16, మార్చి 2013, శనివారం

10.Children Special

Diseases వ్యాధులు रोगों                                                                     1 adenoid: అడెనాయిడ్: कण्ठशालक:                                               2 amenorrhoea: బహిష్టు: amenorrhoea:                                             3 anthrax దొమ్మరోగం एंथ्रेक्स                                                          4 anux fistula: anux నాడివ్రణము: anux नालव्रण:                                 5 apoplexy: అవయవములలో రక్తము చిమ్ముట: मिरगी:                 6 ascities ascities ascities                                                                 7 asthma ఉబ్బసం दमा                                                                      8 autophonia autops autophonia autops autophonia autops        9 bronchitis శ్వాస నాళముల వాపు रोंकाइटिस                               10 cancer క్యాన్సర్ कैंसर                                                                  11 carbuncle కెంపు मसा                                                                 12 cataract. కంటిశుక్లం. मोतियाबिंद.                                              13 catarrh. ముక్కు దిబ్బడ. सर्दी.                                                    14 cholera. కలరా. हैजा.                                                                     15 cold చల్లని ठंड                                                                             16 cold fever చల్లని జ్వరం सर्दी बुखार                                             17 colic. ఉదర సంబంధిత వ్యాధి. पेट का दर्द.                                      18 coma. కోమా. कोमा.                                                                       19 constipation. మలబద్ధకం. कब्ज.                                                  20 consumption వ్యయము खपत                                                           21 cough దగ్గు खांसी                                                                    22 cycosis cycosis cycosis                                                               23 diptheria డిఫ్తీరియా జ్వరము diptheria                                          24 diuresis అతిమూత్ర విసర్జనము मूत्रलता                                      25 diabetes మధుమేహ వ్యాధి मधुमेह                                                 26 diarrhoea నీళ్ల విరేచనాలు दस्त                                                       27 dropsy మహోదరం जलोदर                                                      28 dysentry dysentry dysentry                                                      29 dyspepsia అజీర్తి अपच                                                                 30 ear-ache చెవి నొప్పి कान का दर्द                                                  31 elephantiasis బోద వ్యాధి फ़ीलपाँव                                              32 epilepsy కాకిసోమాల मिर्गी                                                         33 erysipelas అక్కి विसर्प                                                                  34 felon fever నేరస్ధడు జ్వరం अपराधी बुखार                                  35 fistula నాడివ్రణము नालव्रण                                                        36 head-ache తల నొప్పి सिर में दर्द                                                 37 hear disease వ్యాధి వినడానికి रोग सुना                                       38 haemtemesis haemtemesis haemtemesis                                     39 haemorrhage గాయపడుట వల్ల కలిగే రక్త స్రావము रक्तस्त्राव         40 haemorrhoids మూల వ్యాధి अर्श                                                41 herpes సలిపి दाद                                                                        42 hiccough ఎక్కిళ్ళు హ్క్హ్క్ శబ్దములు हिचकी                                  43 influenza ఉర్థ్వ శ్వాసనాళ ప్రాంతములో వైరస్ వలన కలుగు విషపడిశము इन्फ्लुएंजा                                                                   44 itch దురద खुजली                                                                       45 jaundice కామెర్ల వ్యాది पीलिया                                                     46 lepsory lepsory lepsory                                                                47 leucoderrma leucoderrma leucoderrma                                    48 humbago humbago humbago                                                    49 malaria మలేరియా मलेरिया                                                       50 measles. తట్టు. खसरा.                                                                    51 migraine పార్శ్వపు నొప్పి माइग्रेन                                               52 mumpse mumpse mumpse                                                        53 mypopia mypopia mypopia                                                      54 nausea వాంతివచ్చేటట్టు मतली                                                    55 naurasihenia naurasihenia naurasihenia                                56 paralsis paral sis PARAL बहन                                                 57 pleurisy . ఫుఫుసావరణ శోధ. परिफुफ्फुसशोथ.                             58 pneumonia. న్యుమోనియా. निमोनिया.                                      59 piles మూలశంక వ్యాధి बवासीर                                                          60 plague. ప్లేగు వ్యాధి. प्लेग.                                                        61 py rexia py rexia py rexia                                                        62 py rosi. py rosi. py rosi.                                                             63 renal colic ఉక్క శూల गुर्दे का दर्द                                                 64 rheumatism కీళ్ళ నొప్పి गठिया                                                    65 rickets ఎముకలు మెత్తబడుట सूखा रोग                                      66 ringworm రింగ్వార్మ్ दाद                                                             67 sciatica తుంటి నొప్పి कटिस्नायुशूल                                           68 serofula serofula serofula                                                         69 small pox చిన్న పాక్స్ चेचक                                                         70 sore-ey e గొంతు-EY ఇ गले-ey ई                                                71 sprain. బెణుకు. मोच.                                                                   72 stranguary . stranguary. stranguary.                                          73 sun stroke. సూర్యుడు స్ట్రోక్. सूरज स्ट्रोक.                                    74 tuberculosis క్షయరోగము यक्ष्मा                                                 75 whitlow గోరుచుట్టు बिसहरी                                                        76 whooping-cough. కోరింత దగ్గు-. काली खांसी.

www.mallapragadaramakrishna.blogspot.in.