16, ఫిబ్రవరి 2017, గురువారం

లహరి పద్య కావ్యం

ఓం శ్రీరాం   - శ్రీ మత్రేనమ:


 Image may contain: 1 person, standing
ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు 
శ్రీ ఆదిశంకర విరచిత సౌందర్యలహరి (సంస్కృత) మాధారముగా
తెలుగులో పద్య రూపములో వ్రాయుట ప్రయత్నం చేయు చున్నాను
నాకున్న పరిజ్ఞానం ఆజగజ్జననీ బలంతో తెలియ పరుస్తున్నాను
      
పద్య రచన: మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ (1 )*లహరి -1

శా : సందర్భం కలిగే  మహేశ్వరుడు కాచ్చాఈణి  చేరంగ ఆ
      నందం పొందగ సంతసంతో శివుడే వీరంగ మాడేను లే
      విద్యాశ్రీణి పూల దళముల తో పూజింప సదా నీవు ఆ
      రాధ్యా నేను అశక్తుడే నిను సెవింపార్దాలె  నా రావులేలహరి  -2


శా !! లోకా లన్నిట దర్శనం చరణ ధూళి స్వీకరిం చేదుకే
        లోకా ధీశులు శ్రీహరే శివుడు బ్రహ్మ ధూళి పొందే కదా
        స్వీకారా మనసే మనందరినీ కాపాడే మనోనేత్రి - ఆ
        శక్తియే సు విశాల తత్వమును బోధించే అపర్ణే  కదా      

లహరి  -3


శా!! మూర్ఖత్వం మటు మాయ మయ్యే ఉదయం సూర్యునిలా ధూళితో 
       సర్వేకం  మకరందమే జడులకే జ్ఞానం కల్గించే సదా 
      ఆరంభం లొని దారిద్రం మటుమయం చేసే గుణాన్ని సదా
       మార్గాల్లో నడిపించే భూమిని ఉద్దరించే వరాహం కదా

లహరి -4


శా:  లోకాల్నీ అభయం కలే అభి నయించే దేవత భావమే
      లోకాల్లోని భయం పొగొట్టు టయు యంతో ప్రేమ లందించెయే
      లోకైక జ్జననీ సమర్ధతను చూపే పాద ధూలీ కదా
       ఏకైక జ్జననీ సుఖాల కరునే అందించి యుండే కదా
  
లహరి -5 

శా :  సౌభాగ్యం కలిగే అనేక తప మాచారాల వల్లే కదా
        ప్రభావం హరి అర్చనే మహిళగా మహాశివుణ్ణే ప్రేమతో
        ప్రాభవం మనసే రతీ నియమములే సర్వాంతరా ప్రేమ భా
        వాబోదే సకలం మదీయమున తన్మ య్య త్వ భావం కదా
 
లహరి    -6

శా : జుంకారం సమరేఖవిల్లు సుకుమార పుష్ప బాణాలు వే
      శే కార్యో న్ముఖుడే వసంతుడుగ సామీప్యంగ సామంతుడే      
      వీక్షిణ్యం నశరీరు డేను జగమేలే నీ కటాక్షం మె గా
      శక్తీ యె జ్జననీ వివేక కరుణా జాలీ సమాంతర్య మే

లహరి-7

శా !! మాతాశ్రీ చిరు గజ్జలే నడుము చుట్టూ శబ్ద తన్మాయమే
         మా తల్లీ నడుమే సితార సమ వక్షోజాలు వం గేనుగా
         సొంతంగా ధనువూ ధరించి ముఖమే చంద్రా బింబ సంతోషమే
          మా తల్లీ సహకారమే శివుని కీ ఆనంద తేజో మయం

లహరి - 8

శా!! సంద్రంలో మ ణి దీపదివ్య భవ ణం  కల్పా వనం మధ్య ఆ
      నందం పొందు కళే మనోహరము రూపంమంచమే జ్ఞాన మా
       త్రం దేవీ సుఖ భావ అంకము  శివ నందామృత  త్రికోణమే
       స్వేదానంద మదీయ దర్శనముగా స్వభావ ఆనంద మే     

లహరి   -9

శా:: మూలాధా రవిశు ద్దప్రాణ మణిపూర స్వా ధి కారం వలే
      భూలాస్యం కొరకే సమాన జల అగ్ని వాయు ఆకాశ భం
      ధాలే నువ్వు సుషుష్మ మార్గ సహనం ఏకాంత పద్మాల లో
      తల్లీ తత్వముగా మనస్సు పతి దేవు న్నుండి సంతోషమే 

లహరి   -10

శా:: స్వరూపీ తప:వి ద్యరూపిణి గుణా ఆనంద అమృత మే
       ఆరాధ్యా నవనీత పాద యుగళం విస్వాస ప్రాణాల ఓం
        కారం చంద్ర ద్రవా సమస్త తడి మూలా ధార చేర్చుటలో
        సర్పామ్గ శయనంను చేరి తనువే ఆధార మార్గాలు లే

లహరి -11

శా:: శ్రీమాతా శివ శ క్తి ప్రేమ కలిగే కోణాల తో తొమ్మి దే   
       శ్రీమాల సమ మార్గ అష్ట దశ షోడా శాల చే శ్రీక రే
       శ్రీతత్వా మము దయ చూచినట్టి సమరూపంమాకు దర్శన మే      
       శ్రీచక్రం శివ మూడు రేఖల తొ సంబంధమైన సత్యము గా


లహరి - 12

శా ::మాతాశ్రీ కవులే శ్రమించు లతలే సామ్యానికే కల్పనే
       ఆత్యంతం మనసే తపస్సు కలలే సౌందర్య సానిత్యమే
       వ్యత్యాసం శువునీ సాహిత్య భవదీ సాయుజ్య సందర్స మే
       మాతామీ వలె ఎవ్వరూ తెలుప లేనీ భాగ్య మిచ్చుట యే       

 లహరి -13

శా:: నీదృష్టే పడితే ఎలాగు అయినా కామాన్ని తట్టూకొ కా
      వృద్ధుడే సరసా లవల్లె  తలపే స్త్రీలోల మారేను గా 
      సందర్భో చితమే  ఎలాగు మనసే శృంగార భావాల తో
      సౌందర్యం వలనే కుచాల తలపే ఆకర్ష ఆనంద మే

లహరి -14

       అమ్మా  నీ చరణ కమలాలు  రాజిల్లు తున్నాయి
       అమ్మా  పృద్వీ తత్వం లో యాభై ఆరు
       అమ్మా  జల  తత్వం లో యాభై రెండు
       అమ్మా  అగ్ని తత్త్వం లో అరవై రెండు
       అమ్మా  వాయు తత్త్వం లో ఏభై  నాలుగు
       అమ్మా  ఆకాశ తత్త్వం లో డెబ్భై  రెండూ
        అమ్మా  మనస్తత్వం లో అరవై నాలుగు
        ప్రకాశాలు తేజరిల్లుతూ ఉంటాయి


లహరి -15

శా!! సంపూర్ణా ర్ధమునే శుబ్రంగ సమసౌఖ్యంబేను వెన్నేల లో
       ప్రపూర్ణా మకుటం తెజస్సె నెలవం కాజూట రూపాల లో
       ఆపాదం ప్రణమిల్లుటే మనసే సు వాస్తవాలనే తేల్చేందు కే
       సంప్రాప్తి అభయం సమస్త సుఖమే మాతృత్వం హస్తాల లో

లహరి  -16

శా ::సేవించే వికసింప జేయ కమలం బాబాస్క రేతస్సు గా
       కావ్యాన్ద్రా కధలే మనస్సు తలపే అమ్మా ని సాహిత్య మే
       శ్రీవాణీ తరుణం విధాత మలుపుణ్ శృంగార గంభీర మే
       నీవల్లే మదిలో ససత్పు రుషులే ఆద్యంత శ్రీ రంజ నమ్     
    
లహరి -17

శా :: ఓమాతా మమతా వివేక శశిరేఖా శోభ నీవల్ల నే
        ఓమాయా మనసున్ నమామి మధుకావ్యాలే రచించేను లే
        నామాధుర్య మిదే అనేది కవిగా వాగ్దేవి శక్తీ ని పం
        చాలమ్మా   స్థిరమున్ గమనం సమస్య ల్తీర్చేదయా మాతవే    

లహరి -18

శా:: అమ్మానీ నయనాల వెల్గు కొలిచే శక్తేవ్వరి కీలేదు లే
      నమ్మున్ శక్యముగానిలీల వశమే ప్రభాస్కరా కాంతు లే
      భూమ్యాకాశములో  అనంత కళలే దేహాల వేల్పులు లో
      కమ్ములో కళలే నిజం చెసుకొనే స్త్రీపుర్ష లల్లోను లే


లహరి -19

శా:: స్త్రీ శారీరములో బొడ్డున ఎగువే వక్షస్థనా వెల్గులే
      స్త్రీ శారీరములో బొడ్డున దిగివా భాగం లొ త్రికోణ మే
      స్త్రీ శారీ సుఖమున్ సమర్ధ కళనే శ్రీఘ్రముగాచూపునే
      కేశాలా మెరుపే కుచాలూ పురుషంకారాన్ని హెచ్చించునే      

లహరి -20

శా:: ద్వివ్యాంగా లలనా బహిర్గతమవున్ రూపాల జాలాన్ని సా
       నవ్వులూ వెదజల్లు చుండె హృదయంలో ధ్యాన మాధుర్యమే
      పువ్వులా వెలుగూ మనోహరముల్ నీ చంద్ర వెన్నేలు లే
      గర్వాన్ని అణచీ నిజామృతముచే సంతృప్తి నీ దృస్టె లే 

లహరి 21

శా :: యోగాస్త్రం మయమే అనంత మరుపే సూర్యాగ్ని తగ్గేను లే
        భాగాల్లో సమయం సమంత తలపే చంద్రాగ్ని పెంచేను లే
        యాగాల్లో మనసే సశుద్ధ తరుణం పద్మాల రూపాల లో
        వేగాల్లో మనసే మహాత్మ వరుసే చేస్తున్న ఆనంది వేలహరి -
శా:: పాతివ్రత్యమే కీర్తికిందొడవు తల్పంగా సదాకొమ్ము కున్ 
       పాతివ్రత్యమే సర్వకల్ముడికై వల్యంబు జేకూర్చెడిన్
       పాతివ్రత్య వ్రతంబు బూన నఘముల్ భస్మంబులౌ వేగమే
        పాతివ్రత్య మహత్యమున్ బొగడఁగా బ్రహ్మాదులున్ దక్షులే   

లహరి- 22

శా::  భూమధ్యా స్థిరమే స్తుతింప మనసే ప్రార్ధింప శ్రీఘ్రము గా
       మమ్మానందముగా దృష్టింస కరుణా అందించు శ్రీవాణి వే
       మమ్మేకం కలిపే స్పృజించె చరణా సాయుజ్య సమ్మేళ మే
       ముమ్మారు సహనం వహించి మనసే అమ్మపై ఉంచాను లే    

లహరి - 23

శా:: సర్వస్వమ్ కిరణా మయంగ శివతత్వాలే కిరీటంవ లే
శ్రీరమ్యమ్ అరుణా శివమ్ యె సతియే వామాంగమై తృప్తిగా
భారంతో తరుణం గతాన్ని మరిచే దాక్షిణ్య చూపించుటే   
కారుణ్యం  మెరుపే  గ్రహించి దక్షిణాం నీకూమహేశ్వర మే    

లహరి - 

శా:: లోకంబుల్ దెగ లోకు  లీల్గణవళన్ లోలాయ మానంబు గా
      శోకానందము లింత లేకభువిలో శోభిల్లు నెవ్వాడు ద
       స్చ్రీకారుణ్యుని పాపసంహారుని నే సేవించి సద్బక్తి తో
       నాకీ భాద దొలంగఁ సేయు కొరకై  నాయాత్మలో వేడెదన్