18, ఆగస్టు 2017, శుక్రవారం

భావ రస మంజరి-2


 ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:
ప్రాంజలి ప్రభ
ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమ:

1. శ్లో: వాగీశాద్యా: సుమనస: సర్వార్ధానా ముపక్రమే !
     యం నత్వా కృతకృత్యాస్స్యు: తం నమామి గజాననం!!

తా: బ్రహ్మ మొదలైన దేవతలు ఏ దేవునికి మొదట నమస్కరించి, తమతమ పనులయందు కార్యసిద్ధికలవారై నారో అట్టి మహిమకల విఘేనశ్వరునికి నేను మొట్టమొదట నమస్కరించెదను.
Pranjali prabha
2. క// ధరణీ దిశ ప్రసారిత ;
గురుకర నికరంబు లుడిచికొని దీర్ఘనిరం ;//
తరగతి ఖిన్నుడ పోలెను;

హరిదశ్వుడు విశ్రమించె నస్తాద్రిదరిన్


దీర్ఘనిరం తరగతిన్= ఎడతెగని నడక చేత //
ఖిన్నము =భేదము నొందినది //

ఖిన్నుడ పోలెను= అలసెనో అనునట్లు//
కరము =కిరణము ,చెయి


విరామము లేని సుదీర్ఘ గతిచేత అలిసెనో యనునట్లు ; 

సూర్యుడు భూమిపై చాపిన స్వీయ కిరణములనే చేతులను అస్తగిరిగుహ లోకి ముడుచుకొని విశ్రమించాడు .

అందమైన ఉత్ప్రేక్షలంకారము


*ప్రాంజలి ప్రభ - భావ రస మంజరి-2
5
. జ్ఞాత య్యవన : యవ్వనం వచ్చిందని తెలుసుకున్నది

అందంబులు పంచేద
సరస మధుర నవరస ఘటికా  
సరసంబులు నీసొంతం
సమయము వ్యర్థం చేయక రావోయ్

కాటుక కన్నుల పిలుపు
కలలు పండించు కోటానికి రావాలోయ్
చిరు నవ్వుల వలపు
సమయా సమయం చూసి దోచవోయ్

కలువల కులుకు జూసి
నన్ను మరువకోయ్
కన్నులలో నిన్నిలిపిన
నన్ను వీడకోయ్

సల్లనైన పైరగాలి
పులకరింప జేసేనోయ్
సల్లనైన యెన్నెల్లో
సరస మాడు కుందామోయ్

స్నానమాడి ఉన్నా
పరిమళంతో రంజిల్లుతున్నానోయ్
కనుచూపు మారక
సమయం కోసం వేచి ఉన్నానోయ్

చలిత మధుపాలకాకీర్ణ జలజ వదన
శంభువు స్వయంభు వైన నీచారు కుచయు
గమ్ము ఏ ధన్యజీవి నఖక్షతమ్ము
చేత చంద్రచూడమ్ముగా చేయబడునొ
--((*))--


ప్రాంజలి ప్రభ - భావ రస మంజరి-2
6. ధీర : వ్యంగంగా కోపాన్ని వెల్లడించేది

దెయ్యము పట్టిన రీతిన
కయ్యము లాడిన తీరున
వియ్యము చేయక వగచిన
కొయ్యవలె మారి కోపము చూపెనే

సముఖము దొరకక దొరికిన
సముఖుండే దరిచేరి తొందర చేసిన
విముఖంగా కవ్వించి వలదని 
నీ ముఖమున రసభావ కళ లేదనే    

ఆకు వక్క రుచి తెలియని చుక్కను
సోకు చుక్క అలవాటులేని రేచుక్కను
యేకు ముక్క మెత్తదనములేని పగటి చుక్కను
తాకుట మక్కువ చూపక గడసరి  ఋక్కు నే

ఉల్లము రంజిల్లనీయకు
బెల్లఁము రుచిని చూపకు
గొళ్ళెము బిగువును తీయకు
బల్లెములాంటి మాటలతో భాద పెట్టకు  

వానల పస పైరుకు
సానల పస వజ్రముకు
సేనల పస రాజుకు
కన్నులపస ఇక నీకే

 ఇంటికి పదిలము బీగము 
జంటికి పదిలము రెవికయు 
కంటికి పదిలము రెప్పయు 
వంటికి పదిలము ఈకోపము 
 --((*))--

 ప్రాంజలి ప్రభ - భావ రస మంజరి-2
7. వాక్చతురుడు : సంభోగాభిలాషను మాటలతో సూచించేవాడు 

ఓ మగువా  నీవేషము చూస్తే 
నా మది తలపులను తట్టి లేపుతున్నది
నీ కళ్ళ నిషా చూపులు చూస్తే
కవ్వింత కాగడాల వెలుగు కనబడుతున్నది 

నీ పయ్యెద కదలికలు చూస్తే
శృంగారభావం హృదయాన్ని తాకి మెరుస్తుంది  
నీ వాలు జడ కదలిక చూస్తే
మరిచిపోలేని నితంబులకదలిక కనబడుతుంది
 
నీ కొప్పులో విరజాజులు చూస్తే
పరిమళాల మత్తుకు చిక్కి ఉండి పోవాలిని ఉంది
గులాబి రేకలు రాలుట చూస్తే
వలువలు లేని వయ్యారిని చూడాలని పిస్తుంది

8. అనుకూలుడు:పరస్త్రీని పరాన్ముఖుడై నాయకనే ప్రేమించే వాడు

ప్రేమయే ప్రగతి, సుగతి, సుమతి
ప్రేమయే క్షణము, యుగము, జగము
ప్రేమయే నభము, శుభము, భోగము
ప్రేమయే భవము, శివము, హృదయము

నీవొక మేఘము, జలము, పుష్పము
నీవొక మల్లికవు, మమతవు, మధువువు
నీవొక జ్వాలవు, జ్వలితవు, జ్యోతివి
నీవొక కలవు, కోరికవు, కనువుందువు    

మదిలో వెచ్చగా సెలయేరులా పొంగే
వెన్నెల కాంతి మదిలో నాట్యము చేసే
సరస చల్లాపమునకు కళ వేలాయనే      
హృదయాంతరమునందు విరయు సోంపు

నుల్లము మురిసి పొంగాలని తపన
పల్లకిని చేరి త్వర త్వరగా మీటవా
స్వర మాధుర్యముతో మెప్పించవా 
చల్లని గాలితో వార్త పంపుతున్న రావా 
--((*))--
 


16, ఆగస్టు 2017, బుధవారం

భావ రస మంజరి

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:

 ప్రాంజలి ప్రభ

జనకులు మదీయ జీవితమునకె కాదు
నా మనో వికాసమునకే, నా కవిత్వ
తత్త్వమునకె, నా తల్లియు తండ్రి -వారే
గురులు దైవమ్ములు నుతింతు పరమభక్తి 

ప్రాంజలి ప్రభ - భావ రస మంజరి


1 . స్వీయ : భర్త యడల మాత్రమే అనురాగం గల నాయిక

కోర్కెలూగు చూపులు కంటి కొనల నాగు
స్మితము కులవధూటికి విశ్రమించు నధర
మందె-పతికర్ణ యుగలికే విందు వాక్కు
అలుక ఎపుడేని కలిగెనే నడగు నెడద
(రసమంజరి లో పద్యం )

కలల్లో దాహం గమనించి
- కల్లోలాన్నీ తొలగించి
కనువిందు చూపు అందించి
- కొనలనాగు కోరిక తృప్తి పరచు

నవ్వులతో నయనాల కదలిక
-హృదయ స్పందనవు మేలి కలయక
నధరాల అమృతం మరువలేక
-విశ్రాంతి కల్పించి విందు చేయు నిక        

ప్రేమకు సమానమైన విద్య లేదు
-విద్యకు సమానమైన నేత్రము లేదు
పతిదేవునికి విందే వాక్కు మించినది లేదు
-సత్యవాక్కుకు సమానమైన తపస్సు లేదు

సుఖానికి మించిన తపస్సు లేదు
-తపస్సే సుఖానికి నాంది అ
క తప్పదు
అలుకలేని కాపురం అందమైన
ది కాదు
-స్వీయ తపనలు పతి కౌగిలింతకు నాంది


మనసు, మాట, పని, ఒకే మాదిరి
సర్వ కార్య సిద్ధికి ఇరువురిదీ ఒకేదారి 
త్రికరణ శుద్ధిగా  ఏకమై బ్రతుకే దారి 
అభ్యుదయమే హృదయానందానికి దారి 
--((*))-- 
2. నాయకుడు :పతి = యధావిధిగా వివాహము చేసుకున్నవాడు 
(భార్య దృష్టి లో భర్త )

ఎంతెంతో దీర్గాష్యుమంతుడవై 
బహు మిగులు బుద్ధిమంతుడవై 
సతి పట్ల శ్రీమంతుడవై 
లక్ష్మీ కృప కల్గిన పతివై 

బహు చూపులు కలవాడివై 
బాహువుకు చిక్కిన వాడవై 
బహురూప సుందరుడువై 
బహు భాషా కోవిదుడవై 

చల్లగా నమృతము నింపే చంద్రుడివై 
మెల్లగా వీచే గాలితోకలిసే భోగేంద్రుడువై 
స్వరవాహినితో చల్లబరిచే ఇంద్రుడువై 
జలము లోసి జ్వాలనే మింగినవాడవై  
 

మార్గా యాసయై మది తొలచిన వాడవై 
మత్తరుణికి ప్రేమానంద భరితుడవై 
అది ఇది అనక రసాస్వాద చరితుడవై 
దధికిటధిమిధిమ్మను తాళము వేసేవాడవై 

రేపు మాపు అనక నేడే ఆశ తీర్చినవాడవై      
ఆనందము పెంచే కవితలను చెప్పు వాడవై
రసాస్వాదమును బహుగా వర్ణించినవాడవై 
లజ్జా సతిని మురిపించి మెప్పించిన వాడవై 

వివేకముతో వినయముతో వినమృతతో
వీనుల విందుగా విషయమును తీర్పు తో 
వేడుకతీర్చు, వేదన తగ్గించే బహుఓర్పుతో   

స్వశ్చతా స్వేశ్చను కల్పించే బహు నేర్పుతో 
 __((*))__


3. ఆజ్ఞాత యవ్వన = యౌవనమొచ్చిందని కుడా తెలుసుకోలేని యువతి

శ్రీకారము మదవతి
మదితలపులు పులకించే సతి
శుభములు చేకూర్చాలని రీతి
మరువలేని పరిస్థితి

బహుదోషములు వెంబడించిన
మనసు కుదుట పడక పోయిన
అనురాగము అందించ కుండిన
ఆప్యాయత తగ్గును తెలియకనే

చెప్పాలని ఉన్నా చెప్పలేక
కలవాలన్నా  కలవ లేక
బిడియము వదలి రాలేక
తపన ఏదో తెలుసుకో లేకే

తరుణిగా దరి చేరి
నీడగా నీవెంటే చేరి
తడి అంటని పువ్వులా మారి 
ఎండమావులుగా మారే

శ్రోణిభార మంచారయు లేక
సుఖ ప్రాప్తి అనేది తెలుసుకోక
సుఖ జీవనమ్మేదో కానరాక
ఊట ఊరని చలముగా మారే  

--((*))--


4. ప్రాంజలి ప్రభ - భావ రసమంజరి - 4
ముదిత : కోరిక తీరుతుందని సంతోషించునది 

మనసిజ పుష్ప బాణము మాటికి గ్రుచ్చగా
వయ సొచ్చిన వగ లాడి సిగ పట్టు లాడగా
వయ్యారి వగలాడి వలపుతడిసి పట్టుపట్టగా
గుట్టు రట్టు చేసి బెట్టు బెట్టు అంటావే మ
గాడా 

నీ చూపుల్లో కాంతి - ఉషోదయ కాంతితో సరికాదు
నీ దంతాల్లో కాంతి - మాణిక్య కాంతితో సరికాదు
నీ పలుకుల్లో కాంతి - వక్భూషనాలతో సరికాదు
నీ అడుగుళ్ళోకాంతి - సప్తపదులతో సరిపోదు

నీ కదలికల్లో కాంతి - నెమలి పించాల కదలికతో సరికాదు
నీ ఆశయాలల్లో కాంతి - మబ్బులో మేరుపలతో సరికాదు
నీ వలువలల్లో కాంతి - చాందినీ గుడ్డలతో సరికాదు
నీ
మనసులో కాంతి - మెరిసేటి హరివిల్లుతో సరిపోదు 

విరహ విదితమౌ ననురాగా మెరిగి ప్రియుడు
వేగవచ్చి భాగ్యంబు  లర్పించు నంచు
మరిచములు నేత్రముల నుంచి, పురవ ధూటి 
ద్వారాసీమ గూర్చుండి భాష్పాలు విడుచు 
    --((*))--


వాసన లేని పువ్వు, బుధ వర్గము లేని పురంబు,
భక్తి విస్వాసము లేని భార్య, గుణవంతుడు గాని కుమారుడున్,
సదాభ్యాసము లేని విద్య, పరిహాసము లేని వాచ్య ప్రసంగముల్,
గ్రాసము లేని కొలువు, కొఱగానివి పెమ్మయ సింగ ధీమణీ.

గారెలు లేని విందు , సహకారము లేని వనంబు ,
తొలుత ఓంకారము లేని మంత్రము , అధికారము లేని ప్రతిజ్ఞ ,
వాక్చమత్కారము లేని తెల్వి, గుణకారము లేనటువంటి లెక్క,
వాసము లేని ఇల్లు , కొఱగానివి పెమ్మయ సింగ ధీమణీ.

మచ్జిక లేని చోట అనుమానం వచ్చిన చోట
మెండుగా కుత్యిలున్న చోట రాజు కరునించని చోట
వివేకు లున్నచో అచ్చట మోసమండ్రు
కరుణాకర పెమ్మయ సింగ ధీమణీ.

-- జక్కన చెప్పిన 'పెమ్మయ సింగధీమణి' శతకము నుంచి        
         

9, ఆగస్టు 2017, బుధవారం

విశ్వములో జీవితం -

విశ్వములో జీవితం - 
ప్రాంజలి ప్రభ  -  (కలలు- కళలు)

కలలు కల్లలు కావు
మానవుల స్వభావాల వెల్లువ
కలలు కళలు కావు
కళాభిరుచే కనే కలలు వెల్లువ

కలలు ఆకర్షితులు కావు
మనోవికాస విభిన్న రుచుల వెల్లువ
కలలు చీకటి వెలుగులు కావు
శాంతి అశాంతి మధ్య నలిగే వెల్లువ

కలలో కనిపించేవి నిజాలు కావు
జీవితాల్లో తారసపడే గుణాల వెల్లువ
కలలు కనటం తప్పు మాత్రం కాదు
కళలను సార్ధకం  చేసుకోవటం వెల్లువ

స్వప్న సృష్టి ఎవ్వరికీ చెప్పేవి కావు
జగత్తులో ఉండనివి వెంబడించే వెల్లువ
ఊహల్లో కన్న కలలన్నిఆచరణం కావు
కీడు మేలు చేసే కొత్త విషయాల వెల్లువ

శిశుప్రాయం కళ వర్ధిల్లి తేనే
బాల్య ప్రాయ వికాస వెల్లువ
బాల్య ప్రాయం విరబూస్తేనే
యవ్వన సుమం విచ్చే వెల్లువ

యవ్వన ప్రాయం విస్తరిస్తేనే
ఎదనిండా కళ పరిమళాల వెల్లువ
మధ్యస్థ ప్రాయం అనుభవిస్తేనే
సుఖ దుఃఖాల మెలికలయక వెల్లువ

వృద్ధాప్యం ప్రేమను ప్రేమిస్తే
నిత్య సౌభాగ్య తోరణాల వెల్లువ
వృద్ధాప్య ప్రాయం దైవాన్ని ప్రేమిస్తేనే
సమయ సద్వినియోగ కళలు వెల్లువ 

కల్లోలం కలలే కలంక తరుణం సందేహ సంమ్మేళణం
విల్లాపం వినుటే భయంకర మయం విద్రోహ సమ్మోహణం
తెల్లారే పయణం అబద్ధ కలలే విశ్వాస రాహిత్యమే
మూల్యంకమ్ కనుటే సువర్ణ సెగలే ప్రేమత్వ బాంధవ్యమే   
 
సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోక, సందేహ సమ్మేళనంలో మునిగేవారికి కల్లోలం కలలే,
విద్రోహులతో కలిస్తే భయంకరమైన భాదను చూడ గలుగుతారు,  విస్వాస పాత్రులను నమ్మించి అబద్దాలతో వేగా ప్రయాణం చేయిస్తే వచ్చే కలలే, ప్రేమతో ఏర్పడే బంధాలే బంగారం కలలుగా ఏర్పడుతాయి      
   చిరు నవ్వుతో స్నేహము చిగురించు
చమటపెట్టె సుమలోచన వెంబడించు
చమత్కార చిరుసంభాషణతో గడించు
చపలత్వం వదిలే తరుణ మనిపించు  

చదరంగము ఆడి గెలవాలనిపించు
చతురంగ బలంతో గెలవాలనిపించు
చామంతులతో ఇప్పుడాడాలనిపించు
చేయి చేయి కలిపి సాగాలనిపించు

చెక్కిలి నొక్కి ముచ్చట తీర్చాలనిపించు
చింతలుతొలగించి సంతోష పెట్టాలనిపించు
     
  ప్రాంజలి ప్రభ

నమ్మితే రాజ భోగము -
నమ్మించుటలో ఉంది రాజకీయము
జీవితమే చదరంగము  -
ఎత్తుకు పైఎత్తులు వేయటమే రాజకీయము

కుటుంబమే కొందరికి లోకము -
కులాలను వృద్ధిపరచటమే రాజకీయము
ప్రేమను పంచి నలుగురితో బ్రతకటము -
ధనముతో సేవ వళ్ళ వచ్చే ఓట్లు రాజకీయము        

భవిషత్తు ఎవ్వరూ చెప్పలేరు -
కొందరిని నమ్మించటమే వేరు
ఆటుపోటులతో సహజ పోరు -
ఆకర్షించుటలో నాయకుల జోరు

నమ్మితేనే జీవితము కదులు -
నమ్మించటంలోనే నాయకులు కదులు
ప్రజలకు కూడు గుడ్డ గృహము చాలు -
ప్రజల ఓట్లు నాయకులకు చాలు

తెలపరు ఆర్ధికమైన నష్టమును
తెలపరు మనసులోని పరితాపమును
తెలపరు తన గృహ విషయాలను
తెలపరు పరులవళ్ళ కల్గిన మోసాలను

ప్రజల సేవే దీక్షగా భావించును
ప్రజల బాగోగులకే ప్రాధాన్యత నిచ్చును
ప్రజలే దేవుళ్లుగా నమ్మి బ్రతుకును
విజయమే ధ్యేయంగా ఉండేదే రాజకీయము 

8, ఆగస్టు 2017, మంగళవారం

విశ్వములో జీవితం -42

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:

ప్రాంజలి ప్రభ

నువ్వు నువ్వుగా ఉండగలిగితే
లోక మంతా నీకు దాసోహం
ఇంద్రియాలను జయించ గలిగితే
దైవంతో ఉండు నీకు స్నేహం

నీవు ప్రకృతిని ప్రేమించ గలిగితే
నీ యద నిండా ఉండు మొహం
నీవు ఆశయాలతో ఉండగలిగితే
నీ బుద్ధి ఉండు నిరంతరం దాహం

నీవు విధిని మార్చుకో గలిగితే
నీ సంకల్పమే నీకు ఆవాహం
సమయాన్ని ఉపయోగించకో గలిగితే 
ప్రతి ఒక్కరు నీకు సమ్మోహం

కృతనిశ్చయం నిలుపుకో గలిగితే 
మనసుకు రాదు ఎప్పడు అహం
ఆలోచన నిజం చేసు కోగలిగితే
జీవితమంతా ఉండు వ్యూహం
--((*))--

ప్రాంజలి ప్రభ
కుసుమ సౌరభము

కుసుమమా ఏమి నీ సౌందర్యము
పరిమళాలతో ఎప్పుడు ప్రభంజనము
మనసు కదలికకై సుమ కోమలము
మదినిఁదోచు మరులు గొలుపు సుమము

నిత్య నూతన యవ్వన కుసుమము
ప్రకృతి తో సమాన మైన వైభవము
పత్రముల మధ్య పుష్ప మయము
కిరణాలతో సహజ కుసుమ తేజము

వెన్నెలలో విరాజిల్లే స్వీకృతము
తుషార బిందువుల తో సమము
కారు చీకటి లో స్వేత వర్ణము    
విసించి వీక్షకులకు అద్భుతము 

మత్తును పంచే పారిజాతము
మమతను పెంచే మధురిమము
కురులలో కుసుమ విరాజితము
అందరికి ఇష్టమైన పుష్ప రాజము

ప్రాంజలి ప్రభ 

వయసు పెరిగే కొద్దీ
విద్య , సమయుము, ఉండి శక్తి తగ్గు 
బుధ్ధి పెరిగే కొద్దీ
ఆలోచన, భయము, ఉండి సమయము తగ్గు 

మమత పెరిగే కొద్దీ
మంచి, చెడులు, ఉండి ప్రేమలు తగ్గు
విద్య పెరిగే కొద్దీ  
గర్వము, ధనము, ఉండి వినయము తగ్గు

మనిషికి పెళ్ళైన కొద్దీ
ప్రేమ, అంకితము, ఉండి ఆశయాలు తగ్గు  
కాలం కలిసొచ్చిన కొద్దీ
ధనము, ఆకలి, ఉండి భ్రమలు తగ్గు  

పుత్తడి పెరిగిన కొద్దీ
దాపరికం, భయము, ఉండి ధరించుట తగ్గు
ధనము పెరిగిన కొద్దీ
నమ్మకము, సమయము, ఉండి సుఖము తగ్గు

వైరాగ్యం పెరిగే కొద్దీ
భక్తి , సమయము, ఉండి మమత తగ్గు
జ్ఞానము పెరిగే కొద్దీ
విజ్ఞానము, వైరాగ్యము, ఉండి అజ్ఞానము తగ్గు

కన్నీరు పెరిగే కొద్దీ
కరుణ, ప్రేమ, ఉండి  అబద్ధము తగ్గు
ఆవేశం పెరిగిన కొద్దీ
కోపము, కోట్లాట ఉండి ఆలోచన తగ్గు   4, ఆగస్టు 2017, శుక్రవారం

శ్రీ కృష్ణ లీలలు -2

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రేనమ:
ప్రాంజలి ప్రభ
బాల కృష్ణుడు తల్లి ని గూర్చి ఈవిధముగా చెప్పుట

అమ్మా నన్ను చూస్తే
నీ కేమనిపిస్తుందమ్మా
నీ మాటను దాటే ఏమైనా చేస్తే
నీకు శిక్షించే హక్కు ఉన్నదమ్మా

మనసు  మల్లెపూల తోట
పలుకు తేనెలూరు ఊట
మమత బ్రతికించే బాట
అమృతం పంచె ఆమ్మవు కదమ్మా  
 
బిడ్డకోసం శ్రమించే మాత
అన్నార్తులకు ఎప్పుడు దాత
జీవితానికి దారిచూపే నేత
మనుష్యులకు శాంతి దూత అమ్మా

పనియందు ఎప్పుడూ చూపు ఓర్పు
అది తెస్తుంది మనలో కొంత మార్పు
సమస్యలనుండి తొలగించుటలో నేర్పు
ప్రతి ఒక్కరికి శిరోధార్యం అమ్మ తీర్పే
 
ప్రాంజలి ప్రభ 
ఉరుములు మెరుపులు ఒకవైపు
ఉధృతమైన గాలితో వాణ మరోవైపు
రేపల్లె ప్రాణులు భయ బ్రాంతికి చేరువు
శ్రీకృష్ణుడు అభయమిచ్చి రక్షించే

బాలకృష్ణడు బొటన వ్రేలుతో గోవర్ధన గిరి నెత్తే
బృందావన వాసులందరూచేరి సంత సించే
ఇంద్రుడు కృష్ణునకు మోకరిల్లే శరణుపొందే
స్వామీ నన్నుక్షమించు నీకు నీవే సాటి

మడుగులో కాలీయ సర్పం విర్ర వీగే
గోకులవాస్తవ్యులు వద్దన్నా అందుదిగే
సర్పభంధం వీడి శిరస్సుపై నృత్యము చేసే
నారాయణుడేనని తలచి శరణువేడి వెడలే

సాక్షాత్తు బ్రహ్మ గోవులను బాలురను దాచే
కృష్ణుడే ఒకసంవత్సరము వారివలే తిరిగే
బ్రహ్మా కూడా కృష్ణుని మాయలకు తలఒగ్గే
కంసుడు బలరాములను మృత్యువుకోసం పిలిచే

మధురలో పరమాత్ముని అడుగుకే శోభపెరుగే
ధర్మానికి న్యాయం జరుగునని ప్రజలు భావించే
కృష్ణుని చేతి గ్రుద్దుకే  కంసుడు మరణించే
దైవాన్ని నమ్ముకున్న వారికి శుభం కలిగే   
 --((*))--
  
       

ప్రాంజలి ప్రభ
రెండు మనసుల్ని ఒక టి చేసేది
రెండు వర్గాలను ఒకటిగా కల్పేది
రెండు దేశాల్ని ఒకటిగా మార్చేది
ఇద్దరి మనుష్యులను కలిపేదే స్నేహం

కృతజ్ఞతకు మించినది స్నేహం
స్నేహానికి మించినది కృతజ్ఞత
స్నేహం వలన సహ్రుద్బావ వాతావరణం
ఒకరిపై ఒకరికి ఏర్పడు ఆహ్లాదభరితం

జీవన సౌందర్యాన్ని విపులీకరిస్తూ
ప్రాకృతి వైపరీత్యాన్ని తెలియపరుస్తూ
పంచభూతాలను బట్టి అనుకరిస్తూ
అనుబంధం ప్రేమబంధంగా మార్చేది స్నేహం

స్నేహితుని సమాగమనం సహజ సిద్ధం
కోరికలేని ముల్లును చేరితే యుద్ధం
స్నేహం అనుమానమా మారితే నరకం  
ప్రేమను ఇచ్చి పుచ్చుకుంటే సుఘంధమ్
  
ఒకరి కొక్కరు తోడైతే కొండత ధైర్యం
విజ్ఞానం పంచుకుంటే మనసు ప్రశాంతం
స్నేహానికి కులమతాలకడ్డురాని ప్రపంచం
బంధం వదిలిన ఆస్తిపోయినా వీడనిది స్నేహం 

కృష్ణ కుచేలుని స్నేహం సుస్థిరం
గుప్పెడు అటుకళులకు మోక్షం
సకల ఉపచార గౌరవ పర్వం
స్నేహానికి జీవితాలే సంతర్పణం  
 --((*))--
రాధ కృష్ణునికోసం వేచి ఉంటూ భావం తెలిపే

మహాద్భుతముగా గాలితో
కలసి కనబడకుండా గగుర్పాటు చేయుట ఎందుకు
ఎండలో నావెంట పయనించి
నీడగా నన్ను అనుకరించి అంతలో మాయమౌతావెందుకు

సంద్రపు కెరటం పొంగులా
ఎగసిపడుతూ నావెంట వచ్చి చల్లగా జారుకున్నావెందుకు
అడవిలో కారుచిచ్చులా
నా వెంట పడుతూ చిరుజల్లుకే చల్లబడి పోయా వెందుకు  

నింగి లోన నక్షత్రము లా
నను చూస్తూ, నావెంట వస్తూ, ఇంతలో నాకన్ను దాటావెందుకు
నింగిలోని మేఘము లా
కదులుతూ చిరునవ్వు చూపిస్తూ గాలికే ననుదాటి వెల్లావెందుకు

రాధా నన్ను వెదుకుట ఎలా
నిరంతరమూ నీ మదిలోనే వెలసి ఉన్నాను కదా వేదికు టెందుకు
రాధా నా ప్రాణము అంతయు
నీప్రేమ చుట్టూ తిరుగుటయే ఈ కృష్ణలీలను తెలుసుకో లేవెందుకు

శ్రీ కృష్ణుని చరితము వినుము
ఆ దేవదేవుని కొలిచి మోక్షము పొందుము
రంగ రంగ వైభవముగా
దేవకీ వసుదేవులకు పెళ్లి చేసి, స్వయాన సారధి వహించగా, ఆకాశవాణి దేవకీ వసుదేవులకు, పుట్టే అష్టమ గర్భము నీ మృత్యువని తెలిపే.
కంసునికి కంటి కునుకు రాదు, ఎవరు ఏమిచెప్పినా బోధపడదు, చేసిన పాపము అనుభవింపక తప్పదు, మృత్యువుని జయించే మార్గాలను వెతకక తప్పదు అని భావించి దేవకీ వసుదేవులకు కారాగారమునందు సకల సదుపాయాలూ కల్పించి పుట్టిన బిడ్డను నాకు అందించాలని హెచ్చరించి. తగిన రక్షక భటులను ఏర్పాటు చేసి చీమ చిటుక్కుమన్న తెలుపమని తెలిపి అజాగర్తగా ఉన్న వారెవరైనా సరే  వారికి మరణదండనమని తెలిపి వెనుతిరిగెను.

కాల గర్భాన సంవత్సరములు దొర్లిపోవు చుండెను. వసుదేవుడు పుట్టిన బిడ్డను కంసునికివ్వడం దేవకీ విలపించటం జరుగుతున్నది, ఆబిడ్డను పైకి ఎగరవేసి కత్తికి బలివ్వడం జరుగుతున్నది, ఈ విధముగా 7 (ఏడుగురిని మగపిల్లలను సంహరించెను).

అష్టమ గర్భము ఇప్పుడా అని అతృతతో కంసుడు ఉండెను, భయముతో రక్షకభటులను హెశ్చరించెను, 

శ్రీ కృష్ణుని చరితము వినుము
ఆ దేవదేవుని కొలిచి మోక్షము పొందుము

                               

: శ్రీకృష్ణ లీలలు -1


ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రే నమ:


Image may contain: 2 people, people sitting
ప్రాంజలి ప్రభ "గోవిందా"

ఊహల ఊయల సడిలో
ఆకలి ఆరాట మదిలో
తియ్యని తలపుల తడిలో
నీరూపే నా మదిలో నిలిచింది 

లతలా అల్లుకోవాలని
పరిమళాలందించాలని
విరిసిన పువ్వగా ఉండాలని
నీ తలుపు నన్ను పులుస్తున్నది

కురిసేను విరిజల్లులు
మెరిసెను హరివిల్లు సౌరభములు
నాట్యమాడెను మయూరములు
నామది ఆనందంతో ఉన్నది
 

మదిలో నిండే మధుర భావాలు
పెదాలు పలికే మధుర గీతాలు
నాలో చెరగని నీ ప్రాతి రూపాలు
అడుగుల సవ్వడికే పరవసిస్తున్న ముకుందా

నీ మధుర పావన తలపులు
ఈ రాధను వరించే కళలు
అందుకో పూల మకరందాలు
ఆదుకో ఆరాధించి
న  వారిని గోవిందా

ప్రాంజలి ప్రభ 
భక్తులు శ్రీకృష్ణుని ఈవిధంగా ప్రార్ధించుతున్నారు 

అంతర్మధనానికి అర్ధం ఏమిటో 
ఆంత రరంగాల భావ మేమిటో
అనురాగ బంధాల భేదమేమిటో 
మాకు తెలపవయ్యా కృష్ణయ్యా 

కాలమార్పుకు అవసర మేమిటో
కాపురానికి కాంచనానికి ప్రమఏమిటో
కాని దవుతుంది, అవ్వాల్సింది కాదేమిటో 
మాకు తెలపవయ్యా బాల కృష్ణయ్యా 

అకాల వర్షాలకు కారణాలేమిటో 
ఆత్మలకు తృప్తి కలుగుట లేదేమిటో
ఆకలి మనిషికి తగ్గకున్నదేమిటో 
మాకు తెలపవయ్యా ముద్దులకృష్ణయ్యా 

గాలిలో మాటలు తరలి వస్తున్నాయేమిటో 
గాఁపు లేకుండా ప్రార్ధించినా కరుణించవేమిటో 
గిరి గీసినా దాటివచ్చి మనిషి ప్రశ్న లేమిటో       
మాకు తెలపవయ్యా గోపాల కృష్ణయ్యా 

చిత్తశుద్ధి కల్పించి నిగ్రహాన్ని ఇవ్వవేమిటో 
చింతలు తొలగించి ఐక్యత్వజ్ఞానమివ్వమేమిటో
చిరునవ్వులతో జితేంద్రియత్వము కల్పించవేమిటో 
మాలో తప్పులు తెలపవయ్యా మువ్వగోపాలయ్యా 

ఇంద్రియసుఖములందలి ఆసక్తిని విడువలేకున్నావేమిటో 
కర్మల యందలి అభిమానము వదలి లేకున్నావేమిటో 
సమస్త వాసనలను, సుఖాలను మరువలేకున్నావేమిటో 
మాతప్పులు మన్నించి నీలో ఐక్యం చేసుకో కృష్ణయ్యా    
ప్రాంజలి ప్రభ

కన్నెల మనసు సుతారం
రంజిల్లును నిత్య సుకుమారం
రంగు బంగారం, రసరమ్య సౌభాగ్యంతో
రమా రమ మనసు నర్పించే శ్రీకృష్ణకు

తాంబూల పెదాల ఎరుపు దనంతో
వంటిమీద పుత్తడిపూత మెరుపుతో 
వెన్నెల వెలుగులో కళ్ళ చూపులతో
కవ్వించి నవ్వించి సంతోషం పంచె శ్రీకృష్ణకు   

ఆనందపు మాటలన్ మిపుల నందపు టాటాలన్
బాటలాన్ ముద మందంచుచు సుఖంబులన్
సందియము ఏమి లేక సర్వంబు అర్పించుటకున్
పోటీపడి ప్రియంబు కల్పించే కన్యలు బాలకృష్ణకు

లలిమనోహర రూప విలాస హావా భావములచే
యతిశయాను భవవిద్యా గోచర పరమార్ధముచే
గాత్ర కంపన గద్గదా లాపవిధులవయ్యారములచే  
కన్యలందరు నింపారు గాచి ప్రేమను పంచె శ్రీకృష్ణకు 

__((*))--    
ప్రాంజలి ప్రభ  

చిరు  నగవుల  చిన్మయ రూపం
చింతలు తొలగించే విశ్వరూపం 
చంచలాన్ని తొలగించే రూపం 
చిరస్మరణీయులకు దివ్య రూపం 

ఆత్మీయుల ఆదుకొనే ఆదర్శ రూపం   
అంధకారాన్ని తొలగిన్చే రత్న రూపం 
అక్షయ పాత్ర నందించిన రూపం 
అన్నార్తులను ఆదుకొనే రూపం 

ఉజ్వల భవషత్తును చూపే రూపం 
ఉత్తేజాన్ని శాంతపరిచే రూపం 
ఉన్మత్త, అప్రమత్తలను మార్చేరూపం
ఉషోదయ వెలుగును పంచె రూపం 

దృఢసంకల్పాన్ని పెంచే రూపం 
దుష్టత్వాన్ని అరికట్టే రూపం 
దుర్మార్గులను సంహరించే రూపం 
దు:ఖాలను దరి చేర నీయని రూపం  

పరబ్రహ్మపరమాత్మ ప్రాప్తి రూపం
అపరిమితానంద హాయిగొలిపే రూపం
ఆత్మా పరమాత్మా యందె లగ్న పరిచే రూపం
అఖిలాండకోటికి ఆనందం పంచే శ్రీ కృష్ణ రూపం

ప్రాంజలి ప్రభ

అమ్మా యశోదమ్మా
అల్లరి తట్టుకోలేకున్నామమ్మా
ఆలూమగలమధ్య తగువులమ్మా
ఆ అంటే ఆ అంటూ పరుగెడుతాడమ్మా

పాలు, పెరుగు, వెన్న, ఉంచడమ్మా
పాఠాలు నేర్పి మాయ మౌతాడమ్మా
పాదాలు పట్టుకుందామన్న చిక్కడమ్మా
పాదారసాన్ని అయినా పట్టుకోగలమామ్మా
కానీ కృష్ణుడి ఆగడాలు ఆపలేకున్నామమ్మా

అల్ల్లరి చేసినా అలుపనేది ఎరుగని వాడమ్మా 
ఆడపడుచులతో ఆటలాడుతాడమ్మా
ఆశలు చూపి అంతలో కనబడడమ్మా
అల్లరి పిల్లలతో చేరి ఆడుతాడమ్మా

తామరాకుమీద నీటి బిందువుల ఉంటాడమ్మా
వజ్రంలా మెరిసే కళ్ళతో మాయను చేస్తాడమ్మా
మన్ను తింటున్నాడు ఒక్కసారి గమనించమ్మా
బాల కృష్ణ నోరు తెరిచి చూస్తే తెలుస్తుందమ్మా

అమ్మ చూడమ్మా వాళ్ళ మాటలు నమ్మకమ్మా
సమస్త సుఖాలకు కారణం పుణ్యం కదమ్మా          
పాపం చేసిన వారికి దుఃఖం వాస్తుంది కాదమ్మా    
నా నోరుని చూడమ్మా ఏమి తప్పు చేయలేదమ్మా

కృష్ణుని నోటిలో సమస్తలోకాలు చూసింది యశోదమ్మా 
ఆనంద పారవశ్యంతో మునిగి పరమాత్మను చూసిదమ్మా 

ముద్దుగారే యశోదముంగిట ముత్యము
ప్రార్ధించిన వారికి మన:శాంతి నిత్యము
ఓర్పుతో ప్రార్ధిస్తూ చేయాలి పత్యము
శ్రీకృష్ణుని పలుకులు ఎప్పుడు సత్యము

ఆపద వచ్చినప్పుడు ధైర్యము కల్పించు
శ్రేయస్సు కలిగినపుడు సహనం వహించు
వాక్చాతుర్యంతో మనస్సును  ఆకర్షించు
శ్రీకృష్ణుని పలుకులు ఎప్పుడు సత్యము
 

13, జులై 2017, గురువారం

విశ్వంలో జీవితంOm sri ram - sri maatrenama:

ప్రాంజలి ప్రభ 

కొడుకు కొడుకు అంటాడు ఒకడు
కోడలొచ్చాక మారాడు అంటాడు  
చదువే కూడు పెడుతుం దంటాడు
చదివాక ఉద్యోగం లేదని తిడతాడు

గెలుపే ధ్యేయమై ఉండాలనే వాడు
ఓర్పులేదని అదేపనిగా తిడతాడు 
ప్రేమలో కష్టం తేలిసు కోమన్నాడు 
పెద్దలను మరువక ప్రేమించాలన్నడు  

సమయం వ్యర్థం చేయద్దంటాడు 
ప్రకృతే మార్గం చూపుతుందంటాడు
వేయికిరణాల వెలిగేటి సూరీడు
వేకువ కాగానె కదిలేను చూడు


ప్రాంజలి ప్రభ - శక్తివై (కవిత)

ఆర్భాట ఆరాటం ఎక్కువై
ఆనంద ఆరోగ్యం కళ్ళలై
ఆవేశ నిర్మల భావుడై  
ఆస్రిత అర్పిత ఆర్తివై

కారుణ్య విన్యాసం తక్కువై
నిగ్రహ నిర్మోహ శక్తివై
 
సంభాష చాతుర్య పరుడై
సందర్భ సౌగంధం కరువై
సందేహ నిశ్శబ్ద శబ్దివై
సంఘర్ష నివృత్త ప్రాణివై

విస్వాస సంధాన కర్తవై
విశ్రాన్తి  విశ్లేష వెల్లువై
విశాల హృదయ సాక్షివై
విశృత విశ్లేష   వ్యక్తివై

ప్రాంజలి ప్రభ- వర్చస్సు


మొఖం లో ఉంటుంది వర్చస్సు
వర్చస్సే పెంచును ఆకర్షణ
ఆకర్షణే ఇరువురి ఏక మార్గం
మార్గం చూపే ముఖ పుస్తకం FB    

మనమధ్య తెలియని అంతరం
సుఖ, దు:ఖ, చీకటి, వెలుగుల వలయం
ఉన్నా చూడలేనిది, చూసిన చెప్పలేనిది,   
చెప్పినా వినలేనిది ఆకర్షణ అదే WALL

చూసిన వస్తు వంతా కొనలేము
కొన్న దంతా అను భవించలేము
ఎవరో చూస్తారు, ఏడుస్తారు, అణుకుంటాం
మన మంచిని ఆకర్షించేది like   

కొంగు కొంగు ముడి వేస్తేనే పెళ్లి
కలసి మూడోవారు వస్తేనే సంసారి
పగలు మాట పెరుగు రాత్రి ఏకమగు
అందరు కలసి ఉండే జీవితమే TAG  

అవునంటే కాదని కాదంటే అవునని
నవ్వుతూ ఎడిపించి ఏడుస్తూ నవ్వించి
వచ్చి రాని భాష తో ప్రేమను పంచి
వాగ్దానంతో ప్రేమను తెలిపేదే CHAT

ప్రణయా నందము- 1

1.      నిత్యా సత్య సమాన సంతసముగా ప్రాంతోజ్వలోధ్యాస భూ
         పర్యా వర్య సమంజసంగ శరద్రాత్రేం తాపసం ఉజ్వలం
         సర్వాంగం ఉడుకే ప్రభాస రతి యోషా కామ లీలా వినో
         దంబే విశ్వముకే సమంత తనువే తాజేరి నాసక్తి మై  
               
2.      అచ్చోటే తలపే అనంత సొగసై తన్మాత్ర సాంగత్య మే
         హెచ్ఛా నంద పడే రతిం సమముగా సంయుక్త ఆలింగణం
         శృ0గారంబు రసంబు నిర్వచన సంస్క్రుత్యుజ్వలం బాత్మ, యం 
          గాంగీ భావన  కర్మపాక ఫల సిద్ధాంతంబు ప్రాణంబగున్3.      సంగీతానుపమాన రాగా కలనా సారస్వతానంద ము
         ప్పొంగ దీని బేథింపూడి రసికులై పోషింపుడీ సంస్కుతిన్
         అంమృత్వా రసమూ లెలేత అధరం మౌనంగ పొందేందుటన్
         స్నేహానందముగా ప్రియాతి ప్రియమే స్వర్గాన్ని సొంతంచెయున్

4.       తియ్యని మోవి పానకము దేపకు నానుచు లేత చెక్కులన్      
          జెయ్య్ ఘటించి, తానట రచించిన చిత్రపు బత్రభంగముల్ 
          నెయ్యము మీర గాంచి రతి నేత ప్రియంపడ జక్రయుగ్మము
          న్గుయ్యన నీవి గుబ్బలను గుచ్చి సతీమణి వాని యక్కునన్

.        నిముసము వీడ లేవుగద! నీవు ననుం బ్రియ నాకు నీ యెడ:     
         మమత య టే సెలంగుగద! మానసమం దిటు లొప్ప బీజ భూ
           త మది యగోచరం బగుగదా! మనకిర్వురకా? జగంబు స
           ర్వమునను బ్రెయసీప్రియుల భావము ళిట్టులనే యొసంగునా?

6.       ఆనందం వెలుగే సునంద సుమ మాధుర్యాన సంగీతమే
          అన్యూన్యా పలుకే సరాగ చిరునవ్వే సంతసం చంద మే
          తన్మాయా కులుకే పెదాల మెరుపే సమ్మోహ సారాజ్య మే
          సన్మానం తనువే  కరాలు కలిసే కార్యం సకార్యం క్ర మే 


7.        వివరింపుడి నా మదిలో
           దవిలిన ఈ సందియము దాటక ననద
           త్సువిలాసిని ప్రశ్నమునకు
           నవిరళసంతోష మోసగ నత డిట్లనియెన్           

8.        బేల నీ ప్రశ్న మిద్ది లోకాలకెల్లఁ
           మేలు సేకూర్చు వివరింతు గీలకమ్ము
           తలప స్త్రీ పురుషులకు సంధాన కరణి
           ప్రణయ బంధ మవిచ్ఛిన్నఫణితి డనరు

Pranjali Prabha - ప్రణయా నందము- 5

9.    ప్రణవానందసహోదర  మ్మమలదాంపత్య ప్రభోధమ్ము స
       ద్గుణరూపమ్ము విచిత్రసృగ్విలస నాంకూఱైక బీజమ్ము క
       ష్టనిరోధ మ్మమృతత్వద మ్ముభయనిష్ఠ మ్మద్వితీయమ్ము త
       త్ప్రణయానందము నిత్యసత్యమయి విశ్వశ్రేయ మిచ్చు సతీ

10. శృంగారం నడకే తపింప చేయుటే హృద్యాన మాధుర్య మే  
      బంగారం వెలుగే మదీయ కునుకే ఉల్లాస ఉత్సాహ మే
      శృంగాంరం నవనీత ముద్ద నయనా నందంవలే మోహ మే 
      మాగానే మనసే వరించి  మమతే సంతుష్ట సంభావ్య మే
Pranjali Prabha - ప్రణయా నందము- 5
11. మనసే లాలస మోముభారతికి మంత్రజ్వాలమయ్యేను న
      వ్వులులే ఆ జప తాపమే రతికి నిత్యానంద సందర్భ మే
      ఎవరో మోక్షము నిచ్చువారనిన మీకెలా వృధా బ్రాంతియే
      తనువే ఒక్కరు గావలే మమత పండించె కేకాగ్రం సుమా

12. అదియే పద్మజ మోము భారతికి నాట్యస్థానముం జేసె వ
      య్యదియే వెన్నుని పేరెదన్  సిరికి సిద్దాంతంబుగా గూర్చె న
      య్యదియే శంకరుసామెయిన్ సలిపె నిత్యావాసముం గౌరి క
      య్యది యాబ్రహ్మాపిపీలికాంత భువన వ్యాప్తంబు శాతోదరీ

13. ప్రణయ మియ్యది గురుభగవత్ప్రసక్తమై
                  భక్తి నామమున శోభను వహించు
      ప్రణయ మియ్యది ప్రియభావాల నుప్పొంగి  
                  అనురాగ నామధేయమున మించు
      ప్రణయ్ మియ్యది సుతప్రభృతులపై బర్వి
                  వాత్సల్య మనుపేర వన్నె గాంచు
      ప్రణయ మియ్యది దీనభాధార్తులగురించి
                  దీపించి దయనాగ దేజు నించు

      ప్రణయ జన్యు పదార్ధ మీ ప్రకృతి యెల్ల
      వికృతి సెందని ప్రణయమే విశ్వమూర్తి
       ప్రణయ మున్నంతవరకు విశ్వము నిజమ్ము
      ప్రాణయనాశంబె ఈ జగత్పలాయ మబల 

14.  ఆర్యోక్తీ ప్రణయం ప్రశాంత భరణం, వెన్నంటి మేల్కొల్పు  లే
       ధీర్యోక్తీ మనసే ప్రబంధ శరణం, విశ్వమ్ము వేదంబు లే
       గర్వోక్తీ మబలే జగత్ప్ర లయమే,  వ్యాప్తంబు కార్యమ్ము లే
       స్వరోక్తీ యను రాగ నామ మదిలో, వాత్సల్య ముప్పొంగు లే

15.  బ్రహ్మాండా భ్రమలే భయాలు, నిజమే శాశ్విత సంతోష మే
       బ్రహ్మాండా వెతలే జయాలు,  మనసే మార్పుకు భావాలు లే
       బ్రహ్మాండా సెగలే వినోద ప్రణయం, సాజ్య సుభోజ్యాలు లే
       బ్రహ్మాండా తలపే మహానంద సేవ,  స్త్రీపుర్ష సంభావ్యు లే            
ప్రాంజలి ప్రభ

మహా తల్లివి నీవు
సమస్త దేవతలు
నీలో నింపుకున్న దానవు
నీ పాలతో శక్తి నిచ్చావు
నిత్యమూ పూజింప దగిన దానవు
కనీస గౌరవము లేకున్నావు 
ప్రగతికి అడ్డుగా అనే లోకంలో ఉన్నావు
బయటకు రాలేక కొష్టం లో ఉన్నావు

స్నేహాన్నే ద్రోహం చేసే
 లోకంలో ఉన్నావు
ప్రేమనే మోసం చేసే
కుళ్ళు లోకంలో ఉన్నావు
యంత్రాలొచ్చాయి నీ సంతతికి
పనిలేక చిక్కి పోతున్నాయి
ఎరువు లొచ్చాక పేడ
విలువ తగ్గి పోయింది

ప్రోటీన్ ఉన్న పాలు ఎవరిక్కావాలి
కుత్రిమ పాలతో సర్దుకునే
లోకంగా మరింది

క్షణిక సుఖం కోసం వెంపర్లాడుతున్నది
మానవత్వం మంటల పాలవుతున్నది
రాక్షసత్వం పెచ్చు పెరిగి పోతున్నది  
కబేళాలకు పంపి తినేలోకమవు తున్నది 
లజ్జ హీన చర్యలకు నీవు బలి అవటం
చేతకాని తరమవు తున్నది

మేము నిన్ను పూజిస్తాం
మా మహర్దశకు నీవే ఆధారం
నీకు పిల్లలకు పౌష్టిక ఆహారం
అందించి మీజాతిని బతికించు కుంటాం
తరతరాల చరిత్రను నిలబెడతాం
ఈ కవితపై అభిప్రాయం తెలపగలరు