19, జనవరి 2021, మంగళవారం

 

ప్రాంజలి ప్రభ సభ్యులకు మనవి ఈ రోజునుంచి రోజుకొక ఛందస్సు ప్రకారంగా తెలుగు పద్యాన్ని వ్రాయగలరని కోరుతున్నాను మొదటగా ఉదా: పొందు పరిచితిని . మీ ఆలోచనతో వ్రాయగలరు 

UII UUU U UII  UUU  (6)

చల్లని సంసారం లో చక్కని సంతానం

పుత్రిక చూపుల్లో ఓ చిక్కని ఆంతర్యం

హృద్యము చిహ్నంగా ఓ చక్కని అణ్యూణ్యం

జన్మకు సౌఖ్యమ్మూనే పంచిన దాపత్యం


వెచ్చని వయ్యారంతో చిక్కని సంతాపం 
మచ్చిక మందారంతో మన్నన మాధుర్యం 
విచ్చిన పూబంతీ  తో ఆటల ఆంతర్యం 
వచ్చిన స్త్రీమూర్తీ లో చూడకు సౌందర్యం

ధర్మము దాతృత్వమ్మే మంచికి సంభావ్యం 
నిర్మల సౌలభ్య మ్మే జాతికి కైంకర్యం 
చర్మపు సౌందర్యమ్మే ఆశలొ ఆంతర్యం 
కర్మల సాదృశ్యమ్మే భౌతిక  యవ్వారం  

పద్యపు భావంగా ఓ కావ్యము శృంగారం  
గద్యపు మార్గంగా ఓ కావ్యము బంగారం 
ఉద్యమ లక్ష్యంగా ఓ కావ్యము తాత్పర్యం 
విద్యయె కార్యంగా ఓ కావ్యము విద్యార్ధం    

--(())--  

II UU UI III  UU (5) 

పరు గెత్తే వారు అగుట పక్కా

పరు వంతో ఉన్న సుఖము పక్కా

చిరు హాస్యం జీవితమున పక్కా 

సిరి ఉంటే కోపసుఖము పక్కా

కళ లన్నీ ఉండు జగతి పక్కా

సమ ధర్మం కల్గు యుగము పక్కా

వినయమ్మే ప్రేమ నొసగు పక్కా

మణి రత్నం వెల్లు కలుగు పక్కా


మదిలోనే తాప మగుట పక్కా 

అల లాగే పొంగి కదులు పక్కా 

కలి సొస్తే సృష్టి మొదలు పక్కా 

సహవాసం దృష్టి చెదురు పక్కా 
IIU IIIUI --III III UU  (4 )

హృదయం కఠినమైన ... మనసుయె  నవనీతం 

పలుకే గరుకు యైన ----  వలపుల నవరాగం 

చినుకే ఎగసి పడ్డ ---  నదులకు జలపాతం 

హిమమే కరిగి జారి ... కడలికి కమనీయం 

--(())-- 


UI UUUU IIIUI   (3)

 ఆత్మ విశ్వాసం తో అధిక మించు

న్యాయ బధ్ధంగా  నీ కళను పంచు

నిత్య తత్వం గా నీ మనసు పంచు

విశ్వ భావవ్యక్తీ కరణ వుంచు


వాస్త వమ్మే తెల్పీ వినయ ముంచు

సాహ సమ్మే చేసీ విషయ ముంచు

కాల మర్మం తెల్పీ జయము పంచు

భావ మేదైనా సహన మంచు


మార్గదర్శాకత్వం విధిగ గాంచు

ధర్మ తత్వమ్మూ  గా బతుకు గాంచు

వృద్ధి సౌందర్యం మే జీవి గాంచు

స్నేహ సౌభాతృత్వం జన్మ గాంచు

--(())--

IU  UII  UI IUI   (2) 

మనో ఊహలు గాలి పటాలు  

వినో దమ్ముగ  మాట పదాలు 

సహాయమ్ముగ సేవ బలాలు 

సమాధానముగాను  సుఖాలు 


UUU - U - UI  ... IIUU IIUI  (1 )


ఆకాశం నీ హద్దు అవకాశం వదలద్దు  .. 20    

ప్రోత్సాహం నీ వంతు .. మనసంతా గమనించు 

సౌలభ్యం నీ యుక్తి ... మనలక్ష్యం మనమాట 

కారుణ్యం నీ దీక్ష ... ఒక మాటే ఒక భార్య 


ప్రాంజలి ప్రభ సభ్యులకు మనవి ఇరోజునుంచి రోజుకొక ఛందస్సు ప్రకారంగా తెలుగు పద్యాన్ని వ్రాయగలరని కోరుతున్నాను మొదటగా ఉదా పొందు పరిచితిని . మీ ఆలోచనతో వ్రాయగలరు వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి