30, ఆగస్టు 2017, బుధవారం


* ప్రాంజలి ప్రభ

సుఖార్థి చేత్ త్యజే ద్విద్యామ్, విద్యార్థి చేత్ త్యజేత్ సుఖం!
సుఖార్థిన: కుతో విద్యా,  కుతో విద్యార్ధి న స్సుఖం !!

తా: భౌతిక సుఖాన్ని మాత్రమే కోరెడు విద్యార్థికి విద్యాభ్యాసమును విడువవలసి వచ్చును.  ఇక విద్యనే కోరెడు  విద్యార్థి సుఖమును ఆపేక్షింపరాదు. సుఖాన్ని కోరేవానికి విద్య అబ్బదు. విద్యనే కోరేవానికి సుఖాపేక్ష ఉండరాదు.