5, ఏప్రిల్ 2013, శుక్రవారం

16. Rama Raksha Stotram

 
www.mallapragadaramakrishna.blogspot.in.     
 అస్య శ్రీ రామరక్షా స్తోత్ర మహామంత్రస్య, బుధకౌశిక ఋషి :,               శ్రీసీతారామ చంద్రో దేవతా, అనుష్టుప్ చంద :                                  సీతాశక్తి:, శ్రీమాన్ హనుమాన్ కీలకం    శ్రీరామ చంద్రప్రీత్యర్ధం,
రామరక్షాస్త్రోత్ర జపే వినియోగ:  
ధ్యాయే దాజానుబాహుం ధృతశరధనుషం బద్దపద్మాసనస్థమ్
పీతం వాసో వసానం, నవకమల  దళ స్పర్ధి  నేత్రం ప్రసన్నమ్
వామాంకారూఢ సీతాముఖకమల మిలల్లోచనం నీరదాభమ్
నానాలంకార దిప్తం దధత మురుజటా మండలం రామచంద్రం 


చరితం   రఘునాథస్య  శతకోటి   ప్రవిస్తరమ్ 
ఏకైక  మక్షరం పూమ్సాం మహా పాతక నాశనమ్ 


ధాత్వా నీలోత్పల శ్యామం  రామం రాజీవలోచనమ్ 
జానకీ  లక్ష్మణోపేతం జటామకుట  మండితమ్      


సాసితూణ  ధనుర్భాణ  పాణిం నక్తంచరాంతకమ్
స్వలీలియా జగత్ర్తాతు   మావిర్భూత మజం
విభుమ్

రామరక్షాం ఫటే త్ప్రాజ్న: పాపఘ్నీమ్  సర్వకామదామ్ 
శిరో  మే రాఘవ: పాతు  భాలం దసరతాత్మజ:
కౌసల్యే యో  దృశౌ  పాతు విశ్వామిత్ర ప్రియ: శ్రుతీ
ఘ్రాణం పాతు  ముఖ త్రాతా ముఖం సౌమిత్రివత్సల:

జిహ్వాం విదానిది: పాటు కంట్టం భారతవండిత:
స్కంధౌ దివ్యాయుధ: పాతు భుజౌ భాగ్నేశ కార్ముఖ:                       

కరో సీతాపతి: పాతు  హృదయం  జమదగ్న్య జిత్
మధ్య్యం పాతు ఖరద్వంసీ  నాభిం జాంబవదాశ్రయ:
 

సుగ్రీవేశ: కటిం పాతు సక్ధినీ  హనుమత్ప్ర భు:
ఊరూ రఘూత్తమ: పాతు  రక్ష: కుల వినాశ కృత్
 

జానునీ  సేతుకృత్పాతు  జంఘే దశముఖాంతక: 
పాదౌ  విభీషణ శ్రీద: పాతు రామోఖిలం వపు:
 

ఏ తాం రామబలోపేతాం రక్షాం యస్సుకృతీ ఫట్టేత్
స చిరాయు:  స్సుఖీ  పుత్రీ విజఈ వినఈ  భవేత్
 

పాతాళ  భూతల వ్యోమ చారిణశ్చద్మ చారిణ:
న ద్రష్టుమపి శక్తా స్తే రక్షితం రామనామభి:
 

రామేతి రామభద్రేతి  రామచంద్రేతి  వా  స్మరన్
నరో న లిప్యతే  పాపైర్భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి
 

జగజ్జేత్రైక మంత్రేణ  రామనామ్నాభిరక్షితమ్
య: ఖంట్టే  ధారయేతస్య కరస్థా:  సర్వ సిద్ధయ:
 

వజ్రపంజర నామేదం యో రామకవచం స్మరేత్
అవ్వ్యాహతాజ్న సర్వత్ర లభతే జయమంగళం 
 

ఆదిష్టవాన్యతా  స్వప్నే రామ రక్షా మిమాం హర:
తథా లిఖితవాన్ప్రాత:  ప్రబుద్ధో బుధకౌశిక:
 

ఆరామ: కల్ప వృక్షాణాం విరామ: సకలాపదామ్              అభిరామ స్త్రిలోకానాం రామ: శ్రీ మాన్సన: ప్రభు:

తరణౌ రూపసంపన్నౌ సుకుమారౌ మహాబలౌ
పుండరీక విశాలాక్షౌ చీరకృష్ణాజినాంబరౌ
 

ఫలమూలశినౌ దాంతౌ తపసౌ బ్రహ్మచారిణౌ 
పుత్రౌ  దశరథస్యైతౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ
 

శరణ్యౌ  సర్వసత్త్వానాం శ్రేష్టౌవ్  సర్వ ధనుష్మతామ్ 
రక్ష:కులనిహంతారౌ త్రాయేతాం నో రఘూత్తమౌ


అత్తసజ్య  ధనుషాషుస్పృ  శావక్షయాశుగనిషంగ సంగినౌ
రక్షణాయ మమ రామలక్ష్మణావగ్రత: పథి సదైన గచ్ఛతాం
 

సంనద్ధ: కవచీ ఖడ్గీ చాపబాణధరో యువా
గచ్ఛన్మనోరథాన్నశ్చ  రామ: పాతు స లక్ష్మణ:
 

రామో దాశరథి స్సూరో  లక్ష్మణానుచరో బలీ
కాకుత్స: పురుష: పూర్ణ: కౌసల్యేయో  రఘూత్తమ:
 

వేదాంత వేద్యో యజ్నేశ: పురాణ పురుషోత్తమ:
జానకీ వల్లభ: శ్రీ మా నప్రమెయ పరాక్రమ:


ఇత్యేతాని జపేన్నిత్యం మద్బక్త: శ్రద్ధ యాన్వత:
అశ్వమేథాధికం పుణ్యం సంప్రాప్నోతి  న సంశయ: 


రామం దూర్వాదళ శ్యామం పద్మాక్షం పీతవాసనం
స్తువంతి నామభిర్ది వ్యైర్నతే సంసారిణో  నరా:


రామ లక్ష్మణ పూర్వజమ్ రఘువరం సీతాపతిమ్ సుందరం
కాకుత్సం కరుణార్ణవం గుణనిధిం విప్రప్రిం ధార్మికమ్
రాజేంద్రం సత్య సంధం దశరధతనయం శ్యామలం శాంతమూర్తిమ్
వందేలోకాభిరామం రఘుకుల తిలకం రాఘవం రావణారిం      


రామయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే
రఘునాథాయ నాథాయ సీ తాయా: పతయే నమ:


శ్రీ రామ రామ రఘునందన రామ రామ
శ్రీ రామ రామ భారతాగ్రత రామ రామ
శ్రీ రామ రామ రణకర్కశ  రామ రామ 

శ్రీ రామ రామ శరణం భవ  రామ రామ 

శ్రీ రామచంద్ర చరణౌ   మనసా స్మరామి 
 శ్రీ రామచంద్ర చరణౌ  వచసా గృణామి
 శ్రీ రామచంద్ర చర
ణౌ  శిరసా  నమామి
 శ్రీ రామచంద్ర చర
ణౌ  శరణం ప్రపద్యే
మాతా రామో మత్పితా రామచంద్ర:
స్వామీ రామో మత్సఖా రామచంద్ర:

న్యంసర్వస్వం మే రామచంద్రో దయాళు                                    నాన్యం జానే నైవ జానే నజానే 

దక్షిణే లక్ష్మణో యస్స్య  వామే చ జనకాత్మజా
పురతో మారుతిర్యస్య  తం వందే రఘునందనం


లోకాభిరామం రణరంగధీరం                                               రాజీవనేత్రం రఘువంశనాథం 
కారుణ్యరూపమ్ కరుణాకరం తం                                                    శ్రీ రామచంద్రం శరణం ప్రపద్యే                   

మనోజవం మారుత తుల్య వేగం
జితేంద్రియం  బుద్దిమతాం వరిష్టం                                          వాతాత్మజం వానర యూధముక్యం
శ్రీ రామదూతమ్ శరణం ప్రప
ద్యే

కూజంతం  రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరమ్
ఆరుహ్య  కవితా శాఖం వందే వాల్మీకి కోకిలం


ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం
లోకాభిరామం శ్రీ రామం భూయో భూయో  నమామ్యహం


భర్జనం భావ బీజానా మర్జనం సుఖసంపదాం
తర్జనం యమదూతానాం  రామరామేతి గర్జనమ్ 

రామో రాజమణి స్సదా విజయతే రామ రామేశం భజే 
రామేణాభిహతా నిశాచరచమూ రామాయ తస్మైనమ:

రామానాస్తి  పారాయణం పరతం రామస్య దాసోస్మహం
రామేచిత్తలయ  స్సదా భవతు మే భోరామ మాముద్దర


రామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమేసహస్త్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే