ముగింపు కాదు, ఒక దేహాన్ని వదలి మరొక దేహానికి చేరటం, అనగా పాత బట్టను వదలి కొత్త బట్ట కట్టుకున్నట్లు 53 నిర్మలమైన, నిశ్చలమైన మనస్సును రాగద్వేషాలకు, పాపపు వాసనలకు, విషయ వ్యామోహాలకు చిక్కకుండా దైవాన్ని ప్రార్ధించాలి.54 . పగ్గంతో గుర్రాన్ని అదుపులో తెచ్చినట్లు, భక్తి అనే పగ్గంతో మనస్సు అనే గుర్రాన్ని  అదుపులో పెట్టుకోవాలి.        . 55 . ప్రేమనే భక్తి అంటారు కానీ అది పవిత్ర మైన భక్తి కాదు. ఎందుకంటే భార్య యందు ఉండే ప్రేమను మొహం అంటారు, బిడ్డలపై ఉండే ప్రేమను వాత్సల్యం అంటారు   భగవంతునిపై, గురువుపై ఉండే ప్రేమనే ప్రేమ అంటారు. 56 గురువుగారు విద్యనేర్పుతుణ్నప్పుడు అనుకోని విధముగా అనారోగ్యునిగా మారితే తక్షణమే శస్త్ర చికిత్స చేసినవాడే నిజమైన ప్రేమ కలవాడు. 57 .యోగబలం కూడా ఉండాలి, అనగా  భృ మధ్యంలో  ప్రాణశక్తిని ధారాన చేసి నిలబడటమే. అనగా ముక్కులో సంచరించే ప్రాణవాయువును నిరోధించి, కనుబొమల మధ్య ప్రదేశమున నిలబెట్టడం. 58 . దేహంలో ఉన్న పింగళనాడులు,వీటిలో ఉన్న ప్రాణశక్తి మూలాధార చక్రం, సాధిష్టాన చక్రం, మణిపూరక చక్రం,అనాహత చక్రం, విసుద్ధ చక్రాలను దాటుకుంటూ ఆజ్ఞాచక్రం చేరిన ప్రాణ శక్తిని యోగం ద్వారా నిలబెట్టాలి. 59  ఆజ్ఞా చక్ర సమీపములో సప్త కోశాలు ఉన్నాయి, భోధిని, నాద,అర్ద్,చంద్రికా,మహానాడు, కళా చంద్రికా, ఉన్మనీ చేరి పరమపురుషుని చేరుకుంటాడు.60 . యోగులు కాని వారు కర్మకు బద్ధులై, కన్ను, ముక్కు, నోరు, చెవి, మొదలైన అదో మార్గాల ద్వారా ప్రణాలు వదలి మరో శరీరంలో చేరుతారు.  61. వేద విదులైనవారు పరబ్రహ్మాన్ని అక్షరం అని చెబు తున్నారు, అంటే అక్షరం నాశనం లేనిది. 62. ప్రపంచంలోని అన్నీ ప్రాణులు, పదార్దాలు అన్నీ  క్షరమే, క్షనికమైనవి అని గ్రహించగలరు. 63. ఆత్మ విద్యను మొదట" ఓం" అనే అక్షరాన్ని దిద్దిస్తారు   ఆ తర్వాత నమ:శివాయ: అని దిద్దిస్తారు ఇదే అక్షర బ్రహ్మం. 64. ప్రాపంచక విషయ వస్తువుల పట్ల, భోగాలపట్ల రాగాన్ని ఆసక్తిని వదలి వేయాలి. 65. స్మశాన వైరాగ్యం, పురాణ వైరాగ్యం, ప్రసూతి వైరాగ్యం అనేవి ఎందుకూ పనికిరావు. ప్రాతిభంధకాలును, అజ్ఞానా న్ని తొలగించు కొన్నప్పుడే పరమాత్మ అనుభూతి పెరుగు తంది.            66. సోమరిపోతుకు ఆధ్యాత్మిక రంగంలో స్థానంలేదు. దృడ దీక్ష తో, పట్టుదలతో ప్రయత్నిమ్చిన వారికే ముక్తి- మోక్షం 67. బ్రహ్మ చర్యం అంటే సాధారణ ఆర్ధం " వీర్య రక్షణం, సుఖ భోగాళ వైపు పోకుండా ఉండటం "68. భగవంతుని యందు శ్రవణ, మనన, నిదిధ్యాసలతో బాటుగా జపము, ధ్యానము,ఆత్మ విచారణ, సాక్షి భావన, నిర్వకల్ప సమాధి సాధనాలే బ్రహ్మ చర్యం అంటారు.69. ఓంకారో పాసన ఎలాచేయాలో, పరబ్రహ్మాన్ని అందు కునే సాధన లేమిటో తెలుసుకొని జీవించగలరు. 7౦. ఇంద్రియాలను స్వాధీనములో ఉంచుకొని, మనస్సు హృదయాన్ని ఏకం చేసి, యోగ నిష్ట అవలంబించి, ప్రా ణమును సిరస్సు నందు ఉంచి, "ఓం " అనే 

ప్రణవాక్షరాన్ని ఉచ్చరిస్తూ దేహాన్ని వదలి ప్రయాణి౦చుట. 71. మోక్షం అంటే అమ్మ పెట్టె తిండి కాదు, నాన్న ఇచ్చే ధైర్యముకాదు, డబ్బుతో కొనే వస్తువు కాదు. కానీ దేవుడు నన్ను మరవని వాన్ని నేను మారాను అన్నాడు. 72. పడవ దిక్సూచి తూర్పు చూపించినట్లు, ఏ పని చేసిన చిత్తము పరమాత్ముని వైపే ఉంచాలి. 73. పతివ్రత స్త్రీ ప్రేమ భర్త పై ఉంచినట్లు, పూజారి దక్షణ పై ప్రేమ ఉంచినట్లు, వ్యాపారి లాభంపే ప్రేమ ఉంచి నట్లు,    మానవులమై ఏపని చేసిన ప్రేమ దేవునిపై ఉంచాలి. 74. కష్టం వచ్చినప్పుడు దేవున్ని తలచటం కాదు, సుఖంలో కూడా దేవుణ్ణి తలవాలి అప్పుడే మోక్షం ఉంటుంది.75.  నేను జపం చేస్తున్నాను నే భావన లేకుండా దేవుని ధ్యానంలో ఉండి పరధ్యాస లేకుడా ఉండాలి. 76. నన్ను చేరుకున్న ఉన్నతోన్నత మహానుభావులు మోక్షము పొంది, కష్టాలు పొందే పునర్జన్మ ఉండదు. 77. పాపం చేస్తే సే నరకం, పుణ్యం చేస్తే స్వర్గం, జ్ఞానం పొందితే మోక్షం అని భగవంతుడే తెలియపరిచాడు.  78. బాల్యం, యవ్వనం, వృద్దాప్యం అనేవి మానవజన్మలో ఉంటాయి, అనుభవిస్తూనే దైవాన్ని ధ్యానించాలి. 79. 7 ఊర్ధలోకాలకు వెళ్లి సుఖాలు, 7 అధోలోకాలకు వెళ్లి నరకాలు చేసిన పుణ్య పాపాలవల్ల అనుభవిస్తారు. 80. నేను చేసేవాన్ని కాదు, అనుభవించే వాన్ని కాదు,

 నిరంతరము ఆత్మగా, సాక్షిగా ఉంటూ నిశ్చయజ్ఞానముతో    దైవాన్ని ప్రార్ధించే వాడ్ని అనుకోవాలి.   
81 .  ఆనందం తాండవిస్తూ ఉంటె కాలం తెలియదు అంటే యుగ మొక క్షణం, దుఖం వెంబడిస్తూ ఉంటె కాలం నిదానం అంటే క్షణ మొక యుగం. 82. బ్రహ్మ పగలు 1000 యుగములు కలదానిగాను, రాత్రి 1000 యుగాలు కలదానిగాను ఎవరు తెలుసు కుంటారో వారే అహో రాత్రములు ఎరిగినవారు. 83. కృత, త్రేతా, ద్వాపర,కలియుగములు అను 4 కాల ప్రమాణమునకు దివ్య యుగమని పేరు. 84. సంవత్సర కాలమానము దేవతలకు ఒక దినము, 30 సంవత్సరములు దేవతలకు ఒక నెల, 360 సంవత్స రములు దేవతలకు ఒక దివ్య సంవత్సరము. ఇట్లే 12000 సంవత్సరములు ఒక దివ్య యుగము. 85. భక్తి శ్రద్ధలతో నిరంతరము  భగవంతుని తలుస్తూ ఉండుట బుద్ధిమంతులు లక్షణం. 86.  నిద్రలో మనము సంసార  లయమై పోయి మళ్ళీ జగత్ లో ఎలావస్తున్నామో,  బ్రహ్మ సృష్టి కూడా మళ్ళీ వ్యక్త మవుతుంది.    87. ప్రాణులు ప్రళయంలో అవ్యక్తులై, కల్పంలో వేరువేరు దేహాలలో వ్యక్త మవుతారు. 88. మనోబుద్ధులు, ఆశలు, ఆశయాలు, సంకల్పాలు మారుతాయి కానీ సీసాలు రంగు మారినా దానిలో ఉండే పాలు రంగు మారదు. 89. మానవ జన్మలో మనిషిగా ఏ కర్మలు చేస్తున్నాడో, బుద్దిగా ఏమి ఆలోచిస్తున్నాడో, మనస్సులో ఏమి భావిస్తున్నాడో ఆ వాసనలు వెంబడిస్తాయి మరోజన్మకు .90. ఆకలైనంత వరకే అన్నం తినగలుగుతాము , అట్లే కర్మ బంధాలు ఉన్నంత వరకే ప్రాణులు రావటం- పోవటం   జరుగుతుంది , అదే బ్రహ్మ సృష్టి, అందుకే భగవానుడు నిరంతరం భగవద్ ధ్యానంలో ఉంటే జననం అనేది ఉండదు .        

                             
91. మనం సుఖంగా ఉన్నా మంటే పూర్వం చేసిన పుణ్యం, దు:ఖంగా ఉన్నామంటే పూర్వం చేసిన పాపం, ఏది ఏమైనా ఈజన్మలో చేసిన పుణ్యం మరోజన్మ లేకుండా చేస్తుంది. 92. ఈ జగతి అంటా మాయను కప్పి యుంటుంది. కానీ పరమాత్మ పారమార్ధిక సత్యం, ఇది త్రికాలాలో ఉంటుంది. 93.  పరమాత్మముకు ఏ ఆశ్రయము అవసరంలేదు, స్వర్వత్రా ఇంద్రియ గోచరమై ఉంటుంది. 94. మాయ అనేది అజ్ణానమ్ ఉన్నంత వరకే, అజ్ఞానం నశిస్తే అన్ని మాయం. 95. సర్వభూతాలు నశించినా ఈ పరమాత్మ - అక్షర పరబ్రహ్మం నశించేది కాదు. సర్వలోకాలు, ఉన్న లేకున్నా ఇది ఉంటుంది. 96. ఒక స్కూల్లో లెక్కల మాష్టర్ నల్లబల్లపై లెక్కలు చెపుతాడు, తర్వాత సైన్సు మాష్టర్ వచ్చి చిత్రం గీసి వివరిస్తాడు. నా తుడిచినా నల్ల బల్ల అట్లాగే ఉంటుంది. 97. కష్టాలు నష్టాలు వచ్చిన మీ మీద పరమాత్మ దృష్టి ఎప్పటికీ మారదు. మీరు పరమాత్మను మరువకుండా చూసుకోవాలి . 98. పునర్ జన్మ వద్దనుకున్నవారు, జన్మ రాహిత్యం సఫలం కావాలను కున్నవారు ఆ పరమాత్మనే ప్రార్ధించాలి. 99. పరమాత్మే పరం ధామం, ఆ పరమాత్మే మన స్వస్థానం, అక్కడకు చెరీతే జన్మ అనేది లేదు. 100. ఈ 14 లోకాలు బ్రహ్మాండం అంతా పరమాత్మలోనే ఉన్నది. ఆ పరమాత్మ చైతన్యమే మన జీవితం.       


111. అలలన్నీ సముద్రములో ఉన్నట్లుగా, ఆభరణాలన్ని బంగారంలో ఉన్నట్లుగా, స్వప్నలోకమంతా మేలుకున్న వాని మనసులో ఉన్నట్లుగా, ప్రాణులతో కూడిన బ్రహ్మాండ మంతా పరమాత్మలో ఉన్నది. 112. పాలలో వెన్నలాగా, నువ్వుల్లో నూనెలగా మనుష్యుల్లో అంతర్గతంగా పరమాత్ముడే ఉన్నాడు . 113. నిరంతర పరామత్మ చింతన వల్లనే దానివలన జ్ఞాన విచారణా శక్తి లభించి మోక్షం కలుగుతుది. 114. ఋషులు, మహర్షులు, మహాత్ములు చెప్పిన బోధలను   గ్రహించి ఆచరించుటే నిజమైన జీవితం. 115. జ్ఞానులు, ఆత్మజ్ఞానులు, జీవన్ముక్తులు జ్ఞాన విచారణ ద్వారా/వివరణ తెలియపరిచేవారు నరరూపములో ఉన్న నారాయణులు. 116.  సమస్తకర్మలు జ్ఞానాగ్నిలో దగ్దమవుతాయి, వీరికి విధి నిషేధాలు ఉండవు, వారు చెప్పేది వేదం, వారు నడిచింది శాస్త్రం, వారు మునిగిందే గంగ, వారు ఉన్నదే కాశి. 
117. సగుణ బ్రహ్మొపాసన, ఓంకారోపాసన చేస్తూ, నిత్య నైతిక కర్మలు చేస్తూ, ఫలాపేక్ష, సంగభావం లేకుండా జీవభావంతో ఉన్నవారికి బ్రహ్మలోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది. 
118. దానధర్మాలు, యజ్ఞయాగాదులు, పరోపకారాలు, పూజాపురస్కారులు చేసేవారు ఫలాపేక్షతో చేస్తే పితృ లోకానికి చేరు కుంటారు. 
119. పితృలోకంలో సుఖం తర్వాత మరలా జన్మ ఎత్తేందు కు భూలోకానికి వస్తారు.
120. కొందరికి కడుపే కైలాసం, పరోపకారం, దయ, కరుణ అంటే ఏమిటో వీరికి తెలియదు, వీరు నర రూపంలో ఉండే మృగాలు వీరు చనిపోగానే ఇక్కడే మారో దేహాన్ని పట్టు కుంటారు . 

                                           
121. జ్ఞానాన్ని బట్టి, చేసిన కృషిని బట్టి, సంస్కారాలు కోరికలు అభిరుచులు, ఉంటాయి.

122. కాలం అనగా అంత్యకాలం అనే ఒక అర్ధం ఉన్నది, మరియొకటి మార్గం అని కూడా ఉన్నది. ఉన్న మార్గాన్ని తెలుసుకొని మనిషి ఎదగాలి అని తెలియపరిచారు. 
123. మొదటి మార్గం అగ్ని, వెలుగు అందించి దహించే గుణము ఉన్నది, మనలో ఉన్న వేడిని తగ్గిన్చుకొని, చల్లని తెల్లని మంచులా వెలుగు అందించాలి. 
124. అగ్ని అంటే అగ్ని అభిమాన దేవత, పగలు అనే పగలు అభిమాన దేవత, శుక్లపక్షం అనే శుక్లపక్ష అభిమాన దేవత, ఉత్తరాలయిన అంటే ఉత్తరాయణ దేవత, సహకరిస్తూ, ప్రాణాన్ని బ్రహ్మలోకానికి ముందు చేరుస్తారు, ఈ దేవతలు ఒక చోట నుండి మరియొక చోటుకు ప్రాణాల్ని మారుస్తారు. 

125. ప్రాధాని వస్తున్నారంటే వార్త అంచలంచలుగా అధికారులు ఏం చేయాలో అలోచించి మరీ చేస్తారు,  అట్లాగే చేసిన ఖ్ర్మలు బట్టి దేవతలు సహకరిస్తారు.

126. ఆత్మజ్ఞానమ్ కోసం ప్రయత్ని౦చే వారు, త్యాగశీలు రైనవారు సర్వసుఖాలు అనుభవించి మరలా పుడతారు, కారణం ఫలాపేక్షతో చేసినారు గనుక. 

127.  జీవుడు మరలా మేఘమండలములోని వర్షపు బిందువుని అంటి పెట్టుకొని ఉంటాడు. వర్షముద్వారా భూమికి చేరి విత్తనంలో చేరుతాడు. 

128. ఏ దంపతులు ఆ వరి కంకులను వండు కొని తింటారో.   పురుషుడే భుజించిన దానిలో జీవుడు చేరి, వీర్యముగా మారి స్త్రీ గర్భంలో చేరుట యే వారి కర్మాను సారం పుట్టుక జరుగుతుంది. 

129. స్త్రీ గర్భంలో 9 నెలలు ఉండి వివిధ దశలలో శరీరము ఏర్పడి శిశువుగా జన్మించటం  జరుగుతుంది.              .               


130. దైవఘటన వళ్ళ ఏ అన్నం ఎవరి ప్రాప్తియో వారికే చేరుతుంది. ఏ స్త్రీ పురుషులు భార్య భర్తలు అవుతారో ఎవ్వరు గమనించలేరు. 

అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం - అంతర్గత సూక్తులు 
రచయత :మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ 131. నోటిదగ్గర పెట్టుకున్న ముద్ద నోటిలోకి పోతుందో లేదో తెలుసుకో లేరు, పెళ్లైన మాత్రాన పిల్లలు పుడతారని నమ్మకము లేదు, కన్న పిల్లలే తల్లి తండ్రులను ఆదుకుంటారని నమ్మకము లేదు. 

132. రాష్ట్ర విభజన జరుగుతుందని ఎవరికీ తెలియదు, నేను డిప్యూటీ డైరక్టరుగా (ఇంచార్జి) చేసి  మరలా 58 సంవత్సరాలు నిండి, మరలా మోడల్ స్కూల్ అకౌంట్స్  ఆఫీసర్ గా రావటము కూడా దైవ సంకల్పమే అను కుంటున్నాను.

133. సాధకున్నీ చేసే లక్ష్యాన్ని బట్టి ఒకటి శుక్లగతియని, మరొక దానిని కృష్ణ గతి యని అన్నారు. కృష్ణ  అనగా నలుపు చీకటి, శుక్లమ్ అనగా తెలుపు అదే వెలుగు. అందుకే నేను ఎప్పుడు తెల్లని వస్త్రాలు ధరించుతాను.   

134. వెలుగుతో సాధకున్నీ ఉన్నత స్థానానికి చేరుస్తుంది. చీకటిలో సంసారం జనన మరణ చక్రములో ఇరికిస్తుంది. 

        

135. మొదటిది ముక్తిని కలిగించే మార్గం, రెండవది రెండవది భందములో ఇరికించే మార్గం రెండుమార్గాలలో ప్రయాణించటమే మానవ జీవితం. 

136. కేవలము భవబంధాలను తెంచుకొని వెలుగుని ఆరాధించి ముక్తి పొందిన వారికి పునర్ జన్మ ఉండదు. సీకటిలో భవబంధాలలో చిక్కి ధర్మశాస్రాలను బోధించినవారు, న్యాయ మార్గాన నడిచిన వారు,  సత్యాన్ని అనుకరించిన వారు  సత్య లోకానికి చేరుకోగలరు.        

               
137. మంచి చేదు, చీకటి వెలుగు, విషం అమృతం మీకు అందుబాటులో ఉంచారు  మరువకుండా నావు సాధకుడుగా నిత్య ప్రయత్నంలో నీవు దేనిలో సుఖము ఉన్నదో దాన్ని గ్రహించు లేదా మాయ నిన్ను కప్పి వేస్తుంది .

138. ఓంకారోపాసన, సగుణోపాసన, నిరంతరం పరమాత్మ స్మారణ దీనికి చదువుగాని, అంగబలం కానీ, అర్ధ బలము కానీ గొప్ప తెలివి అవసరము లేదు. 

139.    శాస్త్రం పట్ల, గురువు పట్ల విశ్వాసం అత్యున్న స్థానం పొందాలని పట్టుదల ఉంటె చాలు . 

140. సమయాన్ని బట్టి, అవకాశము బట్టి, దాన్ధధర్మాలు చేయాలి. అపార్ధం చేసుకోకుండా స్వార్ధం విడనాడి త్యాగం తో తనకున్నదానిలో పరమాత్ముని తలుస్తూ ఇతరులకు సహాయపడుటయే నిజమైన మోక్ష మార్గం అని గమనించగలరు. 

ఓంకారాన్ని ఉచ్చరిస్తూ అర్ధభావాన్నిధ్యానిస్తూ, జీవుడికి ఆధారమైన పరమాత్మను ధ్యానిస్తూ ,  వదలిన యోగి అక్షరుడైన పరబ్రహ్మాన్ని చేరుకొనే ఉపాయాన్ని తెలిపిన  
అక్షర పరబ్రహ్మ యోగ నామ ఆశ్డమోధ్యాయః సమాప్తము       
ఎందరో మహానుభావులు అందరికి వందనములు, ఆ పరమాత్ముని  కృపకు  ప్రతి ఒక్కరు పాత్రులే 
          
                                     . 

1, ఫిబ్రవరి 2018, గురువారం

భగవద్గీత - 8 వ అధ్యాయము అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం

  మీ సందేశం పంపబడలేదు ఎందుకంటే ఇది ఫేస్బుక్లోని ఇతర వ్యక్తులు అసంబద్ధం అని నివేదించిన కంటెంట్ను కలిగి ఉంది. 15-02-2018
అన్నారు ఎందుకు నా కష్టర్జితాన్ని ప్రజల ముందు ఉంచకూడదా దయచేసి నా రచనలకు అనుమతి ఇవ్వండి. నావి తప్పుగా ఎమన్నా పొందు పరిచితే తొలగించండి.
6 సంవస్చరాల నుండి భగవద్ గీతను వ్ద్రాసున్న ఎందుకు తొలగించాలని అనుకుంటున్నారు ఒక రచయతగా అడుగుతున్నా , ఇప్పడికి ఇది 5 వసారి
ప్రాంజలి ప్రభగా మీకిష్టం లేకపోతె మీరేం చేయాలోచేప్పండి నాకు గ్రూపులు లేవు
ఆ ప్రాంజలి ప్రభను అనుమతించండి
అసబ్యకరమైనవి, నావి కానివి తొలగించండి
నాకు నా రచనలకు అనుమతివ్వకుండా ఆపుట ఎందుకు , నాకు సమదానము చెప్పగలరు
ఇట్లు మీ మల్లా ప్రగడ రామకృష్ణ
ప్రాంజలి ప్రభను ఆదరించేవారికి క్షమాపణలు తెలుగుపుతున్నాను
తెలుగును బ్రతికించండి, ఆత్మగౌరవం మన జనం హక్కు

ఓం శ్రీ రామ్ శ్రీ మాత్రేనమ:- శ్రీ కృష్ణాయనమ:
 
భగవద్గీత - 8 వ అధ్యాయము 
అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం - అంతర్గత సూక్తులు (8/10) 

1. ప్రాపంచిక  వ్యామోహంలో చిక్కిన వారికి దూరంగా, గురువు, తల్లి తండ్రుల అనుగ్రహము ఉన్నవారికి దగ్గరగా భగవంతుడు ఉంటాడు ఎందుకు?.

2. అసత్యాన్ని సత్యమని, అనిత్యాన్ని నిత్యమని, అనాత్మను ఆత్మని పొరబడుతున్నాడు, కలవరి స్తున్నాడు, అజ్ఞానము కమ్ముకున్న నిద్రలో మునిగి పోతున్నాడు. మానవుడు ఎందుకు? 

3. కలియుగంలో  తప్పించు కొనుటకు పరిగెడుతున్నాడు, గోతిలో పడి, బుసలు కొట్టే సర్పానికి చిక్కి, భయంతో వణికి పోతున్నాడు ఎందుకు?.  
    
4.పురాణాలలో ప్రకృతిని బ్రహ్మ అంటారు, వేదాన్ని బ్రహ్మ అంటారు, విధాతను బ్రహ్మ అంటారు, ప్రణవాన్ని బ్రహ్మ అంటారు, యజ్ఞాన్ని బ్రహ్మ అంటారు. అసలు బ్రహ్మ గుర్తించి తెలుసు కోవాలని తాపత్రయంతో బ్రతుకుతాడు ఎందుకు?   

5. ఆది +ఆత్మ = ఆధ్యాత్మ, ఆత్మకన్నా అధికమైనదా ? ఆత్మ అంటే దేహము అని కూడా కదా? దేహం కన్నా అధికమైన ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ది ఇవి అన్నీ ఆధ్యాత్మమ్ కాదా? ఆధ్యాత్మమ్, ఉపాధికి సంబంధించిందా, చైతన్యానికి సంబంధించిందా , మరి ఆధ్యాత్మిక ఎందుకు ?

6. కర్మ అంటే నిత్య, నైమిత్తిక,  కామ్య, నిషిద్ధ, ప్రాయశ్చిత్త మేనా, లేదా యజ్ఞ  యాగాదులు, దానధర్మాలు, పూజా పురస్కారాలా, మరివీటినే   పనులే అంటారు, మరికొందరు భగవంతుని సృష్టి అన్నారు,  అసలు అర్ధం ఏమిటి ?
     
7. పంచ భూతాలు ఆదిభూతాల్లా మరొకటి ఏదైనా ఆది భూతము ఉన్నదా ?

8. నాలుగు వేదాలకు అది దైవాలు ఉన్నారు, ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి  ఒక్కొక్క ఆది దేవత  ఉన్నది, జగత్ అంతా దేవతల  మయ మైనది, అసలు అది దైవం అంటే ఎవరు ? 

9. ఆదియజ్ఞు డెవరు ?  కర్మలు చేసే వాడా, చూస్తూ ఉండే వాడా, మనలోపల ఉండే వాడా, వెలుపల ఉండే వాడా, దూరంగా ఉండే వాడా, దగ్గరగా ఉండే వాడా ? 

10. అంత్యకాళం లో  పరమాత్ముని స్మరించే మార్గం, దర్శనం చేసుకొనే మార్గం, ఎవరికైనా సాధ్యమవుతుందా అనే  ప్రశ్నలతో మనస్సు చికాకు పరుస్తుంది ఎందుకు ? 

పై ప్రశ్నలకు జవాబులు రేపటి భగవద్ గీత లో చదవండి, భగవంతుడు తెలిపినవే తెలుపుటకు ప్రయత్నిస్తాను. 

11. స్తూల ప్రపంచానికి ఆది దేవత విరాట్పురుషుడు అతడికి స్థూల ప్రపంచం. స్తూల దేహం గురించే తెలుస్తుంది.  

12. సూక్ష్మ ప్రపంచానికి ఆది దేవత, హిరణ్య గర్భుడు సూక్ష్మ దేహం గురించే తెలుస్తుంది. 

13. స్థూల, సూక్ష్మ, ప్రపంచాలకు అధి దేవత పురుషోత్తముడు, అతడే పూర్ణ పురుషుడు, సర్వజ్ఞుడు. 

14. "బ్రహ్మ అనగా అక్షరం " సృష్టింప బడనిది కనుక నశింపు లేనిది, అన్ని కాలములలో ఉండేది, కనుక పరమాత్మే అక్షర బ్రహ్మ. 

15. దృశ్యమాన ప్రపంచానికి మూలమై, ఆధారమై, కారణమై, ఉన్న స్థిరమైన ఆత్మ, తత్వమే,  బ్రహ్మం. 

16. దేహ మనో బుద్దులను ప్రకాశింప  చేస్తున్నది, చైతన్య రూప ఆత్మయే బ్రహ్మము యొక్క లక్షణం. 

17. భూ తన్మాత్ర, జల తన్మాత్ర, అగ్ని తన్మాత్ర, వాయు తన్మాత్ర, ఆకాశ తన్మాత్ర అన్నీ లయమే పరమాత్మా, పంచ తన్మాత్రలకు పరమాత్మే బ్రహ్మ. 

18.     తెలివిగలవారు, తెలివి తక్కువ వారు, పెద్ద వారు, చిన్నవారు, ఆడవారు, మొగవారు అందరు ఒకచోట చేరినప్పుడు ఒకగురువు అడిగిన ప్రశ్న "మీలో ఇప్పుడు ఎవరు చనిపోతారు" అని అడుగగా అందరు ఒక్కసారిగా ఆలోచనలో పడ్డారు. 

19. పనివుందని ఒకరు, పొయ్యే రోజు వస్తే అందరూ  పొయ్యే వారమని అనేవారు ఒకరు, ఇలా చెపుతూ పోతూ ఒక్కరు అక్కడ ఉండలేదు. ఎందుకంటే చావు అంటే  అందరికి భయమే. ఎవ్వరూ స్వశ్చముగా ఆహ్వానించ కూడదు అదేనీతి. 

20.  భగవంతుని స్వభావమైన సత్ అనే లక్షణం, ఎప్పుడూ ఉండాలని కోరిక, అదే ఆత్మ స్వభావం, భగవంతుని స్వ భావం, అదే జీవికి ఆధ్యాత్మికం. 21. విత్తనం తన స్వరూపాన్ని త్యాగంచేసి వృక్ష మవుతుంది. 

22. పరమాత్మ తన స్వరూపాన్ని త్యాగం చేసి బహు రూపాల ప్రాణ కోటిని సృష్టించింది 

23. ప్రవాహంలా జగన్నాధ చక్రం సాగుతూనే ఉంటుంది. ఈశ్వరుని సంకల్ప రూపమే కర్మ. 

24. ఇంద్రియాలు, ఆలోచనలు, కోపములు, ఉద్రేకాలు, 
తలంపులు, వాసనలు, కర్మ ఫలాలు పుట్టి నశించేవి వీటిని ఆది భూతాలంటారు. 

25. జన్మ జరా మరణముల నుండి విముక్తి పొందినవారు ఆదిభూతాలకు చిక్కనివారు. 

26. పురుషుడే ఆది దైవము అంటున్నాడు భగవానుడు ఇతడే విశ్వ రూపుడు, సర్వదేవతా మయుడు. 

27.   ఆది యజ్నుడంటే ఫలభోక్త. మహేశ్వరుడు. మనదేహం లో ఉన్న పరమాత్మను మనం గ్రహించ లేక పోతున్నాము.             

28. అంత్య కాలంలో ఎవరు నన్నే తలుస్తూ  కళేబరాన్ని వదిలి ప్రయానిస్తారో అతడు నాభావాన్ని పొందుతాడు. 

29.    మనలో కోరికలు తీరేవరకు నేను నేనే, అనుకుంటూ దేహాన్ని వదలి కర్మ ఫలం అనుసరించి మరోదేహం చేరుతాం. 

30. మనం నిత్యం భగవంతుని ధ్యానం లోనే ఉండాలి, భీష్ముడు ములుకుల ఆంప శయ్యపై ఉండి, శాంతి పర్వం చెప్పగలిగాడు, శాంతాకారం భుజగ సయణం అన్నారు పడుకున్నది పాము పడగ నిత్య ద్యానం పరమాత్మునికి తప్పలేదు.      

31.మరణించే ప్రతి ఒక్కడు భగవత్ స్మరణ, భగవత్ భక్తి తో జన్మ సార్ధకం చేసు కుంటే నాలో ఐక్యమవుతారు అని చెప్పారు భగవంతుడు. 

32. ఈరోజు వచ్చే వార్త రేపటికి పనికిరాదు, కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి ఉన్న గీత మరచి క్షణికావేశం తెప్పిచ్చే పేపరు చుట్టూ ఉంటారు ఎందుకు?
           
33. రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తెల్లవారు జామున ఇది చేద్దామను కుంటే ఖచ్చితంగా మెలుకు వస్తుంది. సంకల్ప సిద్ధి పొంద గలుగుతారు. 

34. అదే విధముగా ప్రతి రోజూ కొన్ని మంచి విషయాలు నేర్చు కుంటూ ఉంటే అవసరానికి ఉపయోగ పడతాయి.

35. నిరంతరం నీవు దేనిని స్మరిస్తూ ఉంటావో ఆభావమే నీలో సంస్కారముగా మిగిలిపోతుంది . 
   
36. భ్రమరం కీటకాన్ని తెచ్చి మట్టి గూటిలో పెడుతుంది, దానికి చిన్న రంద్రం చేస్తుంది దాని చుట్టూ జుంకారం చేస్తూ తిరుగుతుంది. బయటకు రాలేక లోపల కీటకం తిరిగి తిరిగి భ్రమరంగా మారుతుంది. 

37. మహాదేవుని స్మరిస్తూ స్మరిస్తూ నందీశ్వరుడు ఆజన్మలోనే శివుని పొందినట్లు శివపురాణం చెపుతున్నది. 

38. జీవుడు తన వైనవి తెచ్చు కొనేది కర్మము-ధర్మము మాత్రమే,  మరణం మంగళ ప్రదం చేసుకోవాలి . 

39. కుంతి   పరమ భక్తురాలు జీవిత మంతా కృష్ణుని పార్ధిస్తూనే ఉంది. కనుక కుంతీ కుమారా అనిపించు కోవడం మంచిదని భగవంతుడే తెలియపరిచాడు. 

40. అందుకే తల్లిని బట్టి బిడ్డలకు సంస్కారము, తండ్రిని బట్టి ధైర్యము, విశ్వాసము, ఓర్పు నేర్పు ఉంటుందని భగవంతుడే తెలియపరిచాడు.            

41. గోపికలు కామంతో, శిసుపాలుడు, హిరణ్యకశిపుడు, శత్రుత్వంతో, కంసుడు భయంతో, యాదవులు బాంధ  వ్యంతో,  పాండవులు ప్రేమతో, మానవులు భక్తితో భగవంతుని ధ్యానించి జీవితాన్ని ధన్య పరుచు కుంటున్నారు. 

42. హృదయ క్షేత్రంలో కర్తవ్య కర్మలు నింతరం వెంబడి స్తూ ఉన్నప్పుడు శాంతి కలుగుటకు భగవంతిడ్ని ధ్యానించాలి. 

43. వ్యాపారి పోటీ సామ్రాజ్యాన్ని ఎలా ఎదుర్కొవాలో ఆలోచిస్తాడు, డాక్టర్ ప్రాణాన్ని ఎలా బ్రతికించాలో ఆలోచిస్తాడు, కాముకుడు ఎప్పుడు ప్రేమను పొందాలని ప్రయత్నిస్తాడు.   

44. పనికి పని, స్మరణకు స్మరణ చేస్తూవుంటే మన:శాంతి  కల్పిస్తానని భగవంతుడే తెలియ పరిచాడు. 

45. దేవునికి పూలు పండ్లు, నీవికాదు, చెట్టుని గిల్లి తెచ్చినవి, సమర్పించుటే కాదు, నీకున్న  మనోబుద్దులు వదిలించు కోవాలి. 

46. నీవు ఉద్యోగం చేస్తున్నంత వరకు కార్యదక్షుడవై ఉండాలి, దేవుని సేవా కార్యక్రమములో పాల్గొని ప్రజల్ని కాపాడాలి . 

47. మనస్సు అభ్యాసమనే ఉపాయాన్ని ఆశ్రయించాలి, చిత్తం ఇతర విషయాలపై పోకుండా పరమాత్మ గురించి చింతించాలి. 

48. అభ్యాసము వల్లనే భారత దేశానికి పతకాలు తెస్తున్నారు, అభ్యాసము వల్లనే పరోక్ష సైనికులను ఎదుర్కొంటున్నారు, అభ్యాసము వల్లనే రక్షక దళాలు ప్రజలకు రక్షణ కల్పిసున్నారు. అట్లే అభ్యాసంతో కొలవండి. 

49. మనస్సు  వ్యామోహాలకు చిక్క కుండా, నిర్నీత సమయాన్ని కేటాయించుకొని అభ్యాసముతో భగవంతుని ప్రార్ధించాలి. 

50. గురువు యొక్క ఉపదేశా ననుసరించి పరధ్యాస చెంద కుండా, భగవత్ స్మరణ అలవాటుగా మార్చు కుంటే మరణం ముందు కూడా ప్రార్ధించగలుగుతారు.   

51. సూర్యుని చుట్టు గృహాలు, గ్రహాలు చుట్టూ ఉపగ్రహాలు తిరిగినట్లు, అంత రిక్షంలో సమస్త గ్రహాలు ఆధారం  లేకుండా ఉన్నట్లు,  భగవంతుడు మనలో ఉంటాడు. 

52. ఒక మనిషి గుమ్మడి తీగ క్రింద కూర్చొని దేవుడికి బుర్రలేదు,  అంటూ          ఎందు కంటే పెద్ద మర్రి చెట్టుకు చిన్న పండు, చిన్న తీగకు పెద్ద పండు అనగా ఒక ఎలుక గుమ్మడి  కొరికింది, అది జారి తలపై పడింది అంతే. 

53. మనల్ని ఎవరు చూడటం  లేదని అనుకోవటం తప్పు, మనకన్నా ముందు నుంచి ఉన్నవాడు ముసలివాడు కాదు, సర్వజ్ఞుడు.  మనమే దేవుని లీలలు తెలుసుకో లేని  ముసలివాళ్ళం.  

54. దేహేంద్ర మనోబుద్దులు వికసించిన అదుపులో ఉంచుకొన్న అది కుడా దేవుని ప్రతిభ అని గమనించాలి. 

55. ఆకాశానికి శబ్ద గుణం ఉన్నది కానీ కనిపించదు, అట్లాగే మనలో అనేక గుణాలు ఉన్నాయి అవి ఎప్పుడు ప్రభావితము ఆవుతాయో భగవంతునికి తప్ప ఎవ్వరికీ తెలియదు. 

56. దేహానికి భూమి ఆధారం, భూమికి జాలం ఆధారం, జలానికి అగ్ని ఆధారం, అగ్నికి వాయువు ఆధారం, వాయువుకు ఆకాశం ఆధారం, ఆకాశానికి పరమాత్ముడే ఆధారం. 

57. ప్రతి వస్తువుకు ఒక గుణం, రూపం, పదార్ధం ఉంటుంది అది మనస్సు ద్వారా గుర్తించ గలం. మనస్సును ఏర్పరిచింది భగవంతుడని గ్రహించాలి. 

58. మనసుతో కలిగి ఉన్న ఆత్మ రూపం మంచి చెడు, పుణ్యం పాపం, కీర్తి , అపకీర్తి , ధర్మం, అధర్మం, సార్ధం నిస్వార్ధం హెచ్చరిస్తూ తెలియ పరుస్తుంది అదే భగవంతుని లీల. 

59. పరమాత్మకు రంగు లేదు కానీ ఆదిత్య వర్ణుడు అంటారు.  సకల ప్రాణులలో వెలుగుని నింపేవాడు. 

60. సూర్యుడు చీకటిని చూపలేడు, కానీ పరమాత్మ చీకటిని అజ్ఞానాన్నీ చూపగలడు భగవంతుడు చీకట్లకు అతీత మైనవాడు. ప్రార్ధించితే వెలుగులు నింపువాడు.            
        
 నాకు డైరెక్టుగా నా బ్లాగుల్లో వ్రాసినవి పేస్ బుక్కు వారు అనుమతించుటలేదు. అనుకున్న ప్రకారముగా 5 రోజులు ఆగాను ఫలితము కనిపించలేదు. ఆ భగవంతుడే అధికారుల మనస్సు  మార్చగలరని ఊహిస్తున్నాను. (నా 11 బ్లాగుల్లో ఉన్నవి మీకు అందించుటకు వప్పుకోవటం లేదు,) అయినా  నేను కొత్తవి  పేస్ బుక్కులో పెట్టలేను), భగవద్ గీత సూక్తులు ఇక రోజు పోస్టు చేస్తాను. చదివి మీ  చెప్పఁగలరు.        

31, జనవరి 2018, బుధవారం

ఏడవ అధ్యాయము జ్ఞానవిజ్ఞాయోగము - అంతర్గత సూక్తులు-2101.  పాచి నీళ్లల్లో పుట్టి నీళ్లనే ఆవరిస్తుంది, కంటి పొర కంటిలో  పుట్టి కాంతిని ఆవరిస్తుంది, అట్లాగే మాయ పరమాత్మను ఆవరించి ఉన్నది కనుక మాయ పారమాత్మ సంబంధమైనది.

102.  సత్వ రజో తమో గుణాలను మాయ కప్పి ఉంటుంది అది తొగించుకోవటానికి ప్రయత్నిమ్చాలి అనగా తాడును విప్పితే తాడు మాయ మైనట్లు మనలో మాయ కుడా మాయ మవుతుంది.

103.  నా పుస్తకము నా కుక్క మనం అన్నట్లే నా మాయ పరమాత్ముడు చెప్పకనే కల్పిస్తాడు.

104.  నన్ను ఎవరు ప్రార్దిస్తారో శరణు పొందుతారో, ఆశ్రయిస్తారో అట్టి  వారు మాయను దాటగలరు .

105. మొదటి సులభమైనది  భక్తి  మార్గం, రెండవది కష్ట మైనది జ్ఞానమార్గం లో అనుసరించిన మాయను తప్పించు కోగలరు.

106.  మనం కాలానికి లొంగి ఉండ వలసిందే ఆశలకు పోతే మాయ ప్రేగుతుందేతప్ప తగ్గదు, అందుకనే నిత్యము భగవంతుని ధ్యానిస్తూ ఉంటె మాయ ఏ పరిస్థితిలోను ఆవరించదు.

107. దుర్యోధనుడు దుష్టుడైన శకుని మాటలు విన్నాడు విదురుడి మాటలు వినలేదు, రావణుడు మారీచ మాటలు వినక సీతను అపహరించి మృత్యువును తెచ్చుకున్నాడు.  స్వార్ధబుద్ధి ఆవహిస్తే మంచి మాటలు  వినబడవు. 

108. నాకు అన్ని తెలుసు, నేను పట్టిన కుందేలుకు మూడే కళ్ళు వాదిస్తాడు, దుర్యోధనుడు కర్ణుని నమ్మి యుద్ధం చేసాడు, గెలవలేడని తెలిసి కూడా అతన్నే చివరిదాకా నమ్ముతాడు అదేమాయ . 

109. శాస్త్రాలు చదువుకున్న పండితుడు  ఆసవళ్ళ, మమకారమువల్ల  జ్ఞానం తెలియపరచ లేక పోతాడు.

110. ఒకడు మృగం లా ప్రవర్తిస్తాడు కారణం గతజన్మలో మృగజన్మ ఎత్తి అవాసనతో తృప్తి   చెందక మనిషి జన్మ ఎత్తిన మృగాలక్షణాలను వదలరు ఇదే మాయ.              


111. ఒకడు అదేపనిగా భార్యను కొడుతూ ఉంటాడు ఎవరు ఎన్ని చెప్పిన వినడు ఇటువంటి వాడు దున్నపోతు స్వభావము కలవాడు. 

112.  ఒకడు  చేయ కూడని పనులు చేస్తూ ఉంటాడు ఇటు వంటి వాడు పంది స్వభావము కలవాడు.

113. ఒకడు ఇక్కడ మాటలు అక్కడ, అక్కడి మాటలు ఇక్కడ, ఉన్నవి లేనివి, కలిపి చెప్పి పొట్టనింపు కొనేవాడు అట్టివాడు నక్క స్వభావము కలవాడు.

114. ఒకడు దుర్మార్గపు విషయాలనే నూరి పోస్తూ ఉంటాడు వీడు విషాన్ని క్రక్కే పాము స్వభావము కలవాడు. 

115. ఒకడు ఆస్తులు కాజేసి వినయంగా ఉంటూ జలగల్లా పీక్కు తినేవాడు. 

116. జంతువులు లాగా, మీది మీది కొస్తారు వీరే నరాధములు, వీరు దేవుణ్ణి మనసులో కూడా అనుకోరు, అంతా నా కష్టార్జితం అంటూ మాయతో జీవిస్తారు.            

117. కక్ష ,హింస, కౄరత్వం, ద్వేషించటం, ఏడిపించటం, హానికల్గించటం, ప్రాణాలు తీయటం ఇవి రాక్షస లక్షణాలు వీరిలో దయ ఉండదు ఇటువంటి వారు మాయలో ఉండి మాయలోనే మరణిస్తారు. 

118. కష్టాలలో దు:క్ఖాలలో ఆదుకొనేవారు ఆర్తులు వీరు భగవంతుని ధ్యానిస్తే శాంతిని పొందగలరు . 

119. శారీరకం రోగమయం - ప్రపంచం దు:ఖమయం అన్నారు.  అయినా భగవంతుని తలచిన వానికి కోరికలు నెరవేరుతాయి. సద్బుద్ధి ఏర్పడుతుంది. 
          
120. '6' సంవత్సరాల బాలుడు అగు ధృవుని తపస్సు మెచ్చి భగవంతుడు వరము కొరకొనమనగా కోరికలు లేని స్వభావము ప్రసాదించ మన్నాడు. సకామా బుద్ది నిష్కామ బుద్దిగా మారింది.  

121. భగవంతుని వైపు తిరిగి కోరుకోవటం అర్ధార్థి అంటారు, కుచేలుడు, ఇభీషణుడు, ధ్రువుడు, పాండురంగడు  మరియు  ద్రౌపతి. 

122. భగవంతుని సాన్నిధ్యం దొరికితే చాలు సకాములు    నిష్కాము లౌతారు. 

123. జిజ్ఞాస ఉండి తీరాలి అది(మనం ఎం చేస్తున్నాము ఎంచేయాలి అని ఆలోచించాలి) దేవుని మార్గం ఎన్నుకోవాలి అదే భక్తి ఎందరో ఓం శ్రీరాం జపంతో  తరిస్తున్నారు. 

124. నిరంతరం ఆత్మయందు మనస్సును నిల్పి ఆత్మతో రమిస్తూ పరవ సించే భక్తుడే జ్ఞాని.  

125. ఆర్తులు దుఃఖాలు కలిగినప్పుడు, అర్ధార్ధులు కోరికతో ఉన్నప్పుడు, జిజ్ఞాసులు సందేహాలు కలిగినప్పుడు, భగవంతుని స్మరిస్తారు కాని జ్ఞాని ఎల్లప్పుడూ భగవంతునితో కల్సి ఉంటాడు. 

126. సూర్యునికి వెలుగు ఎట్లు సహజమో, భూమికి భరించే శక్తి ఎట్లు సహజమో అట్లే జ్ఞాని భక్తి సహజము పరిపూర్ణ భక్తుడు. 

127. ఇంద్రియాలను వశం చేసుకొని బుద్ధిని నిల్పి భగవంతుని వైపు దృష్టిని ఉంచి జీవించాలి.  అతడే నిత్యయుక్తుడు.                  

128. జ్ఞాని అనే వాడు ఏక భుక్తుడు అనగా పరమాత్మను  తలుస్తూ లోకాన్ని ఉద్దరించుటకు ప్రయత్నం చేసేవాడు. 

129. చలి పోగొట్టే గుణం అగ్నిది అయితే దగ్గరగా కూర్చున్న వారికి అది సహకరించ గలదు అట్లే భగవంతుని మనసులో తలుస్తూ ఉంటె మనసుకి, బుద్ధికి  ధైర్యము కలుగు (హనుమంతుని ధ్యానించాలి ). 

130. అందరి ప్రేమ పొందటం మంచిది, భగవంతుని ప్రేమ పొందటం ఇంకా మంచిది. ప్రేమ పొందినప్పుడు మన:శాంతి కల్గుతుంది, భగవంతుని ప్రేమ పొందినప్పుడు మోక్షం కల్గుతుంది.     

131. పంచాదారం బొమ్మ నీటిలో ఉంచితే దాని రూపం కోల్పోతుంది, యోగిగా మారాలంటే ఎప్పుడు దైవకార్యాలు, దైవధ్యానం, దైవస్మరణ చేస్తూ, దైవానికి దగ్గరై దైవంతో
ఐక్యమై ఉండాలి.        

1౩2. జ్ఞానికి నాకు తేడా ఉండదు, జ్ఞాని సాక్షాత్ నేనే అంటున్నాడు, ఆలోచనలు అంతమై భావాతీత స్థితిలో నిలిచినవాడు తాను  ఆత్మనే అనే అనుభూతిలో  ఉండాలి.   

1౩౩. సామాన్యులు కన్నా సత్కర్మలు చేసేవారు అధికముగా ఉంటారు. ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండి శక్తి వంచన లేకుండా సంసారిగా ఉండి కూడా ధ్యానిస్తారు.   

1౩4. అల్పమైన వస్తువులను కోరువారు కృపనులు, పిసినిగోట్లు భగవంతుని కోరువారు ఉదారులు, ఎవరైనా సరే మనస్సుతో భగవంతునికి నిజాయితిగా విన్నపము తెలుకుంటే రక్షిస్తాడు, సహకరిస్తాడు. 

1౩5. బాహ్య విషయాల పట్టించు కోకుండా నిరంతరమూ భగవంతుని ధ్యానంలో ఉన్నవాడు యుక్తాత్ముడు. 

1౩6. ద్వైతంలో భగవంతుడు దూరంగా ఉంటాడు, ... విశిష్టా  ద్వైతంలో భగవంతుడు దగ్గరగా ఉంటాడు .... అ  ద్వైతం లో తానే భగవంతుడై ఉంటాడు. 

1౩7. జ్ఞానులను, జీవన్ముక్తులను దైవంగా భావించి జనులు కొలుస్తారు. 

1౩8. ఏరుపొంగి వచ్చిందంటే ఎక్కడో వర్షం పడినట్లే, మంచి ఉద్యోగమూ వస్తే పట్టుదలతో చదివినట్లే, అనేక జన్మలు చేసుకున్న పుణ్యబలం, సాధన బలం, శ్రవణ బలం జ్ఞానిగా మారుతాడు. 

139. ఈ జన్మలో సత్కార్యాలు చేస్తూ, సద్గంద్రాలు చదువుతూ, సద్గురువులను సేవిస్తూ, జ్ఞాణ ప్రాప్తికి సాదనలు చేయాలి. 

14౦. భగవంతుడు అంటున్నాడు "జ్ఞాని అంటే నేనే, నాకు జ్ఞానికి భేదంలేదు, అతడున్నచోటు కాశి, ఆతడు మునిగింది గంగ, అతడు పలికింది వేదం, అతడితో సాంగత్యం భగవంతునితో సాంగత్యం, అతనికి నమస్కరిస్తే నాకు నమస్కరించినట్లే, భోజనాది సత్కార్యాలు అతనికి చేస్తే  నాకు చేసినట్లే" కాని కలియుగంలో అటువంటి వారు దొరుకుట కష్టం మాయా జ్ఞానంతో మభ్యపెట్టేవారు పుట్టుకొస్తున్నారు జాగర్త. 

141. వాసు దేవుడంటే అన్నిటి యందు తాను ఉండి అన్నింటిని తనలో నిక్షిప్తం చేసు కునేవాడు.   

142. చూడబడేది, చూచువాడు, చూడటం అంతా  వాసుదేవుడే, సర్వాతర్యామిని తెలుసుకోవటం ఎవరి 
తరమూ కాదు . 

143. ఒకడు మట్టి వినాయకుని చేసి కొలిచాడు, సంపద పెరిగింది, వెంటనే ఇంకా సంపద పెరగాలని బంగారంతో వినాయకుణ్ణి, ఎలుకను, పీఠాన్ని, చిత్రాన్ని చేయించి  పూజించాడు ఆస్తి పోయి నష్టాలు పాలయ్యాడు. 

144. గత్యంతరం లేక కంసాలి వద్దకు పోయి అమ్మగా అన్నింటికీ ఒకటే రేటు ఏమిటి వినాయకునికి ఎక్కువరేటు ఇవ్వాలికదా అనగా, ఎక్కవ తక్కువ చూడం బంగారాన్ని విలువకడతాం అంతే. భగవంతున్నీ నమ్మకంతో కొలవాలి విగ్రహాలను బట్టి కాదు.  

145. వెదురుకఱ్ఱను లావుని బట్టి వెలకడతారు, చెరకు గడను రసం బట్టి వెలగడతారు, బంగారాన్ని మచ్చును  బట్టి వెలగడతారు, జంతువులలో శరీరాన్ని బట్టి వెలగడతారు, మానవులలో జ్ఞానిని బట్టి వెలగడతారు. 

146. భగవంతుని దృష్టిలో అంరూ సమానులే, చేయు చేయుచున్న పనిని బట్టి, కార్యదక్షతబట్టి, న్యాయ ధర్మాలని అనుకరించి సంపద సుఖము అందిస్తాడు .

147. అనేక కోరికలవల్ల వారు సంపాదించిన జ్ఞానం హరించుకు పోవుటవల్ల, తమ ప్రకృతి ప్రేరణవల్ల, ఆయా నియమాలను అనుసరించి ఇతర దేవతలను ఆరాధిస్తారు. 

148. చీకటిలో ప్రయాణించేవారికి దీపపు స్థంభం ఎంత అవసరమో, అజ్ఞానముతో ఉన్నవారికి జ్ఞాన బోధ అంత   అవసరము.. 

149. విఘ్నాలు కలుగ కుండా విఘ్నేశ్వరుని, చదువు వచ్చుటకు సరస్వతీ దేవిని, సంపదను వృద్ధి వచ్చుటకు లక్ష్మీదేవిని, కష్టాలు తొలగించుటకు వేంకటేశ్వరుని, వివాహ విషయంలో గౌరీ దేవిని, భూత్ ప్రేత పిశాచాలనుండి, నరదిష్ఠి నుండి, భయం తొలగించి ధైర్యాన్ని ఇచ్చే ఆంజనేయస్వామిని , సకల ప్రేమలు పొందుటకు నన్నే నిత్యమూ ఆరాధించుట మంచిది. 

150. కోరికలు తీర్చుకొనుటకు కాలమును వ్యర్ధము చేయుట, కలియుగంలో పుట్టుకొచ్చే బాబాలను, మిడి జ్ఞానంతో బోధలు చేసే పండితులను పూజించుట ఎంతవరకు సమంజసం. ఓం శ్రీ రామ్ లేదా హరేరామ హరేకృష్ణ అని తలవండి మనస్సు ప్రశాంత పడుతుంది కార్య సాధన జరుగుతుంది. 

151.  కోరికలు ఎక్కువగా ఉంటే  ప్రమాదం, ఇంటిలో సామాను ఎక్కవ ఉంటే గాలి తక్కువ, అతిగా ఆలోచిస్తే మనసు కదలనీదు . 

152.చితి చనిపోయిన తర్వాత కాల్చేది, చింత బతికున్నప్పుడే కాల్చేది. 

15౩.  ఒకే దేవుణ్ణి కొలవాలి, ఏదన్న కోరుకున్న వెంటనే పని కాలేదని దేవుడ్ని మార్చ కూడదు, మనం చేస్తున్న కర్మ ననుసరించి జరుగుతుందని గమనించాలి. 

154. గుంటను ఒకేచోట పట్టుదలతో తవ్వాలి అప్పుడే నిరు పడతాయి, పది చోట్ల పదిగుంటలు త్రవ్విన  నీల్లు పడవు. 

155. పిల్ల ఏడ్చినప్పుడు తల్లి వచ్చినట్లు, భక్తుడు పట్టుదలతో పిలిస్తే బాంతుడే వస్తాడు. 

156. దేవుని పట్ల శ్రద్ద ఉంచి పూజిస్తే సిద్ధి కలుగుతుంది, భగవంతుని తలుస్తూ ఉంటె తప్పక సహాయపడతాడు. 

157. చలించని విశ్వాసంతో ఆరాధిస్తే తప్పక మోక్షము కలిగిస్తాడు పరమాత్ముడు. 

158. భగవంతుడు పుట్టుకలేనివాడు, నాశనము లేనివాడు శా స్వితుడు, అవ్యయుడు.                

159.  పోల్చదగినవాడు మరొకడు లేడు, అధికుడు లేడు కనుక సర్వోత్తముడు.  

160. పరమాత్మ స్వభావము తెల్సుకోలేనివారు అల్పులు, ఎక్కవమంది సామాన్య దృష్టి కలవారు. భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడు. 
          
161. ఏ ఏ భక్తులు ఏ ఏ రూపాన్ని ఆరాధించాలను కుంటారో ఆయా భక్తునికి అందులోనే  చలించని శ్రద్ధను నేను కల్పిస్తాను అని భగవంతుడే తెలియఁపరిచాడు . (7/21)

162. ఇప్పుడున్న జీవుల్లను, గతించిన జీవుల్లను, భవిషత్తులో పుట్టబోయే జీఉళ్లను నేను తెలుసుకో గలను, నన్ను మాత్రం మీరు తెలుసుకోలేరు.

163. భూత భవిషత్ వర్తమాన కాలములలో సమస్త ప్రాణులను సాక్షిగా కేవలము సాక్షిగా చూస్తూనే ఉన్నాడు.    

164. పుస్తకములో  విషయాన్ని మనం తెలుసుకోగలం కాని రచయతకాని, పుస్తకము కానీ తెలుసుకోలేదు. 

165. పరదా వేసుకున్న స్త్రీ అందరిని చూడగలదు, ఆమెను ఎవ్వరు చూడలేరు. ఇంద్రియాలను నడిపించేది దేవుడనే మనకు తెలుసు కానీ చూడలేము. 

166. ఎవ్వరూ చూడుటలేదని "పాపపు పనులు, అబద్హాలు ఆడటం, దొంగతనం చేయటం, వాగ్దానం చేసి మరవటం, అబాండాలు వేయటం" అనేవి చేయరాదు.       

167. మనం అజ్ఞానులం యోగమాయచేత మనం అనేక తప్పులు చేస్తున్నాము కనుక పశ్చాతాపముగా దేవుణ్ణి వేడుకుంటే క్షమించి  మనశాంతి కల్గిస్తారు. 

168. ఒకరిని చూడగానే ప్రేమ అనురాగం కలుగుతుంది, ఒకరిని చూడగానే భయం కలుగుతుంది. ఇది ఎదుటి వారి ప్రవరాతన బట్టి మారుతుంది. 

169. ఇచ్ఛా ద్వేషాలను తపింప చేయాలంటే జ్ఞానమందు ఆసక్తి కలగాలి. ఇవి పుట్టుకతో వస్తాయి వీటిని తొలగించాలంటే పుణ్య కార్యాలు చేయాలి. 
               
170. పుణ్యకార్యాలు, దైవకార్యాలు, దాన దానధర్మాలు, చేయుటవలన చేసి నన్ను చెదరని దీక్షతో కొలిస్తే చేసిన పాపములు తొలగి పోతాయి. (7/28) 

171. పాపి పాపిగా ఉండి భగవంతుని చేరలేడు, తన పాపకర్మలకుస్వస్తి చెపితేనే అతడు భగవంతున్ని చేరే మార్గం తెలుస్తుంది. 

172.    పుణ్యార్మలు చేయాలంటే కొంత శక్తి, కొంత ధనము ధారపోయాలి అదే ఆపదలో నిన్ను ఆదు కుంటుంది అని తెలుసుకోవాలి. 

173. ద్రౌపదికి కృష్ణుడు చీరలు అందించి మానం కాపాడాడు అంటే ఆమెచేసిన పుణ్యం ఈ రూపంలో సహకరించింది. 

174.  ద్రౌపది సముద్ర స్నానానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక సాధువు కౌపీనం అలలకు కొట్టుకుపోగా అప్పుడే ఆటూవచ్చిన  ద్రౌపది చీరకొంగు చింపి అందించింది. "ఆచిన్న వస్త్రము అక్షయమై ద్రౌపదిని రక్షించుగాక "దీవెన ఇచ్చే వెడలెను . 

175. పుణ్య మైన, పాపమైన కొంచెం చేసిన అనంత ఫలాన్ని ఇస్తుంది. 

176. ఎవరయితే జరామరణముల నుండి విడుదల పొందాలని నన్ను అశ్రయించి సాధన చేస్తారో ఆ బ్రహ్మను , యావత్తు ఆధ్యాత్మాన్ని, సమస్త కర్మలు తెలుసు కుంటారు. 

177. జరా అంటే వృద్దాప్యం ఇది అందరికి తప్పదు, మనల్ని గౌరవించినవారు ఎదురుతిరగవచ్చు, పెత్తనం చేయవచ్చు అవమాన పరచ వచ్చు అందుకనే వానప్రస్తం అంటూ భగవద్ ధ్యానంలో గడపమన్నాడు భగవంతుడు. 

178. జన్మదుఃఖం, జరాదుఖం, వ్యాధి దు:ఖం, మరణదుఃఖం తప్పించు కోవాల్సినదే, అందుకే చితి మంటలుకన్నా చింతల మంటలే భాధకరం. 

179. నన్ను ఆశ్రయించాలి, సాధన చేయాలి, ఆత్మ ధ్యానం చేయాలి, అలాచేసి చివరకు ఆత్మగా ఉండిపోవాలి. 

180. తీవ్రప్రయత్నం చేయాలి, తనను తాను  ఉద్దరించు కోవాలి, ప్రయాత్నం లేకపోతే ప్రగతి లేదని తెలుసు కోవాలి.


ఏడవ అధ్యాయము  జ్ఞానవిజ్ఞాయోగము - అంతర్గత సూక్తులు. రచయత : మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ.com. 7/180

181. చీకటిలో కూడా చిన్న లాంతరు ఉంటే ఎంతదూరమైనా వెళ్ళవచ్చు, అలాగా జరా (ముసలివారు 
) నుడి విముక్తి కలగాలంటే భగవంతుని ఆరాధించాలి. 

182. శరీర మనోబుద్దులు తదాత్మ్యాన్ని విడిచిపెట్టి నప్పుడే అందరిలో ఉన్న అంతర్యామిని సాధకుడు కనుకొన గలుగుతాడు. 

183. భేదదృష్టిని తొలగించుకొని, అందరిలో ఉన్న  పరమాత్మను గ్రహించి సేవచేయాలి. 

184. సమస్త కర్మలు బ్రహ్మమే కనుక కర్మలు నశించినప్పుడే  బ్రహ్మస్వరూపు డవుతాడు. 

185. ఆది భూతం, ఆధిదైవం, అది యజ్ఞంతో కూడిన నన్ను ఎవరు తెలుసుకుంటారో వారి మనస్సు స్వాధీనంలో ఉండి ప్రయాణ కాలంలో కూడా నన్ను గుర్తించు కోగలుగు తారు. 

186. ఆది భూతం అంటే నశించిపోయే జడవర్గ రూపమైన తత్త్వం. అదే క్షేత్రం  

187.   ఆది దైవం అంటే జీవుడే అజ్ఞానం తొలగటంతో అంతమయ్యేది......    జీవుడే. 

188. ఆధియజ్ఞుడు అనే అందరిలో అంతర్యామిగా ఉన్న  పురుషుడే ...ఆత్మయే . 

189. ధనవంతుడు మంచానపడ్డాడు, అంతిమ ఘడియలలో ఎమన్నా చెపుతాడని చుట్టూ చేరారు, అమూ లనున్న చీపురు జాగర్త అనిచెప్పి మరణించాడు, మరుజన్మలో చీపురుగా పుట్టాడు.    
  
190. అంత్యకాలంలో కూడా భగవంతుని తలచినవారే పరమాత్మను తెలుసుకో గలుగుతారు..     

     
విజ్ఞానయోగో నామ సప్తమధ్యాయ: సమాప్తము.   

భగవద్గీత (అంతర్గత సూక్తులు మొత్తం చదవాలనుకున్నవారు గూగుల్ నందు ప్రాంజలి ప్రభ. కం (అంతర్జాల పత్రిక యందు ) ఉన్నది చదవగలరు ఇట్లు మీ విధేయుడు మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ