21, జనవరి 2017, శనివారం

Internet Telugu Magazine for the month of 1/2017/52


ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రే నమ:

తత్వ బోధ   

ఏకాత్మ తత్వము ఇది అని తేల్చి
దేహాత్మ తత్వము మనిషికి చేర్చి


ప్రేమాత్మ తత్వము ఇదిఅని పోల్చి 
బ్రహ్మాత్మ తత్వము మనసులొ కూర్చి

ఎప్పుడు ఇప్పుడా అంటూ అనకు
తప్పుడు గొప్పలూ అంటూ అనకు
చెప్పుడు మాటలూ వింటూ అనకు 
చప్పుడు కోపమూ తెచ్చు అనకు   

చెప్పక చెప్పి తెలియ చేసిన 
ఒప్పక ఒప్పి  తెలియ పర్చిన
తప్పక నొప్పి మనసు తెల్పిన
గొప్పలు గొప్ప అతిగా తెల్పిన   

చిత్రము కాధార వస్త్రము ధరించు వాడు 
పత్రము ఆధార శాస్త్రము భోదించు వాడు 
ఛత్రము నాధార ఎండను తగ్గించు వాడు
సత్రము ప్రదాత నీడను కల్పించు వాడు      

తన్ను  తానూ మరవక నిల్చి 
కన్ను చూపు  ఎరుగక చూసి 
పన్ను భాద    కలగక చేసి 
మన్ను నమ్మి  బతుకుగ మారి       

మధు పానుని ఆడు పల్కు ఆలోచించు 
చేదు పల్కులు చెడు వాణ్ణి ఆలోచించు 
జాదు వేషము జూద గాడ్ని ఆలోచించు
కాదు ఔనౌను  అనే వాడ్ని  ఆలోచించు     
--((*))--

*ప్రాంజలి ప్రభ . తత్వ బోధ కూరుచున్నచోట కుంపటెట్ట వలదు 

నేర్చుకున్న విద్య దాచి పెట్ట వలదు 

దాహమన్న వాడి భాద పెట్ట వలదు 
పేరువచ్చి బీద వాడ్ని తిట్ట వలదు 

కొసరి తిట్ట రాదు కూడు బెట్టి 
విసిరి కొట్ట రాదు మంచి చెప్పి 
కసిరి పెట్ట రాదు తిండి వద్ద 
పసిడి ఆశ వద్దు  నమ్మ వద్దు  
  
బ్రతికి చెడిన వాణ్ణి బయల కీడ్చవలదు 
ఆశకు చిక్కిన వాణ్ణి వదలి ఉండవలదు
ఒప్పులు చేసిన వాణ్ణి మరచి ఉండవలదు   
దానము చేసిన వాణ్ణి మరచి ఉండవలదు 

నిజము చెప్ప వలదు నీచు లకును
మనసు పంచ వలదు నీచు లకును
బోధలు చేయ వలదు నీచు లకును
కాలము ఏమి చేయదు నీచు లకును  
 --((*))--


  *తత్వ బోధ -3సమయము నిలువదు సహజము

నయనము తడియగు సహజము

పయనము వదలదు సహజము
కలయిక మరువదు సహజము

అమరము జననము కనుమిది
తమకము తనువుది కనుమిది
సమరము మగనిది కనుమిది
వినయము మగవది కనుమిది

మమతలు నిలువవు వినుమిది
కలతలు తొలగును వినుమిది
పలుకులు వెఱియును వినుమిది
తలపులు మరువవు వినుమిది

మధులిక కలకథ వలదిక
లతవల చిలకల వలదిక
తనువుల తపనలు వలదిక
తమకపు తికమక వలదిక
--((*))--తత్వ బోధ -4తలకెక్కిన పొగరు ముదిరి  

కల చూపిన వగరు ముదిరి 

అల పొంగిన వరుస ముదిరి 
గిల గిలక మనసు చెది రె  

తలబిరుసుగమారుచుండెధరణీ తలమున్. 
కల బరువులు మారుచుండె తరుణీ మదిలోన్
అల మెరుపులు మారుచుండె కడలి తరుణమునన్
గిల గిల చెడు వాని స్నేహము మనసు చెడున్    
  
వలపించెడితరుణీమణి 
కల పంచెడి వనితామణి
అలలు చూపెడి చింతామణి 
గిల గిల నవ్వించె మహిళామణి 

 విలపింపగజేయుచుండె విన్యాసమునన్.
కల నిజము జేయుచుండె సన్యాసమునన్  
అల తలపులు మనసులో చేరి వేదింపులన్
గిల చేరి మంచి వాడి స్నేహమ్ము  చెఱచున్ 
   
 --((*))-- తత్వ బోధ -5పల్లె సీమ లందు పాడి  పంటలు ముద్దు 

మన్నె సీమ యందు జంతు జీవాలు పద్దు 

కన్నె సీమ యందు ప్రేమ భావాల హద్దు   
వన్నె సీమలో పుత్తడి ఆశల వలయాలొద్దు    

రైతు కంటే గొప్ప రౌతు లేడు
ప్రేమ కంటే గొప్ప తీపి లేదు
మాట కంటే గొప్ప కీర్తి లేదు 
వేట కంటే గొప్ప తప్పు లేదు  
  
తిండి గింజ కరువు మొండిజబ్బులమయం 
కంటి నిండ నిద్దుర  లేక  జబ్బులమయం  
వంటి నిండ బట్టలు లేక డబ్బుల  మయం 
పంటి మధ్య తిండి మరచి మందుల మయం 
  
నగర వాస మిచట పరమ చేదు
పొగరు నేత తల బిరుసు చేదు  
తగని మాట మరి మరీ చేదు 
స్త్రీల తగువు తీర్చుట మరీ చేదు 
 --((*))--
  


తత్వ బోధ -6సరసపు మాటలు పలికిన

విరసపు చూపులు చిలికిన 

మధురిమ నడక నడచిన 
మనసు మారాక బ్రతకాలి 

విరసము గాచు చుండు వెటకారముగా
సరసము చూచు చుండు మమకారముగా  
మధుర మాయలో పడు చుండు వయ్యారంగా 
మనసు అర్ధం చేసు కోకపోతే చేదు పయనమేగా 
    
పరి పరి భాషించుట తగదు 
పరి పరి ధూషించుట తగదు 
పరి పరి ద్వేషించుటా తగదు
పరీ పరి ప్రేమించుటా తగదు 
  
మాటలు పెరిగిన మనకు పరపతి పోవున్   
చేతలు మారిన కుటుంబ గతులే మారున్ 
నేతలు  మారిన మది తలపులు మారున్ 
వెతలు పెరిగిన మనుష్యుల తీరే మారున్ 

--((*))-- తత్వ బోధ -7మనిషి కన్నా మబ్బును నమ్ముట మిన్న

మమత కన్నా మట్టిని నమ్ముట మిన్న 

పదురు మాటకన్న పడతి మాట మిన్న 
పగలు పని కన్నా రేయి సుఖము మిన్న      

పశువును నమ్మి మేత పెట్టు పాడి పెరుగు
వనితను నమ్మి సుఖపెట్టు మనసు కరుగు 
పరువును నమ్మి మోసపోకు మనసు కలుగు  
తనువును నమ్మి ఆశపడకు రోగము కలుగు 

కుక్క కింత పెట్టు విస్వాసము చూపు చుండు 
నక్క కింత పెట్టు అతి తెలివి నేర్పు చుండు 
అక్క కంతా మంచి చేయి ఆధారముగా ఉండు      
పక్క చేరి సుఖ పెట్టు కాపురంలో సుఖముండు    

మనిషి నేడు గొప్ప మాయలు నేర్చిన వాడు     
మని షి కొరకు మనసునే అమ్ము చున్న వాడు
పర షి కొరకు పాకులాడి పతనం పొందే వాడు  
విధి షి మణిలా మారి బ్రతుకు పండించు వాడు   
     
--((*))--తత్వ భోద -8  కను రెప్పల శశి వదనం 

చీకటి వెన్నల సమరం 

నగ్న పాదాలతో పయనం 
తారల మధ్య కలాపం 

నిద్రకాని నిద్రలో ఉండి 
సంచార నిర్వేదంతో ఉండి
మేఘాల మధ్య నలుగుతూ ఉండి 
తరాల మధ్య ఏకత్వముగా ఉండే 

అనునాద శబ్దాలు భరిస్తూ 
ఆకాశ నౌకాయానము చేస్తూ 
క్రియా విశేషాలను సేకరిస్తూ
కార్య సమర్థుడుగా సంచరించే   

నిద్రలో చల్లటి ఉపశమనం ఇస్తూ 
సృష్టికి నాంది పలికిస్తూ 
వేకువనే గౌరవాన్ని కోల్పోతూ  
తలవంచి నేస్తాన్ని ఆహ్వానించే 

వాద ప్రతి వాదనలు లేక
పంతాలు పట్టింపులులేక
సూర్య చంద్రులు కలసి
సమయాను బట్టి సర్దుకొనే 

అట్లే ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండి 
ఒకరి కష్టాలు ఒకరు పంచుకుంటూ     
జీవిత సాఫల్యమే కుటుంబము 
అదే సూర్య చంద్రుల ఆంతరార్ధం 
--((-))--     

 తత్వ భోద -9 

మనసు అంటే కాస్త ప్రేమ 
మరికాస్త ఆశయాల ప్రేమ 
ఆశల జోలికి పోనీ ప్రేమ 
ఆత్మీయ అనురాగ ప్రేమ 

గుట్టుగా కడుపునా దాచుకొని 
మగువ మనసుని తెలుసుకొని 
గట్టున చేర్చి చెలిమి నందుకొని 
పున్నమి రాత్త్రులు వెన్నెలందుకొనే 

మొన్నటిలా నిన్న లేదు కాని
నిన్నటిలా నేడు లేదు  కాని
రేపటి రూపం తెలియదు కాని
ఎల్లుండి రూపం గూర్చి ఆలోచిస్తామే 

మేఘాన్ని ప్రార్ధించి వర్షందింపుకొని     
నిరంతర ప్రవాహంలా దారిచేసుకొని
కడలిలో చేరినట్లు మమత అందుకొని 
ఆనంద తరంగాల మధ్య నలిగి పోయే 
 --((*))--

తత్వ భోద -8  

కను రెప్పల శశి వదనం
చీకటి వెన్నల సమరం
నగ్న పాదాలతో పయనం
తారల మధ్య కలాపం

నిద్రకాని నిద్రలో ఉండి
సంచార నిర్వేదంతో ఉండి
మేఘాల మధ్య నలుగుతూ ఉండి
తరాల మధ్య ఏకత్వముగా ఉండే

అనునాద శబ్దాలు భరిస్తూ
ఆకాశ నౌకాయానము చేస్తూ
క్రియా విశేషాలను సేకరిస్తూ
కార్య సమర్థుడుగా సంచరించే  

నిద్రలో చల్లటి ఉపశమనం ఇస్తూ
సృష్టికి నాంది పలికిస్తూ
వేకువనే గౌరవాన్ని కోల్పోతూ 
తలవంచి నేస్తాన్ని ఆహ్వానించే

వాద ప్రతి వాదనలు లేక
పంతాలు పట్టింపులులేక
సూర్య చంద్రులు కలసి
సమయాను బట్టి సర్దుకొనే

అట్లే ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండి
ఒకరి కష్టాలు ఒకరు పంచుకుంటూ    
జీవిత సాఫల్యమే కుటుంబము
అదే సూర్య చంద్రుల ఆంతరార్ధం
--((-))--    

 తత్వ భోద -9

మనసు అంటే కాస్త ప్రేమ
మరికాస్త ఆశయాల ప్రేమ
ఆశల జోలికి పోనీ ప్రేమ
ఆత్మీయ అనురాగ ప్రేమ

గుట్టుగా కడుపునా దాచుకొని
మగువ మనసుని తెలుసుకొని
గట్టున చేర్చి చెలిమి నందుకొని
పున్నమి రాత్త్రులు వెన్నెలందుకొనే

మొన్నటిలా నిన్న లేదు కాని
నిన్నటిలా నేడు లేదు  కాని
రేపటి రూపం తెలియదు కాని
ఎల్లుండి రూపం గూర్చి ఆలోచిస్తామే

మేఘాన్ని ప్రార్ధించి వర్షందింపుకొని    
నిరంతర ప్రవాహంలా దారిచేసుకొని
కడలిలో చేరినట్లు మమత అందుకొని
ఆనంద తరంగాల మధ్య నలిగి పోయే
 --((*))--
  

 తత్వ బోధ -10

జరిగిన దెల్లయు మంచిది
విరిగిన దెల్లయు చెడ్డది
తరిగిన దెల్లఁయు తగ్గును
పెరిగిన దెల్లయు విరుగు

మంచి దెపుడు చెడ్డది కాదు
తుంచి చూసిన వాసన పోదు
వంచి  కోసిన  వాసన మారదు
సంచి ఉప్పులో మంచు మారదు

మరువని వలపుల కావ్యం
తరగని తలపుల కావ్యం
కరగని కాలల లొ కావ్యం
చిరగని భందాల కావ్యం


 శృంగారమా నీకు ఎందుకు ఇంత థళుకు
ప్రాస ప్రేమా నీకు ఎందుకు ఇంత కునుకు
బంధు ప్రేమా నీకు వలదు కొంత దడుపు
బంగారమా నీకు ఎందుకు ఇంత మెరుపు

--((*))_-

తత్వ బోధ -11

తెలుగు తీయదనం - 
మధురం కన్నా తీపిదనం 
తెలుగు వెలుగుల దీపం -
సూర్య చంద్రులకన్నా మించిన రూపం 

తెలుగు పద్య పఠనం 
ప్రతి మనస్సుకు కల్గించు ఆనందం 
తెలుగు స్వాతంత్ర సమర శంఖం 
ప్రపంచ ప్రజలను మేలుకొల్పే శంఖారావం 

తెలుగు ప్రజల సంస్కార్ బోధ 
హృదయాలను తపింపచేసే సూక్తి ప్రభ    
తెలుగు ప్రజల వైభవ వేదం 
చిరస్మరణీయ ప్రజల ఆకాంక్ష 

తెలుగు పండుగల శోభ
సాంప్రదాయాలకు మచ్చు తునక 
తెలుగు కవితా మాధుర్యం 
తెలియనివి తెలిపే గ్రంధం 
--((*))-- 

ప్రాంజలి శుభోదయ ప్రభ 
తత్వ  బోధ  -12

సెలయేరు మనలో ఉన్న - దయా హృదయం 
దయా అనే యేరు నదిలో చేరి  - నది  కడలని
ఉత్తేజం ఉత్సాహము కలిగింపచేసే హృదయం 
నదిఒక నీటిగుండె కదిలి పనిచేస్తేనే ధాహాఁమ్ తీరు 

నిత్య జాగరూకతో నదీమ తల్లి ప్రవహించి కడలి 
లోని కాలుష్యాన్ని కన్నీరు కలిపి తొలగిస్తుంది 
గట్టిగా ఉన్న కాటిన్య  హృదయాన్ని చల్లని  
అమృత  హృదయ  స్పర్శలతో ధాహమ్ తీర్చు 

దయా ప్రవాహానికి హద్దులుండవు - భాష్ప జలంతో 
ఉన్న కడలికి అధరాంమృత దారాలను అందించి 
సూర్య రేతస్సుతో  ఆవిరిగా మారి మేఘం గా ఏర్పడి 
సకల జీవన ప్రాణులకు అందించే దయామృత ధార 
  
అల్లం చేసే మేలెంతో తెలుసా?త్రిదోషాలైన వాత, పైత్య, శ్మేష్మాలను హరించే శక్తి అల్లానికి ఉంది అల్లం నోటికి మంచి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా కడపు నొప్పిని సైతం తగ్గిస్తుంది. దగ్గును, పాండురోగాలను కూడా నివారిస్తుంది. ముఖ్యంగా జీర్ణకారిగా ఎంతగానో ఉపయోగపపడుతుంది.
కడుపు అజీర్ణం చేసినట్టయితే, గ్లాసు మంచినీళ్ళలో ఒక నిమ్మకాయ రసం పిండి అందులో మూడు టీ స్పూన్ల అల్లం రసం పిండి తాగినట్టయితే ఎలాంటి అజీర్ణమైనా పోతుందంటారు. అల్లం, బెల్లం కలిపి ఆరగించినట్టయితే అరికాళ్ళపై పొరలు ఊడటం, కొద్దికొద్దిగా విరేచనాలు తగ్గటం జరుగుతుంది.
ఈ అల్లం ఇలాంటి వంటింటి వైద్యాలకు మాత్రమే కాకుండా, శుభకార్యాలలో కూడా వినియోగిస్తుంటారు. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. శుభకార్యాలలో చేసే పిండి వంటలు, రకరకాల కూరలు, నూనె, నెయ్యి పదార్థాలు తిని అతి దాహంతో, పైత్యంతో వికారం కలిగి అజీర్తి పాలిట పడకుండా ఈ అల్లం పచ్చడి కాపాడుతుందనే నమ్మకం ఉంది. ముఖ్యంగా మలబద్దకాన్ని పోగొట్టి మూత్రం ధారాళం1గా పోయేందుకు దోహదపడుతుందట.
అలాగే, మూడు చెంచాల అల్లం రసం, మూడు చెంచాల వంటాముదం కలిపి తాగినట్టయితే, రక్త గ్రహణి, బంక విరేచనాలు తగ్గుతాయట. దీర్ఘవాత రోగాలతో బాధపడేవాళ్లు ప్రతి రోజూ పల్చని మజ్జిగలో అల్లం రసం కలిపి మూడు పూటలా తాగినట్టయితే కీళ్ళవాతం కటివాతం, గృధ్రసివాతం మొదలగు వాతాలకు ఉపశమనం కలుగుతుందట.
అలాగే, ఒక గ్లాసు మంచినీటిలో ఒక నిమ్మకాయ రసం పిండి, దానిలో రెండు చెంచాల ధనియాల రసం కలిపి ఉదయం పూట మాత్రం తీసుకుంటే పది, పదిహేను రోజుల్లో రక్తపోటు తగ్గుముఖం పడుతుందట. అంతేకాకుండా గుండెదడ, అలసట, వికారాన్ని పోగొట్టి గుండెకు బలం ఇస్తుందట.