15, డిసెంబర్ 2013, ఆదివారం

మనస్సాంతికి మార్గాలు -1

ఓం శ్రీ రాం
మనస్సాంతికి మార్గాలు -1

41. శిష్యుడు: ఎవరి సాంగత్యం చెయకూడదు ?
గురువు: మూర్ఖునితో, పాపితో, దుర్మార్గుడితో, వేశ్యతో
42. శిష్యుడు: ఎవరు పశువు ?
గురువు: పాపి
43. శిష్యుడు: లోకులకు తెలియనిది ఏది?
గురువు: స్త్రీ వయస్సు, స్త్రీ చరిత్ర
44. శిష్యుడు: సంకెల, భంధం ఏది?
గురువు: స్త్రీ ప్రేమ
45. శిష్యుడు: భుద్ధిమంతుడెవడు?
గురువు: స్త్రీ కి వశము కానివాడు
46. శిష్యుడు: ఉత్తమ వ్రతమేది ?
గురువు: సత్పాత్ర దానం
47. శిష్యుడు: ధన్యుడైనవాడెవడుు?
గురువు: పరోపకారి
48. శిష్యుడు: కర్తవ్యం ఏమిటి ?
గురువు: మొహం లేదా పాపం
49. శిష్యుడు: పూజనీయుడైనవాడెవడు?
గురువు: తత్వజ్ఞానిఐన వ్యక్తి
50. శిష్యుడు: సుఖవంటి వాడెవడు ?
గురువు: చిమ్తలేనివాడు

51. శిష్యుడు: దుఖితిడెవడు ?
గురువు: వియానురక్తి కలవాడు
52. శిష్యుడు: జద్విజేత ఎవరు ?
గురువు: మనస్సును జఇమ్చినవాడు
53. శిష్యుడు: లాభమంటేఏమిటి గురువు: బ్రహ్మజ్ఞాన ప్రాప్తి
54. శిష్యుడు: విద్య అంటే ఏమిటి ? గురువు: బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేది
55. శిష్యుడు: చేయవలసిన పని ఏమిటి?
గురువు: భగవంతుని పట్ల భక్తీ
56. శిష్యుడు: కనిష్టుడు ఎవరు ?
గురువు: యాచిమ్చువాడు
57. శిష్యుడు: జైష్టుడు ఎవరు ?
గురువు: ఎవ్వరిని యాచిమ్చనివాడు
58. శిష్యుడు: జన్మించిన వారెవరు?
గురువు: మరలా జన్మలేనివారు
59. శిష్యుడు: చని పొఇనవారెవరు ?
గురువు: తిరిగి చనిపోవలసిన అవసరం
60. శిష్యుడు: విశ్వాసము కలవారెవరు?
guruvu: tatvajnaani
61. శిష్యుడు: అసలైన మిత్రుడు ఎవరు ?
గురువు: ఆపత్కాలములో సహాయము చేసినవాడు
62. శిష్యుడు: దేనివలన భయ పడాలి?
గురువు: లోక అపవాదు వలన
63. శిష్యుడు: చిరస్తాఇ ఏది ?
గురువు: కాలం
64. శిష్యుడు: దినదినము కరిగి పోఎదిఎది ?
గురువు: వయస్సు
65. శిష్యుడు: దానం చేసినకొద్ది పెరిగేది ఏది?
గురువు: పుణ్యం
66. శిష్యుడు: భయము వచ్చినప్పుడేమి చేయాలి ?
గురువు: ఈశ్వరుడిని ప్రార్ధించాలి
67. శిష్యుడు: ఏది దాన యోగ్యమైనది ?
గురువు: అభయ ప్రదానము
68. శిష్యుడు: మనో వినాశనము అంటే ఏమిటి ?
గురువు: మోక్షము
69. శిష్యుడు: ద:ఖమునకు మూలమేది ?
గురువు: మాయ
70. శిష్యుడు: ఏమిచేస్తే దు:ఖము కలుగదు ?
గురువు: ధర్మమము ఉపాసన

71. శిష్యుడు: విశ్వసిమ్ప దగిన వారెవరు?
గురువు: స్త్రీ (భార్య)
72. శిష్యుడు: తల్లి తండ్రు లెవరు ?
గురువు: పెంచి పోషించేవారు
73. శిష్యుడు: భార్య ఎవరు ?
గురువు: సుఖ పెట్టి సుఖపడెది
74. శిష్యుడు: చంచలమైనది ఏది ?
గురువు: మనస్సు, యవ్వనము, ఆయువు, ధనము
75. శిష్యుడు: ఎ పని మంచిది ?
గురువు: దేవుని ప్రార్ధిమ్చటమ్
76. శిష్యుడు: చేయ్యకూడని కార్యమేది ?
గురువు: పాప కార్యము
77. శిష్యుడు: దేనికోసం ప్రయత్నం చెయకూడదు ?
గురువు: సంసారం
78. శిష్యుడు: దేనిని ప్రేమించాలి ?
గురువు: ప్రకృతిని
79. శిష్యుడు: మిత్రులు-శత్రువులు ఐనవారెవరు
గురువు: పుత్రులు, పుత్రికలు
80. శిష్యుడు: దేనివడ్డ కలతలు వస్తాయి ?
గురువు: దానం వద్ద
80. శిష్యుడు: దేనివద్ద కలతలు వస్తాయి ?
గురువు: దనం వద్ద (Money)