13, జూన్ 2017, మంగళవారం

విశ్వం లో జీవితం -24

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రే నమ: 
*" స్త్రీ "సకలానంద స్వవరూపిణి

నయన మనోహర అరవింద సుకుమారా అపరంజి  మణి !
మనసును దోచే, నవ నవోన్మష రక్తి యుక్తి ముక్తి స్వరూపిణి !
కోరికలు తీర్చి, మనస్సును పంచి, యశస్సును పెంచే, యసశ్విణి  !
మనోధైర్యం, దృఢసంకల్పం కల్పించి, తేజస్సును వృద్ధి పరిచే, తేజస్విణి  !

ధర్మశాస్త్రములుతెలిపి, సమస్యలను పరిష్కరించి ఆదుకొనే అంతర్వాణి! 
మంచి చెడు కొన్ని విషయాలు తెలిసుకోనుటకు, సహాయపడే అన్వేషిణి!
సమయానికి అంతరాత్మను ప్రభోదించి, మంచి సలహా లిచ్చే, ఆత్మజ్ఞాణి !
ఆస్తిని, అదాయమును, పెంచి ఆహారమును అందించే, అన్నప్రదాయిణి !

పరిమళాలు వెదజల్లి,  మనస్సును ఉల్లాసపరిచే, ఇష్ట ఘంధిణి !
రౌద్రరసమును చూపి, శత్రువుల గుండెలలో ఉండే, ఉగ్రరూపిణి !
మనో భిష్టమును నెరవేర్చి, ఉచ్చాహమును పెంచే, ఉజ్వల రాణి !
తెలివితో మంచి మాటలతో తెలియనివి తెలియ పరిచే  ఉపన్యాసిణి !

ఇంటిని, సభను, పిల్లలను,  హుందాగా తీర్చి దిద్దన, అస్థాణి !
కామాందులకు, దుర్మార్గులకు,  దుష్టులకు, చిక్కిన ఆహుతిణి !
అభిమానంతో మనసును ఉల్లాసపరిచి కోర్కెలు తీర్చిన, అభిలాషిణి !
పురాణములు, వేదములు అనర్గాలముగా వర్ణించి చెప్పే, అవృత్తిణి ! 

బలము, ధెర్యము, మనోనిగ్రహ శక్తి పెంచే తేజస్సుగల ఓజస్వి ణి !
ఉపవాసములు ఉండి ఉపాయములు తెలియపరిచే ఉప చారిణి !
భర్త దుర్వసనములులోనైతే వ్యసనములను మాన్పించే ఉపాధ్యాయిణి !
హృదయ బాధను భరించి మన్మధ లీలకు సహకారం కలిగించే విలాసిణి !

అనారోగ్య భర్తను ఆరోగ్య వంతునిగా  మార్చుటకు శ్రమించే ఔషదణి !
నవనీత హృదయ గల వేణి,  మంజుల మధుర వాణి !