28, మే 2013, మంగళవారం

54.sri Hanumaan Badabaanala Stotram

                                                                         
ఓం హ్రాం హ్రీం ఓం నమో భగవతే శ్రీ మహా హనుమతే ప్రకట పరాక్రమ సకల దిజ్మండల యశో వితాన ధవళీ  కృత జగతిత్రయ  వజ్రదేహ రుద్రావతార లంకాపురీ దహన ఉమా అనల మంత్ర ఉదది బంధన దశ శిర: కృతాంతక  సీతాశ్వాసన వాయుపుత్ర అంజనీ గర్భసమ్భూత శ్రీ రామ లక్ష్మణానంద కపి సైన్య ప్రాకార సుగ్రీవ సాహాయ కరణ పర్వత్పాటన కుమార బ్రహ్మా  చారిన్  గమ్భీరనాద సర్వ పాపగ్రహ వారణ  సర్వ జ్వరోచ్ఛాట ధాకినీ విద్వంసాన ఓం హ్రాం హ్రీం ఓం నమో భగవతే మహావీరాయ  సర్వ దుఖనివారణాయ గః మండల సర్వభూతమండల  సర్వ పిశాచ మండలోచ్ఛాటన భూతజ్వర ఎకాహిజ్వర ద్వాహికజ్వర త్ర్యాహికజ్వర చాతుర్ధజ్వర సంతాపజ్వర విషమజ్వర తాపజ్వర మాహేశ్వర వైష్ణవ జ్వరాన్ ఛింది ఛింది యక్ష రాక్షస భూత ప్రేత ప్పిసాచాన్ ఉచ్ఛాటయ ఉచ్ఛాటయఓం హరం శ్రీం ఓం నమో భాగతే శ్రీ మహా హనుమతే ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రేం హ్రౌం హ: అం హాం హాం హాం జౌం సౌమ ఏహి ఏహి ఓం హం ఓం హం ఓం హం ఓం నమోభగవతే  శ్రీ  మహా హనుమతే శ్రవణ చక్షు ర్భూతానామ్ శాకినీ ధాకినీ విషమ దుష్టానాం సర్వ విషం హరహర ఆకాశ భువనం ఖేదయ ఖేదయ ఛేదయ ఛేదయ మారయ మారయ  శోషయ శోషయ మోహయ మోహయ జ్వాలయ       జ్వాలయ ప్రహారయ ప్రహారయ సకల మాయం ఖేదయ ఖేదయ ఓం హ్రాం  హ్రీం ఓం నమో భగవతే మహా హనుమతే  సర్వ గ్రహచ్ఛాటన పరబలం క్షోభయ క్షోభయ సకల బంధన మొక్షణం కురు కురు శిర : శూల  గుల్మశూల సర్వ శూలాన్ నిర్మూలయ నిర్మూలయ నాగపాశానంత వాసుకి తక్షక కర్కోటక కాళీ యాన్ య్యక్షకుల జలగత బిలగత రాత్రిమ్చర దివాచర సర్వా నిర్వి షం  కురుకూరు స్వాహా రాజభయ చోరభయ పరమంత్ర పరయంత్ర  పరతంత్ర పరవిద్యా ఛేదయ ఛేదయ స్వమంత్ర స్వయంత్ర స్వవిద్యా  ప్రకటయ ప్రకటయ సర్వారిష్టాన్ న్నాశయ నాశయ సర్వశత్రుం న్నాశయ నాశయ అసాధ్యం సాధయ సాధయ హూమ్ ఫట్ స్వాహా