15, సెప్టెంబర్ 2016, గురువారం

Internet Telugu magazine for the month of 9/2016/35

ఓం శ్రీ రామ్  ఓం శ్రీ రామ్   ఓం శ్రీ రామ్ 
ప్రాంజలి ప్రభ - ఛందస్సు 
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు
   ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు 
నేను వ్రాస్తున్న  ఛందస్సు  యందు కవితల తప్పులు ఉండవచ్చు తెలియపరిచిన సరిచేసుకోగలను, తెలుగు సాహిత్యపరులకు పండితులకు మేధావులకు వందనాలు  అర్పిస్తున్నాను 

* శ్రీ రాముడు (ఛందస్సు )

రాముడు రేరాజు కళా
వంతుడు ప్రాయంతో ప్రభా
కాంతుడు వీరాధి సురా
ధీశుడు దివ్యాతి వరా
ధాముడు రాణించె నవా
శాంతుడు సంసార దు:ఖా
తీతుడు జీవాల కథా
నాధుడు స్నేహాల లయా 
కారుడు వాలాల సహా
ఎంతోనె ప్రేమాభి మహే
శ్వరుడు కారుణ్య దయా
ధీనుడు బ్రార్ధించు నిత్యా
స్వేతాంబ రేశ్వర గుణా
బాహుడు శోభిల్లే సుధా
మాయుడు తేజాభి రణా 
ధీశుడు సాకార పరా
ధాముడు ప్రాణాల కతీ
తాముడు సూర్యుడు జయా
లాస్యుడు ప్రాభావ వినా
ప్రాయుడు ఆరోగ్య భవూ
డామృత ప్రాయూడు సుమా
గానమ సాధ్యుడు సదా
భానుడు ప్రాపంచ సెవా
 భవ్యుడు కాలాల  నిధీ 
వంతుడు  ఆస్రిత ధర్మా 
రాజుడు నిత్యాగ్ని సత్యా 
వ్రతుడు వైరాగ్య భక్తా 
గ్రేసుడు విద్యాభి న్యాయా 
శీలుడు సింధుర దయా 
సింధుడు ప్రాధాన్య క్రియా
హితుడు సామాన్య ప్రజా 
బంధుడు నిర్దేశ సమా 
రాధుడు కర్తవ్య భోధా
ప్రియుడు ప్రణీత ప్రేమా 
తత్వుడు ఆరాధ్య రమా 
నాధుడు అనితర సాధ్యుడు 
నమో నమో శ్రీ సీతా 
నమో నమో శ్రీ రామ 
నమో నమో శ్రీ హనుమా 
శ్రీ సీతా రామ హనుమలకు 
 పాదాభి వందనములు 
ప్రణామములు ప్రణామములు ప్రణామములు 
--((*))--     *శ్రీమతిగా  నాకే  నష్టం ?  - శ్రీపతిగా  నాకే  నష్టం ?
(ఛందస్సు ) (తేటగీతి)

త్రాగి అనుమానం వ్యక్తపరిచి - నమ్మి నమ్మ
నట్లు నటించి వేధించి - భర్త ఉంటే
భార్య మనసునే గమనించక - మోసం చేసే
భర్త ఉన్నప్పుడు శ్రీమతిగా - నాకే నష్టం

భార్య కోరికే వప్పుకొనక - భర్త కష్టం
తెచ్చి నటించే ఏడుపునకు - నమ్మ లేక
ఉండి ఉండుటను ప్రేమలను - పంచి పంచ
లేక నాకయాతన శ్రీమతిగా - నాకే నష్టం


కొత్త చీర నగల మత్తెక్కి - కొవ్వు ఎక్కి
కష్ట నష్టాలు గుర్తించక - ఇష్టం వచ్చి
నట్లు తిరిగి తమకముతో - వాడి వేడి
తిట్ల ఓర్పుతో శ్రీపతిగా  - నాకే నష్టం

చిచ్చు బుడ్డిలా పేలేది - చీమ టపా
కాయ తుస్సుమనే లాఉండి - నాకు చింత
భాద కల్పించి నవ్వులతో - నాట్య మాడి
వలపే అందివ్వక కష్టములే - నాకే నష్టం         
  
భాదే ఎరుగనీ శ్రీమతినీ - కష్ట పెట్టి
నేను  మనసునే దోచాను - ఇష్ట మొచ్చి
నట్లే మాటలతో హింసించి - నవ్వి నవ్వి
ఏడ్చే టట్లుచేయుటను - నాకే నష్టం

ప్రేమ కురిపించిను సొగసుతో - నక్కి నక్కి
మొక్కి తమకమును పొంగించి - కళ్ళ బొల్లి
కావ్య కవితలును తెలియబరిచి - చిక్కి చిక్క
 నట్లు ఉండుటలో మహిళామణి - నాకే నష్టం

 
      --((*))--
 
హిమమణి -

మంగళమహాశ్రీ లయతో హిమమణి అనబడే ఒక కొత్త తాళవృత్తమును మీకు పరిచయము చేస్తున్నాను. మహచ్ఛ్రీలోని మొదటి భలము ఇందులో నలల అవుతుంది, రెండవ భలము త-గణమవుతుంది, అలాగే మిగిలిన గణములు కూడ. రెండేసి గణములకు ప్రాసయతి. క్రింద నా ఉదాహరణములు -

న/స/భ/న/య/న/న/త/గగ
IIIII UUI - IIIII UUI - IIIII UUI UU
26 ఉత్కృతి 10461088
 
 హిమమణి (ఛందస్సు)

కలువలతొ నీ పల్కు 
- చలములతొ నీ దోస్తూ 
 - హిమగిరిలొ తేజస్సె కాదా

మగవలతొ నీ చూపు
 - మదితలళపు నీ సోకు 
- మనసెరిగి పొందుకు కాదా 

పెదవులతొ నీ నవ్వు 
- నయనముల నీ చూపు 
- విమలమగు ఈరోజు కాదా

చినుకలతొ నీ చిందు
 - తపనలతొ శోభించు
 - గమనముల యందేను కాదా

తరువులతొ నీ ప్రేమ 
- భ్రమరములు పాడంగ 
- రమణమగు నా గాలి కాదా

లాలితముర నీ వీడు
 - లలితమర నీ తోడు 
- లలితమగు చామంతి కాదా

తొలివలపు నీ సోకు 
- తొలివలపు నీ జీవం
 - తొలివలపు పంచావు కాదా 

మనసెరిగి నీ ప్రేమ 
- మమతెఱిగి నీ తేజం
 - మనసులతొ కల్పావు కాదా 

ద్రుమతళము లూగంగ
 - హిమమణులు వెల్లంగ
                    - హిమయవని భాసించు రారా                
 --((*))--*దోమ  (ఛందస్సు)

మనుషులకు దూరంగ
-పురుగులతొ  ఉన్నట్టి
-మురికిలలొ ఉండేటి దోమా

మనుషులలొ రక్తాన్ని
-కరుణగల తొండంతొ
-పొడిచి కసిగ పీల్చె దోమా

ఔషదములు చల్లినా
-పొగ పొగలు పెట్టినా
-మనకణము పిల్చేది దోమా   

ఆణువణువు రోగంతొ
-అనవసరపు భయంతొ
-మనుషులను ఏడ్పించె దోమా

భయమునకు తొడైంది
-కరములకు చిక్కంది
-మనసునకు ఇక్కట్లు దోమా

సరిగమలు కల్పించే
-నవ సిరులు ఏడ్పించే
-మదితళపు నవ్వించే దోమా
--((*))--


*శోధన (ఛందస్సు )

నిర్భయముగా త్రాగుట - ముళ్ళ పొదలో చిక్కుట
మందు కులికే  తాపసి  - బుద్ధి,  మనసే మారుట  
భాను వెలుగే ఏలిక - శోధన పనే మేలుట
నీచ చెలిమీ వేడుక - వాడి బతుకే సంకట

గుడ్క తినుటే గుండెకు - చిల్లు బడుటే సత్యము
ప్రేమ పెరిగే కొద్దిన - శోభ తరలే వెళ్ళును
పిచ్చి ముదిరే జొచ్చిన - ఏంతో భయమే వచ్చును
ఖచ్చితముగా మాటలు - నచ్చ పలుకే కష్టము

కన్న వారికీ వేదన - మచ్చ బడుటే తప్పదు 
ప్రేమ ఫలితం మేలును - ప్రేమ విచిత్రం దు:ఖము
కట్టు బడకా కోరిక - చుట్టు తిరిగే మానస
రామ పలుకే తేలిక - దేవా దేవుడే దిక్కుట

ఊట జలమూ త్రాగుట - బాట ఎరిగీ వెళ్లుట
మాట వినుటే  తేలిక - మాట అమలూ కష్టము
ఊరు మాటనే నమ్ముట - సత్య వచనం తప్పదు
ఓర్పు మనకూ ఉండుట - నిత్య ఉద్యోగ శోధన                   
--((*))--


న/భ/జ/ర IIIUIII - UIUIU
* దివ్య కాంతులే  (ఛందస్సు)

కడలి యే అలిగి - గట్టుదాక వ
చ్చి, మనసే నలిగి - నేరుగా వెళ్లే
తరిగి మేనిలొ కెల్లీ-  సజావుగా
మనసు చేర్చితిరిగే - మయావతే

గగన మే వెలుగు - భానుచంద్రుడే
మనసు యే వెలుగు -ప్రేమ ఆనతి
వయసు కే సెగలు - పెళ్లి హారతి
మమత యే పెరుగు - స్నేహబంధమే

కనుల చూపులకు - ఆక తాయిలే
వలలొ చిక్కిన చె  పల్లా  రాగమే
యువకు లే మరలి - ప్రేమ పాటలే
                   మహిళలే మనసు - దోచు కొనునే                     

తరువులే మనకు - మంచి చెడు లే
ఫలము లే మనకు - ఆశ దారులే
నగము లే వనిత  కూన నవ్వులే
      పలుకు టే పరమ - దివ్య కాంతు లే       

నిరుప మే నవ - నీత అందముల్
పరువ మే యువ - మేలు రంగులన్
మెరుపు నందములు - కుల్కు లిచ్చుచున్
వలపు రాగములు - పల్కు లిచ్చుచున్  

ప్రియస కీ వినుము - ప్రేమ గీతికల్
రయముగా మృదుల - రాగమాలికల్
భయములన్ వదలు - భావి భవ్యమే
శ్రియములే కలుఁగు - జీవనమ్ములో

పయన మెక్కడకు - పాంథ తెల్పుమా
శయన మేయరుగు - శ్యామవేళలో
ప్రియముగా నెవరు - పిల్తురో నినున్
నయముగాఁ దినఁగ - నాల్గు ముద్దలన్
--((*))--

* తొలి వలపు శృంగారం  (ఛందస్సు )

కలువ పిలుపు సాగే - మనువు తణువు ఊగే
అణు వణువు చెరేరే  - మది తలపులు లూగే      

పొగలు సెగలు రాగా  - నగలు ధగలు రేగే
కురులు విరులు కాగే  - మనసు వలపు సాగే

మనసు పిలిచె గాదా - వినగ మనసు లేదే
వరుస సమయ గాదా - వలపు తలపు లేదా

దినము వెలుగు నీవే - కలువ మనసు రాదా
సిరులు మోజును చూపే - యినుడు శశియు నీవే

కనులు కరిగి మాగే - తనువు తరిగి పోయే   
వయసు వలపు కాగే - మరువక రమ వేగే

కునుకు వణకు వచ్చే - వలపు తలుపు తెచ్చే
మనసు సొగసు నచ్చే - ఒకరి కొకరు మెచ్చే 

--((*))--