5, జులై 2014, శనివారం

149. Life Story -53(1) (సూక్తులు చదవండి - విజ్ఞానాన్ని పెంచుకోండి)

                                                               

సూక్తులు  చదవండి -విజ్ఞానాన్ని పెంచుకోండి. (అంత్య  ప్రాస భావ సూక్తులు-నా మనసులో మెదిలినవి తేలిక పదాలతో తెలియ పరుస్తున్నాను)
1. మంచిని మంచిగా చూడు, చెడును చెడుగా  చూసి వీడు
    కులసతిని మంచిగా  చూడు,   దుర్-వ్యసనాలను  వీడు
    పిల్లల  భవిషత్ చూడు ,  కలియుగ  పద్దతిలో   పోరాడు
    మనిషిని మనిషిగా చూడు, మనిషిలోదేవుడు కనిపిస్తాడు

2. మతల భారం మనతలపై నాట్య మాడు తున్నది
    అభిప్రాయాల  బారం మనస్సును వెదిస్తూ ఉన్నది
    ఆదర్శాల భారం హృదయాన్ని భందించు తున్నది
    ధనప్రభావం మనిషిని మూర్ఖునిగా మారుస్తున్నది

3. మెత్తని వానిని చూసిన  మొత్త   బుద్ధి యగు
    పాలతుత్తిని చూసిన మెత్తగా వత్తబుద్ధి యగు
    మందు సీసాను చూసిన త్రాగాలని ఇష్ట మగు                   
    రోగికి  మాత్రలు మింగించాలన్న  నరక మగు

4. మనోరధ   ప్రవాహమునకు   కట్టలు     లేవు
    ప్రేమకు కుల మతాలు ఎప్పుడు  అడ్డు   రావు
    సుఖాలు,కష్టాలు, ఎప్పుడు ఎవరికీ చెప్పి రావు 
    పెళ్ళైన కొత్త వారికి ఎప్పుడు  ఏమి  కన బడవు

5. చెవిటి వాని ముందు శంఖం ఊదిన ప్రయోజనం ఉండదు
    వెలయాలి  ముందు పెళ్ళాన్ని  తిట్టినా  ఫలితం  ఉండదు
    షుగరున్నవానికి పంచదార గులికలతో పని అసలుండదు
    ఆరోగ్య వంతునకు మందులతో అవసర మనేది  ఉండదు

6. నవ్వుతూ చేస్తారు, ఎడుస్తూ అనుభ భవిస్తారు
    నవ్వుతూ కలుస్తారు, బిడ్డ పుట్టాక  ఏడుస్తారు
    నవ్వుతూ తింటారు, ఖర్చుకు భాద పడతారు
     నవ్వుతూ త్రాగ్రుతారు, తిట్లతో    బాదు తారు

7.  మంచి వారితో మైత్రి, మరణం నుండి  రక్షించు    వచ్చు
     భార్య మాట పాటిస్తే, చెడు అలవాట్లకు దూరమవ   వచ్చు
     పెద్దలమాట విన్నవారు,  జీవతములొ  సుఖ పడ  వచ్చు
     దేవుని నమ్మినవారికి, మనసు ప్రశాంతముగా ఉండవచ్చు 

8. కాలమును బట్టి వస్తువు విలువ మారును
    దేశమును బట్టి   రాజ  కీయము మారును
    కులమును బట్టి  ఆచారములు   మారును
    దేవుడ్ని బట్టి తీర్ధ ప్రసాదములు  మారును

9. ధీరులు న్యాయ మార్గము నుండి   చలించరు
    పతివ్రతలు ధర్మ మార్గామునుండి  చలించరు
    జ్ఞానులు శాంతి మర్గాము నుండి   చలించరు
    బ్రాహ్మనులు నీతి మార్గామునుండి చలించరు 

10. నీచులు   జగడము  కోరు    కొందురు
      సత్పురుషులు సంధిని కోరు కొందురు
      వేశ్యులు  ధనమును   కోరు  కొందురు    
      స్త్రీలు భర్త సుఖమును కోరు  కొందురు

11. సమ్పాదన లేని పురుషుడు గడ్డి పరకతో  సమానము
      వెలుగు చూడని ఇల్లు పశువుల సావిడతో సమానము
      సువాసన లేని పువ్వులు    గడ్డి పూలతో  సమానము
      పిల్లలులేని స్త్రీ ,పురుషుడు  గొడ్రాలతో      సమానము

12. స్తనములు లేని   స్త్రీ   రేవికను   నిందించును
      ఓర్వలేని స్త్రీ శాంతము గూర్చి ఉపన్యసిన్చును
      తృప్తి పొందని స్త్రీ భర్తను వెదించుతూ ఉండును
      కాపురము చేయని స్త్రీ సంసారము గురించి చెప్పును

13. దక్షిణ లేని కృతువు బలహీన మమగును
      శోభనం లేని  పెళ్లి  పటా  పంచ    లగును
      తృప్తి పరచని  కాపురం  కలహ   మగును
      కన్నీరుచిందని కుటుంబము లేదనగలను

14. గోడలున్నా  చిత్తరువులు   వెయ  వచ్చును
      వెంట్ర్రుకలున్న అందము అలంకరించ వచ్చను
      ఉల్లి పాయలున్న కన్నీరు తెచ్చుకోవచ్చును  
      సంపాదనతో కొండ మీద కోతిని కొనవచ్చును

15. పర ద్రవ్యము మట్టి  పెడ్డ  వలే చూడవలెను
      పరస్త్రీలను కన్నతల్లి, చెల్లి వలె చూడవలెను
      పురుషులతో స్రీలు ప్రేమగా మాట్లాడ వలెను
      స్త్రీలతో పురుషులు ఆగిచూసి మాట్లాడ వలెను

16. ఎ చెట్టు లేని చోట ఆముదపు చెట్టే మహా వృక్షం
      గుడిశెలున్న చోట  చిన్న  ఇల్లే  మహా  భవణం
      ఎదిక్కు   లేక పోతె అక్క  మొగుడే  దిక్కవటం
      స్త్రీ గుడ్డిదైనా మనసుతో సంసారం నెట్టుకు రావడం  

17. ఇంట్లో దీపమ్ ఉంటె ఇల్లంతా ప్రకాశం
      ఇంట్లో పాము ఉంటె ఇల్లంతా  భయం
      ఇంట్లో శవంఉంటె ఇల్లంతా ఉపవాసం
      ఇంట్లో ఇరుకుంటే శృంగారం  మాయం

18. భోజనము చివర మజ్జిగ అన్నము తినవలెను
      భోజనము ఆయిన  తర్వాత  నీరు త్రాగవలెను
      భోజనముఆయిన తర్వాత కిల్లి వేసుకొనవలెను
      రాత్రిపడుకొనే ముందు నీరు, పాలు త్రాగవలెను

19. స్ర్తీ పురుష సంపాదనే కుటుంబానికి  భూషణం
      పురుషులను  సుఖ  పెట్టడమే  స్త్రీ భూషణం
      తల్లి తండ్రులను చూడటమె  పిల్లల భూషణం
      దేవుణ్ణి   ప్రార్దిమ్చటమే    అందరి   భూషణం 

20. నిర్భాగుడు ఎక్కడ పోయినా అక్కడికే ఆపదలు ముందు పోయినట్లు
         పిల్లి  కల్లుమూసుకొని  పాలు త్రాగుతూ ఎవ్వరు చూడ రనుకున్నట్లు
         తాటి చెట్టు  క్రింద కూర్చొని  పాలు త్రాగిన  తాటి  కల్లును  త్రాగి  నట్లు   
         బట్టతలతో చెట్టు క్రింద కూర్చొన్న చిన్నపండుతలపై పడ్డ శబ్ధమైనట్లు

21. మందుగా మద్యమమును రాత్రి   త్రాగ వచ్చు
      మందుగా వేశ్య వాటికకు ఎప్పుడైనా పోవచ్చు
      మందుగా చెడుమాటల సలహాలు ఇవ్వవచ్చు  
      పై వణ్ణి భార్యకు చెపితే సంసారం కూల  వచ్చు

22. శాంతము లేని వానికి సుఖము లేదు
      కోపము ఉన్న వానికి  ఆదరణ  లేదు
      ఆశతో ఉన్న వణికి మార్గమనేది లేదు
      భార్య తోడూ లేకపోతె బర్తకు విలువలేదు

23. అద్దమునకు మకిలి పట్టిన తొలగించ వచ్చు
      మురికిపట్టిన వస్త్రాలను సబ్బుతో ఉతకవచ్చు
      పగలు ఏర్పడిణ  తగాదాలు రాత్రి తీర్చ వచ్చు
      పగలు రాత్రి,  రాత్రి వెలుతురూ  మార  వచ్చు

24. ఉత్తమమునకు కోపము క్షణ కాలము
      పతి వ్రతకు ఎప్పుడు నవ యవ్వనము
      ఓర్పుఉన్న వానికి ప్రతి పని సులభము
      మాయనుఆవహించిన వానికిఅన్ని కష్టము

25. వ్యాది గ్రస్తుడైన వానికి నియమములతో పనిలేదు
      తెగించిన వాని  ఏమి  చెప్పిన  వినే  ఓపిక  లేదు
      సంసార సుఖము పొందుటకు సమయము లేదు    
      కాలాన్ని ఎదిరించి బ్రతుకుట ఎవ్వరికీ  చేత కాదు