16, జనవరి 2017, సోమవారం

Internet Telugu Magazine for the month 1/2017/51

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రే నమ:


*మహిళ (ఛందస్సు )

మగువ మనసు మధురత
మరులు గొలుపు చతురత
వలపు తెలుపు సముఖత
అవును అనుచు మమత  

మహిళ నడక జడ జత
వగలు సెగలుల చిరుత
ముఖము పెదవి సుమలత
కురుల కదలికల మమత

పడచు పరిమళ లలిత
పరుల ఎదుట విముఖత
నయనము వలన కలత
అభిన యనముతొ మమత

చిరు నగవుతొ శుభలత
మరులు గొలుపు మదురిత
మనసు ముడిపడితె జత
వయసు వలపుతొ మమత              

అనువనువు అనుకువత
చలి చినుకుల కల లత
కలసి మెలసి ముఖలత
మది తలపు తెలుపు లత  
  --((*))--పుట్టిన రోజు (chandassu)
UIUUIUUU - 8 (PADMAMAALA )


పుట్టినా రోజు పండుగే
 నవ్వులా పువ్వు విచ్చెనే
బంధువుల్ స్నేహితుల్
శుభా- కాంక్షలూ తెల్పెవేలగా

మబ్బులూ కమ్మినా వేళా -
  వర్షమూ కుర్సినా వేళా
కోర్కలూ వెల్లువై వేళా -
 శోభలే చిందులై వేళా 


రమ్ము నా కిమ్ము సౌఖ్యమ్మున్
జిమ్మ పీయూషముల్ సొంపై
సొమ్ము లీ జీవితమ్ముల్ బ్రే-
మమ్ముతో నుండఁగా ధాత్రిన్

నీల మేఘమ్ము లీరాత్రిన్
నేల యాకాశమున్ జేరెన్
చాలు నీయాట మాయావీ
పుట్టినా రోజు  రావేలా

       
దివ్య సందేశ కొల్వులే -
 త్రాగి నాట్యమూ చేయుటే
 
సామ రస్యాను సేవలే -
శోభ కల్పించే వెల్గులే

 --((*))--  


*వచన కవిత (చందస్సు) కొత్తవృత్తము 
  III-UII-UII-UI -11
 
1 . గురువు తల్లియు తండ్రియు ప్రేమ
     అతిధి సత్యము  నిత్యము  ప్రేమ   
     కవియు వ్రాసిన పద్యము ప్రేమ
     కధల   జీవిత  భావము ప్రేమ

2 .చెవికి చెప్పుడు మాటల యింపు
    కునుకు గుప్పెడు గుండెకు సొంపు
    వణకు తప్పుడు మాటల కంపు
    తెలిసి  తప్పులు చేయుట ముప్పు

3 .గమన ఆకృతి ప్రకృతి ఇచ్చె
    జనత జీవన సుకృతి  విచ్చె 
    సమయ సత్యము జాగృతి పంచె
    విషయ వేదము జీవిత  మిధ్యే

4.భయము భేదము కల్పన వల్లె
   సుఖము శాంతియు నమ్మిక వల్లె
   దిగులు భాధలు ఆత్మలు వల్లె
   సమయ భావము అర్ధము వల్లె

5.నకలు చూపియు మోసము వద్దు
    సెగలు చూపియు వేదన వద్దు
    పొగలు బంధము సిద్దము వద్దు
    పగలు ఎందుకు పెంచుట వద్దు

6. సతియు సేవలు చేయుట ముద్దు
    పతియు ఆశలు తీర్చుట ముద్దు
    మతియు ఇచ్చుట పంచుట ముద్దు
    గతియు బట్టియు ఉండుట మూడు

7.తనువు తాపము శాపము కాదు
   పరువు పోవుట పాపము కాదు
   తగువు భోగము వల్లయు కాదు
   మనువు కాలము బట్టియు కాదు

8.సుఖము పెంచును నాగరి తీరు
   ముఖఃము మార్చును నాధుని తీరు
   పరుల ప్రేమను పొందుట తీరు
   తరుణ మాధురి సాధన తీరు

9.సహజ ధర్మము తో పని చేయు
   పలుకు సత్యము గాపని చేయు
   నరులు నిత్యము సాధన చేయు
   వనిత కష్టము అంతము చేయు  

__((*))__


*పెళ్లి చూపులు (కొత్త వృత్తము)
  III-UII-UII-IUU - 12

వెలుగు రేఖలు చీకటిని తర్మే 
పడచు ఆశయ సిద్ధికి కుదిర్చే
తలపు ఆశలు వాకిటన నిల్చే
వనిత కోరిక ముంగిటన వాల్చే   

కనుల వెల్గులు మానసము దోచే 
తెరలు కమ్మిన వాటమున లౌక్యం
కలువ పువ్వువసంతమును కోరే
విరియు వెన్నెల వేగమున చేరే  

పుడమి వర్షముతో తడిసి విచ్చే  
వనము కోయిల కూతలును పంచే 
పవన మేచల చల్లగన  వీచే 
మగువ సఖ్యత మక్కువను పెంచే 
 
వరుస నచ్చెను ఇష్టమును  తెల్పే
వధువు మెచ్చెను పెళ్ళికియు మొగ్గే
వరుడు సందడి నిద్దురయు  లేచే
అసలు ఆశలు తీర్చెనులె  పెళ్ళే    


--((*))--          

వచన  కవిత -2  (ఛందస్సు)
     III-UII-UII-UIU -- 12
1. మనసు జబ్బుల డబ్బుల ఖర్చుయే
     అలల  తాకిడి సంద్రము ఖర్చుయే
     విజయ తాకిడి సాహస  ఖర్చుయే
     జలము తాకిడి దాహము ఖర్చుయూ

2. నురగ గావెలు గూకల కాన్కుయే
     బుడగ లావేరు పూవాలా కాన్కుయే
     తడిక లా సమ  భాగము  కాన్కుయే
     కలువ పువ్వులు నీటిలొ కాన్కుయే

3. మనుజ భాద్యత ప్రేమల తీరుయే
    మమత భాద్యత శాంతుల తీరుయే
    యువత భాద్యత విద్యల తీరుయే    
    కలత భాద్యత కష్టము తీరుయే

4 .ఎదురు గాలికి వేగము ఆగునా
    సదరు ఖర్చులు చేసిన సాగునే   
    వగరు కాయలు తీపియు వేరునే
    పొగరు మాటలు తోచుట వేరునే

5 .పడవ సాగుట నీటికి తెల్సునా
    నడక సాగుట కాళ్లకు తెల్సునా
    మునక తేలుట జీవికి తెల్సునా
    అలక ఏడ్చుట నవ్వుకి తెల్సునా

6. మగువ మాటలు నమ్మిన శోభయే       
    వనిత వాదన విన్నను శోభయే
    మహిళ మాటలు అర్ధము శోభయే  
    పడచు చేష్టలు ఇష్టము శోభయే

7. మరచి పోవును విన్నవి చెప్పటం
     వలచి ప్రేమను పెళ్ళియు ఒప్పటం
     సుఖము సత్యము భోదని  తెల్పటం
      వగచి ధర్మము తప్పక బ్రత్కటం

8 . జగతి కీహిత మాటలు తెల్పుతూ
     మనిషి కీసమ శాంతులు తెల్పుతూ
     మమత కీమను వాక్యము తెల్పుతూ
     చదువు కీ సమ భావము తెల్పుమూ 
-((*))--


వచన కవిత   (ఛందస్సు )
UI-UI-UI-UII-IIUI -14 (KOTTA VRUTTAMU)


డబ్బు మీద ఆశ జబ్బును కొని తెచ్చు
కష్ట కాల మెప్పు డుండదు గమనించు
నమ్మ కంతొ మూగ జీవిని బతికించు  
ఆశ వైపు  పోక అర్థమును గ్రహించు

ఒప్పు చెప్పి నీతి వెంట నడవ వచ్చు
తప్పు చేస్తె ముప్పు వెంట నడక తంట
తప్పు ఒప్పు అందరికి తరుణ మంట 
తీపి చేదు జీవి తాంతము మణి పూస

మాట మాట ఉంటె జీవితమున ముప్పు
ఆట పాట కల్పితే మనసున ఒప్పు
మాట నేర్పు తెల్పి సేవలు నువు పొందు
శ్రమ శక్తి ఉంటె మానసమున శాంతి

కన్న వారి ఆశ తీర్చుట మన వంతు
ఉన్నవారి కోరిక తీర్చుట మరొ వంతు
చిన్న పెద్ద పంతమే మనసులొ మార్పు
కాల మాయ ఎప్పుడు మనలను చూడు

విన్న నిత్య సత్య భాష ననుకరించు
కంట నీరు పెట్ట కండ అను కరించు
నువ్వు నవ్వు చూపి సంతసమున ఉంచు
శక్తి యుక్తి  ముక్తి మార్గ మని తలంచు
 
--((*))--

*సంసార సుఖమే (కొత్త చందస్సు )
UUU-III-UUU-UUI-IIU --15


సంధర్బం మనకు నేస్తమై శ్వశ్చత తలపే     
సంకోచం వదలి సందేహా ల్లేక సమన్వ
యంచూపించి చిరు సౌఖ్యాలే కల్పించి మనసే
మందిరం కలల తీర్చుట్లో సంసార సుఖమే

బాల్యంలో మనకు సద్బుద్దే నేర్పించి తరుణా
వేదాంతం తెలిపి బోధించే పాఠాలు తెలిపే
దీ అమ్మే  మనకు విస్వాసం విజ్ఞానమును పం
చే నాన్నే  మనకు బంధంగా సంసార సుఖమే

మంచివాని తలపే ఆనందం మార్గ మెపుడూ
ధర్మాన్నీ తెలిపి సత్యయాన్ని బోధించి నవ భా
వామృతం పలుకుగా ఆధ్యా త్మికంగ గురు భో
దాంమృతం సమము చేసేదే 
సంసార సుఖమే
 
--((*))--
 

ఆయుర్దాయం
“శతమానం భవతి శతాయుః పురుషశ్శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతితిష్ఠతి” అనేది వేద పురుష ఆశీర్వచనం. మనలను నిండా నూరేళ్లు బ్రతకమని వేదం ఆశీర్వదిస్తోంది. వేద మంత్రానికి ఉన్న శక్తి గొప్పది కాబట్టి వేదజ్ఞులైన పెద్దలకు నమస్కరించి వారిచే ఈ ఆశీర్వచనం పొందుతూ ఉంటాం. అలాగే నిత్యం చేసుకొనే సూర్యోపస్థానంలో “పశ్యేమ శరదశ్శతం, జీవేమ శరదశ్శతం, నందామ శరదశ్శతం, మోదామ శరదశ్శతం” అని చెప్పబడించి. “నిండు నూరేళ్లు ఆ సూర్యుని చూడగలగాలి. నిండా నూరేళ్ళు జీవించాలి. ఆది కూడ ఆనందంగా జీవించాలి” అని ఆకాంక్షిస్తాం. ఇలా ఆకాంక్షించటంలో ఎంతో విలువ ఉంది. “గుడ్ మార్నింగ్” అని చెప్పడం, “గుడ్ నైట్” చెప్పటంలోనూ లౌకికంగా కూడ అట్టి ఆకాంక్షలు ఆధునిక కాలంలోనూ అనుసరిస్తూనే ఉన్నాం. మంచి మనస్సు నుండి వచ్చే శుభాశీస్సుకు, శుభాకాంక్షాలకు కూడ శక్తి ఉంది. దాని వలన మేలూ జరుగుతుంది. ఇది పూర్వకాలపు విషయమే కాదు, నేటి విషయం కూడా అని అర్థం చేసుకొనగలం.
“బ్రతికి యుండిన శుభములు బడయవచ్చు” కాబట్టి బ్రతికి ఉండటం అంటే ఆయుర్దాయం మొదట కోరదగినది. అందుకే ఏ పూజ చేసినా సంకల్పంలో ఆయురారోగ్య భోగభాగ్యాలు కాంక్షిస్తాం. అందులో ముందు కోరేది ఆయుర్దాయాన్నే. కోట్ల సంపద లభించినా అయుర్దాయం లేక మరుసటి రోజే మరణించే వానికి ఈ కోట్ల సంపద వలన ప్రయోజనమేమిటి? అందువలనే మొదట కోరదగినది ఆయుర్దాయం. నిజమే. ఆయుర్దాయమనేది కోరుకొంటే వచ్చేదా? అనేది ప్రశ్న. “దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ” అని దీవించటం వల్ల ఆయుర్దాయం పెరుగుతుందా? ఆని సందేహం.
ఆయుః కర్మ చ విత్తం చ విద్యా నిధన మేవ చ|
పంచైతా న్యపి సృజ్యంతే గర్భస్థస్తైవ దేహినః||
అని చెప్పబడింది. అంటే “ఆయుష్షు, వృత్తి, ధనం, విద్య, చావు అనేవి ఐదూ జీవి గర్భంలో ఉండగానే నిర్ణయింపబడుతూ ఉంటా”యని దాని అర్థం. ఆయుర్దాయం, మరణం అనేవి ముందే నిర్ణయింపబడితే ఇంకా ఈ ఆశీస్సుల వల్ల కాని, మరే జాగ్రత్తల వల్ల కాని ప్రయోజనమేమిటని ప్రశ్న. “లలాట లిఖితా రేఖా పరిమార్ట్షుం న శక్యతే” నుదుట వ్రాసిపెట్టినది ఎవరూ తుడవలేరని, మార్చలేరని, జరిగి తీరుతుందని మరికొందరి మాట. “ఏది నిజం” మనేది సామాన్యునకు వచ్చే ప్రశ్న. ఆయుష్షుకు వృద్ధి, క్షీణతలు ఉంటాయా? ఉంటేనే దాని విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకొనటం అవసరం తప్ప అదేమీ లేనప్పుడా యత్నమే వ్యర్థం కదా! ఆయుర్వేదం అనే వైద్య విధానం పేరులోనే ఆయువు ఉన్నది. ఆయుర్వేదమనేది ఊసుపోక చెప్పిన సామాన్యపు మాట కాదు. వేదాలలో మొదటిదైన ఋగ్వేదానికి సంబంధించిన ఉపవేదమే ఆయుర్వేదం. అంటే ఆయువును గూర్చి తెలిసికొనదగిన విజ్ఞానం అది. అందువల్ల ఆయువునకు సంబంధించి వృద్ధి క్షయాలు కూడ పరిగణింపదగినవే అని తెలుస్తుంది.
లలాట లిఖితమైన ఆయుర్దాయాన్ని ఎవ్వరూ మార్చలేరనేది యదార్థమైనా మార్కండేయుడు, శంకరాచార్యుల వారు మొదలైన వారు దైవానుగ్రహం వలన ఆయుర్దాయాన్ని పెంచుకొనటం చూస్తాం. అంతే కాదు హనుమంతుడు, విభీషణుడు మొదలగు వారు చిరంజీవులుగా పరమందటమూ చూస్తాం. ఇంకా విశేషం ద్వాపర యుగంలో చనిపోయిన సాందీపని గురువు యొక్క పుత్రుని శ్రీకృష్ణుడు బ్రతికించినట్లు, త్రేతాయుగంలో చనిపోయిన వానర వీరుడు గంధమాదనుని హనుమంతుడు బ్రతికించి తెచ్చినట్లు కూడ ఇతిహాసాల ద్వారా తెలిసికొన్నాం. కాబట్టి దైవానుగ్రహం వలన కాని, అమోఘవచనులైన ఋష్యాదుల ఆశీర్వచనాల వల్ల కాని ఆయుర్దాయం పెంచుకొనటం సాధ్యమే అని తెలుస్తుంది. కాబట్టే మన పూర్వజులు “ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం” అని సంకల్పంలో చెప్పుకొనటంలో అనౌచిత్యం లేదని, “శతమానం భవతి” అంటూ మహనీయుల ఆశీస్సులు పొందటం శ్రేయస్కరమే అని తెలుస్తుంది. అందుకే అట్టి ఆశీర్వచనాల కోసం పెద్దల యెడ వినయ విధేయతలతో ఉండాలి.
(ఈ వ్యాసం అరణ్యస్పందన నుండి గ్రహించబడినది. ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం సౌజన్యంతో డా|| అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారు వ్రాసారు)