29, ఆగస్టు 2017, మంగళవారం


ప్రాంజలి ప్రభ
శా:
నాన్నా నా మదిలో నిలోన ఒకటే భావంబు ఈనాడు నీ
మార్గాలే మదియంత నిండి తెలిపే నీ భావ గానంబులే
సమ్మోదంబును గూర్చ గల్గి మదికిన్ సర్వజ్ఞవౌ తండ్రిగా 
భాషాజ్ఞానము వృద్ధి చేసి వడిగా మేల్కొల్పి కాపాడితీ    

కాలంబంతయు నిన్ను తక్కువ చెసే నాపంత మేమేమియో
మేలైనట్టిది ఏపనీ తలప లేదే నింత మేపాటికీ
నీలో కొంత సహాయ భావ యదలో వాణీ ప్రసాదంబుగా     
మన్నింపున్‌ గొన నిత్యమీ ప్రగతిలో మాకెంతొ సంతోషమౌ


కామంతో కనురెప్పలే గరుకుగా బంధాన్ని ఆందోళనమ్
కల్గించే సగలే మనస్సు చెరచే ఆద్యంత కష్టా లు లే 
నీఆలో చనలే నిరంతరముగా సద్భావ సాహిత్యమే        
కాలంతో కమనీయభావ కలలే సంతృప్తి కల్గించు లే 

నేనేంతో తపనా భావంతొ కొలిచే భాగ్యంబు కోల్పోయనే
కాలంతో జరిగే ఎమార్పు మనసే
స్వాతంత్రం ఎపుడూ తమంత తరుణం వచ్చేవిధంగా