31, ఆగస్టు 2013, శనివారం

77. bhagavat giitaamrutam


ఓం శ్రీ రాం
శ్రీ పరమాత్మనే నమ:
శ్రీ గీతామాహాత్యం

ధరోవాచ:
భగవన్!    పరమేశాన!       భక్తిరవ్యభిచారిణీ!
ప్రారబ్ధం భుజ్యమానస్య కథం భవతి హే ప్రభో!!(1)

శ్రీ విష్నురువాచ:
ప్రారబ్దం భుజ్యమానోపి గీతాభ్యాసరతస్సదా1
స ముక్త స్స సుఖీ లోకే కర్మణా నోపలిస్యతే!!(2)

మహాపాపాదిపాపాని గీతాధ్యానం కరోతి చేత్!
క్వచిత్ స్ఫర్శం న కుర్వంతి నలినీదళమంభసా!!(3)

గీతాయా: పుస్తకం యత్ర యత్ర పాథ:పవర్తతే
తత్ర సర్వాణి తీర్ధాని ప్రయాగాదీని తత్ర వై!!(4)

సర్వే దేవాశ్చ ఋషయో యోగిన: పన్నగాశ్చ యే!
గోపాలా గోపికా వాపి నారదోద్దవ పార్షదై:
సహాయో జాయతే శీఘ్రం యత్ర గీతా ప్రవర్తతే !!(5)

యత్ర గీతా విచారశ్చ పఠనం పాఠనం శ్రుతం!
తత్రాహం నిశ్చితం పృథ్వి నివసామి సదైవ హి!!(6)

గీతాశ్రయేహం తిష్టామి గీతా మే చోత్తమం గ్రుహం!
గీతాజ్ఞానముసాశ్రిత్య త్రీన్ లోకాన్ పాలయామ్యహం!!(7)

గీతా మే పరమా విద్యా బ్రహ్మరూపా న సంశయ:!
అర్ధమాత్రాక్షరా నిత్యా స్వనిర్వాచ్య పదాత్మికా!!(8)

చితానందేన క్ర్ష్నేన ప్రోక్తా స్వముఖతో ర్జునం!
వేదత్రయీ పరానందతత్త్వార్ధజ్ఞానమంజసా!!(9)

యోష్టాదశ జపేన్నిత్యం నరో నిశ్చలమానస:!
జ్ఞానసిద్ధిం స లభతే తతో యాతి పరం పదం!!(10)

పాఠే సమర్ధస్సంపూర్ణే తదర్ధం పాఠ మాచరేత్!
తదా గోదానజం పుణ్యం లభతే నాత్ర సంశయ:!!(11)

త్రిభాగం పఠ మానస్తు గంగాస్నానఫలం లభేత్!
షడంశం జపమానస్తు సోమయాగఫలం లభేత్!(12)


ఏకాధ్యాయం తు యో నిత్యం పఠతే భక్తిసమ్యుత:!
రుద్రలోకమవాప్నోతి గణోభూత్వా వసేచ్హిరం!!(13)

అధ్యాయశ్లోకపాదం వా నిత్యం య్: పఠతే నర:!
స యాతి నరతాం యావన్ ంఅను కాలం వసుంధరే!!(14)

గీతాయా: శ్లోకదశకం సప్త పంచ చతుష్టాయం
దౌ త్రీనేకం తదర్ధం నా శ్లోకానాం య: పఠేన్నర:!!(15)

చంద్రఓకమఫాప్ణ్తి వర్షాణామయుతం ధ్రువం!
గీతాపాఠసమాయుకోత మ్రుతో మానుషతాం వ్రజేత్!!(16)

గీతాభ్యాసం పున: క్రుత్వా లభతే ముక్తిముత్తమాం!
గీతేత్యుచ్హారసం యుక్తో మ్రియమాణో గతిం లభేత్!!(17)

గీతార్ధశ్రవణాసక్తో మహాపాపయుతో పి నా!
వైకుంఠం సమనాప్నోతి విష్నువా సహ మొదతే!!(18)

గీతార్ధం ధ్యాయతే నిత్యం క్రుత్వా కర్మాణి భురిశ:
జీఫన్ముక్త స్స విజ్ఞేయొ దేహంతే పరమం పదం!!(19)

గీతామాశ్రిత్య బహవో భూభుజో జనకాదయ:!
నిర్ధూతకల్మ్ షా లోకే గీతా యాతా: పరం పదం!!(20)

గీతాయా: పఠనం క్రుత్వా మహాత్యం నైవ య: పఠేత్!
వ్రుధా పాఠో భవేత్ తస్య  శ్రమ ఏవ హ్యుదాహ్రుత:!!(21)

ఏతన్ మాహత్యసమ్యుక్తం గీతాభ్యాసం కరోతి య:!
స తత్ఫ్ల మవాప్నోతి దుర్లభాం గతిమాప్నుయాత్!!(22)

సూత ఉవాచ:

మాహాత్యమేతద్గీతాయా మయా ప్రోక్తం సనాతనం!
గీతాంతే చ పఠేద్యస్తు యదుకం తత్ఫలం లభేత్!!(23)

ఓం ఇతి శ్రీవరాహపురాణే గీతా మాహాత్యం సంపూర్ణంకృ ష్ణా ష్టకం

వసుదేవసుతం దేవం కంస చాణూరమర్ధనం!
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురం!!(1)

అతపీపుష్పసంకాశం, హారమాపురశోభితం!
రత్నకక్కణకేయూరం, కృష్ణం వందే జగద్గురం!!(2)

కుటిలాలకసమ్యుక్తం, పూర్ణ్చంద్రనిభాననం!
విలసత్ కుండలధరం, కృష్ణం వందే జగద్గురం!!(3)

మందారగంధసమ్యుక్తం, చారుహాసం చతుర్భుజం!
బర్హి పించానచూడాక్గం, కృష్ణం వందే జగద్గురం!!(4)

ఉత్పల్ల పద్మపత్రాక్షం, నీలజీమీతపన్నిభం!
యాదవానాం శిరోరత్నం, కృష్ణం వందే జగద్గురం!!(5)

రుక్మిణీ కేళిసమ్యుక్తం, పీతాంబరసుశోభితం!
అవాస్తతు తులసీగంధం, కృష్ణం  వందే జగద్గురం!!(6)

గోపీకానాం కుచద్వంద్వకుంకుమాంకితఫక్షసం!
శ్రీనికేతం మహేష్వాసం, కృష్ణం వందే జగద్గురం!!(7)

శ్రీ ఫత్సాంకం మహోరస్కం వనమాలావిరాజితం!
శంఖ చక్రధరం దేవం, కృష్ణం వందే జగద్గురం!!(8)

కృ ష్ణా షటక మిదం పుణ్యం ప్రాతరుత్ధాయ య: పఠేత్!
కోటీజన్మ కృతం పాపం, స్మరణేన వినశ్యతి!!.(9)

ఇతి శ్రీ కృష్ణాష్టకం సంపూర్ణం
భగవత్ గీతామ్రుతం  (తెలుగులో మల్లప్రగడవారి భగవత్గీతామ్రుతం అంత్యప్రాస భావం)