31, అక్టోబర్ 2014, శుక్రవారం

187. Divotional Story 90 (శ్రీ గాయత్రి మంత్రములు )


    .......  ఓం శ్రీ రాం                ......  ఓం శ్రీ  రాం             .....  ఓం శ్రీ రాం

                                                                               
 1. శ్రీ గాయిత్రి మంత్రం

    ఓం భూర్భువస్సువ: తస్చవితుర్వ రేణ్యం  భర్గోదేవస్య  ధీమహి ధియోయోన: ప్రచోదయాత్
                 
2. శ్రీ లక్ష్మీ  గాత్రి మంత్రం

    ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణు పత్యైచ దీమహి తన్నో లక్ష్మీ  ప్రచోదయాత్


3. శ్రీ అన్నపూర్ణా  గాయత్రి మంత్రం

    ఓం అన్నపూర్ణా యై విద్మహే జగన్మాత్రేచ  ధీమహి తన్నో దేవీ   ప్రచోదయాత్


4.  శ్రీ లలితా గాయత్రి మంత్రం

     ఓం లలితా యై విద్మహే కామెశ్వర్యెచ  దీమహి తన్నో దేవీ  ప్రచోదయాత్


5.  శ్రీ బాల  గాయత్రి మంత్రం

     ఓం భువనే శ్యై  విద్మహే ఆధార శక్యై చ దీమహి తన్నో బాల : ప్రచోదయాత్


6.  శ్రీ సరస్వతి  గాయత్రీ మంత్రం

     ఓం సరస్వత్యై చ  విద్మహే బ్రహ్మ సత్యైచ  ధీమహి తన్నో వాణీ  ప్రచోదయాత్


7.  శ్రీ రాజ రాజేశ్వరి గాయత్రీ మంత్రం

     ఓం రజెశ్వర్యై చ విద్మహే భావాన్యై చ  దీమహి తన్నో దేవీ : ప్రచోదయాత్


8.   శ్రీ దుర్గా  గాయత్రి మంత్రం

      ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమార్యై  చ  ధీమహి తన్నో దుర్గా : ప్రచోదయాత్


9.   శ్రీ శాంకరీ  గాయత్రి  మంత్రం

      ఓం శాంకర్యై  చ  విద్మహే దాంపత్య సుఖదాయై దీమహి తన్నో దేవీ  ప్రచోదయాత్


10.   శ్రీ కామాక్షీ  గాయత్రి మంత్రం    

      ఓం కాంచీపుర స్థాయై  విద్మహే మహాదేవ్యై చ  ధీమహి  తన్నో కామాక్షీ  ప్రచోదయాత్

11. శ్రీ శారదా  గాయత్రి మంత్రం

      ఓం ఐం బాలాంబికాయై  విద్మహే క్లీమ్ మహాబాలాయై  దీమహి సౌ: శారదా  ప్రచోదయాత్


12. శ్రీ తులసీ  గాయత్రి మంత్రం

      ఓం తులస్యై చ  విద్మహే విష్ణుపత్నై చ  ధీమహి తన్నో బృందా  ప్రచోదయాత్


13.  శ్రీ  చంద్ర  గాయత్రి మంత్రం

       ఓం సుధాకరాయ విద్మహే ఓషధీశాయ  ధీమహి తన్నో సోమ  ప్రచోదయాత్


14  శ్రీ కుజ గాయత్రి మంత్రం

      ఓం లోహితాంగా య విద్మహే భూమి పుత్రాయ ధీమహి తన్నో కుజ: ప్రచోదయాత్


15. శ్రీ బుధ గాయత్రి మంత్రం

      ఓం చంద్ర సుతాయ విద్మహే సౌమ్య గ్రహాయ ధీమహి తన్నో బుధ: ప్రచోదయాత్


16. శ్రీ గురు గాయత్రి మంత్రం

       ఓం సురాచార్యాయ  విద్మహే మహావిద్యా య ధీమహి  తన్నో గురు:  ప్రచోదయాత్


17. శ్రీ శుక్ర  గాయత్రి మంత్రం

      ఓం దైత్యా చార్యాయ విద్మహే శ్వేతవర్షాయ ధీమహి తన్నో శుక్ర:  ప్రచోదయాత్


18. శ్రీ శని  గాయత్రి మంత్రం

      ఓం శనేస్వరాయ విద్మహే శ్వేతవర్ణాయ దీమహి తన్నో శుక్ర: ప్రచోదయాత్


19. శ్రీ  రాహు  గాయత్రి మంత్రం  

      ఓం నీలవర్ణా య విద్మహే సింహికేశాయ ధీమహి తన్నో రాహు ప్రచోదయాత్


20. శ్రీ కేతు   గాయత్రి మంత్రం

     ఓం కేతుగ్రహాయ విద్మహే మహా వజ్రా య దీమహి తన్నో కేతు: ప్రచోదయాత్


21. శ్రీ గంగ  గాయత్రి మంత్రం

      ఓం విష్ణు సజ్జాయై విద్మహే పావనాయై చ ధీమహి తన్నో గంగా  ప్రచోదయాత్

..                                                                            


22. శ్రీ గణేశ గాయత్రి మంత్రం

    ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుణ్డాయ దీమహి తన్నో దన్తీ  ప్రచోదయాత్


23.  శ్రీ విష్ణు గాయత్రి మంత్రం

     ఓం విష్ణు దేవాయ విద్మహే వాసుదేవాయ దీమహి తన్నో విష్ణు: ప్రచోదయాత్


24.  శ్రీ కృష్ణ గాయత్రి మంత్రం

     ఓం దేవకీ నందనాయ విద్మహే వాసుదేవాయ దీమహి తన్నో శ్రీ కృష్ణ: ప్రచోదయాత్


25.  శ్రీ నారసింహ గాయత్రీ మంత్రం

     ఓం వజ్రనఖాయ విద్మహే తీక్షణ దంష్ట్రాయ దీమహి తన్నో నారసింహ ప్రచోదయాత్


26.  శ్రీ హయగ్రీవ గాయత్రీ మంత్రం

     ఓం జ్ఞాన ప్రదాయ విద్మహే హౌయగ్రీవాయ దీమహి తన్నో హరి: ప్రచోదయాత్


27.   శ్రీ బ్రహ్మ గాయత్రి మంత్రం

      ఓం వేదాత్మనాయ విద్మహే హిరణ్యగర్భాయ దీమహి తన్నో బ్రహ్మ: ప్రచోదయాత్


28.   శ్రీ ధాత్రీ గాయత్రి  మంత్రం

      ఓం సర్వం సహయ్యై విద్మహే లోకధాత్ర్యెచ దీమహి తన్నో ధాత్రీ ప్రచోదయాత్


29.   శ్రీ గోపాల గాయత్రి మంత్రం    

      ఓం గోపాలాయ విద్మహే గోపీజన వల్లభాయ ధీమహి  తన్నో గోపాల ప్రచోదయాత్

30. శ్రీ నారాయణ గాయత్రి మంత్రం

      ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ దీమహి తన్నో విష్ణు: ప్రచోదయాత్


31. శ్రీ నాగ గాయత్రి మంత్రం

      ఓం నాగారాజాయ విద్మహే శివ భూషాయ ధీమహి తన్నో నాగ: ప్రచోదయాత్


32.  శ్రీ శివ గాయత్రి మంత్రం

       ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో శివ ప్రచోదయాత్


33  శ్రీ రామ గాయత్రి మంత్రం

      ఓం ధాశరధాయ విద్మహే సీతావల్లభాయ ధీమహి తన్నో రామచంద్ర : ప్రచోదయాత్


34. శ్రీ ఆంజనేయ గాయత్రి మంత్రం

      ఓం ఆంజనేయాయ విద్మహే వాయుపుత్రాయ ధీమహి తన్నో హనుమత్ ప్రచోదయాత్


35. శ్రీ భాస్కర గాయత్రి మంత్రం

       ఓం భాస్కరాయ విద్మహే ద్యుతికరాయ ధీమహి  తన్నో సూర్య  ప్రచోదయాత్


36. శ్రీ వెంకటేశ్వర గాయత్రి మంత్రం

      ఓం వేంకటేశాయ విద్మహే శ్రీ మన్నాధాయ ధీమహి తన్నో శ్రీశ:  ప్రచోదయాత్


37. శ్రీ వాస్తు పురుష గాయత్రి మంత్రం

      ఓం వాస్తు నాధాయ విద్మహే చతుర్భుజాయ దీమహి తన్నో వాస్తు ప్రచోదయాత్


38. శ్రీ క్షేత్రపాల గాయత్రి మంత్రం  

      ఓం క్షేత్రపాలయ విద్మహే క్షేత్రస్థితాయ ధీమహి తన్నో క్షెత్రీ ప్రచోదయాత్


39. శ్రీ అయ్యప్ప గాయత్రి మంత్రం

     ఓం  భూతనాధాయ విద్మహే మహావీరాయ దీమహి తన్నో శ్శా స్తా ప్రచోదయాత్


40. శ్రీ దత్త గాయత్రి మంతం

      ఓం త్రిగుణాత్మకాయ విద్మహే ధ్యాణ  నిష్టాయ ధీమహి తన్నో దత్త: ప్రచోదయాత్


41. శ్రీ సాయి గాయత్రి మంత్రం

      ఓం భక్త రక్షాయ విద్మహే దయా సీలాయ  దీమహి తన్నో సాయి ప్రచోదయాత్