29, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

Selfconfidence -14 (Family -comedy- Question and answeres)

ఓం శ్రీ రాం                    ఓం శ్రీ రాం               ఓం శ్రీ రాం 
మనోధైర్యానికి మార్గాలు -14


విఘ్నేశ్వరుడు : ఏమిటి నారదా ఉదయమే నాదగ్గరకు వచ్చావు, ఇప్పుడు భూలోకంలోకి వెళ్దామని అడుగకు, మరి ఏమైనా అడుగు సమాధానము చెపుతాను. 

నారదుడు : నాకు కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి నాకు మీరు అవి తీర్చగలరు. 

విఘ్నేశ్వరుడు : నారదా నీకు కూడా సందేహాల, నీవు లోక సంచారుడవు, అన్ని విషయాలు నీకు బాగా తెలుసు, ఆయినప్పటికి నీకు మాట ఇచ్చాను, అడుగు నాకు తెలిసినవి నీకు తెలియపరుస్తాను, తెలియనివి మాతా పితలను అడిగి తెలుసుకుందాం, దానికైతేనే నేను చెప్పగలను. 

నారదుడు: మహాప్రభు మీకు తెలియని విషయాలు ఉంటాయా, నేను భూలోకంలో మానవుల గురించి ప్రశ్నలు వేద్దామని అనుకుంటున్నాను. 

విఘ్నేశ్వరుడు : అడుగు నారదా, ప్రతి వినాయక చవితికి వారి భాదలు నాకు వ్యక్తం చేస్తారు, అవి అన్ని నేను తీరుస్తున్నాను అయినా నీవు అడుగు. 

(1). మానవులు ఆలోచించాల్సిన ముఖ్యమైన మూడు  అంశాలు ఏవి? 
ఒకటి : మనకు కనిపించే ఈ ప్రపంచం 
రెండు : మనకు కనిపించని దేవుడు 
మూడు: ఈ రెంటితో సంభంధం పెట్టుకొనే మనం 

(2).    విత్తు ముందా చెట్టు ముందా అని ఎప్పుడు వాదనకు దిగుతారు మానవులు ఎందుకు,  ఏది ముందు. ?
అదేమిటి నారద పాలసముద్రం లో పుట్టినది వృక్షం కదా, అదేముందు. 

(3). పరుగెత్తి పట్టుకోనేదేది, పరుగెత్తి పట్టుకోలేనిది ఏది ?
పరుగెత్తి పట్టు కొనేది బంతి, పట్టు కోలేనిది బంతి ఆకారములో ఉన్న నీటి  బిందువు.

(4). పసి పిల్లలకు కావలసినది ఏది ? అక్కర్లేనిది ఏది ?
కావలసినది రొమ్ము పాలు, అక్కర్లేనిది పాలు లేని రొమ్ము. 

(5). పసి పిల్లలు ఇష్టపడేది ఏది ? ఇష్టం కానిది ఏది ?
 ఇష్టపడేది "నిద్ర" , ఇష్టం కానిది చీమలు కుట్టే నిద్ర 

(6). పసిపిల్లలను కొందరు ప్రేమిస్తారు, కొందరు ద్వేషిస్తారు ఎందుకు ?
ప్రేమిస్తారు అందరు, నాకు పుట్టలేదే అని ద్వేషిస్తారు కొందరు. 

(7). పసి పిల్లలు ముందు ఆకర్షించేది ఎవ్వరిని, తరువాత ఎవ్వరిని ? 
ముందు "తల్లిని" తర్వాత తండ్రిని, బొమ్మలను 

(8). పసి పిల్లలు వెలుతురు చూసి ఏడుస్తారు ఎందుకు ?
సూర్యకిరణాల వేడిని తట్టు కోలేని పసిహృదయాలు, భూలోకంలో  పుట్టాను నేను ఏంచేయాలో తెలియక ఏడుస్తారు. 

(9). పసిపిల్లలను జాగర్తగా చూడాలి ఎందుకు ?
కొందరి కళ్ళు పాపిష్టివి, దిష్టి తగలుతుంది, కొన్ని జంతువులు  అతి ప్రేమ చూపించి తింటాయి. 

(10). పావురాల్లను చూసి పిల్లలు సంతోష పడతారు ఎందుకు ?
అవి ఎవ్వరికి ఏమి హాని చేయవు, పిల్లలు సంతోష పడతారు, కాని పెద్దలే వాటిని వండుకొని తింటారు 

(11) వయసులో ఉన్నవారికి నచ్చేది ఏది, నచ్చనిది ఏది?
నచ్చేది "  ప్రేమ  " నచ్చనిది "సలహా" "

(12.) వయసులో ఉన్నవారికి కావలసినది ఏది, అక్కరలేనిది ఏది ?
కావలసినది  "ఉద్యోగము మరియు పెళ్లి " , 
అక్కరలేనిది "చెడు అలవాటు "

(13) ఒక అమ్మాయి, ఒక అబ్బాయి కలసి వెళ్తుంటే మంచిమాట, 
చెడు మాట ఏది ?
మంచిమాట: "అన్నా చెల్లెలు అని " లేదా ప్రేమికులని, 
 చెడు మాట లేచి పోయేవారని.

(14) పెళ్ళైన తర్వాత భార్యాభర్తలు తెలుసుకోవలసినవి ఏవి ?
ఒకరి కొకరు మనసు విప్పి మాట్లాడుకొని, కష్ట సుఖాలు అనుభవించి మనస్సు  ప్రశాంత పరుచు కోవటమే జీవితం
 
నారద ఈరోజుకు  నీవు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చాలు , రే పు మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందువు, పూజా వేలైనది, తల్లి తండ్రులకు పాద పూజ చేయవలెను.

నారదుడు : అటులనే మహాప్రభు నేను ఒక్కసారి భూలోక సంచారం చేసి  వస్తాను. 

తెలియనివి తెలుసు కోవటం మంచిది . 
మంచిని ఆదరించటం అందరికి మంచిది