23, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

Self Confidence-9 ( comedy children small story )


ఓం శ్రీ  రామ్                              ఓం శ్రీ రామ్                   ఓం శ్రీ రామ్
మనోధైర్యానికి మార్గాలు -9
తండ్రి కూతురు  సెల్ నవ్వుల హరివిల్లు "సెల్ "
కూతురు :  నాన్న నన్ను సర్కస్ కు తీసుకెల్తావా అని సెల్ లో తండ్రితో మాట్లాడింది 

తండ్రి : రడీగా ఉండు తీసికెల్తాను, అన్నట్టు మరిచాను నీవు పుట్టిన రోజు వేసుకొన్న ఆ గౌన్ చాలా బాగుంటుంది వేసుకో

కూతురు :  అది చాల చిన్నది, అందులో బుట్టలతో పైకి పోతుంటుంది, అమ్మ బయటకు వేసుకేల్లదండి కదా నాన్న

తండ్రి : అమ్మ చుట్టాలింటికి వెల్లిందికదా, ఎం పర్వాలేదు ఇప్పుడు అది ఫాషన్, అమ్మ వచ్చే లోపు వచ్చేద్దాం

కూతురు : సరే అట్లాగే నాన్న 

(సర్కస్ వెళ్లారు తండ్రి కూతురు, ఇంకా షో  బిగిన్ కాలేదు, అక్కడ ఉన్న టి  స్టాల్ వద్ద కూర్చున్దామని  వెళ్లారు ఇద్దరు, కూతురుతో చెప్పాడు, సెల్ మాత్రం నీదగ్గర పెట్టుకో, నేను అటూ ఇటూ తిరిగినా ఈ జనంలో మారి పడ్డ అదే మనకు రక్షా జాగర్త అని చెప్పి సిగేరేట్ త్రాగే పాడు అలవాటు ఉండటం వళ్ళ ప్రక్కకు వెళ్ళడు తండ్రి)
కూతురు: నాన్న పులి, నాన్న పులి అంటూ పరిగిడుతుంది 

పులి : పులి ఘాన్డ్రిస్తూ  పరుగెడుతుంది కూతురి వెంట

కూతురు : వెంటనే తండ్రికి సెల్ నొక్కేంది నాన్న పులి అని చెప్పింది 

తండ్రి: భయపడకు నీ సెల్ లో పులి సౌండ్ వచ్చే పాట ఉన్నది అది అన్ చేయ్, భయ పడకు

కూతురు : అలాగే అది అన్ చేసి ధైర్యముగా పులి ముందుకు విసిరింది 

పులి : అంతే ఒక్కసారి ఆగి ఆ శబ్ద వంక చూస్తూ ఆగి పోయింది వెనక్కి పోయినది దానికి భయము వచ్చి 

కూతురు : ధైర్యముతో ముందుకు వచ్చి సెల్ తీసుకుంది, తండ్రి కి ఫోన్ చేసింది నాన్న అ పులి వెళ్లి పోయింది, నీవు చెప్పిన సలహా బాగుందినాన్న, అంటూనె, నాన్న పులి ఎంబడి పడుతుంది, నాన్న పరుగెత్తు ఆలోచించకు, అది అసలే మృగం అన్నాడు తండ్రి 
పరుగెత్తి తెరిచిఉన్న సిహం బోనులోకి చేరింది కూతురు

కూతురు: నాన్న నేను సిహం బోనులోకి ఇరుక్కున్నాను, అనిసేల్ల్ల్లో చెప్పింది , దాన్ని చూస్తుంటే భయముగా ఉన్నది నాన్న 

తండ్రి : భయపడకు ధైర్యముగా ఉండు, నెనునీ వెనుకనే ఉన్నాను 

కూతురు : బోన్ తలుపు పడి పోయింది నాన్నా, లోపల సింహం ఉంది నాన్న మీదకు దూకుతుందేమొనాన్న

తండ్రి: నేను నేర్పిన శవాశనమ్ వేసి పడుకో అన్నాడు తండ్రి 

కూతురు : అట్లాగే నాన్న అంటూ పడుకున్నది బొనులోనె, సింహము పెద్ద జూలుతో పాప ముందుకు వచ్చింది, అటు ఇటు చూసింది, వెనక్కి పోయింది 

(కూతురు సెల్ చేవిదగ్గరే పెట్టు కొని పడుకున్నది)

తండ్రి:  బోను తలుపు తీసా నెమ్మదిగా లేచి వచ్చేయి అని చెప్పాడు తండ్రి సెల్లులో 

కూతురు : నెమ్మదిగా లేచింది తలుపు దగ్గర్కు వచ్చింది,. సెల్ మోగింది, సింహం అరిచింది, ఒక్క గంతుతో కూతురు బయటకు వచ్చింది బోన్ తలపు పడింది.

టాంక్సు  నాన్న నన్ను కాపాడినందుకు    

నేను కాదు నీ దగ్గర ఉన్న సెల్ 

తండ్రి : సర్కస్ కు పోదామా 

కూతురు : ఇప్పుడు చూసాను కదానాన్న నిజమైన సర్కస్ 

తల్లి: పాప నాకు పగటి కల వచ్చింది, నిన్ను పులితరిమినట్టు, సింహా నికి చిక్కినట్టు

కూతురు : అది కలకాదు అమ్మా నిజం, ఇప్పుడే సిహం బోను నుండి బయట పడ్డా 

తల్లి :ఎవరు రక్షించారు  (గుండెకు హత్తుకొని పాపను ఎత్తు కుంది )
ఇదిగో సెల్ 

ఏమిటి ఈ సెల్ 

సెల్ దగ్గర పెట్టుకోండి అవసరానికి అది మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది