15, ఫిబ్రవరి 2016, సోమవారం

Annamaacharya Kiirtaanalu - Listen Magazine -2


ఓంశ్రీ  రాం   ఓం శ్రీ  రాం ఓం శ్రీ రాం 
ప్రాంజలి ప్రభ - సంకీర్తనా ప్రభ

సర్వేజనా సుఖినోభవంతు   
*1.నిండు మనసే నీ పూజ  అండ కొరకుండు టదియు నీ పూజ(15. 03)

* 2.నినను తలచి నీ పేరు తలచి (12. 19)
http://vocaroo.com/i/s1Iat4ZOVGcn

*3.దేవా దేవం భజే దివ్య ప్రభావం (13.06)

http://vocaroo.com/i/s1PrlKXd44L9 

*4.నానాటి బతుకు నాటకము -కానక కన్నది కైవల్యము(13.21 )

http://vocaroo.com/i/s09wKxmroGbV 

*5.పొడగంటిమయ్య పురుషోత్తమా(12.00)
http://vocaroo.com/i/s1MRKMTYAds1 

6. వినోదకాడవు విటలేస్వరా ...(12.02)
http://vocaroo.com/i/s1ADuofhBleC 

* .7 అన్నమయ్య కీర్తన - అదే చూడరయ్య పెద్ద హనుమంతుని(12.09)
http://vocaroo.com/i/s1Ztv2uqbO5p


*8అలరులు కురియగ ఆడేనదే (13. 9)
http://vocaroo.com/i/s1fRDiSVAZIf 

*.9 నాటికి నాడే నా చదువు ..... (13.30)
http://vocaroo.com/i/s0YiCivj3ce1 

 *10జో  అఛుఆనన్ద ... జో జో ముకుంద ...
http://vocaroo.com/i/s1njmRY8isIi

*4ఇట్టి ముద్దులాడి బాలు డేడవాడు ......... అన్నమాచార్యుల కీర్తన 
(శ్రీ వేంకటేశ్వరుని వైభవమంతా వీక్షించిన తర్వాత భక్తి  భావం - 
11.(వినండి -వినమని చెప్పండి) (16.22)

http://vocaroo.com/i/s07mJg2despB

*12.నిను తలచి నీ పేరు అలచి ----- కీర్తన

13. చూడ  చూడ  మాణిక్యాలు .....  అన్నమాచార్యుల కీర్తన 
(శ్రీ వేంకటేశ్వరుని వైభవమంతా వీక్షించిన తర్వాత భక్తి  భావం - 
(వినండి -వినమని చెప్పండి) (13.30)


http://vocaroo.com/i/s1FVJkLpYGX9

*.14.  అన్నమాచార్య కీర్తనలో  ఉన్న  ఆద్యాత్మిక అమృత వాహిని
( చదివినవారు మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ గారు
కీర్తన: ఎన్నడు విజ్ఞానమిక నాకు .........(16.05)