5, జూన్ 2017, సోమవారం

విశ్వములో జీవితం -14

ఓం శ్రీ రామ్ - ఓం శ్రీ మాత్రేనమ:
 
మాటల శైలి

ఒకడున్నాడు, చెప్పిన మాట చెప్పకుండా గబా గబా చెప్పుకు పోతాడు, అతని మాటలు వింటున్నారా లేదా అని కూడా ఆలోచించాడు, మాటలలో ఎక్కడ దొరుకుతానో అని భయం మాత్రం ఉంటుంది. ఆ భయం కనబడకుండా నవ్వించటానికి తన ప్రయత్నం చేస్తాడు. అందరూ అతన్ని వాగుడు కాయ అని అంటారు.    

కొన్ని పరిస్థితులలో మాటలు కుండ పగలకొట్టినట్లు ఉన్నాయి, మాటల్లో తెగింపు కనబడుతుంది. పిరికి వానికి కూడా కొంత ధైర్యము తెప్పిస్తుంది అతని మాటలు, ఆలోచనలో కొంత మంచి విషయం  బయట పడుతుంది, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చెడుమాట కనబడదు, ప్రతిఒక్కరు ఆలోచించే విధముగా అంటుంది.

జ్ఞాపకంతో చిన్న నాటి విషయాలు కధలుగా చెప్పుతాడు, చిన్న పిల్లలతో సహా పెద్దవాళ్ళను కూడా మాటలలో మరచిపోయేటట్లుగా మార్చేస్తాడు. అతని మాటలు ఎప్పుడు వినయ్ పూర్వకముగా, ఆప్యాయతగా, ఎంతో స్నేహ పూర్వకంగా మనసును కట్టేసే విధముగా ఉంటాయి.

తలకుల బెళుకుల సోయగాలు చూపుతాడు, అజ్ఞానులను విజ్ఞానులుగా మారుస్తాడు, అనారోగ్యు లను తనమాటలతో ఆరోగ్యవంతులుగా మారుస్తాడు.  తెలిసిన మంచి విషయం చెప్పేందుకు తపిస్తాడు, చేదు విషయాన్ని చెప్పకుండా దాటేస్తాడు.

తన మాటల శైలితో పోరాటాన్ని ఆపుతాడు, దుఃఖాన్ని తొలగిస్తాడు, సుఖాన్ని కపిస్తాడు.  

మన కలల్లో చూసే ప్రదేశం, సమయము, వస్తువులు తెలుసుకొనేవాడు మొదలగునవన్నియూ అసత్యములే, సత్యములని భ్రమలో ఉండటం అనవసరం,   అదే విధముగా మనము ఎఱుక స్థితిలో అనుభవించే ఈ ప్రపంచము అంతా ఆ వ్యక్తి యొక్క జ్ఞాన -అజ్ఞాన ఫలి తాలే. ఎందువలనంటే ఈ శరీరము, శరీర భాగాలు, ఒక్కసారి కొన్ని మాటలకూ కదలటం జరుగుతుంది. కొందరి  ప్రాణాలు రక్షించటం జరుగుతుంది, మరికొందరి ప్రాణాలు భయంలో ముంచుతాయ్, అదేవిధముగా  అహం పెరిగి వారు ఏమి మాటాడుతునాన్రో తెలియక నోటికివచ్చినట్లు పేళుతుంటారు వారి నుండి తగు జాగర్త పటటమే అందరికి మంచిది. పవిత్రమైన, స్వచ్ఛమైన, ఉన్నతమైన బ్రహ్మావాక్కు ఫలితాలు ప్రతిఒక్కరు గ్రహించాలి.