23, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

అక్షర గోవిందనామాలు

 ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ  రాం
 Photo: Sri Kalyana Venkateswara Swamy
@ www.gotirupati.com
ప్రాంజలి ప్రభ- అక్షర గోవిందనామాలు
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు

1/1.  అనాధరక్షక గోవిందా, 
     అభిషేక ప్రియ గోవిందా,
     అనంత రూప గోవిందా,
     అలుపే తెలియని గోవిందా,
   
2. అరమరికలు లేని గోవిందా,
    అపరాజితుడవు గోవిందా,
    అభిప్రాయుడవు గోవిందా
    అర్ధాంగిని ఆదుకునే గోవిందా,
               
3.. ఆరోగ్య వంతువు గోవిందా,
    అక్షోభ్యుడవు గోవిందా
    అమృతాశనుడవు గోవిందా,
    అనిలుడవు గోవిందా

4. అశ్వథాముడవు గోవిందా,
    అనఘుడవు గోవిందా
    అచించుడవు గోవిందా,
    అగ్రజుడవు గోవిందా

 5. ఆత్రత్రాణువు గోవిందా  
     ఆద్యమ్త రహితవు గోవిందా
    ఆదృతవు గోవిందా,
    ఆశ్రమ వాసవు గోవిందా

6. ఆనందదాయక గోవిందా
    ఆపద్భాంధవ గోవిందా
    ఆపన్నివార  గోవిందా
    ఆనందరూప గోవిందా

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గోవిందా గోవిందా
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గోవిందా గోవిందా

*2/7. అనామయాయ గోవిందా
    అమృతాంశాయ గోవిందా
    అమృతాయా గోవిందా
    అవ్యయాయ గోవిందా

8. అచ్యుతాయ గోవిందా
    అనేక మూర్తయే గోవిందా
    అవ్యక్తాయ గోవిందా
    అనేకాత్మనే గోవిందా

9.  అనఘాయ గోవిందా
    అశ్వారూడాయ గోవిందా
    ఆర్తలోక భయప్రదాయ గోవిందా
   ఆకాశరాజ వరదాయ గోవిందా

10. ఆశ్చర్య భూతుడవు గోవిందా,
    అకృరుడవు గోవిందా
    అరమరికలేనివాడవు గోవిందా,
    అనంతైస్వరుడవు గోవిందా  

11. ఇహపర సుఖములిచ్చె గోవిందా,
    ఇష్ట్తాన్ని ఇచ్చె గోవిందా
   ఇంతే ఇస్తున్నావు గోవిందా,
    ఈశ్వర రూప గోవిందా

12. ఇరువురిమధ్య సఖ్యతవు గోవిందా,
    ఇహపరదాయకవు గోవిందా
    ఇటీవల ఆదుకున్నవాడవు గోవిందా,
   ఇభరాజ రక్షకుడవు గోవిందా

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గోవిందా గోవిందా
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గోవిందా గోవిందా

*3/13. ఇష్ట దేవుడవు గోవిందా,
     ఇంటిల్లి పాటి అరాధకుడవు గోవిందా
      ఇలలో ఆరాధ్యుడవు గోవిందా,
      ఇప్పుడే సంపద ఇచ్చే గోవిందా

14. ఉరవడి తగ్గించే వాడవు గోవిందా,
     ఊయలలో ఊగేవాడవు గోవిందా
     ఉరుములవర్షం కురిపించేవాడవు గోవిందా,
     ఊరూరా ఊరేగింప బడేవాడవు గోవిందా
              
15. ఓనామాలు నేర్పేవాడవు గోవిందా,
      ఓంకార స్వరూపుడవు గోవిందా
      ఓపికలేనివారిని ఓదార్చావు గోవిందా,
      ఓర్వలేని తనం మార్చావు గోవిందా

16. ఓర్పుతో ఆరాధించిన వారిని కాపాడావు గోవిందా,
       ఓర్పే ఆయుధం కలవాడవు గోవిందా
      ఓపికను పరిక్షించి, రక్షించిన వాడవు గోవిందా,
      ఔదార్యము కలవాడవు గోవిందా

17. ఔషదము అందించే వాడవు గోవిందా,
      ఔను కాదు అని నిర్ధారించేవాడవు గోవిందా
      ఔనత్యము కల్గించావు గోవిందా,
      ఔరా అనేవిధముగా మార్చావు  గోవిందా

18. కపిల వర్ణము కలవాడవు గోవిందా,
      కపీంద్రుడవు గోవిందా
      కపిలా చార్యుడవు గోవిందా,
      కామ పాలకుడవు గోవిందా

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గోవిందా గోవిందా
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గోవిందా గోవిందా

*4/19. కాలనిర్ణయాధి కుడవు గోవిందా,
      కామ దేవుడవు గోవిందా
      కాలాన్ని గుర్తిమ్చేవాడవు గోవిందా,
      కారడవుల్లో ఉన్నావు గోవిందా 

20. కష్టములు నివరించావు గోవిందా,
      కామిత ఫల దాతవు గోవిందా
      కరుణాసాగరుడవు గోవిందా,
      కాంచనాంభరధరుడవు గోవిందా

21.. కటిహస్తాయ  గోవిందా,
      కస్తూరి తిలకం ఉన్నవాడవు గోవిందా
      కామ క్రుతుడవు గోవిందా,
      కలలో కనిపించే గోవిందా

22..    కరుణ పూర్ణ హృద్యాయ గోవిందా
          ఖడ్గధారిణే  గోవిందా
          కేశవాయ గోవిందా
           కమలాయతలొచన గోవిందా

23. . కుందరుడవు గోవిందా,
      కుముదుడవు గోవిందా
      కుండలీకుడవు గోవిందా,
     కులములేని వాడవు గోవిందా

24.. కురూపిని కాపాడు వాడవు గోవిందా,
      కృష్ణను ఆదుకున్నవుగోవిందా  .
      కుంటి వారిని ఆదుకూన్నవాడవు గోవిందా,
      కర్మలేని వాడవు గోవిందా

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గోవిందా గోవిందా
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గోవిందా గోవిందా

5/25. కుమారాయ గోవిందా
          కార్తికేయవపుర్ధరాయ గోవిందా
          కేతాధ్యవతారాయ గోవిందా
          క్లిమ్కార జాప కామ్యార్ధాయ గోవిందా

26.   కృతజ్ణుడవు గోవిందా,
      కృతగాముడవు గోవిందా
      కృష్ణుడవు గోవిందా,
      కృ తాక్రుతుడవు గోవిందా

27.  కృతకర్మా చారుడవు గోవిందా,
       కృత గాముడవు గోవిందా
       కలిని తొలగించిన వాడవు గోవిందా,
       కొర్కలు తీర్చావు గోవిందా

28. గతిదాత్రే గోవిందా
     గుణవేంకటాయ గోవిందా
     గోపీశ్వరాయ గోవిందా
      గోపాలాయ గోవిందా

29. త్రివిక్రమాయ గోవిందా,
      త్రిపదుడవు గోవిందా
      త్రిదలాద్యక్షుడవు గోవిందా,
      త్రికాలజ్ఞుడవు గోవిందా

30. త్రిసాముడవు గోవిందా,
      త్రిలోకద్రుతుడవు గోవిందా
      త్రిలోక రక్షక గోవిందా,
      త్రినేత్ర గోవిందా

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గోవిందా గోవిం దా
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గోవిందా గోవిందా

6/31. ధరణీ నాయకుడవు గోవిందా,
      దక్షిణా పరుడవు గోవిందా
      ధర్మానుస్టాన పరుడవు గోవిందా,
      ద్యుతిధరుడవు గోవిందా

 32.  దాన ధర్మ పరాయ గోవిందా
        దానవర్గ పరిత్రాతాయా గోవిందా    
        దోషనివారణాయ గోవిందా
        ద్వాదశోత్తము లీలాయ గోవిందా

33.   దరిద్ర జన రక్షితాయా గోవిందా
        దక్షిణ స్థితాయా గోవిందా
        దయాంత రంగాయ గోవిందా
        దేవపూజితాయ గోవిందా

34. నిత్య నిర్మలా కారుడవు గోవిందా,
      నీల మెఘశ్యాముడవు గోవిందా
      నంద నందనుడవు గోవిందా,
      నవనీత చోరుడవు గోవిందా

35. నిత్య శుభ ప్రదుడవు గోవిందా,
      నిఖిల లోకేశ్వరుడవు గోవిందా
      నార సింహుడవు గోవిందా,
      నారా యనుడవు గోవిందా

36. న్యాయ పరుడవు గోవిందా,
      నేతలకు నేతవు గోవిందా
      నివృతా త్ముడవు గోవిందా,
      నహుషుడవు గోవిందా

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గోవిందా గోవిం దా
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గోవిందా గోవిందా

37. నానా రూప వ్యవస్థితాయా గోవిందా
      నేత్రహీనాక్షి ప్రదాయ గోవిందా
      నరకాది భయధ్వ0సినే గోవిందా
      నేత్రానంద కారోత్సవాయ గోవిందా

38.  నటద్వాలక పోషితాయాగోవిందా
       నిరుపద్రవాయ గోవిందా
       నిత్యతృప్తాయ గోవిందా
       నిరంజనాయ  గోవిందా

39. నిర్వికల్పాయ గోవిందా
       నిష్కళంకాయ గోవిందా
       నిర్ణాశాయ  గోవిందా
       నిరంతరాయ గోవిందా

40.  పావనాయ గోవిందా
        పాలి తాఖిల సేవకాయగోవిందా
         ప్రధాన పురుషోత్తమాయ గోవిందా
         పరం జ్యోతిషే గోవిందా   

41.  పద్మ నాభుడవు గోవిందా,
     పరమాత్ముడవు గోవిందా
      ప్రజా భవుడవు గోవిందా,
       పావనుడవు గోవిందా

42. ప్రతిష్టితుడవు గోవిందా,
      పద్మ నిభేక్షుడవు గోవిందా
      పరకాయ ప్రవేసుడవు గోవిందా,
       ప్రలోభాన్ని అనేచేవాడవు గోవిందా

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గోవిందా గోవిం దా
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గోవిందా గోవిందా

       8/43.    త్రిధాంనే గోవిందా
       త్రిగుణాశ్రయాయ గోవిందా
       తత్వవతే గోవిందా      
       తేజోరాశికరాయ గోవిందా

      44. చతుర్భుజుడవు గోవిందా,
    చతుర్గతుడవు గోవిందా
      చతుర్భాహుడవు గోవిందా,
      చతుర్మూర్తుడవు గోవిందా

      45. చతురాత్ముడవు గోవిందా,
      చతుర్భావకుడవు గోవిందా
      చతురతలను మార్చావు  గోవిందా,
      చత్వారం తొలగించావు గోవిందా

      46. చిన్మయాయ గోవిందా
      చింతి తార్ధ ప్రదాయ గోవిందా  
     చాతుర్మాఖాయ గోవిందా
        చింతి తార్ధ ప్రదాయ గోవిందా

      47. దుర్జయుడవు గోవిందా,
      దురతిక్రముడవు గోవిందా
      దుర్లభుడవు గోవిందా,
      దుర్గముడవు గోవిందా

     48. దురా వాసుడవు గోవిందా,
      దురాక్రమను తొలగించవాడవు గోవిందా
      దుర్మార్గాన్ని తొలగించేవాడవు గోవిందా,
      దూర దృష్టి గలవాడవు గోవిందా

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గోవిందా గోవిం దా
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గోవిందా గోవిందా

      9/49..  గోహితుడవు గోవిందా,
      గోపతుడవు గోవిందా
      గోప్తుడవు గోవిందా,
      గోవిందుడవు గోవిందా

    50. గోపాలుడవు గోవిందా,
      గోపికా రక్షకుడవు గోవిందా
      గరుడ ధ్వజుడవు గోవిందా,
     గోపీ జనలోలుడవు గోవిందా

     51. గోవర్ధనో ధారకుడవు గోవిందా,
      గోకుల నందనుడవు గోవిందా
      గజరాజ రక్షకుడవు గోవిందా,
      గుణ శీలుడవు గోవిందా
     
      52. గతి ధాత్రే గోవిందా
       గుణ వేంకటాయ గోవిందా
       గోపీశ్వరాయ గోవిందా
       గదాధరాయ గోవిందా

      53.  భయ నాశకాయ గోవిందా
       భక్తలోకైక వరదాయ గోవిందా
       భుజంగ సయనాయ గోంవిందా
       భక వత్సలాయ గోవిందా

       54. భక్త వచ్చలుడవు గోవిందా,
       భాగవత ప్రియుడవు గోవిందా
       బ్రహ్మామ్డ రూపుడవు గోవిందా,
       భక్త రక్షకుడవు గోవిందా

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గోవిందా గోవిం దా
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గోవిందా గోవిందా

    10/ 55. ధర్మ సంస్థాపక గోవిందా,
     దరిద్ర జన పొషక గోవిందా
     దశరధ నందన గోవిందా,
     దశ ముఖ మర్ధన గోవిందా

     56. దుష్ట సమ్హారణ గోవిందా,
     దురిత నివారుణ గోవిందా
     దుష్టబుద్ధిని దురిమే గోవిందా,
     దుర్ధరుడవు గోవిందా, 

     57. పురాణ పురుష గోవిందా,
      పుందరీ కాక్ష గోవిందా
      ప్రత్యక్ష దేవ గోవిందా,
      పరమ దయాకరా గోవిందా

     58. పద్మ దలాక్ష గోవిందా,
         ప్రభువులకు ప్రభువు గోవిందా
         పరమాత్ముడవు గోవిందా
         పరబ్రహ్మణే  గోవిందా

     59. పద్మినిప్రియాయ గోవిందా
           పాపఘ్నాయ గోవిందా
          పీతాంబరధరాయ గోవిందా
          పరమార్ధ ప్రదాయ గోవిందా

      60. భూతాది పతుడవు గోవిందా,
            భావనా పరుడవు గోవిందా
            భూత నాధుడవు గోవిందా,
           భవనాదీ సుడవు గోవిందా 

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గోవిందా గోవిం దా
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గోవిందా గోవిందా

     11/61. మధుసూధనుడవు గోవిందా,
            మాధవుడవు గోవిందా
            మహా భాహుడవు గోవిందా,
            మహా బలుడవు గోవిందా

      62 . మహా బుద్ది మంతుడవు గోవిందా,
             మహా వీర్య వంతుడవు గోవిందా
             మహా శక్తి మంతుడవు గోవిందా,
             మహా ద్యుతి మంతుడవు గోవిందా

       63. మహీ భర్తవు గోవిందా,
             మనో హరుడవు గోవిందా
             మహీదరుడవు గోవిందా,
             మహా భాగ్య వంతుడవు గోవిందా
      
     64.  మోక్ష లక్ష్మీ ప్రాణ కాంతాయ గోవిందా
                   మృగయాసక్త మానసాయ గోవిందా
                   మహాత్మనే గోవిందా
                   మాతృకార్చితాయ గోవిందా

         65. ముఖ్యమూర్తయే గోవిందా
               మానసంరక్షణాయ గోవిందా
               మతిహీన మతిప్రదాయ గోవిందా
               మోహజాలవికృంతాయ గోవిందా

66.  యజ్ఞ పరాహాయ గోవిందా
       యత్న యత్ఫల సంధాత్రే  గోవిందా
       యజుర్వేదసిఖాగమ్యాయ గోవిందా
       యాతుధాన వినాశాయ గోవిందా

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గోవిందా గోవిం దా
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గోవిందా గోవిందా

   . 12/67. జనేశ్వరుడవు గోవిందా,
      జగదీశ్వరుడవు గోవిందా
      జగత్స్సేతుడవు గోవిందా,
      జహ్నువుడవు గోవిందా

        68. జగజ్జేతుడవు గోవిందా,
      జగదాదిజుడవు గోవిందా
      గోవిందా శ్రీ హరి గోవిందా,
      గోకుల నంద గోవిందా

69. యజ్ఞశేఖరభావితాయ గోవిందా
       యక్షగంధర్వవరదాయ గోవిందా
       యాదవాచల వాసాయ గోవిందా
        యడుకులాగ్రగణ్యాయ గోవిందా

70.  యోగిహృత్పద్మమందిరాయ గోవిందా
       యజ్ఞరూపాయ గోవిందా
       యజ్ఞభోక్త్రే గోవిందా
       యమాద్యష్టాంగగోచరాయ గోవిందా

71.  రక్షస్సందోహసంహార్తే గోవిందా
        రఘుపుంగవాయ గోవిందా
         రామావతారమంగేశాయ గోవిందా 
        రాకాజనకసుప్రియాయ గోవిందా
       
72.  రూపార్ధలక్ష్యాయ గోవిందా      
       రాజా రాజా వరప్రదాయ గోవిందా
       రమ్య విగ్రహాయగోవిందా
       రధోత్సవకళాధరాయగోవిందా

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గోవిందా గోవిం దా
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గోవిందా గోవిందా

13/73. రమణాయ గోవిందా
      రమాయై గోవిందా
      రాత్రోదేవగణార్చినాయ గోవిందా
      రాజీవలోచనాయ గోవిందా
 
74. . లక్ష్మీ ప్రసాదకాయ గోవిందా
లక్ష్మీ సల్లాపసాముఖాయ గోవిందా
లోకనాధాయ గోవిందా
లోక ప్రయాయ గోవిందా

75. లోకసారంగుడవు గోవిందా,
     లోక నాయకుడవు గోవిందా
      లోకా ధీశుడవు గోవిందా,
      లోకోత్తముడవు గోవిందా

. 76. లోక భందుడవు గోవిందా,
      లోకేశ్వరుడవు గోవిందా
      లోకాలేలే వాడవు  గోవిందా,
      లోకనాయకుడవు గోవిందా

 77. వృద్ధాత్ముడవు గోవిందా,
     వికారము పొందువాడవు గోవిందా
      వ్యవ సాయకుడవు గోవిందా,
      వ్యవస్తానుడవు గోవింద

 78. వారణుడవు గోవిందా,
     వాచస్పతుడవు గోవిందా
      వృషబాక్షుడవు గోవిందా,
      వరము లిచ్చు వాడవు గోవిందా

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గోవిందా గోవిం దా
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గోవిందా గోవిందా

14/79. వరప్రదాయ గోవిందా
      వనమాలినే గోవిందా
       వర్చస్వినే గోవిందా
       వరేణ్యాయ గోవిందా
       
. 80. వైకుంఠపతయే గోవిందా
      వృద్ధికృత్యాయ గోవిందా
      విష్ణురూపాయ గోవిందా
      విద్యాభక్తార్తి భంజానాయ గోవిందా
 
. 81. విష్వక్సేనుడవు గోవిందా,
      వేద శరీరుడవు గోవిందా
      వరాలు ఇచ్చావాడవు గోవిందా,
      వలపు పంచె వాడవు గోవిందా

. 82. విద్యాయ గోవిందా
       విష్ణవే గోవిందా
       వరప్రదాయ గోవిందా
       వన మాలినే గోవిందా
 .
83. విక్రముడవు గోవిందా,
      వైకుంటాధీశుడవు గోవిందా
      వృష కర్ముడవు  గోవిందా,
       వరారోహుడవు గోవిందా

. 84. విశ్వo స్థాపనాయ గోవిందా,
      విజయుడవు గోవిందా
      వ్యవస్తాపకుడవు గోవిందా,
      వాసు దేవుడవు గోవిందా

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గోవిందా గోవిం దా
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గోవిందా గోవిందా

  15/85. సద్గతుడవు గోవిందా,
      సజ్జన పాలకుడవు గోవిందా
      సత్కార్యుడవు గోవిందా,
      సద్భూతుడవు  గోవిందా

. 86. సత్యనారాయణుడవు గోవిందా,
      సత్యసంకల్పుడవు గోవిందా
      సాధకులకు విశ్రాంతి ఇచ్చావు గోవిందా,
       సందేహములు తీర్చావు గోవిందా

. 87. సమస్తభూతములకు నివాసుడవు గోవిందా,
     సహస్త్రప్రాణులను రక్షకుడవు  గోవిందా
      సంతతి కల్పించు వాడవు గోవిందా,
      సమస్తరోగములను హరించు వాడవు గోవిందా

88. సర్వేశాయ గోవిందా
సర్వసిద్ది సంధాత్రే గోవిందా
సచ్చిదానంద రూపాయ గోవిందా
సుధానవే గోవిందా

89. సిరా నందుడవు గోవిందా,
      సుందరుడవు గోవిందా
      సురారిహుడవు గోవిందా,
      స్థిరము గలవాడవు గోవింద

90.  సువర్నా భరుడవు గోవిందా,
      సృష్టిలయ కారుడవు గోవిందా
      సత్య వంతుడవు గోవిందా,
      సత్య పరాక్రముడవు గోవిందా

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గోవిందా గోవిం దా
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గోవిందా గోవిందా

91. సహస్త్ర శిరస్సుడవు గోవిందా,
      సహస్త్ర నేత్రుడవు గోవిందా
      సహస్త్ర పాదుడవు గోవిందా,
      సుప్రసాదుడవు గోవిందా

92. సిద్ధార్ధుడవు గోవిందా,
      సిద్ధి సంకల్పుడవు గోవిందా
      సిద్ధి సాధకుడవు గోవిందా,
     సిద్ధులను రక్షకుడవు గోవిందా

  94.  సురేశ్వరుడవు గోవిందా,
      సహస్రజతుడవు గోవిందా
      సుఘోషుడవు గోవిందా,
      సుఖపరుడవు గోవిందా

   95.  స్వాపనుడవు గోవిందా,
      స్వశనుడవు గోవిందా
      సత్య సంధుడవు గోవిందా,
      సత్య పాలకుడవు గోవిందా

    96. సుదర్శనుడవు గోవిందా,
      స్తావరస్తాణుడవు గోవిందా
     స్రవదర్శకుడవు గోవిందా,
      సర్వజ్ఞుడవు గోవిందా

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గోవిందా గోవిం దా
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గోవిందా గోవిందా

     97. సుముఖుడవు గోవిందా,
      సువ్రతుడవు గోవిందా
      వరదుడవు గోవిందా,
      వరమాలాకరుడవు గోవిందా

 98. శంక దారకాయ గోవిందా
శాంతాయ గోయిందా
శేష శైల కృతస్థలాయ గోవిందా
శతృకృతా భీతిజ్ఞాయ గోవిందా

99. శిష్ట పరిపాలకాయ గోవిందా
శాస్త్రముఖ్యానంత లీలాయ గోవిందా
శాస్త్ర ప్రమాణ ముఖ్యాయ గోవిందా
శ్రీనివాసాయ గోవిందా

100. శాశ్వితాయ గోవిందా
శేషాద్రినిలయాయ గోవిందా
శార్జపాణయే గోవిందా
శింశుమారాయి గోవిందా

101. శ్రీ గర్భుడవు గోవిందా,
      శ్రీ మంతుడవు గోవిందా
     శ్రీ నిధిగలవాడవు గోవిందా,
     శ్రీ విద్యావంతుడవు గోవిందా

. 102. శ్రీ లక్ష్మీశ్వరూపుడవు గోవిందా,
      శ్రీ వేంకటేశ్వరుడవు గోవిందా
      శ్రీ ధరుడవు గోవిందా,
      శ్రీ కరుడవు గోవిందా

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గోవిందా గోవిం దా
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గోవిందా గోవిందా

. 103. శ్రీ నిధికలవాడవు గోవిందా,
      శ్రీ విభావనుడవు గోవిందా
      శ్రీ లక్ష్మీ శ్రీనివాసాయ గోవిందా,
      శ్రీ హరి గోవిందా గోవిందా

 104. శ్రీ  అఖిల కారణాయ గోవిందా,
      శ్రీ అఖిల పాలకాయ గోవిందా
      శ్రీ సుర నాయకాయ గోవిందా,
      శ్రీ దైత్య విమర్ధనాయ గోవిందా

105. శ్రీ భక్త జనప్రియాయ గోవిందా,
      పాప విదారణాయ గోవిందా
      దుర్జన నాశకాయ గోవిందా,
     తస్మై జగదీశ్వరాయ గోవిందా

106. శ్రీ భూమినాయకాయ గోవిందా
        శ్రీ వత్సచిహ్నాయ గోవిందా
        శ్రీ స్వామిని శ్రీఆంజనే గోవిందా
        శ్రీ మన్నభీష్ట గోవిందా

107. శ్రీ శేషశైల వాసా గోవిందా
        శ్రీ రక్షోమ్బునాథ గోవిందా
        శ్రీ నిత్య కళ్యాణ నాయకా గోవిందా
         శ్రీ వైష్ణవాయ గోవిందా

108. శ్రీ హయగ్రీవాయ గోవిందా
        శ్రీ హిరణ్యదానగ్రహీనే గోవిందా
        శ్రీ హారాదిసర్వదేవాధ్యాయ గోవిందా
        శ్రీ వెంకటేశ్వరాయ గోవిందా

*ఏడుకొండలవాడా వేంకట రమణ గోవిందా గోవిం దా
*ఆపదమొక్కులవాడా అనాధ రక్షక గోవిందా గోవిందా

శ్రీరామ చంద్రుడు హనుమంతుని పిలిచి "జగత్కల్యాణం కొరకు ఇక్కడే ఉండు" అని ఆదేశించాడు. ఈ విషయం వాల్మీకంలో ఇలా ఉంది

మత్కథా ప్రచరిష్యన్తి యావల్లోకే హరీశ్వర!!
తావద్ రామస్వ సుప్తితో మద్ద్వాక్యమనుపాలయన్ !! వా.రా.ఉత్తర.108/త్రీత్రీ-34)

"హరీశ్వరా! ప్రపంచంలో నా కథలు ప్రచారంలో ఉన్నంతకాలమూ నీవు నా ఆజ్ఞను పాలిస్తూ ఆనందంగా సంచరిస్తూ ఉండు ము" అలా పలికిన ప్రభు వచనాలకు పరమ సంతుష్టుడై హనుమంతుడిట్లు అన్నాడు.

యావత్తవ కథా లోకే విచరిష్యత పావనీ!
తావత్ స్థాస్యామి మెదిన్యాం తవాజ్ఞామను పాలయన్ !!

"ప్రభు ప్రపంచంలో నీ పావనగాథా ప్రచారంలో ఉన్నంతవరకూ నీ ఆదేశాన్ని పాలిస్తూ నేని భూతలంపై ఉంటాను "

భగవంతునకు భక్తునకు జయమగును గాక
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు - ఓం శాంతి శాంతి: శాంతి
ఓం శ్రీ ఆమ్   ఓం శ్రీ రామ్ ఓం శ్రీ రామ్ 
--((*))--