28, మార్చి 2017, మంగళవారం

ఇంటర్నెట్ తెలుగు మా గజైన్ 3/ 2017/

ఓం శ్రీ రామ్ - శ్రీ మాత్రే నమ:
Mandala Graphic Collection - colorful mandalas:
ప్రార్ధన శ్రీ తత్వ భగము పద్యాలు -1

శ్రీరంగ రంగా నోరారంగ పిల్వన్గ అత్యంత అర్ధంగ
అర్చించె ఆరాధ్య ప్రేమత్వ కళ్యాణ వైభోగ రాగంగ
ఆనంద మాధుర్య స్వప్నాల సాహిత్య తత్వంగ పాడంగ
 ఉత్తేజ దాక్షిణ్య సౌభాగ్య నేస్తంగ ఉన్నాను శ్రీరంగ       

శ్రీ తత్వ భగము పద్యాలు -2

భూదాన, గోదాన, కన్యత్వ దానము చేసాను శ్రీ రంగ
బంగారు దానము, గృహాల దానము చేసాను శ్రీ రంగ
సౌందర్య లాలిత్వ భావంగ అమ్మోరు ప్రార్ధించె శ్రీరంగ
రీయింబ వళ్లేను నీధ్యాన నీకీర్తి నేచెప్పె  శ్రీ రంగ

శ్రీ తత్వ భగము పద్యాలు - 3

శోకంబు వచ్చేను, శోకించ కున్నాను, జాతస్య భావంగ
బాహ్మణ తత్వంగ, ధీరత్వ సూరత్వ కర్తవ్య సాక్ష్యంగ
బిడ్డాలు కోడండ్రు భంధంతొ కొండంత భాద్యత భావంగ
నేనున్ నినున్ వేడితిన్ నీ ప్రెమమ్మూను పొందాలి శ్రీ రంగ
Illustration by Brigitte May:
ప్రేమ
శ్రీ తత్వ భగము పద్యాలు - 4
ఈ పూట నీవున్న నాకేమి పెడ్తావు ఈరాత్రి వచ్చాను 
వెన్నేల పంచాలి ఓసత్య, నవ్వించి కవ్వింపు రాత్రేగ 
నావెల్గు నీవేగ, నా తృప్తి నీవేగ, నా ఆశ నీవేగ
నాప్రాణ మంతాను నీమీద, నాప్రేమ నీదేగ ఓసత్య  శ్రీ తత్వ భగము పద్యాలు - 5
 

ఏ కాల మొప్పుడొ, ఏవేష మెచ్చునొ , ఏ మాట పల్కునొ 
ఏ తీర్పు చెప్పునొ, ఏ ఆశ తీర్చునొ,  ఏ మాయ కల్గునొ 
ఏ బొమ్మ ఆడునొ , ఏ బొమ్మ ఏడ్చునొ , ఏరంగు వేసేనొ
ఏ లేఖ రాసేనొ, ఏ తప్పు చేసెనొ, నీ ప్రేమ నాప్రేమ  


శ్రీ తత్వ భగము పద్యాలు - 6


ప్రాణమ్ము నీమీద, ప్రాణమ్ము నీలీల, ప్రాణమ్ము మాయేగ
ప్రాణమ్ము బ్రహ్మమె, ప్రాణమ్ము సత్యంగ, ప్రాణమ్ము నిత్యంగ
ప్రాణమ్ము రాగంగ, ప్రాణమ్ము దేహంగ, ప్రాణమ్ము ధైర్యంగ
ప్రాణమ్ము వేదాంగ, ప్రాణమ్ము సఖ్యంగ, నీప్రేమ నా ప్రేమ  

Cute Baby Elephant Dj Wearing Headphones and Glasses on Blue. By Jeff Bartels:
ఆద్యాత్మికం 
శ్రీ తత్వ భగము పద్యాలు - 7
నిశ్శబ్ద సాహిత్య ప్రోత్సాహ భావాన్ని చెప్పేందు కేనేను

నాలోని ఆవేశ సారాంశ ఆధ్యాత్మ ఆరాధ్య మే శాంతి
ఆరోగ్య ఆనంద ఆకర్ష ఆత్మీయ తత్వాన్ని పంచేను
మానుష్య నిర్నీత ప్రేమమ్ము మార్గాన సుస్పంద ణాన్నిధి     
 

 శ్రీ తత్వ భగము పద్యాలు - 8

మానుష్య దుర్మార్గ మార్గాన్ని తప్పించి, సన్మార్గ కల్పించె 
లక్ష్యాన్ని కోల్పోక, ఉత్సాహ తత్వాన్ని, సంసార సౌఖ్యాల
భావాన్ని, సమోన్నత సఖ్యత కల్పించి, ఉత్తేజ నిర్మాణ
ఉద్బోధ ప్రీరేప ణాన్ని ప్రేరేపించి  ఆనందం అందించు

 శ్రీ తత్వ భగము పద్యాలు - 9

మానుష్య నిర్నీత ప్రేమమ్ము మార్గాన సద్బుద్ధి సహాయ
సారూప్య సుస్పందనాన్ని సుకల్పించి సాకార సౌశీల్య
సౌభాగ్య మార్గాన మస్తిష్క చెతన్య చాతుర్య స్నేహాన్ని
ప్రోత్సాహ ఉద్బోధ కల్పించి సంపాద మార్గాన్ని చూపించి
Tenemos 7 chakras principales, los cuales no son perceptibles físicamente ni los podemos ver, sólo SENTIR.:
 శ్రీ తత్వ భగము పద్యాలు - 10
నారింజ నేరేడు దానిమ్మ బత్తాయి జామా మరిఇంకెన్నొ
ఆరోగ్య ఆహార పండ్లను, రాచిల్క కొట్టిన పండూను
సంతోష కొద్దీ ఫలాసవాద లోలంను మెప్పించు ఇష్టంగ
మానుష్య పక్షాదు సైతంప సందైనా విందే విశేషంగ    

 శ్రీ తత్వ భగము పద్యాలు - 11
ఆహార వ్యాపార భాగంగ గాకుండా పెండ్లిళ్లు పేరెంట
మండెను ఉత్పాదితా కల్లోలమందూను ఆహార మత్యన్త
శీఘ్రంగ అందించి సంపాద మాసింపకా సేవ తాత్పర్య
భాగంగా క్షుద్బాధ తీర్చియు స్నేహాన్ని పెంచేది ఆరోగ్య

 శ్రీ తత్వ భగము పద్యాలు - 12
గిన్నెలో బియ్యంకి నిర్పోసి జ్వాలల్లో మండించి వచ్చేది
అన్నంగా చెప్తాము, తింటాము శాస్త్రంగ శక్తికే ఆహారం
ఇంకను పాళ్లల్లో నూసత్తా ఉన్నాది ధీటైన ఆరోగ్య
ఉత్పత్తి ప్రాచీన వాగ్మయ భోధల్లో చెప్పియు ఉన్నది

శ్రీ తత్వ భగము పద్యాలు - 13
ఈరోజు కారోజు పోట్లాట, ఈనాటి కానాటి మాట్లాట
లేరోక్క రీధాత్రి ఎందెందు, అందందు ఉన్నారు అంటారు
మౌనాన్ని వీడేందు కేనేమో, మానాన్ని రక్షించు కొనేందు
కేనేమో మార్తా౦డ వేడీని భందించి మంచూను గుప్పించే