28, మార్చి 2015, శనివారం

Pranjali-Family-Romantic - jokes (Adults only-3)

Om Sri Ram                                            Om Sri Ram                                            Om Sri
          ప్రాంజలి 

 సర్వేజనా సుఖినోభవంతు 
ఓం శాంతి: ఓం శాంతి: ఓం శాంతి : 
నవ్వుతూ నవ్వించండి- నవ్వులు పాలు కాకండి

నవ్వురాకపోతే- నన్ను- తిట్టు- కోండి, -చదవద్దని- చెప్పడి =
 నవ్వుగా- ఉన్నట్లైతే- నలుగురుతో- కలసి -నవ్వు కోండి     
                                                                     

1.తల్లి  కొడుకుల  చిలిపి   ముచ్చట్ల హరివిల్లు   

తల్లి  :       డాయర్,  బనీన్,  కొత్తవి  కొనుక్కోమని  ఎన్ని  సార్లు 
                 చెప్పేది , నా  మాట  వినవు  కదా


కొడుకు :   చూడమ్మ  నా  బట్టలు  ఉతకద్దని  ఎన్ని  సార్లు 
                 చెప్పను,  నా బట్టలు నేను  ఉతుకుంటాగా

  
తల్లి  :       ఏమి  ఉతుక్కోవటం  రా , వాటి  మీద   పడ్డ  మురికి 
                మచ్చలు  పోలేదు , చూస్తె  వరల్డ్  మాపులు 
                కనిపిస్తున్నాయి 


కొడుకు :  సరే  ఈరోజె  కొత్తవి  కొనుక్కోస్తాను .


తల్లి  :       బనీనులు  తెల్లవితెచ్చుకో , డ్రాయర్లు  రంగువు  తెచ్చుకో 
                ఆ  చేత్తో  నాక్కూడా  తీసుకు  రారా


కొడుకు :  ఇవి  నీకు  ఇప్పుడు  అవసరమా 


తల్లి  :       ఎ  వయసు  సరదాలు  ఆవయసులో  ఉంటాయి, అందుకనేరా 
                 నిన్ను  పెళ్లి  చేసుకోమనేది 

.
కొడుకు :   నా  పెల్లి  సంగతి  దేవుడెరుగు ,  ఇవి  తెస్తాలే


తల్లి  :         నవ్వు  కుంటూ పెళ్ళనే  టప్పటికల్ల  ఏపనైనా 
                 చేస్తానంటాడు,  పెల్లోద్దంటాడు  ఎప్పటికి మారుతాడు .      ఎవయసులో  జరిగేవి  ఆవయసులో  జరిగితే  అందరికి  మంచిది  =
         వయసు  మీరినా ప్రెమలు, కోపాలు , అనుమానాలు  వస్తాయి  


                                                                              --((*))--


    2. భార్య  భర్తల  మద్య  చిలిపి   నవ్వుల  హరివిల్లు  

భార్య :   ఏమిటండి  ఆ  ఆసనాలు వేయటం, ఎంత  సేపండి . 

 
భర్త:   ఉండవే గాలికొట్టనీవె, కండలు గురుగు తున్నాయి  

                                              
భార్య :  నాకు  నిద్ర  వస్తుంది  నేను  పడు  కుంటున్నాను

 
భర్త   :   దీని కెప్పుడు అన్నీ తొందరే ,  కాని ముద్దులో మాత్రం   వెనుక
                  
భార్య : నిద్రలో  ఈయన  కిక్క్  ఎప్పుడు  కొడతాడు , బండి  ఎప్పుడు 
            స్టార్ట్  అవుతుంది , నన్ను  ఎప్పుడు  ఎక్కిన్చుకుంటాడు  ఎం 
            మొగుడో సెల్ఫ్  లేని   బాడి  మ్యారేజ్  కి   వేస్ట్  = సెల్ఫ్  లేని  బైక్ తో డ్రైవింగ్  వేస్ట్   


                                                                         --((*))--
                                 
3.భార్య భర్త  T.V.లో  స్వామీజీ  చెప్పేవి  గురించి  ముచ్చట్ల  హరివిల్లు  

భార్య :   ఏమిటండి  గంపెడు  పూలు  తెచ్చారు ,  నాకు  
                  తెలియకుండా  ఏదన్న  వ్యాపారం  చేస్తున్నారా .

భర్త :  తొందరెందుకు  అంతా  వివరముగా  రాత్రికి  చెపుతాలే 

భార్య :  మీ  సరదాలకోసం  తెచ్చేట్లైతే ఈరొజు  రెస్టు  దినం ,
               మూడు  రోజులు  దాక  పూలతొ  పని ఉండదు ,
               మిమ్మల్నే  ఎవరో  మోసం  చేసారండి .

భర్త : నే  చెప్పనియ్యవే  T.V.లో  స్వామీజి  చెప్పేవి  అన్ని 
                  వింటున్నావుగా ,

భార్య : రెండు  రోజులనుంచి  వినుటం  లేదండి , T.V.లో  చూసి 
               ఆడవారే  మారుతున్నారని  అనుకున్నా , మగవారు 
               కూడా  మారుతున్నారా 

భర్త :  అవునే  గంపెడు  పూలతొ  పూజచెస్తె  పిల్లలు 
                 పుడతారు  అని  విన్నాను , అందుకనే తెచ్చాను 

భార్య :      ఎవరిని  పూజిస్తావు 

భర్త :         ఇంకేవరిని  అది  వేరే  చెప్పాలా  


పిచ్చి  ముదిరితే  మనిషి  జంతువో  తెలీదు  = అదేపనిగా  అల్లోచిస్తే  ఏది  చేయాలో  ఏది  చెయకూడదొ  కూడా  తెలియదు 
                                            --((*))--        


                                            
4. లారీ డ్రైవర్  భార్యతో జరిపిన ముచ్చట్ల హరివిల్లు

భర్త     : ఈరోజు స్పెషల్ ఏమిటి ?

భార్య  :  మా మావ ఉన్న ప్రతిరోజూ స్పెషలే , 

భర్త     :  అయితే ఏమేం చేసావో చెప్పు 

భార్య  :  కోడి కూర, చాపల పులుసు, కాళ్ళు కడుక్కొని రా తిందానివి 

భర్త    :  అబ్బా ఎంత బాగా చేసావే, తింటుంటే ఇంకా తినాలనిపిస్తుందే,
             అసలే కడుపునిండా తిని ఎన్ని రోజులైందో 

భార్య :  కొసరి కొసరి పెట్టె దానిని నేనోకదాన్ని ఉన్నాను కదా మామా,  
            నీవె  పట్టించుకోవు 

భర్త:     ఎందుకు పట్టించుకోవటంలేదే, మనకు పుట్ట బోయే పిల్లలకోసం  
            డబ్బు సంపాయించాలనే కదే తిరిగేది. 

భార్య:   నీవు తిరుగు తుంటే పిల్లలు పుడతారా మామ నాకు 
            తెలియదులే అడుగుతున్నాను. 

భర్త   :  నే చెప్పేది విను, ఈ రాత్రికి లోడేసుకొని పోవాలి, నిన్ను చూ 
           స్తుంటే  నాకు దిగులుగా ఉన్నదే
   
భార్య :  దిగులెందుకు మామా అలవాటై పోయింది, ఇప్పుడేదో  కొత్తగా 
            చెపుతున్నావనుకున్నా, పాత మాటే కదా మామ

భర్త:     అదికాదే నేను తిరిగి వచ్చేటప్పటికల్ల నెల రోజులు పడుతుంది, 
            అందాక ఈ డబ్బులు సర్దుకో తరువాత నేను పంపిస్తానులే 

భార్య :  నికేక్కడుంది మామా నామీద దిగులు, అంతా నన్ను 
            నమ్మించటానికి అంటున్నావు, నీ సంగతి నాకు తెలియదా, లోడు
            దిగిన చోట్ల ఏదో కొంపకు పోయి లోడు దించుకొస్తావు. 

భర్త   :  నేనుండ లేకపోతున్నాను, లోడు దించటం ఎక్కించుకోవటం 
           తప్పదె

భార్య :  ఇదిగో నేచేప్పేది విను, ఒక్కసారి ఏదన్న రోగం వచ్చిందనుకో  
             పట్టించుకొనే దిక్కు ఉండదు, ఉన్న బోరింగ్ ఎండి పోయిందనుకొ 
             ఎత్తి కొట్టిన ఊట రాదు, 

భర్త    : అయితే ఇప్పుడెం చేద్దామంటావే 

భార్య  : నే చెప్పేది వినుకోమామా, నాకు బ్యాంకివారు ఆటోకి లోను 
            ఇస్తారుట మావా అది తీసుకుందాము ఇద్దరం కలసి 
            నడుపు కుందాం మామ, ఆ పాడు తిరుగుళ్లు వళ్ళ వళ్ళు గుల్ల,
            లేని పోనీ రోగం తెచ్చుకున్నవాడివి అవుతావు మామ.

భర్తః      అయితే ఈరోజె ఆటో తెచ్చుకుందామా 

భార్య  :మా మావా ఎంత మంచివాడో 

భర్త     : నీ మాట నేను విన్నాగా  నాకేదన్న ఇస్తావా. 

భార్య  :  ఇదిగో మామ మాట తప్పకూడదు, మనం కొలిచే ఆ 
             హనుమంతుని మీద ఆనా, అందాక ఈ పైన మామిడి పండ్లు 
             రసం త్రాగు, ఆటో తెచ్చాక బాడి మెత్తం నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు 
             ఉపయోగించుకో మామ. 

భర్త      : మామిడి పడ్ల రసం తీయగ ఉన్నది, బ్యాన్కికి పోదాం పదా 

భార్య   :  మంచి చీర కట్టుకోస్తా ఉండు మామ, నీవు కూడా డ్రస్సు 
              మార్చు మామ
              అట్లాగే అట్లాగే 

స్త్రీ-ఓర్పుతో-మంచి -మాటచెపితే- ఏ- మనిషైనా- మారుతాడు=
స్త్రీ -మాట- ఎందుకు వినాలి- అనుకునేవాడు-రోగాలపాలవుతాడు  

--((*))--5. భర్త చొక్కలేకుండా ఉన్న భర్త జరిపిన ముచ్చట్లు హరివిల్లు        

భార్య:    ఏమిటండి  దిగంబరుడిలా బయట కూర్చున్నారు, ఎవరన్నా 
             చూస్తె

భర్త:      చొక్కా లేకుండా నిక్కర్ తో కూర్చున్నా అంతే  కదా

భార్య :   అది చాలు దిష్టి తగలటానికి,  అమ్మాయలు కన్ను కొట్టటానికి,
              ఆట పటించటానికి,  వీలు దొరికితే లోపలి రంమంటారండి 
              అందుకే

భర్త:       అబ్బ అంత  కహాని చెప్పకే నాకే భయం వేస్తుంది, చొక్కాను,  
              ప్యాంటు వేసుకుంటాను  

భార్య :    అది నేను చెప్పక ముందు చేయాల్సింది 

భర్త   :     అట్లైతే చొక్కా వేసుకోవద్దంటావా

భార్య :     ఎందుకు  నిక్కరు కుడా విప్పుకొని కూర్చోండి పంచదార 
               తీసుకొని వచ్చి మీద  చల్లుతా, చీమలు పీకుతింటాయి 
               జన్మలో కూడా చొక్కా విప్పు కొని కూర్చోరు. 

భర్త       : నా పరిస్తితి మారితే,  నీకు కష్టం కదే ఆ పనికి, T.V.lo  గుర్రాన్ని
           మోస్తున్నట్లు నేను నిన్ను మొస్తూ పరుగేత్త మంటావ డార్లింగ్

భార్య    :  నీ చచ్చు జోకులుకు  నామతి పోతుంది,  స్టౌ మీద పప్పు మాడి       పోతున్నది, నేను వస్తా

కొందరు చెప్పిన పని చేయరని తెలుసు అయిన సలహాలిస్తారు =
 కొందరు చెప్పిన పని  చేయక పోయిన  ఇరకాటంలో పడేస్తారు 

                                                                              --((*))--