3, మే 2013, శుక్రవారం

39.Lakshmi

href="http://1.bp.blogspot.com/-HQZ73SwOWNk/UYW90HmqSsI/AAAAAAAAAYc/bzv0a48BFJI/s1600/images+(52).jpg" imageanchor="1" >

ఓం  శ్రీ రామ్

ఓం  శ్రీ రామ్

శ్రీ సూక్తము

హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజామ్|
చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదోమ ఆవహ||

తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీ మనపగామినీమ్|
యస్యాం హిరణ్యం విన్దేయం గామశ్వం పురుషానహమ్||

అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాదప్రబోధినీమ్|
శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మాదేవీ జుషతామ్||

కాం సోస్మి తాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలన్తీం తృప్తాం తర్పయన్తీమ్|
పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం త్వామిహోపహ్వయే శ్రియమ్||

చన్ద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలన్తీశ్రియం లోకేదేవజుష్టాముదారామ్|
తాం పద్మినీగ్మ్ శరక్షమహం ప్రపద్యే లక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే||

ఆదిత్యవర్ణే తపసో ధి జాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షో థ బిల్వ:|
తస్య ఫలాని తపసా నుదన్తు మాయాన్తరాయాశ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీ:||

ఉపైతు మాం దేవసఖ: కీర్తిశ్చ మణినా సహ|
ప్రాదుర్భూతో స్మి రాష్ట్రే స్మి కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే||

క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీర్నా శయామ్యహమ్|
అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వానిర్ణుదమే గృహాత్||

గన్ధద్వారాం దురాధర్షాన్ని త్యపుష్టాం కరీషిణీమ్|
ఈశ్వరీగ్మ్ సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్||

మనస: కామమాకూతిం వాచస్సత్యమశీమహి|
పశూనాగ్మ్ రూపమన్న స్య మయి శ్రీశ్శ్రయతాం యశ:||

కర్దమేన ప్రజా భూతామయి సంభవ కర్దమ|
శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీమ్||

ఆప: స్రుజన్తు స్నిగ్ధాని చిక్లీత వసమే గృహే|
ని చ దేవీం మాతరగ్మ్ శ్రియం వాసయ మే కులే||

ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం పింగళాం పద్మమాలినీమ్|
చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ||

ఆర్ద్రాం య:కరిణీం యష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీమ్|
సూర్యం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మా ఆవహ||

తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్|
యస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతం గావో దాస్యో శ్వాన్విన్దేయం పురుషానహమ్||

పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మ దళాయతాక్షి|
విశ్వప్రియే విష్ణుమనో నుకూలే త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ||

శ్రియై జాత: శ్రియ ఆనిర్యాయ శ్రియం వయో జనితృభ్యో దధాతు|
శ్రియం వసానా అమృతత్వమాయ భజన్తి సద్యస్సవిధా వితద్యూ||

శ్రియ ఏవైనం తత్ చ్ఛ్రి యామా దధాతి|
సన్తతమృచా వషట్ కృత్యం సంధత్తం సన్ధీయతే ప్రజయా పశుభి:||

య ఏవం వేద||

ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి|
తన్నో లక్ష్మీ: ప్రచోదయాత్||