14, అక్టోబర్ 2021, గురువారం 

KRISHNA ART : Photo
ప్రాంజలి ప్రభ .... లలిత శృంగారలీలామృతము  (14 )


రచయత: మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ  

అనుభూతు లన్నియు తెలిపేటి బంధాన్ని 
పెనవేసె లక్షణ మంత కలిమి 
పెనుమాయ కమ్మిన అంతరా లమునందు 
మానవ సంభంద హృదయ బలిమి   
ఎన్నడూ కరగని ప్రేమను అందించి 
సుఖముల వెలుగులు కమ్మె చెలిమి 
నవ్వుల మాలను విసిరియు కళలను 
నెరవేర్చి వెతలను తీర్చు కృష్ణ   

ధరణిఁ ధేనువు పితుకంగ దలచితేని 
జనుల బోషింపు మధిప వత్సముల మాడ్కి 
జనులు పోషింప బడుచుండ జగతి కల్ప 
లత తెఱంగున సకల ఫలంబు లొసఁగు 

--(())-- 108nirvanicbliss: “ krishnaart: “ RADHA KRISHNA ” ~Radha Krishna~ ”

ప్రాంజలి ప్రభ .... లలిత శృంగారలీలామృతము  (13 )
రచయత: మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ   

సీస పద్యము 

పలుకుల రాగము నీవైతె మనసుకు
శృతికల్సి ఉండెటి శక్తి నివ్వు  
వలపుల భావన వెయ్యెళ్ల వెన్నెల
మాకును  అందింప చేయు కృష్ణ
తలపుల ప్రేమను పంచియు పొందియు 
సౌఖ్యము కల్పించు బాల కృష్ణ 
తలుపులు నీకోసం తెరచియు ఉంచాను  
నాహృద యములోన ఉండు కృష్ణ    

తేటగీత 
బువ్వ తిన్నాక ఆకలి తీరు కృష్ణ 
నీళ్లు తాగాక దాహము తీరు కృష్ణ 
గాలి పీల్చాక ఆరోగ్య మేను కృష్ణ 
గూడు చేరాక శాంతితొ భక్తి  కృష్ణ 


--(())_-ప్రాంజలి ప్రభ .... లలిత శృంగారలీలామృతము  (12 )
రచయత: మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ   

మధురమో చిరునవ్వు మలయాడు చున్నట్టి 
ముద్దులు జిలుకు నెమ్మొగము వాడు 
పింఛ భూషణములచే వెలయు కుంతలములు 
సింగారములు కల్గు రంగుకాడు 
వెడద కన్నులతోడ వేడ్క గొల్పెడివాడు 
మదన మోహనుడైన మన్మధుండు 
శబ్దాది విషయ విషామిషంబులు గోరు 
చున్న నా మనమున నున్నవాడు 

దివ్య తేజంబు కన్నులు తెరిచి నంత
గానబడుచుండు నాకు నిక్కంబు పెద్ద 
కాల మాజ్యోతిగాంచితి కరణ తోడ  
నన్ను రక్షింప శ్రీకృష్ణు సన్నుతింతు
--(())--
  


Image may contain: 1 person
ప్రాంజలి ప్రభ .... లలిత శృంగారలీలామృతము  (11 )
రచయత: మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ   

వయ్యార వంపుల నడుమను తిప్పయు 
నడక తో నాజూకు కృష్ణ  కులుకు
పైయద మెరుపుల కదలిక మనసును 
అదుపు చేయడం కష్ట మయ్యె
సూరీడు ఎర్రగా మారియు చూడగా 
కృష్ణ  నుదుటి బొట్టు ఎర్ర వెలుగు 
ఏమని కోరేది నవ్వులు చూపేటి
కృష్ణుని ప్రేమల వలలొ పడితి 

తేటగీతి 
నేను వలలోన చిక్కితి ఏమి అడుగ
లేను నీచూపు నీరూపు హృదయ మంత
నిండి యుండియు శాంతిని పొందియున్న
అడగ కుండగ కోర్కలు తీర్చె కృష్ణ 

--(()) - -

ప్రాంజలి ప్రభ .... లలిత శృంగారలీలామృతము  (10 )
రచయత: మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ   

కంటిని చక్కని మేనుపై దండను 
వజ్రపు మెరుపులు నన్ను పిలిచె
కనకపు పాదాలు కాళ్ళకు గజ్జలు
కట్టినకంఠసరులేలు వెలుగు
మొనసి వడ్డాణ మొగపుల మొలనులు
ఉరముపై కౌస్తుభము మెరియు చుండె
ఘనభుజకీర్తులు కట్టాణి ముత్యాల
మాలలు ధరించు చిన్ని కృష్ణ 

తేటగీతి 
ముగ్ధ మోహన రూపము చెప్ప నెవరి
తరము లీలలు కొల్లలు ఏంత తెలిపి
నా మనసు నందు తన్మయ మాయ
కప్పి సమ్మోహ పరిచియు చిన్ని కృష్ణ

Фотографии на стене сообщества – 946 фотографий
ప్రాంజలి ప్రభ .... లలిత శృంగారలీలామృతము  (9)
రచయత: మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ   

శ్రీ అప్సర స్త్రీల చేతి పూవుల తోడ 
నిండార మునిగిన అందగాడు 
స్తుతవేణునాద విసృతలహరీ సుఖం 
బుల జొక్కి సోలెడు కులుకులాడు 
స్రస్తమైపోవు చేలములబట్టుచు, గోపి 
కలు జుట్టుముట్టిన చెలువు కాడు 
మ్రొక్కెడివారికి మోక్షంబు నరచేత   
బట్టియిచ్చెడినట్టి బాలకుండు 

ఎల్ల దేవతాళి యుల్లంబుగొన్నట్టి 
బాలరూపమైన బ్రహ్మయోగి 
నాదు పలుకు లందు మోదంబు లొసగుచు  
నాట్యమాడుగాన బాలకుండు 
--(())--నాలో నేను ... తేటగీత పద్యాలు (2 )
రచయిత: మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ  

నేనెవరు అనే ప్రశ్నను వేసు కుంటె 
నేను శాశ్విత ముక్తుడు అనియు అన్న 
ఉనికి ఏమిటో తెలియని మనసు ఖాళి 
అప్పుడు మనసు తేలిక ఊహ లల్లు 
 
మనము దేనిని అనుకుంటె అదియె గుర్తు 
రామ అనుకుంటె రాముడు గుర్తు కొచ్చు 
కృష్ణ అనుకుంటె గీతయు గుర్తు కొచ్చు 
సృష్టి లోని త త్వాలకు ఇదియె గుర్తు 

నియమితము గాను ఆహారములను తీస్కొ
నియమ అభ్యాస ముమనిషి శుద్ధియగును 
ప్రాణ వృత్తి ప్రవృత్తియు కదిలి ఉంచు 
బుద్ది వలననే పాపక్షాళనము జరుగు 

భార్య భర్తకు వండి పెట్టినను తృప్తి 
భర్త ఆర్జన చేసియు తృప్తి నిచ్చు 
సంపదయు మనుషుల బుద్ధి మారకుండు 
లోక మాయకు శ్రేయస్సు లొంగి ఉండు 
--(())--

నేటి తేటగీతి పద్యాలు .. తల్లివేలె
రచన: మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ  

కాళికవు నీవు కరుణించు తల్లివేలె 
అమ్మలను గన్నఅమ్మవు  తల్లివేలె   
జగతి రక్షిత గను నీవు తల్లివేలె
భవ్య తెలివిని పంచేటి తల్లివేలె 

సకల దేవతా రూపిగా తల్లివేలె
కనక దుర్గగా కామ్యపు తల్లివేలె 
భాగ్యనగరాన్కి భద్రతా తల్లివేలె  
భారమంతయు మోసేటి తల్లివేలె

మాకు శక్తిధైర్యముగా ను తల్లివేలె
సుందర భవాని కరుణాల తల్లివేలె  
సుమధుర సుజాత దయగల తల్లివేలె
వాణి గ సరస్వతియు గాను తల్లివేలె

విజయ రాణిగా విమలమ్ము తల్లివేలె
విశ్వ మాతగా చెలిమిగా తల్లివేలె
స్త్రీల లక్ష్మివై ఆశ్రీత తల్లివేలె
పురుష హృదయమ్ము వాసిగా తల్లివేలె
  
రూప స్వరూపిణీగాను తల్లివేలె
సకల సంసార రక్షిత తల్లివేలె
నిత్య సత్యమ్ము తెల్పెటి తల్లివేలె
ధర్మ దేవత లహరిగా తల్లివేలె

--(())--
 
ఛందస్సు -- కవితలు .. తెలుగు భాష నేర్చుకుందాం 
రచయిత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 
UI  UIU - II UIU                ..  3001

మౌన మేలనే - చిరు హాసినీ 
సేవ చేసితీ - సుఖ భోగినీ
పేరు మార్చకే - నవ మోహినీ  
పేరు తెల్పవే - మధు హాలినీ

ఆశ వద్దులే  - కల మొహినీ
కాల మడ్డులే - జవ రాలువీ   
జాలమేలరా - సర సమ్ముతో
సాదనం ముందే - వయ సుందిలే 

మారు పల్కగా - మది నింపరా
ఆరు నూరుగా - ఇది సత్యమే 
కారు మబ్బులే - మన పొందురా
వాన చిన్కులే - మన హాయిరా   

మ్రోల రమ్మురా - మురిపెమ్ముతోఁ
గాల మయ్యెరా - కరుణించరా
ప్రేమ ఉందిరా - పదిలమ్ముతో  
పూల స్పర్శతో - మురిపించరా
  
--((**))--

 అమ్మలుగన్నఅమ్మ 

Bijay Parida - Krishna & Yashodha 5 (Geru) - The Krishna Lila tells the story of Krishna, the eighth avatar of Lord Vishnu. Filled endearing, inspiring and terrifying scenes, it narrates the antics of Krishna as a baby, his role as the protector of the inhabitants of Vrindavan, and his adventures as a youth. Parida captures the beauty of the Ras Lila amid celebratory scenes of Krishna dancing with the <i>gopis</i>.


*తేట గీతి నేటి పద్యాలు 
వృద్ధాప్యం -  
రచయత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 

మనిషి యద్భవ  తత్భావ  మేను  అనక 

మనసు భౌతిక వాస్తవ  మేది  గనక 
వినయ భావపు మర్మము తెల్సు కొనక 
విషయ  వాంఛల వెంటన ఉండు కనుక  ...... 

యుక్త  మధ్యమ వృద్ధాప్య  భావ మెలదు 

త్యాగ బుద్ధియు ఉన్నదో  లేదొ  గనుము 
శక్తి అంతయు ఖర్చును  చేసి గనుము 
తార తమ్యము తెలిసికో  ఆట గనుము  ........

దేహ కాంతియు వృద్ధాప్య మందు తగ్గు 

మేధ  శక్తియు  వృద్ధాప్య మందు పెర్గు 
మూడు కాళ్ళను మోసియు ఉండు చుండు 
చూపు మంద గిస్తుందని తెల్సి ఉండు  ........

ప్రకృతి మౌనముండినదని పూజ చేయి 

వికృతి  తాండవించినదని  సేవ చేయి 
సుకృతి ఇదియును అదియును తెల్సి బతుకు 
ఎశృతి విన్నను మంచిని తెల్పి కదులు  ...... 

మనకు  నైతిక భౌతిక విలువ లుండు 

మనము అద్భుత ఆధ్యాత్మికములొ నుండు 
మనసు చట్రంలొ చిక్కితే  కష్ట ముండు 
మనమె  ఆచార సాంప్రదాయముతొ నుండు ...... 

నీలొ  నమ్మక వ్యవస్థ  తిరుగు చుండు 

కాల నిర్ణయ మార్పులు చూస్తు ఉండు       
హోళి ఆడేటి  కాంక్షయు లేక యుండు 
జాలి చూపియు సంపద పంచి ఉండు .........

ఒకరి కొక్కరు తోడుగ ఉండు చుండు 

అకట ఆకలి తీర్చియు తోడు ఉండు 
అకము పంచియు పొందియు వేచి ఉండు 
శకము మారిన వృధాప్య బతుకు ఉండు  .......... 

--(())--

నమో నమో తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశా (1 )
ప్రాంజలి ప్రభ తేటగీతి  పద్యాలు 
మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామక్రృష్ణ

వేంకటేశ్వర మేలుకో తెల్ల వారె
సుప్రజా రామ తూర్పున వెలుగు వచ్చె
నిత్య కర్తవ్య దైవఆహ్నికాలు చేయ
లెమ్ము కౌసల్య పుత్ర శోభ కలి గింపు...... 1 

వందనమ్ము శ్రీ వెంకట రమణ లక్ష్మి 
వల్ల భాప్రసన్న వదనా సర్వ రక్ష 
పద్మములువంటి కన్నుల శ్రీ మతీతొ
కలసి ముచ్చట్లు జరిపియు ఏలుకోవ...... 2

వేంకటేశ్వర నికి చెందిన భార్యగా
బీబి  నాంచారి భక్తితో లీన మయ్యె
ముస్లిమా హిందువా అని భెదమేది 
లేదు నిష్ట కలియుగ దైవసతి భక్తి........ 3

గురువు బోధాంమృతపు శక్తి యుక్తి ముక్తి 
విద్యార్థి చైతన్యపు పరి శోధనలు సాక్షి 
ఆత్మబంధువు సేవలు పొందు తీరు 
రాకపోకలు లేని స్థితి గతి తెల్పు........... 4

ఎవ్వ రైనా త లఁచినఫు డే ప్రసన్ను  
డైకొలిచిన వారికి  కూరిమి కలి గించి
వేద మంత్రములను వింటు పరవశమ్ము 
పొంది ఆపదలు మాపుము వేంకటేశ  ...... 5
     
ఋతువులు కదిలినా ఋష్య మూక పర్వ  
తమ్ము పైఉన్న  ఋక్షరాజు డే సహాయ   
మిచ్చి ఉన్నను రుణగ్రస్తు డేఅనకయు   
ఋషుల మంత్ర పఠనములు వేంకటేశ  ...... 6

ఉవ్వి లూరేటి మనసును పొంద లేదు 
వయసు ఉరవడి నుండియు రక్ష కల్పు    
వాదనను చేయ లేను తృప్తి కల్గ చేయు 
శ్రీనివాస ఫలమును కోర ఆశ లేదు      .............  7   

కీర్తి
నలుగురి కొరకు శ్రమించి మనిషి తోడు 
నీడగా ఉండి సంపద నంత దాన
మిచ్చు విద్యా ఉపాధిని కలసి పెంచి
పోషణ స్త్రీ పురుష  విధేయతయె కీర్తి    .......  8 

క్షమ 
ఓర్పు ఓదార్పు కలిగినట్టి తరుణి బతుకు
నిత్య మంగళ శోభ తో భర్త బిడ్డ
అత్త మామల అనురాగ బంధ నేర్పు 
స్త్రీ సహజ గుణ క్షమ శోభ కలిగి ఉండు  ..... 9  

సీస పద్యము ... 
వేంకటేశ

పెళ్ళాడుటకు కుబేరునివద్ద ధనమును  
అర్ధించి వడ్డీలకు వడ్డి కట్టి 
పద్మావతిని పరిణయమాడి, అన్నయు  
గోవింద రాజుఅప్పు తీర్చ  మన్న   
నీలాద్రి కోరికి మీరనీలాలు ఇచ్చు 
వారికి  సుఖము శాంతు లిచ్చు   
నిగ్రహముతొ నిను ఆరాధించు వారికి 
తక్షణ మే నువు మోక్షమిచ్చు 

ఆటవెలది 
నిజము చెప్పు వారి బాధలు తెలపగా  
విన్న మాట లన్ని లాల కించె  
బతుకు మార్పు కొరకు సహాయ మునుచేసి 
నిత్య శోభ నిచ్చు వేంకటేశ 
-(())--

ప్రాంజలి ప్రభ - అంతర్జాల పత్రిక

సీసపద్యము  -  కరోనా 71
రచయత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ :


పరులను నిందించ పాడియే కాదురా
బతుకుబండి జరుపు  భాద తగదు
పుణ్యమా ర్గమువీడి  పాపమే చేసియు
ధర్మమే మరచియు దారి ఏల
నిష్టగా ఉండక  నిత్యచాపల్యము
చూపుట వల్లన చింత కలుగు  
విలువలన్ విడనాడి-పెడదారులెలరా
చిరుహాస మున్నను చాలు బతుకు

తేటగీతి 
మేడ మిద్దెల హంగులన్-జూడబోకు
ఉన్న దాని లోనె  తృప్తి  వెతుకు  .
నగల ధగధగలన్ గని-వగచబోకు.
కాల మెప్పు డూను మారు చుండు

--(())--


సీసపద్యము  -  కరోనా 70 
రచయత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ :

చూడులే  ఈమాయ చూసినా తప్పదూ
సుడి గుండము లోబడి  నీచ బతుకు  
సకుటుంబ పరివార సభ్యులు అందరూ
కలసి ఉండి మనసు  కదలి సేవ  
ఎవరెవరినొ జూచి యెందుకు కుమిలావు.
తెలిసిన  విద్యను  తెలిపి బతుకు
ఆత్యంత ఓర్పుతో  నానంద మేకోరు
విశ్వాస భావము  విజయ వాక్కు

తేటగీత 
విశ్వ మాయను ఏమియు చేయ లేవు
కన్నవారుల మాటను  నమ్మి బతుకు
నమ్మి మేలైన జాగ్రత్త  చేసి ఉండు
మందు వాడియు  ఇల్లు శుభ్ర పరచు

--(())--

సీస పద్యము - 69

సర్వంబు విడనాడి  సరిగమ పలుకుతో
సరసము  తోడుగ  సర్దు తుండె
యుక్తి మార్గమువోయి యున్నత సేవలు
ధర్మాత్ములెందరో  దాన బుద్ది
విద్య సాగరమందు విశ్వాసమే చూపి
కళలతో కలసియు సంఘ రక్ష
వినయంగ విధిమాయ వివరించా లన్నది
ఆశలు లేకుండ  బతుకు బండి      

మానసంబున గ్రమ్మిన మబ్బు తీసి
కాలమాయనంత జయించు బుద్ధి మార్చు
దేశ సేవను చేసిన లక్ష్య సిద్ధి
ఎంత రోగము  జీవితం లోన  రాదు

--(())--


సీస పద్యము .... నేనె... 68
రచయిత మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ

నింగి నేను నిజము ... నేను నేలను నేను
నిప్పును నే నేను....  నేనె నేనె
గాలికి శ్వాసకి... గమ్య మై ఉన్నాను
చీకటి అజ్ణా న.. .చిమ్ని నేనె
శూణ్యం మెరుపునేనె... శుధ్ధ ము చైతన్య
మంతయు నే నేను... మాయ నేనె
వెతుకు తు ఉంటాను ..వేర్పాటు గను ఉంట
అన్నింటికి యు భిన్న ....భక్తి నేనె

పంచు భూతా ల సృష్టికి నేనె నేనె
వెలుగు చీకటి ల ప్రేమ నేనె నేనె
జ్ణాన మజ్మా న మాయను నేనె నేనె
దూర మనక దగ్గరనక  నేనె నేనె
**//*     

సీసపద్యము .రుచులు 67
రచయిత. మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ

పులగమ్ము పులిహోర... పరమాన్న పాయసమ్ము
పెట్టింది సాపాటు ... తిన్న నేమి
పిండివంటలు పచ్చ ..డియు కూరయు
పెట్టింది సాపాటు ... తిన్న  నేమి
వడపప్పు పానకం....వడియాల అప్పడం
పెట్టింది సాపాటు ... తిన్న నేమి
చెక్కర పొంగలి... చలిమిడి అటుకులు
పెట్టింది సాపాటు ... తిన్న నేమి

ఆటవెలది
గార లడ్డు కిచిడి మిరియాల పొంగలి
నువ్వుల పొడితోన అన్నము తిని
బుధ్ధి బలము ఓర్పు పుష్టికాహారము
తిన్న నచ్చి మనిషి తెలివి పెరుగు
**(())**
సీసపద్యము.. లలిత శృంగారం... 66
రచయత. మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ

ఒడిలోన ఒదుగుతూ... వలపుమాలగు నైతి
ముచ్చట్ల మురిపాలు...  ముందు ఉంచె
నయనాల చూపుల.... నిష్ట నిను కలయు
కౌగిట్ల తాపాన్ని......     కాచి ఉంచె
యెడబాటు దాహాన్ని...యెడదలో దాచాను
దప్పిక తీరక .... దారి ఉంచె
ఎండలో గొడుగులా.. ఏటిలో తెప్పలా
ఆకలి తీర్చెద.... ఆగి ఉండు

ఆటవెలది
గాలి లోన తేలు తూఊసునై ఉన్న
కలువ కొరక సరసు లాగ ఉన్న
మనసు దాహ మంత తీర్చేటి దేహమై
ప్రేమ పంచి మనసు అర్పణమ్ము
***(())(**

సీస పద్యము ... కాంతి ... 65  (07 -10 -2020 )
రచయత మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ :

వెలుగు శరీరము ... లో స్థిర మైవుండి 
దివ్యత్వ మార్గము ... ధర్మ మౌను 
కాంతి అణువణువు ...  "కార్బన్ స్థితి"యు నుండి
కాంతి భౌతిక స్థాయి  ... మారుచుండు 
ఆత్మశక్తులు అన్ని ...   దేహభాగాలను 
ఆదిభౌతిక స్థాయి ...   మారుచుండు
బుద్ధి చైతన్యమై ...  ప్రత్యక్షయు  పరోక్ష 
ప్రసరణ కర్తగా .... నీడ గుండు 

బ్రాంతి తొలగియు నిజమును తెల్పు చుండు 
నీడ లాగున వెంటాడి వెన్ను తట్టు 
కాంతి సర్వమం గళదాయ కముగ ఉండు 
కాంతి ఉన్నచోట యు శాంతి ఉండు చుండు 

--(())--

ప్రాంజలి ప్రభ .. అంతర్జాల పత్రిక 07-10-2020
సీస పద్యము లోకరీతి...  64
రచయత:మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 

ఎదిరించె వాడితో  .. ఏకమయిన ముప్పు
బెదిరించు వాడిదే..... భోజ్య మవ్వు
ఎదలోతు ధైర్యము... ఎంతైన సాధ్యము
విధిమారి పోవును.....వైద్య మవ్వు
ఓటమి అనుకున్న. .. ఓటువిలువ వుండు
ఓర్పుతో ఉంటేను...వేద మవ్వు
ఓచిన్ని ఆశయు..ఒకటిగ ఉంచిన
చీకటి తరిమేటి... చిన్న వెలుగు 

తేటగీతి 
దీక్ష ఉన్నచోట పనులు వేగమవ్వు 
కష ఉన్నచోట పనులు నత్త నడక 
సాక్షి ఉన్నచోట సమరం జరుగు చుండు 
లక్ష్య మున్నచోట శాంతి కలుగు చుండు 

--(())--


ప్రాంజలి ప్రభ .. అంతర్జాల పత్రిక 
06 -1౦  -2020
సీస.పద్యము...పుడమి 63

ఓ మేఘ మురి మింది...ఓ రూపు లేక యే
ఓర్పుతో ఉరిమి యు.. చినుకు చినుకు
పుడమి పై కురిసి యు .. పువ్వులా విరిసింది
పుడమితల్లి పురిని ... పువ్వులా విప్పింది
పురుడు పోసెను బీజ ...ములను తల్లి
అమ్మమదియు చెమ్మ యంతయు చూపుగా
గుండె చప్పుడు లన్ని...మోనా మాయ

తేటగీతి
పద్మ రాగ మణుల జల్లు అందమైన
మోము మరి పించె రూపు గ   మారె వెలుగు
దొండ పండు వలే ఎర్ర ఎర్ర మెరుపు
కొత్త వైన ట్టి పగడాల పుడమి తల్లి
**(())**

సీసపద్యం... కువలయాక్షి శృంగారం ..62

కోమల కనులతో ... కువలయాక్షి పిలుపు
కలువ రేకుల విప్పి...కునుకు చూపె
అబ్బాఎదనుదోచి... ఏడిపించుటవద్దు
ఎరుకగా ఉంటిని ...ఎదల సాక్షి
ప్యూహాలు దేనికి.. పూజకు వచ్చితి
పుడమిలో పదనిస పద్దు నీకు
ఆయుధాలవసరం.. ఆరాట మెందుకు
అనుకవ చూపేటి ... మనసు చాలు

తేటగీతి
మోముననుమేలి ముసుగులు మోజు పెంచు
బుగ్గల మెరుపు మతియును మాయ చేయు
పెదవుల పిలుపు మచ్చిక చేయు చుండె
నాభి కింక తిరుగులేదు కువల యాక్షి
**(())***


సీస పద్యము. ... 61

పరమ భాగవతులు ... పదకీర్తనలు పాడి
నుప్పొంగి ఆడుచు.. నుండ గాను
భవ్వవెలుగు మధ్య .. భోగస్త్రీలు కలసి
నృత్యము చేయుచు.. నుండ గాను
వందిమాగధ సూత .....వరుసల బృందము
పురుషోత్తముని ఖ్యాతి .....బొగడ గాను
శిరముల గలశము.... ల్జేర్చికొందరు భక్తి
లొక్కెడ బ్రేరణల్ ... ద్రొక్క గాను

తేటగీతి  
మోనసి కొందరు గోవింంద యనుచు భక్తి
పరవశక్యముచే మించి పలుకు గాను
రధముపై దండులములను రత్నములను
సతులు మేడలపై నుండి చల్ల గాను
**(())**


సీస పద్యము ... లలిత శృంగా రమ్ ..60  
ప్రాంజలి ప్రభ .. అంతర్జాల పత్రిక  
మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి  రామకృష్ణ
 
వనమందు బువ్వులే .. వనమందు గువ్వలే 
వనమందు నవ్వులే ... వయసు పంచె 
వయసెంత వెన్నెలే ... వయసంత చిందులే  
వయసెంత మార్పులే ... కనులు పంచె 
కనులందుఁ గావ్యమే - కనులందు భవ్యమే - 
కనులందు భావ్యమే - మనసు పంచె 
మనమందు దాహమే - మనమందు మోహమే - 
మనమందు వ్యూహమే - తనువు పంచె   


తేటగీతి 
స్వన మందు గీతు లే బ్రీతు లై ప్రేమ  
వద్దు అంటు ఉన్నదంత పంచు   
కనుల విందు చేసి చూపియు, ఆశలే 
తీర్చి మంచు లాగ కరిగి పోయే   
--(())--


సీస పద్యము... గమ్యమంత... 59
రచయిత మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ

సాగిపోతుందిలే.... సమయ సందర్భము
గడచిపోతుందిలే... గమ్య మంత
ఆగిపోతుందిలే....ఆరాట మంతయు
ఆరాధ్య దైవంతో... గమ్య మంత
మానిపోతుందిలే .. మానస ఘర్షణ
మమతాను రాగము.. గమ్య మంత
గమ్యమంతయు నీకు ... గోప్యము గనుఉండు
గడ్డుసమస్యలు ....గోప్య మవ్వు

ఆటవెలది
రెప్ప పాటు జీవి తమ్ముగ కలలులే
కన్ను మిన్ను కాన కున్న బతుకు
కాల గతికి మనము తలవంచి బతకాలి
ఎంత కష్ట నష్ట మోచ్చి యున్న
***(())***

సీస పద్యం... పరవశమ్ము
ప్రాంజలి ప్రభ.. 58

ఉదయించు మందారం.... ఊహల లొ ఉషస్సు
పరిమళాల లతల .. పరవశమ్ము
ఉదయరాగ మయము.. ఊహాజనితములె
అనురాగ బంధము... పరవశమ్ము
ఉడికించు పలుకులు .... ఉరవడి తెచ్చినా
వలపు వానలలోన ...... పరవశమ్ము
ఉన్నదంతయు పంచి... ఊపిరి నందించి
వేదవాక్కులతోన ... పరవశమ్ము

తేటగీతి
విచ్చిన లతల అందము తెల్ప లేము
స్త్రీల మనసుకు అర్ధము తెల్ప లేము
కనుల పూతోటలను మర్చి ఉండలేము
తెల్పు మల్లాప్రగడ  దేవి రామకృష్ణ
**(())**

జాతీయ కవితా దినోత్సవానికి శుభాకాంక్షలు 
సీస పద్యము .. కావ్య మాయె 57 

రచయత: మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 
విశ్వమున మనస్సు ....  విపంచి పంచియే  
కవులలో హృదయము ... కావ్య మాయె 
విజముకొరకు ఓర్పు ... వినయపు వాదన 
కవులలో కధలుగా    .... కావ్యమాయె 
వేదవాక్కుల యందు .. వెలయుచు నున్నను  
కరుణస్పందనలు  ....    కావ్య మాయె 
వేకువ జామున ..... వేదపఠనములు 
కావ్యరచనలకు ... మార్గ మాయె 

తేటగీతి 
అద్భు తముగాను వర్ణన మనసు శాంతి 
హృదయ తపనలు అక్షర వాక్యమవ్వు 
దేహ పోషణ ఆరోగ్య భావ మవ్వు 
కవుల వాక్యాలు అనుభవ పాఠమవ్వు 
--(())--

సీస పద్యము ... భార్య 56
రచయత:మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ

భార్య అనునదియు ...   భర్తమేలును కోరు
బాధ్యత పలుకుల ... భాగ మవ్వు 
భార్య సంతోషము .... భర్తఆ రోగ్యము  
భవబంధ ములలోన .. భాగమవ్వు 
భార్య పాలనయేను ... భర్తకు  ఐశ్వర్యం 
భాగ్యములను తెచ్చి ... భాగమవ్వు 
భావిపౌరులగను   ... బిడ్డల్ని పెంచియు 
భర్తకు తోడుగా .... భాగమవ్వు 

తేటగీతి 
దారి చూపుయు ధైర్యము తెల్పు భార్య 
కష్ట సుఖుములలో భాగమవ్వు  భార్య 
మనసు నిలకడ ఉంచేది భార్య తెలివి 
భార్య లేకున్న భర్తకు విలువ లేదు 
--(())--

సీస పద్యము ... స్నేహమవ్వు  .. 55 
రచయత: మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ  

ధర్మ పలుకులను ... ధైర్యముతోతెల్పి  
సహకార మివ్వుము .... స్నేహమవ్వు 
ధనదాహ మెందుకో ... దాంపత్య మునకడ్డు 
సమ సమన్వయములే   ...స్నేహమవ్వు    
ధ్యానమనస్కులై ... తాపమన్నది లేక 
సేవాభాగ్యమ్ము లు ... స్నేహమవ్వు 
దానధర్మములతో  ... దారిద్రమున్నను 
సంతస హృదయము .... స్నేహమవ్వు 

ఎవరు ఉన్నను లేకున్న నీడ తోడు 
నిన్ను నీవునమ్మకముయు నీకు రక్ష     ...  
జన్మ సార్ధకమవుటయే చేయు మేలు 
తెల్పు మల్లాప్రగడ దేవి రామకృష్ణ 
--(())__

సీస పద్యము ..అగ్గి పుల్ల.. 54

తిమిరము తరిమియు ...తెల్లని వెలుగులు
పుల్ల అగ్గి మెరుపు.... పుడమి యందు
ధూపదీపములతో .... ధూపపు వెలుగులు
అలగక వెలుగును ... అగ్గి పుల్ల
చులకనా చేయకు .... చెలరేగి చిందులు
చితిపేర్చి మండించు...అగ్గిపుల్ల
గుణము నిండైనది ... గృహమునక వరము
మంగళకరము గుండు .... మల్లె మెరుపు

"తేటగీతీ
తల తగలబడి నలుగిరికి వెలుగు నిచ్చు
పుల్లలుచిన్నవి  గా ఉండు అగ్గి పెట్టె
ధూమ పానము నకు వంట కొరకు మండు
తెల్పు మల్లాప్రగడ దేవి రామకృష్ణ
***(())**


సీస పద్యము ... ఆత్మ.... 53 
రచయిత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 

తెలుసుకో గలిగేటి....తెలుపేసమాధాన
దేహ కారణములు...దేహ ఆత్మ
ఇంద్రియ ధర్మము... ఇంతే అని తెలప
బుధ్ధిలో ఆత్మయే... శుధ్ధ ఆత్మ
గుణ విశేషణములు .. గురుతులు లేనిది
ఆధార మైనది .... ఆత్మ శక్తి
ఆత్మ అన్నింటికి ... ఆత్మసాక్షిగనుయు
దేహలక్షణములు... దేహ ఆత్మ

తేటగీతి 
లింగ బేధము జాతిభేదమ్ముగాని 
ఆత్మ సచ్చిదానంద లక్ష్య మునగాను 
పాప పుణ్యఆత్మలు అనునవియు లేవు 
ఆశ్రమ కుల భేదములు లేని అంతరాత్మ

--(())--


సీస పద్యము ....లలిథ శృఃగారం..52
నామది దోచిన .... నాట్యమయూరివి

వేణుగానమునకు ... వంత పలుకు
వలలోకి చిక్కిన .... వగలమారుతు నవ్వు
వయ్యార ముగనంత ... వెతలు పెంచు
జిలిబిలి సొగసుల .... జపతాపములు చూపు
జామురాత్రియు నిద్ర... జాజి పువ్వు
చిత్రవిచిత్రము ..... చిన్మయ రూపము
అలకలు మానియు ... అధర మివ్వు

ఆటవెలది
ముక్కెర మగువ మమతను పంచు నిత్యము
సత్య మైన వాక్కు మదిని తెలుపు
నెమలి కన్ను చూపు మేలిమై ఉన్నది
కళలు చూపు చుండు జాజి పువ్వు
**(())**

సీస పద్యము ..అగ్గి పుల్ల ... 51
తిమిరము తరిమియు ...తెల్లని వెలుగులు
పుల్ల అగ్గి మెరుపు.... పుడమి యందు
ధూపదీపములతో .... ధూపపు వెలుగులు
అలగక వెలుగును ... అగ్గి పుల్ల
చులకనా చేయకు .... చెలరేగి చిందులు
చితిపేర్చి మండించు...అగ్గిపుల్ల
గుణము నిండైనది ... గృహమునక వరము
మంగళకరము గుండు .... మల్లె మెరుపు

"తేటగీతీ
తల తగలబడి నలుగిరికి వెలుగు నిచ్చు
పుల్లలుచిన్నవి  గా ఉండు అగ్గి పెట్టె
ధూమ పానము నకు వంట కొరకు మండు
తెల్పు మల్లాప్రగడ దేవి రామకృష్ణ
***(())**

సీస పద్యము... లలిత శృంగారం..50 
ప్రేమమోదటిరోజు ....మోహమెత్తియును
తొందర చేయకు...   తోడు గున్న
తపనల సరిగమ.... తకధింఅనక ఉండు
తోడ్పాటు ఉండగా.... తొంద రొద్దు
చిరునగవుల నివ్వు... చుప్పనాతి అనకు
మదిలోను వేడియు ... మాపు అనకు
వేడిని చల్లార్చు .... వేగము చూపుము
వేకువ వేషము....వెతలు వద్దు

ఆటవెలది
అబ్బ ఎంత రుచిగ ఉందియు పొందియు
ఏంత తిన్న ఇంక ఊరు చుండు
కళలు ఎన్ని చూపినను మనసు పదిలం
కలసు కుంటె కలదు సుఖము నిజము
**(())**

సీస పద్యము . కల.. 49 
రచయిత మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ : 
అసలు నే నెవరను .. కుంటివి పైలెట్ ను  

ఎగర కండి నాదగ్గర  అంతగాను  
ఎవరిరోగం ఎలా .. ఏ విధానమునను 
తీర్చిలో వైద్యున్ని    తెలుసు నాకు 
సలహాలు  వద్దులే ... సంతసం పంచుతా 
మనసు ఉపాధ్యాయున్ని ... మాట వద్దు  
ఇకచెప్పు టెందుకు ... ఇక్కడంతాచూసి 
చివిరిగా చెప్పెద    .... చిన్న తీర్పు 

భర్తలుగను సేవలు ఎన్నో చేసి వస్తే 
భార్యలుగను గొప్పలు చెప్పి సంతసించు 
లోక మాయను తప్పించ లేరు ఎవరు 
కళలు కల్లల గును దేశ మాయ ముందు        
--(())--

సీస పద్యము : నవ్వు 48 
రచయిత: మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ
 
నవ్వుల నావలో ... నటనలు ఎందుకు 
జలములు కదలిక ... జల్లు జల్లు 
నరులకు అందము ... నవ్వుల బతుకులు 
కులములు కదలిక ... గల్లు గల్లు 
నవ్యత గూర్చును ... నవ్వించి నవ్వుటే 
పెద్దచిన్న అనకు ... చెల్లు చెల్లు
హృదయాన శాంతికి  ...  నవ్వుల పెదవులు 
పువ్వుల ముద్దులు ... గిల్లు గిల్లు లు 

తేటగీతి 
సుఖముగా  నవ్వ డం ఒక  భోగ మవ్వు  
సమయంలొ నవ్వించ డం ఒక యోగమవ్వు  
నీవు  నవ్వక పోవడం  రోగ మవ్వు
నటన నవ్వుల పాలవ్వు టయును నిజము 
--(())--

సీస పద్యము .. నడక  ... 47  
రచయిత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ
  
నడకకు సమయము . నిర్మలమగుటకు 
కాళ్ళు కష్టపడితే  ...  కునుకు పెరుగు 
కాళ్ళముం దడుగులు ... గమ్యము తెలియదు 
రోగము వెనుకంజ .. రమ్య గుండు 
పరిచయాలు పెరుగు .. పలుకధలు తెలుపు 
దేహము లోపల  ...   దమ్ము పెరుగు 
నవ్వుతు నడవండి ..  నరములన్ని కదులు 
సుఖమైన నడకకు ... సౌఖ్యముండు     


కాళ్ళు రోడ్డెక్కితే రోగ మడక చేరు
నడకకును లింగ భేదము లసలు లేవు
కలసి నడచిన వెతలన్ని మరచి పోవు 
తెల్పు మల్లాప్రగడ దేవి రామకృష్ణ 
--(())--


సీస పద్యము .. ఈశ్వరా ... 46
రచయిత.. మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 44

డమరక నాదము ఢమఢమ తాండవ
మాడేటి ఈశ్వరా .... మోన మోద్దు
దాంపత్య సుఖమును  ...ధర్మమ్ము తెలిపేను
మాయందు ఈశ్వరా ..మోన మోద్దు
అర్ధభాగము నంత ..అర్ధాంగి కిచ్చావు
వృషభము పైఉన్న ... ఉగ్ర నేత్ర
రక్తివహించిన ... రమ్యత చూపిన
ముక్కంటి మాపైన మోన మోద్దు

తేట గీతి
భీషణధ్వని గలవాడ దుర్మతులకు
భయము కలిగించు' అమృతము వంటి పలుకు
నందికేశ్వరుని శరీర చ్ఛాయ కలిగి
గౌరీపతి పరమేశ్వరుడుగా మోన మోద్దు

--(())--
సీస పద్యము ... భాగ్య పిచ్చి .. 45  

తనమీద రాళ్లను .. తప్పని వేసిన 
ఎదుగుదలకు నాంది ... ఎప్పుడున్ను 
ధైర్యము ఆయుధం ... ధర్మబుద్ధియునుగా   
ఎలుగు ఎప్పుడునూ   ఏతమవ్వు 
పేదవారికి పేరు .... పెనము మీదను అట్టు 
పేరుకన్నను ప్రేమ ---- ముఖ్య మొవ్వు 
భయమువెంటను ఆస్తి ... భోగమువెంటను 
భగభగలుగ నుండు .... భాగ్య పిచ్చి 
  
నువ్వు ఒక్క సారి అలసట చెందితే 
నిన్ను చేత కాని వాడి అవును 
లోక రీతి ఆశ చుట్టు తిరుగు చుండు   
ఓపికున్న ఆశ వద్దు మనకు 

--(())--


సీస పద్యము ... తప్పు అవును .. 44  

చూసిన దానికి  .. చూపులకును  చిక్కి
చురకలు వేసిన  ... తప్పు అవును   
ఆకాశమంతున్న ... అవకాశ మొచ్చిన 
చేయిజార్చుటయును ... తప్పె అవును 
అలకలు ఎన్నున్న .... ఆకలి తీర్చిన 
ఆశయాన్ననుట   ..... తప్పె అగును 
ఆరాట పోరాట .... అలసత్వ భావము 
అణిగిమనిగిఉన్న ... తప్పె అగును

ఆటవెలది 

ఏది తప్పు ఏది ఒప్పో నువు తెలుపు 
కల మెప్పు డున్న కదులు తుండు 
మంచి రోజు లొచ్చు శుభములు జరుగును 
ఓర్పు తోను వేచి ఉండు ఒప్పు 

--(())--


సీసా పద్యము .. సొమ్ము ఖర్చు ..43
రచయిత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 
   
ఏపని మధ్యలో .. ఎప్పుడు ఆపకు 
సోమరిగా ఉన్న .... సొమ్ము ఖర్చు 
పనియందు చిన్నదా ..   పెద్దదా అనుకోకు 
సంకల్పముండినా  ... సొమ్ము ఖర్చు 
ఉయ్యాలలా సాగు ... ఉన్నచోటమనసు 
సహకార మున్నను  ......సొమ్ము ఖర్చు 
మిత్రద్రోహమెపుడు ... ముప్పును తెచ్చును 
సహవాస మున్నను ...   సొమ్ము ఖర్చు 

ఆటవెలది 
ఎవరు ఏమి అన్న జరిగేది జరుగును 
నిత్య వెలుగు వెనక ముందు ఉండు 
ధర్మ మొకటి నిన్ను రక్షించు నిత్యము 
దాము ఎపుడు కాదు సొమ్ము ఖర్చు 

--(())_-


ప్రాంజలి ప్రభ ...42. 
సీస పద్యము ... నళినికాదు 

నీ దారి ఏదియో ... నీవే తెలుసుకొమ్ము 
నీ జన్మ అర్ధము ... నళినికాదు 
నీచుల వెంటను ... నడకసాగించకు 
నీ కర్మ యే దిక్కు .. నళినికాదు.   
నమ్ముఆచారమ్ము .. నమ్ముశాస్త్రములను 
నమ్మియు చెడకుము ... నళినికాదు
నీవు గౌరవమును .. నీ తిరస్కారము 
నిజమని భావించు ... నళిని కాదు 

తేటగీతి   
పితృకార్యము లను చేసి సుఖము పొందు  
అడిగి నను వెంటనేఏమి చెప్ప రాదు 
కారణములేక నిందను వేయ రాదు 
తెల్పు మల్లాప్రగడ దేవి రామకృష్ణ 

--(())--

సీస పద్యం ... వంట వార్పు... ౪౧  
రచయిత మల్లాప్రగడ శ్రీ దేవి రామకృష్ణ  

ఉదయించు రవికాంతు .. ఉవ్విళ్లూరి వచ్చి  
ఉజ్వల కాంతిని ....  విస్త రించె 
కాంతితో రణరంగ ... కులకాంత మొదలెట్టె 
ఖర్చుల పట్టీల  ... ఖర్చు చూపె  
వంటిళ్ళు రాకాసి .... వండియు వార్చేటి 
వనితల రాక్షసి ... వళ్లు  గుల్ల 
ఘుమఘుమ వంటలు ... ఘణఘణ ఉడికే 
సమరమే సతులకు ... సర్దు చేసె 
 
ఆటవెలది 
నిత్య సంత సించు రుచికర వంటలు 
పప్పు కూర పులుసు అన్నమొండు 
ఎన్ని ఉన్న రుచియు పొరిగింటి కూరలు 
ఆశలున్న ఆకలున్న ఇంతె 

--(())--

pranjali pabha .
సీసా పద్యము... దువ్వెన... 40
రచయిత మల్లాప్రగడ శ్రీ దేవి రామకృష్ణ


చెదిరిన తలజుట్టు ..చిక్కును తీయును
దువ్వెన చేతితో ..... దువ్వు చుండు
పేల నేరుటకును ... పేలను చంపుట
పేల దువ్వెనలతో .... బెరుకు చుండు
శిరముపై నెక్కునది .... శిరస్సు అందమై
శీఘ్రము గానుండి .... రివ్వు చుండు
గజరాజు దంత మై ... గంభీర్యముగనుండి
గారలు చేసియు ... గమ్మత్తుగా ను

ఆటవెలది
అంద మైన ముఖమునకు మేలి కురులు
దువ్వెనతొ సరిచేసి తే హాయి గుండు
వనిత లకు ముద మాయె గ ప్రీతి గొలుపు
తెల్పు మల్లాప్రగడ దేవి రామ కృష్ణ
***///***
Com

సీస పద్యము... మూగనోము 39 
రచయిత.. మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ

మనమాటనేనమ్మి ... మనసును దోచియు
మనువాడ బోతేను .... మూగ నోము
మన యున్నతిని గాంచి... మహిళగా మమతను
మనకుమాయను చూపి ..మూగ నోము
మనలోని మంచిని .మనసును గాంచక
మైకమ్ము చూపించి ..మూగ నోము
మనకీడు గోరియు .. మాయమౌహినిగాను
మక్కువ చూపియు ..మూగనోము

ఆటవెలది
కష్ట సుఖములందు పంచుకోకను యుండి
మేలు చేయు దాని లాగ మాట
సిరులు ఉన్న వరకు నీవెంట నేనున్న
 మూగ నోము చేస్తు నిన్ను వదల
**(())**


అంతర్జాతీయ వృధ్ధుల దినోత్సవం...అక్టోబర్..10/2020
సీసపద్యము....ముసలి జంట  38

రచయిత.మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ
మడతలు పడినను ..మనసులు ముడిపడీ
మమతలు పెంచెను ... ముసలి జంట
మరణము జోలిలో...  మోనముగా జేరియు
ముదిమి వయసు నందు .. ముసలి జంట
చేతికర్రయు జోడు ...చిగురుప్రేమకలిగి
ముందుచూపుబతుకు ... ముసలి జంట
కన్నవారును రాక... కాటికి కలిసియు
మనసును తెల్పేను ... ముసలి జంట


ఆట వెలది
ఒకరి కొకరు బంధ మయ్యెను ప్రేమతో
వయసు లెక్క అనక బతుకు చుండు
ఎవరు ఏమి అన్న నీవునేను ఒకటి
కలల రాజ్య మేలు ముసలి బతుకు
---///--


సీస పద్యము .... కామితార్ద  37
రచయిత" మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ  

కరుణచే కమనీయ .... కరుణామయుడుగాను 
కనికరమును చూపి  ...  కామి తార్ధ 
కమలనయనములు ... కుచకుంభముల వైపు 
కానుక గను కమ్మి .....   .... కామితార్ద 
మధురమైన పెదవి .... మధురామృత ను గ్రోల 
మందహాసము చూపు .... కామి తార్ధ 
కన్నీరు కరుణచో ..... కళలన్ని చూపెను 
కనకపు చూపుల ..... కామి తార్ధ  

పురుష బీజ మయ్యె ... మమతలు పొంగెను 
మనసులోన భయము తొలగి పోయె
కామి తార్ద కైపు .. తెలప నలవికాదు 
వసుధ యవ్వ నమ్ము వలక బోసె 
   
--(())--

ప్రాంజలి ప్రభ ... అంతర్జాల పత్రిక 36
సీస పద్యము ... చాటు కనులు 
రచయిత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి  రామకృష్ణ 

చుక్కల జిలుగులు .. చీకటిని తరిమే 
చిరుహాసపు వెలుగు .... చాటు కనులు 
చిరు దీప కాంతులు ... చిన్మయ రూపమే 
చిరచిర స్మరణీ .....    చాటు కనులు 
చూపుల కొణలపై ....  చేయు కనకపు స్త్రీ 
చిరుకాను కను ఇస్తు ... చాటు కనులు 
చుట్టు రంగు తెరలు  ... చెంచల మనసును 
చేరి రా కౌగిలి  ............. చాటు కనులు 

ఆటవెలది   
కాస్త జీవన అలసటయు కొత్త ఊహలు 
గొంతు లోన ఖైది అయిన మాట    
నవ్వు ఏడు పున్ను  నిగురుకప్పిన నిప్పు 
చాటు కనుల పిలుపు కలవర పరిచేను 
--(())--

bha, Malireddi Veeraraghavulu and 3 others
2 Comments
1 Share
Like
Comment
Share

Co


 సీస పద్యము ... నిమ్న నేత్ర 35
రచయిత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ          
 
నలుపు మొముయు యైన ... నీలికన్నుల చూపు 
నిగమా నిగములలొ   ... నిమ్న నేత్ర   
నలిగిపోయె మనసు ... నవనీత చోరుని 
నభమిచ్చినట్లు గా ....  నిమ్న నేత్ర 
నరకమ్ము  ఏదియో .. నటన శ్రేష్ఠ తెలుపు 
నీపైన నమ్మకం ..... నిమ్న నేత్ర 
నయనాల చూపులు ... నాహృదయము నల్పు 
నాట్యకో విదుడుగా ... నిమ్న నేత్ర 

ఎన్ని సార్లు చూసి నను మరువను లేను
నల్ల నయ్య నిమ్న నేత్ర కృష్ణ 
నన్ను కలువ వయ్య ఆశను తీర్చము      
నరుల సేవ  చేయు నిమ్న నేత్ర 

--(())--


సీస పధ్యము .. పిట్ట ,,,, ప్రాంజలి  ప్రభ  34
రచయత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 
సోమరి లాగుండి ... సోంబేరి లనుమారి 
సోకులు దేనికే  .....  సొగసు పిట్ట 
ఏపని చేయక ... ఎదలోన ఉండక 
ఎప్పుడూ కావాలి .....  ఎదలొ పిట్ట   
ఏరువాకయు పొంగు .. ఏర్పాటు దేనికే 
ఏతము వేసియు .... లాగు పిట్ట 
ఎరుకగలనునేను ... యదమార్పు కోరావు 
ఏమిచేయను ఇక ... ఉండు పిట్ట 
ఆటవెలది 
ఆశ పాశ మున్న జీవితము సుఖము 
గొప్ప పోకు ఉన్న దాన్ని చూడు 
ఎండు లేని సుఖము ఇందుయే ఉండును 
పొంగు చల్ల పర్చు కోవె పిట్ట 
--(())--


సీస పధ్యము .. వద్దు  ,,,, ప్రాంజలి  ప్రభ  33
రచయత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 
పనిలోన చిన్నని .... పెద్దని అణకులే 
పనికాని నిదురపో .... పెదిమి వద్దు 
చిరుహాస ముంచులే ... చిరుతలా ఉరకకు 
చపలము చూపకు ...  చేరు వద్దు 
కురులుకోమలములు ... కళకైపులను పెంచు 
కలువ కలలన్ని యు ... కళ్ళ వద్దు
కమనీయ మైనట్టి ... కౌగిళి పొందక
కల్లబొల్లి పలుకు ..... ఇకను వద్దు 
ఆటవెలది 
దేని పనియు దాని కియు ఉంటె తృప్తియు 
దాన్ని దీన్ని కలిపి మాట వద్దు 
పరువు మంత అడవి కాచిన వెన్నెల 
కాక ముద్దు చేసి సద్దు మొగుడ 
--(())--


సీస పధ్యము .. వద్దు  ,,,, ప్రాంజలి  ప్రభ  32
రచయత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 
పనిలోన చిన్నని .... పెద్దని అణకులే 
పనికాని నిదురపో .... పెదిమి వద్దు 
చిరుహాస ముంచులే ... చిరుతలా ఉరకకు 
చపలము చూపకు ...  చేరు వద్దు 
కురులుకోమలములు ... కళకైపులను పెంచు 
కలువ కలలన్ని యు ... కళ్ళ వద్దు
కమనీయ మైనట్టి ... కౌగిళి పొందక
కల్లబొల్లి పలుకు ..... ఇకను వద్దు 
ఆటవెలది 
దేని పనియు దాని కియు ఉంటె తృప్తియు 
దాన్ని దీన్ని కలిపి మాట వద్దు 
పరువు మంత అడవి కాచిన వెన్నెల 
కాక ముద్దు చేసి సద్దు మొగుడ 
--(())--


సీస పద్యము... మనసు నందు..ప్రాంజలి ప్రభ 31
మల్లా ప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ
పుస్తకమ్మును నీవు .... పొరలుతీసి చదువు
పురివిప్పు నెమలిలా .... పుడమి యందు
ఆలోచనలు మేలు .... అలవోక గానుండు
శివునివిల్లును విర్చు....శుభము నందు
మహదాశయము గమ్య.... మైతే మనసు శాంతి
నిత్యవెన్నల పొందు .... నిగమ మందు
అనురాగ ఉదయము.... అనుకున్న విధముగా

గువమధూదయయు .... మనసు నందు
ఆటవెలది
జన్మ ధన్య మవ్వు మంజుల భూషణ
కలలు పండి కనిక రమ్ము పెరుగు
కధలు అనియు అనకు అనుభవ సారము
తెల్పు చున్న జగతి మేలు కొరకు
**(())**

సీస పధ్యము .. మల్లె.... ప్రాంజలి ప్రభ.. 30  
రచయత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 
 
ముద్దులొ లకకులే .... ముక్కెర తెస్తాను 
మేనకలా గుండు ... ముత్య మల్లె 
మేలిముసుగు వలె ... మేలిమై ఉండును 
మెలికలు తిరగకే .... మోజు మల్లె 
మదిని  గ్రహించవే ... మడతపేచీలొద్దె 
నెమలిలా నాట్యమే ..... మంచుమల్లె 
మదనుడు పిలుపుకు ... మమతను పంచవే 
మకరంద మివ్వవే     ...  మెఱుపు మల్లె 

ఆటవెలది 
శ్వాస తోను వచ్చి వెచ్చని కౌగిలి 
ఇచ్చి పుచ్చు కొనుట ధర్మ మేను
తీరు సరియు చేసి సుఖమును పొందుము 
సర్వ లోక మాయ ఇందు లోనె 

--(())--
 

సీస పధ్యము .. వద్దు  ,,,, ప్రాంజలి  ప్రభ  29

రచయత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 


పనిలోన చిన్నని .... పెద్దని అణకులే 

పనికాని నిదురపో .... పెదిమి వద్దు 

చిరుహాస ముంచులే ... చిరుతలా ఉరకకు 

చపలము చూపకు ...  చేరు వద్దు 

కురులుకోమలములు ... కళకైపులను పెంచు 

కలువ కలలన్ని యు ... కళ్ళ వద్దు

కమనీయ మైనట్టి ... కౌగిళి పొందక

కల్లబొల్లి పలుకు ..... ఇకను వద్దు 


ఆటవెలది 


దేని పనియు దాని కియు ఉంటె తృప్తియు 

దాన్ని దీన్ని కలిపి మాట వద్దు 

పరువు మంత అడవి కాచిన వెన్నెల 

కాక ముద్దు చేసి సద్దు మొగుడ 


--(())--


సీస పధ్యము .. పిట్ట ,,,, ప్రాంజలి  ప్రభ  28

రచయత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 

 

సోమరి లాగుండి ... సోంబేరి లనుమారి 

సోకులు దేనికే  .....  సొగసు పిట్ట 

ఏపని చేయక ... ఎదలోన ఉండక 

ఎప్పుడూ కావాలి .....  ఎదలొ పిట్ట   

ఏరువాకయు పొంగు .. ఏర్పాటు దేనికే 

ఏతము వేసియు .... లాగు పిట్ట 

ఎరుకగలనునేను ... యదమార్పు కోరావు 

ఏమిచేయను ఇక ... ఉండు పిట్ట 


ఆటవెలది 

ఆశ పాశ మున్న జీవితము సుఖము 

గొప్ప పోకు ఉన్న దాన్ని చూడు 

ఎండు లేని సుఖము ఇందుయే ఉండును 

పొంగు చల్ల పర్చు కోవె పిట్ట 


--(())--   


సీస పధ్యము .. మల్లె,,,, ప్రాంజలి  ప్రభ  27

రచయత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 

 

ముద్దులొ లకకులే .... ముక్కెర తెస్తాను 

మేనకలా గుండు ... ముత్య మల్లె 

మేలిముసుగు వలె ... మేలిమై ఉండును 

మెలికలు తిరగకే .... మోజు మల్లె 

మదిని  గ్రహించవే ... మడతపేచీలొద్దె 

నెమలిలా నాట్యమే ..... మంచుమల్లె 

మదనుడు పిలుపుకు ... మమతను పంచవే 

మకరంద మివ్వవే     ...  మెఱుపు మల్లె 


ఆటవెలది 

శ్వాస తోను వచ్చి వెచ్చని కౌగిలి 

ఇచ్చి పుచ్చు కొనుట ధర్మ మేను

తీరు సరియు చేసి సుఖమును పొందుము 

సర్వ లోక మాయ ఇందు లోనె 


--(())--

సీస పద్యము.. కృష్ణ మాయ   . ప్రాంజలి ప్రభ 26

రచయత:మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 


నవనీత చోరుడా ... నెమలీక మకుటమా  

వేణుగానములతో .. వెతలు తాకు 

పిడికెడు అటుకులు... ప్రియము అన్నావు 

చెలికాని ప్రేమించి .... చేయి చాచి 

వెర్రిగొళ్లలవెంట .... వేకువనేతిరిగి 

వెర్రిచేష్టలతోను ... వింత చూపి   

భూషణములు పూలు ... భూమికి గిలిగింత 

అభిషేక ములు అన్ని ...  అరుపు నవ్వు 


విందును వదలి వెన్నను లార గించు 

ఆకలి అరటి తొక్కను లారగించి 

చెలుల హృదయాల నంటిని లారగించి

భయము తొలగించి పాపాలు లారగించె 


--(())--సీస పద్యము.. లోకం తీరు  . ప్రాంజలి ప్రభ  25

రచయత:మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 

 

తోలుబొమ్మలఆట .. తోలుతిత్తి బతుకు 

తోడుఉన్నను లేక ... తిత్తి బతుకు 

నయనాల పొరలన్ని ... నమ్మించె చూపులు 

నటనకు నాందియు ... నమ్మ బతుకు 

రక్తసంబంధాలు ...   రమ్యత చూపేవి 

పలువిధాల పలుకు ... పాప బతుకు 

జీవన మార్గము ... జతకూడి జరుగుట

అదియేను కలియుగ ... మోక్ష బతుకు 


సర్వ మెవ్వరు చూడరు జగతి లోన    

బతుకు బండియు సాగును కళల లోన 

జీవితములు  కావడి లాగ కదులు చుండు 

ఒకరి కొకరుక లసి మెల సి కల బతుకు 


--(())--


సీస పద్యము.. లోకం తీరు  . ప్రాంజలి ప్రభ  23

రచయత:మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 


శ్రీకృష్ణ నామము..... శ్రీనిధి చేర్చును 

పొగ డ్త  కాదిది ..... పరమ విధియు 

ఇవ్వటం ఉండినా ... ఈప్సితమ్ము కలుగు 

శిష్యుడై జీవించు ... శీఘ్ర గతియు 

సవతులు దేనికి .... సమరము చేరును 

మనసులు కలతయే ... మౌన గతియు 

దూరమున్నను నీవు ... దగ్గరుండగలవు  

నిజముతెలిపి బత్కు ... నీవె గతియు 


ఆటవెలది 

 

పిరికివాడు గాను ... బతుకుటెందుకు నీవు  

కృష్ణ నామ జపము చేసి బతుకు 

విజయ లక్ష్మి తోడు ... వెనకనే ఉన్నది 

భయము వదలి ఓర్పు చూపి చూడు 

 

--(())--


సీస పద్యము.. లోకం తీరు  . ప్రాంజలి ప్రభ 22 

రచయత:మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 


రోగమొచ్చినను విరోధం మంచిది కాదు 

రాపిడితో నిద్ర - రాత్రి రాదు   

శత్రువు బలమున్న ..  శోకము తప్పదు 

నీతులు చెప్పిన  ... నిద్ర రాదు 

చోరవృత్తిల లోను ... చేతివాటము పోదు 

నిజమని చెప్పిన .... నిద్ర రాదు 

స్త్రీద్యాస ఉన్నను .... స్త్రీలోలుడును కాదు 

స్త్రీ వెంట ఉన్నను ... నిద్ర రాదు 


ఆటవెలది 

  

అనవసర విషయము ... ఎప్పుడూ పలకకు 

పల్కు లోన తప్పు పట్ట వచ్చు  

నిద్రపట్ట కుండు ... అధికార మోహముకు 

పదవి దక్క కున్న ఆశ బతుకు 


--(())--


ప్రాంజలి ప్రభ... దేహమే  21

సీస పద్యము

రచయత మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ

అందానికి ప్రతి ఆలోచన ప్రశ్న

ఆరాట పోరాట అనుభ వమ్ము

అలకల మోనము ఆదర్శ వైనము

అధరమ్మ పొందుటే అనుభవమ్ము

వస్త్ర వివస్త్రనవనవ లాడేటిది

దేహమ్ము అర్పన అనుభవమ్మ

మగవాని మతిపోగ మతిమరుపు మరిచి

మనసును అర్పించు అనుభవమ్ము

తేటగీతి

మధురిమ, మనోహర నయనాల పిలుపులతొ

మనసు దోచేటి ప్రకృతిసౌం దర్య మంత

మగని సొంతము చేసియు తృప్తి పొంది

దేహ ఆరోగ్య మంతయు తెల్పు చుండు

**(())**

ప్రాంజలి ప్రభ  20

సీస పద్యము .. మోహనా

రచయత మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ


మనసు పొగనుకమ్మె మమతపలు వెతలు

మానస వీణయు మ్రోగు చుండె

మనుగడ ప్రశ్నగా మోనమ్ము తెల్పుతూ

మృత్యువు పిలుపులు మ్రోగు చుండె

మది తలపులు కళ మలుపులు తిరిగెను

మసక చీకటి ఘంట మ్రోగు చుండె

మోహన కృష్ణయ్య మా మాయ తొలగించు

మనసుకు ప్రేమను శాంతి నివ్వు


ఊపిరి సలపకయు హరి నామజపము

కలలు కల్లలు అయ్యెను దేవ దేవ

జన్మ ధన్యకా రణమును తెల్పు దేవ

ఎంత వెదికినా శ్రీహరీ కాన రావె


--(())--


సీస పద్యము . 19

రచయిత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ :


పార్వతీ పతి తెల్పు -పాలసంద్రము తెల్పు.l

కామధేనువు తెల్పు - కంచు తెల్పు ||.

అరుణోదయ మెర్పు  -అరుణాచల మెర్పు . ll

అర్కమండలమెరుపు - అ గ్ని మెర్పు  ||.

ఇంద్రాచలము నల్పు - ఇంద్రవజ్రము నల్పు.ll

ఇంద్రనీలము నల్పు  - యముడు నల్పు ||

రుక్మిణీ పతి నల్పు  ప్రేమలు నిజ సల్పు!! 

జ్ఞానము తెల్పు - జ్ఞాని తెల్పు 

  

ఏమి తెల్పిన తెల్పక ఉండి ఉన్న 

కాల చక్రము తిరుగుతూ ఉండి యుండు 

ఉన్న లేకున్నా బతుకులు మారు చుండు 

నారు పోసిన నీరుపో సేది వాడు 


వాడు అనగా సర్వేశ్వరుడు .ఇదే మాయ   

 .--(())--


ప్రాంజలి ప్రభ  18

సీస పద్యము.. అబల కాదు .ప్రకృతి

రచయిత..మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ

మహిళల ఆయుష్షు మన్నన బట్టియు

మనసుకు నచ్చితే  మోన మీడు

జవసత్వ ములు అన్ని జీవితానికి ఇచ్చి

జప తాప ములు పంచి జీవ మీడు

నెత్తురు గుడ్డుగా నారిగను పెరిగి

నెత్తురు గుడ్డుకు ప్రాణ మిచ్చి   

అబలకాదు మహిల ఆత్మ రక్షణను ధై

ర్యమును శక్తిని పంచు ప్రకృతి మాత

తేటగీతి

స్వేశ్చ లేనిబతుకు కాదు జీవి తాన

స్త్రిల మనసును అర్ధము తెల్సుకొమ్ము

స్త్రీల హృదయము శాంతిని పంచు చుండు

స్త్రీలు లేకుంటే పరుషుడు లేడు లేడు

**(())**


ప్రాంజలి ప్రభ

సీస పద్యము .. మోహనా  17 

రచయత మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ

మనసు పొగనుకమ్మె మమతపలు వెతలు

మానస వీణయు మ్రోగు చుండె

మనుగడ ప్రశ్నగా మోనమ్ము తెల్పుతూ

మృత్యువు పిలుపులు మ్రోగు చుండె

మది తలపులు కళ మలుపులు తిరిగెను

మసక చీకటి ఘంట మ్రోగు చుండె

మోహన కృష్ణయ్య మా మాయ తొలగించు

మనసుకు ప్రేమను శాంతి నివ్వు

ఊపిరి సలపకయు హరి నామజపము

కలలు కల్లలు అయ్యెను దేవ దేవ

జన్మ ధన్యకా రణమును తెల్పు దేవ

ఎంత వెదికినా శ్రీహరీ కాన రావె

--/////--

ప్రాంజలి ప్రభ 

సీస పద్యము (ఆర్తి )

: మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 

ఆర్తితో ఉన్నాను ఆరాధిస్తున్నాను 

ఆర్భాట మొద్దుయు ఆర్తి చాలు 

ఆకలితో ఉన్న ఆశను తీర్చుము 

ఆశయ సిద్ధికి ఆర్తి చాలు 

అహరహము పిలిచి అసురుసురు పలుకు 

ఆనంద పరిచేటి ఆర్తి చాలు 

ఆగ్రహ ముంచక అతిధిగా చూడుము 

ఆత్మీయత సలుపు ఆర్తి చాలు 

తేటగీతి 

అరమరికలు లేనిప్రేమ చూపు చాలు 

అనుకరణన వసరములే ప్రేమ చాలు 

అభినయనము తో అలకల ప్రేమ చాలు 

ఆదమరచియు ఉండవలదు ముద్దు కృష్ణ        

--(())--
తేటగీతి పద్యాలు (ఉదయరాగ కీర్తన  )

రచయత: మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ  


ముసి ముసి నవ్వుల మువ్వగోపాలా   

మురిప మిచ్చి ముద్దు చేయవా గోపాలా .....

సరిగమలు సరిచేయవా గోపాలా 

పదనిసలు సలిపి వెళ్ళవా గోపాలా 


హృదయ మందును ప్రణయము నిలిచి ఉండె  

ప్రణయ మైనను ప్రియతమా పల్కరించు

స్వర్గము కొరకు స్వప్నము కలిగి ఉండె   

స్వప్నమై కన్ను ల్లోనుండు ప్రాణ నాధ    


రాయ లేనట్టి ప్రేమను పొందు భాష 

భాష తెల్ప లేకయ లేఖ రాసి ఉన్న 

మూగ గొంతుకు వెలుగేటి ఉదయ భాష 

ప్రేమ నంతయు తెల్పితి ముద్దు కృష్ణ 


ఉదయ విల యాలు తెల్పుచు ఉండి ఉన్న    

క్షణపు ఓర్పును నీ కొరకును నె  దాచి  

వెన్నెలగ ఉన్న మనసిచ్చి మురిప మించి 

వేణు గానము నకు లోంగె ముద్దు కృష్ణ  


ముసి ముసి నవ్వుల మువ్వగోపాలా 

మురిపమిచ్చి ముద్దు చేయవా గోపాలా .....

సరిగమలు సరిచేయవా గోపాలా 

పదనిసలు సలిపి వెళ్ళు గోపాలా 

--(())--

.

ప్రాంజలి ప్రభ 

సీస పద్యము (ఆర్తి ) 16

రచాయిట: మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 


ఆర్తితో ఉన్నాను ఆరాధిస్తున్నాను 

ఆర్భాట మొద్దుయు ఆర్తి చాలు 

ఆకలితో ఉన్న ఆశను తీర్చుము 

ఆశయ సిద్ధికి ఆర్తి చాలు 

అహరహము పిలిచి అసురుసురు పలుకు 

ఆనంద పరిచేటి ఆర్తి చాలు 

ఆగ్రహ ముంచక అతిధిగా చూడుము 

ఆత్మీయత సలుపు ఆర్తి చాలు 


తేటగీతి 

అరమరికలు లేనిప్రేమ చూపు చాలు 

అనుకరణన వసరములే ప్రేమ చాలు 

అభినయనము తో అలకల ప్రేమ చాలు 

ఆదమరచియు ఉండవలదు ముద్దు కృష్ణ        

--(())--


ప్రాంజలి ప్రభ

సీస పద్యము ...్   15  

రచయిత మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ

కలువ రేకులులాగ విప్పిన కన్నులు

కమనీయ దృశ్యము హృదయ మందు

కను రెప్ప కదలికలు పిలుచుచూ రమ్మని

చూపులు చేరెను హృదయ మందు

కళ్ళ మెరుపులు వలపుల సురులు పంచి

మైకమ్ము తీర్చియు హృదయ మందు

ముసీమిసి నగవుల రసిక నిధులు అన్ని

నాకు సొంతము చేయు హృదయ మందు

ఆటవెలది

కళ్లు విప్పి కామ మంతయు చూపియు

కని కరముగ కనులు పిలుపు తెలుపు

కావ్య నాయక యగు వనితా హృదయ మందు

నిత్య సత్య ధర్మ పరుడు ఉండె

**)())(*

ప్రాంజలి ప్రభ .. హృదయ 

సీసపద్యము  14

రచయత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ 

కమ్మగ గొంతుని నువ్విచ్చి తల్లులు 

ఊయలలో జోల పాట హృదయ

పొత్తిళ్ళ పాపను ముద్దాడు తల్లుల

ఆలపించేదియు తత్వ హృదయ 

పికమల్లె పాడును జగతి పరవశించు

పిల్లల నవ్వుల మాతృ హృదయ 

తావివిరుల అందమే దోచు మకరంద 

మత్తును పెంచును మమత హృదయ   

తేటగీతి 

పుట్ట తేనెయు తీపి, చెరకుర సమ్ము 

అమృత మునుకన్న అమ్మపాటలియు తీపి  

భవి తవ్యమును తలుపు అమ్మ పాట 

హృదయ తత్వము తెలుపును నాన్న మాట

--(())--

 

సీస పద్యము... 13

ఇకలేరు అనకండి పండితా రాధ్యులు

గంధర్వ సంగీత గాయకుండు

గుర్తుగా సినమా నటులకు  గళము ఇచ్చి

నటనా ప్రతిభ గల నాయ కుండు

దర్శక నిర్మాత పలు చిత్ర ములను తీ

సియు జనుల హృదయ గాయ కుండు

శక్తిమే రుకుసహాయము చేసి పలుభాష

గాన గంధర్వుడు సుబ్రహ్మణ్యనరుల హృదయ మందు సంగీత నాయకా

మనసు దోచె శాంతి గాయ కుండు

అత్మ ఘోష పడక ఆనంద పరిచేటి

స్వర హేళ తృఫ్తి నిచ్చు లీల

***(())**

 సీస పద్యము .... 12

ఏమి చెప్పెదనయ్య ఏమేమి తెల్పను

ఏది అన్నను యద పొంగు బాధ

ఏఝాము ఏమియో ఏమార్పు తెచ్చును

ఎరుక లేక మనసు చెందు బాధ

ఏ లక్ష్య సిధ్ధికి ఏకంగ ఏలేను

నీశక్తి అంతయు మమ్మ కాచు

ఏమన్న ఏడు కొండలవాడ ఆదుకో

ఏ తీరు మముకాచి ఏలుతావొ

తేటగీతి

కలి యుగాన వెలసినట్టి దేవ దేవ

మేలి భూషణ ధారి దర్శనము ఇచ్చి

ఏలు సర్వ లోకాలకు సూత్ర ధారి

భార్య లతొ దర్శనము కల్పి స్తున్న దేవ

**(())**

సీస పద్యము   .... 11

వడివడి నడకల వెతలను భరించి

వేకువ ఝామున మోదమున్ను

ఓపిక లేకయు ఓర్పును చూపియు

నామము చెప్పుచూ చేరు చున్న

దర్శన భాగ్యము దోబూచు లాడెనె

అయినను చేరెనీ మంది రమ్ము

వేంకటే శ్వరా కరుణ చూపి మాయందు

మీ వీక్షనములను మాకు ఇమ్ము

పరుగు పరుగునా రాలేక మనసు పెట్టి

ఒరిగి పోవుచూ వేంకటేశ్వర అంటు

మరిగి బంధాన్ని  వదలక బాధ తెల్పు

చుండితిని అలవేలుమంగ వసుధపతి

మమ్ము ఆదుకోవయ్య

గోవిందా.... హరి గోవిందా


సీస పద్యము


సత్యమనసు తెల్పి  సందర్బమునుతెల్పి 

దైవమునకు తెల్పె దారి లేక 

నిత్య పత్యము చేసి నిలకడ మనసుతో 

నామము పఠనము నమ్మి చేయు  

నిత్య పనులనేవి నమ్రత తొ తెలిపి  

బుధ్ధితో పూజలు బతుకు కొరకు

నిత్య నడకలను  నరకము అయినను 

దైవదర్శనములు  దారి కొరకు 


తేటగీతి 

కలత చెందియు ప్రార్ధించు కోరుచుంటి 

కాస్త బద్దకమును మాపి కాపు కాయు 

కాస్త ఓపిక తో అర్చనలలు చెసితి

వేంకటేశ్వర మమ్ముకాపాడు దేవ


**(())**(


సీస పద్యము ...  

అమ్మ అనిపిలుపులొ  ఆత్మీయ తయెవుంది  

అనురాగములతోను అమ్మ భాష  

నాన్న అనుటలో ఆరాధ్య ము పెరుగు  

అనురాగ ఆకర్ష మాతృ భాష 

తల్లితండ్రుల కళ తేటతెల్లమగను   

భవితవ్యమునుతెల్పు భవ్య భాష     

గురువు నేర్పిన విద్య  గమ్యము తెలిపేను    

పంచునదియు నిత్య పుడమి భాష 

తేటగీతి 

అంధులుసహితము చూడు ఆంధ్ర భాష   

ఆంద్ర మన్నది మేధస్సు పెంచు భాష 

తెలుగు నుడికారము మమత తలపు భష 

అందరికి అనుకూలమే అద్భుతమ్ము     

--(())--

0సీసపద్యము...


ఫురుషుని హుందాకు పుడమికే తలపులు 

ఉండేటి బుద్ధియు ఉత్తరీము 

పెద్దరికము వల్ల పరిణత పూర్ణత

సూచిక గమనము చూపు తృప్తి 

విశ్వాసపు గుణము వినయ హుందాతనం 

దైవసన్నిధినను ధర్మ మొవ్వు  

సర్వము నిర్మల సమభావ మహిమయే 

విశ్వ మాయలు అన్ని వస్త్ర మోను


తేటగీతి

పంచ కట్టులో ఆంద్రుల పట్టు పంచ  

ఉత్త రీయము హుందాగ ఉండు చుండు 

మగవ ఆకర్షణకు మరో మడచి కట్టు

వస్త్రము మగవానిలొ గొప్ప వలపు గుట్టు


**(())**

 -   

సీస పద్యము ..


జనులతో అప్పుల జూదము ఆడేను  

చులకన చేసియు జుట్టు పట్టె 

అరచేతి బెల్లము  అరువవుగా ఇచ్చి 

దోచేటి సలహాలు దగ్గరవ్వు 

పలుకల నేర్పుతో  పల్లకి ఎక్కించి  

మనసును దోచేటి  మందు చెప్పు  

చేతికందినదియు చక్కగా  పొందియు   

లేదని అరిచేటి  వారు ఉండు


తేటగీతి


సిగ్గు ఎగ్గయు లేదునూ చింత లేదు 

దోచి సిగ్గవిడిచియు శీ ధనము దోచె  

ఆశచూపియు రోగము అంట గట్టి

నంగ నాచిలా జూదపు నటన పుట్టె 


**(())**


సీస పద్యము ... 


కంటిలో వెలుగులు కలకాల ముండును

కనతకు నెప్పియు కాన రాదు 

కంటినీరు నిలవ కదలియు హృద్యమ్మ

చేరియు బాధయు జాడ్య మవ్వు 

కన్ను రెపరెపలు కలకాల ముండియు 

కన్నులు రక్షణ కామ్య తగును 

కంటి పాపయు సర్వమును చూసి గ్రహించి 

మనిషికి నడవడి  మౌన మవ్వు 


తేటగీత 

కనుల నల్లకలువరెప్ప కాపు కాసి

కంటి నీరుయు ఉడికిన కాటుకాపు

కల్ల చూపుల కలువలు కామితార్ధ

మిచ్చి ఆకర్ష మిచ్చియు ప్రేమచూపు

--(())---


సీస పద్యము ... 


కామము మనసుకు గరళము లాంటిది  

గమ్యపు గోచరం క్రోధ మవ్వు

ఆవేశము కలిగి  ఆదుర్ద పెరిగేను  

మనసులోభ మోహమ్ము మనుగడవ్వు  

మదమువిజ్రుంభించి మాత్సర్యము మరచి

శకునిలా బుధ్ధికి శాప మొవ్వు  

పట్టిప పట్టుగ మనసుకు వీరంగ 

మంతయు చూపుట  ప్రేమ కొరకు


తేటగీతి

సంయమనము పాటించి న సుఖముండు

వినయము వినమ్రత కలిగి ఓర్పు చూపు

సహజ ఓదార్పు చూపిన సౌమ్య మవ్వు 

మనిషి బాగుంటె నడకకు ప్రేమ పుట్టు


**(())**


సీ.

----

కార్మిక సోదర కళ్యాణ పర్వమ్ము

    నేఁడేయనిజగత్తు నిర్ణయంబు

కార్మికు లకిఁటమం గళమేది..విశ్వాన..?

    రహదారివాసమే మహదుపకృతి ??

పాలకవర్గాలు పనులనులాక్కొని

    వీథిలోపడవైచి వేడ్కఁజూడ

దయగలమేధావిదళమప్డు ముదమార

     ప్రతిభను గుర్తించి రాజుఁజేసె

గీ.

--

బాలతరుణవృద్ధజనులు చాల గలరు

కార్మికులుగ లోకమ్మున పేర్మిలేక

కొంతవిశ్రాంతి నిడవలె కూర్మిఁబంచి

వారినెల్లరు కనవలె భూరిమతిని !!! "

------------


సీస పద్యము .. .. 

రచయత మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ


విశ్రాంతి సమయమే వీలుగ తల్లీతండ్రి 

మనసు ప్రశాంతత పొందు చుండె   

ధీమాగ హాయిగ దర్జాగ ఉండేది

సుఖమును పంచేది స్నేహ మొకటి 

రాజసం కలిగించి రమ్యత చెందును   

ఆలోచనల నిద్ర  హాయి గుండు 

వచ్చిన బిడ్డలూ వారికి మర్యాద 

అలసటల ను తీర్చి హాయి గుండు 

  

తేటగీతి


అమ్మ విశ్రాంతి పొందాక  అలుపు తగ్గు 

నాన్న ఆదమరిచి కలలు నడుమ నుండు 

గురువు విద్యను బోదించి గుర్తు గుండు  

అందరూ శాంతి కొరకునే అరుగు దెంచు  


**(())**

ప్రాంజలి ప్రభ..2

రచయిత మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ


సీస పద్యము


జనని గా సార్ధక జన్మను అందించి   

బిడ్డల మనసంత  నుండ గలుగు 

జననిగా ధర్మాన్ని జాతికి అందించి   

క్రమ శిక్షణగపెంచు గమ్య మొవ్వు 

జననిగా భర్తకు  చేదోడు వాదిగా  

కష్టములను తెల్ప కుంచ గలుగు 

జననిగా భయమును తరిమియు ధైర్యము

ప్రేమతో శాంతిని పంచ గలుగు


తేటగీతి


సర్వ రక్షిత జననియే సహజ మవ్వు  

ధైర్య మిచ్చియు జననిగా ధర్మమవ్వు 

మర్మ.మన్నది లేనిప్రే మలను నివ్వు 

ధర్మ మార్గము బిడ్డల్ని త్రాసు గుంచు 


***(())**

సీసపద్యములు 


విశ్వాస మనునట్టి విజయమ్ము ఖచ్చితం     
చేరితే  రహస్యము జాగు గుండు        
స్నేహమ నేదియు  సేతులాగను ఉండు    
మంచి తనము తోను  పలుకు సాగు   
వినయ మనునదియే  విజయమ్ము ఖచ్చితం   
సుఖముగా బతకుతూ  శాంతి గుండు           
విజయము కలిగేటి వైనపు ఓర్పుయు 
ఓదార్పు కృషితోను  ఒడిసి పట్టు      

తేటగీతి 
దయతొ సమసమాజ మనేటి  తలుపు తట్టు        
నిష్క కపటంతొ ఆత్మీయ నీడగుండు  
తల్లి తండ్రుల శ్రేయస్సు తీపి గుండు   
ప్రేమ పంచియు పొందేటి బ్రతుకు మాయ 

--(())--       
విధేయుడు : మల్లాప్రగఢ శ్రీదేవి రామకృష్ణ   . 

సీస పద్యము


వేదాల విభజించి .. వేదన తొలగించు

వేకువ వెల్లువ ... వ్యాసు డయ్యె

భారతం రచనతో.. భరతఖ్యాతిగను

పెంచి యు విశ్వంలొ ప్రేమ పెంచె

భాగవతమ్మున.. భక్తిని తెలిపెను

పరమాత్మ లీలలు... భాగ్య మయ్యె

భరతవంశమునకు.. బాధ్యత జూపియు

కురువృద్దుడయ్యెను .. కులము నందు


తేటగీతి


సకల శాస్త్రములు రచనతో సక్క భరించి

జగతి లోని వ్యాసుని కృషి జయము పంచు

భారతమ్ము రచించిన భాగ్యశీలి

భాగవతమును పంచిన భక్త వ్యాస    ----- 1


సీస పద్యము
కాలము ఎదురీత.. గ్రాహ్యము లో శక్తి
మారు మాటలు లేవు.. మోన యుక్తి
రమ్యపర్చని ఘ..నిరర్ధంబు పునరుక్తి
దోషంబలంకార దుష్ట రక్తి
రస విరుద్ధం క్రియా రాహిత్య యుక్తి
రమ్యంబు కానట్టి .. రాస ముక్తి
భంగమ్ము తెలపక.. భాగ్యమ్ము చూపియె
మాటలు పురికల్ప మచ్చరమున 

తేటగీతి

పుష్టి భోజనమ్ము కొరకు పలుకు మారు
షష్టి పూర్తైన ఆకలి షకిలజోరు
ముష్టి బతుకు లో ఆకలి మాయ జేరు
ఇష్ట మైన పప్పు పెరుగూ ఇకను చారు  --- 2

సీస పద్యము
కనలేని చూపులు.. కనువిందు చేస్తాయి
మనసైన వానితో.. మరులు గొల్పు
మది తెల్పు పలుకు లే.. మనకిచ్చు ఘనకీర్తి
హృదయమే తృప్తి గా...హరిత మయ్యె
మసృణమే కధలాయె.. మోనమ్ము ఛేదించె
మర్మమ్ము మాయలే ... మహిమ జూపె
మృషలేని దృఢిమగా .. మాటలు తీరుగా
మేలైన విధి వాంఛ... వరుస కల్పె

ఆటవెలది
నన్ను గనము అమ్మ..నయన పూజలు నీకు
విన్న మాట తెల్పు చుంటి నమ్మ
నిన్ను గొలుసు నమ్మ.. నిజము నే తెల్పితి
నన్ను నమ్మ వమ్మ... నాదు బుధ్ధి    ------ 3
((())))

సీస పద్యము
ఈ శరద్వేల గా నిండు పున్నమి గాను
అనువైన దిశ గాను .. అంద మిచ్చె
విహరణ వేళలు .. విజయవెన్నెలగును
ఆహ్లాద వేళలు.. హాయి గొలుపు
పడచు జంటలు గాను.. పకపక నవ్వులే
వేడుక చెలికాడు.. విధిగ తెలుపు
సమ్మోహితుడు గాను... సమ్మతి తెల్పె
కలువభామలతోను..కళల వేళ

ఆటవెలది
బిందె నెత్తిపై న...బక్కచిక్కె మహిళ
లోట యెత్తి కొట్టె చెంబు మోము
గిన్నె మోము మొగుడు .. గంతులేసియును లే
ప్రేమ పుట్టు బిగువు.. పడతి మొగుడు
((()))----- --- 4

సీసమాలిక
గడియార ముల్లులు..ఘడియ ఘడియ తిర్గు
కాలము తిరుగు టే.. కధలు కదులు
మందులు వాడొచ్చు..మనసును కొనలేవు
ఆరోగ్యమే శోభ.. అవసరము యె
ఇల్లుని కొనవచ్చు... ఇల్లాలి కోరిక
ఆత్మీయులుండచ్చు... అర్ధ ముగను
ఆహార భద్రత...ఆకలి తీర్చుట
జీవిత కాలము..జీర్ణ శక్తి 
విజ్ఞాన సంపద... వినయము తోడుగా
జ్ణానము అనంత..జ్ణాపకము యు 
 మంచాన్ని కొనవచ్చు.. మాతృత్వం కొనలేవు
మంచి గా పలుకు లు..మనసు నీడ
తేటగీతి  
మాకు ధైర్యాని పెంచుము మహిమదేవి
మాలొ ఓర్పును నేర్పును మృదుల దేవి
ప్రకృతి తెలిపేది తెలుపుము ప్రేమ దేవి
కాల మాయను తప్పించు కళల దేవి
((()))

సీస పద్యము

అహింసా వాదం... ఆత్మబంధువు గాంధి
మహాత్ముడు బాపు గా.. మహానేత దేశం
గనలేవు రాజ్యమే.. కాలగతిగ మారెలె
కనులకు విలువేది... కదలాలి ఇకనైన
మనసుగా తెలుగు కు... కళ్ల నీరు గవచ్చె

అణువణువున గాను... ఆశలమహాత్ముడు
గుండేలో చోటుయే.. గొప్పగ పితామహుడు
బండనే మార్చెనే... బుద్ధిమంతుడు గాను
దాండిలొ సత్యాగ్రహం.. అహింసా మార్గమే
ఆడి తప్పు చేయని..అందరి లొ గాంధీ

ఆశయం వెలుగులే ... ఆరాట పోటీ లు
విశ్వాస పరీక్షలు... విజయానికి మార్గం
సుశ్యామ సఫలమే... సకలంలొ శోభలే
దేశభక్తి చూపిన... దేశపిత గ గాంధీ

((()))
సప్తవర్ణి...పంచమాత్రల సీసము పాట

కలమారె కధమారె .. కనువిందు చేయు మా
కల లాట నిజ మాయె.. వింత రగడ
మది లోన మాయేను... మనువాడ మన్నాది
కధ లాగ కదిలే ను ... కనికరం గాను లే

విధి ఆట అయ్యేను... వింతగా నిజ మాయె
మదిలోన పలుకులే... మనసు లాయె
కలలన్ని తీరును లె... కన్నులా కదిలే ను
గలుగు లే సుఖములు .. కలుసునే కరములు

తలపులే సహజమే.. తపనలే తీరునే
మలుపు లే హృదయాన...మేలు కొలువు
ఒకరికి ఒకరుగా నె ... ఒకటి గా వెలుగులే
మకుటము కొరకు లే.. నువ్వు లతొ నావలే

సుఖము ల రోజులే..  సహనపు ఆటలే
సకలము సృష్టి యే... సుఖము చాలు
....
(((())))
సీస పద్యము శ్రీ రాముని తో సూర్ఫణఖ పలుకులు

మరుమల్లె సొగసుంది ..మనసంత విరిసింది
మనువాడ మన్నాది... మగువ మల్లె
ననువీడ వద్దంది.. నయనాల చిన్నది
నామాట వినమంది.. నవ్వు మల్లె
నటనలే వద్దంది...  ననుచేర మన్నాది
నీతోడు నేనంది... హృదయ మల్లె
నీవు నే నొకటంది.. . నావి నీవే నంది
నడుమ లేరన్నది.... నాట్య మల్లె

తేటగీతి

నిన్ను ప్రేమించా మనసుతో నరుని కోర్కె
నిన్ను వలచాను వయసుతో నయన కోర్కె
నిన్ను  పిలిచిను సొగసుతో  నాడి కోర్కె
నిన్ను కలిసాను కను సైగ నిన్ను కోరె

--(())--

సీస పద్యము

చినుకుల సవ్వడి ...చలనాల వేగమే
తడిపొడి జల్లులు ... తపను లాయె
కనుగొను అందము.. కొసలేలు మెరుపులు
కమ్ముకొనియు వచ్చె... కళలు లాయె
స్వనములు చిటపట.. జలములు చిందగా
సహనపు చూపులే.. సుఖము లాయె
తరుణము తాపమే.. తపనలుగా మారె
తనువు పొందుము రామ... త్వర పడుము

తేటగీతి

కోరికయు చాలు తీర్చుము...కరుణ రామ
కరుణ నాపైన వుంచుము... కావ్య రామ
కధలు చెప్పకు నాతోను... కలలు తీర్చు
కలల సౌఖ్యము జుర్రుకో.. గ్రాహ్య రామ

--(())--
రాముడు ... సూర్ఫనతో పలికే

స్త్రీ లకు కామము... సహజసౌందర్యమే
నీలా ఎగబడరు గా...నిజము తెల్పు
స్త్రీ లలో మానస... సంతృప్తికరమైన
జీవిత సేవలే.... చతురత సుఖములే
సూర్ఫణఖా నీవు..... సౌమిత్రి ని కలువు
బ్రహ్మచారి గనుండె.... భయము వలదు
సుందరాకారుడు ....... శోభను పెంచును
జాడ్యము తొలగించు.... చెక్క నోడు

తేటగీతి

సౌమిత్రి విషయము..సంఘ్రహించ గలిగె
బుధ్ధి చెప్పదలచి ఉండియు బోధ చేసె
ముక్కు చెవులను కోసియు మడమ తిప్పె
భీతి జెంది సూర్ఫణఖయే .. భయము చెందె

--(())--
మనలోని పది అవగుణాలను హరించేది ఈ "దశహర " పండుగ 

కామ (Lust) ,  క్రోధ (Anger),  
మోహ (Attachment),  లోభ (Greed) ,  
మద (Over Pride)  మాత్సర్య (Jealousy) ,  
స్వార్థ (Selfishness), అన్యాయ (Injustice),  
అమానవత్వ (Cruelty)  అహంకార (Ego) 

 ఈ పది దుర్గుణాలపై విజయం సాధించే శక్తినిచ్చేది కనుక దీనిని "విజయదశమి"  అనికూడా అంటారు. 
****
సీస పద్యము "విజయదశమి "


సీ::చైతన్య సంతోష - చేతిపూవులతోడ
     నిందార మునిగిన - నీటు కాడు
     విస్తృత లహరీ - విశ్వాస సద్భావ
     వినమ్ర విషయాల === దీప వాసి
     మ్రోక్కిన వారికి -- మోక్షంబు కల్పించి
     ఇష్టము ను తెల్సి --- ఇచ్చువాడు
     సుఖమునే అందించు -- సుమధుర సూర్యుడు 
     బట్టిఇచ్చెడినట్టి -- బాల కుండు

తే::  చెలియ మాటల తన్మాయ చూపినోడు
       చెలిమి కోరుతున్నడి వాడు --ఆడు వాడు 
       కలిమి కోరిన వారికి కాయు వాడు
\      మగువ మాటలు నమ్ముచు ఉండువాడు
                   --(())--


అలహిరణ్యకశిపనణఁచినవిష్ణుఁడే..
సర్వజగత్రాత యుర్విభర్త !
ఉగ్రనృసింహుఁడే యూర్జిత శక్యుఁడు
జగములరుజలకు శమనకారి !
తీక్షణ దంష్ట్రాల తెంపరి దైత్యుని
నఖములఁజీల్చిన మఖనుతుండు !
భాస్వద్విశేషరూపాన్వితుఁడాహరి..
దైత్యులపాలిఁటి దమనకరుఁడు !

గీ.
హ్లాదకారుఁడు ప్రహ్లాదరాగమోది !
అతులశక్తిపరుండౌను నుతివరదుఁడు 
అట్టిదేవదేవుఁగొలిచి యంజలింతు..
నారసింహుఁడే జనులకు భూరిరక్ష !!! "
------------

దశరథ జనకులు తగువారలిరువురు
    సంబంధబాంధవ్య సామ్యములకు
నిటుయేఁడునటుయేఁడు నిడుదంపు వంశాల
      ధర్మసంక్రమణంపు కర్మచరిత
మైథిలీశ్రీరామమాంగళ్యయుగళము
జగతి కెల్లను శుభ శరణు గతియె
   చక్కనిజంటలౌ నక్కజమనుచును
     యిరునగరప్రజలు నరుసమొంద్రి

రామలక్ష్మణభరతాది రాఘవులును
నూత్నవధువులఁజేపట్టి నూత్నకళల
నగరికేతెంచిరంతసానందముగ !
మౌనులంతదీవించిరి మాన్యతనిడి !!! ".....
------------


విజయమ్ము సాధించు -- వినయమ్ము చూపించు 
విషయాలు నీవంతు -- విపుల పరచు 
వరదవ్వని సరదా  -- వరుసగా సంబరం  
వలపుల ఉయ్యాల -- విధిగ మలచు 
వాన ఆశీర్వాదం  - వాన ఆప్యాయత
వలికేను అభిమతం - వరుస తలచు 
విజయదశమి నాడు - విజయవాంఛలు తీరు 
విశ్వమహిమ చూడు -- విజయ వాడ   

ఆటవెలది 
సిద్ది బుద్ది నిచ్చు సర్వజగతి మాత 
శుద్ధి చేయు మనసు శుభ్ర బరచు 
విద్య నేర్పు తల్లి  విషయవాంఛను తీర్చు 
ఘడియ సుఖము ఘడియ నిచ్చు తల్లి 
--((())--

----
సౌవర్ణలక్ష్మిని సౌగంధ్య పుష్పాల
సేవింతునెపుడును సిరులకొఱకు
రాఘవేంద్రయతిని రాగమంత్రవిదుని
పూజింతు మనమున పుష్టికొఱకు
శ్రీసాయి నాథుని రీతితత్త్వానికై
ధ్యానింతు ముదమున తారణముకు
సింహాచలేశుని సేవింతు భక్తిమై
     సకలదుష్టహరణుశ్రద్ధగాను

' సర్వదేవతాభ్యోనమస్సర్వదైవ '
యనుచుత్రికరణశుద్ధిగా భణితవిధిని
సర్వజీవసంక్షేమమే పర్వమటుల
కోరుటనుకాంక్షమదినంత కూర్మినీయ !!! "

----------------------------------------

ఓంసవిత్రేనమ ఓంఅరుణాయచ    
 భాస్కరాయ రవయే హస్కరార
ఓంకారవాసాయ ఓం సూర్యదేవాయ
 మిత్రాయ పూష్ణే చ సూత్రదాయ
సర్వశత్రుఘ్నాయసర్వచేతనదాయ
సాకల్య సాఫల్య శాంతి దాయ
అభయదాయజయాయ హరిమూర్తి
రూపిణే సౌవర్ణ రుచికరాయ

యనినుతించుచునర్చింతు హర్షవల్లి
దేవునిప్రలబ్ధకుసుమదివ్యరీతి
స్వాస్థ్యసౌభాగ్యవరదుని సరసిజాప్తు
త్రికరణవిధిని భక్తితో తెలియునంత !!! "
-------------

పుండరీకాక్షాయపండరీనాథాయ
   వాసుదేవాయచవందితాయ
మాధవాయసమాయ మధుసూదనాయ చ
       శ్రీనివాసాయ చశ్రీప్రదాయ
శ్రీవేంకటేశాయ శ్రీధరాయచ నమః..
వకుళాంబపోషిత వరసుతాయ
పద్మావతీశాయ పాలితభక్తాయ
    మంగనాథాయచ మంగళాయ

యంచుకైమోడ్పులిడుదును యాగవేద్యు
నతులమాహాత్మ్యవిభవుని నసమబలుని
మల్లెపారిజాతకుసుమమాలతోడ
త్రికరణాత్మనా ముదమార త్రిగుణరహితు !!! "
--------------

సీ:: శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ శ్రీ ధర్మ  తేజస్వి 
      పాలకా  ముర హరీ పావ నుండ 
      గోవర్ధన్నోధ్ధార  గోపికా లోల అ 
     క్రూర వరద శ్రీ ముకుంద నంద 
      కర్తవ్య  దక్షత  కారుణ్య దీక్షిత  
      పాండవ రక్షక  ప్రాణ రక్ష 
      కోరుకున్నోరికి   బంగార మిచ్చేటి  
      కోనేటి రాయుడు రక్ష రక్ష 

తే ::  మనసు కోరిక తెలిసికొని ధర్మ రక్ష  
        వయసు వేడుక గమనించి  ఆశ తీర్చి
        మమత  మానవత్వమ్ముకు శిష్ట రక్ష   
        కరుణ కృష్ణ లీలామృత మ్మేగ రక్ష  


"సీసమాలిక --

బసవనియాజ్ఞగా వాద్యాల ఘోషలే
భువనాళినిండంగ భోరుమనఁగ
గిరిజమ్మ ముదమున కేలుఁగలుపుచును
పతితోడ లయతాళపద్ధతిగను
తకధిమి తకధిమి తత్తకిటతకిట
ధిత్తళాఙ్ దిధ్ధితై ధిమి - ధిమి యని
నర్తించె హేలగా నాట్యమ్మునాతల్లి
 సప్తస్వరయుతమౌ సంగతులకు

పాడుచు జగదీశ భవునితోచేసెనే
 శైవులందరునంత సంతసించ
శిఖినాగవృషభేశసింహాలు తమతమ
     వైరభావాలను వదలుకొనఁగ
భవదేహశోభితభస్మముమౌళిపై
   సురులంతఁదాల్చిరి శుభముఁగోరి
లయకారుఁడంబతోరాగమోహముఁగల్గి
       విశ్వశోభలనిచ్చె వేడ్కమీర

గీ.
--
కార్తికేయ గణపతులు కౌతుకమున
మోదమందినర్తించిరిపూర్ణమతిని !
ఆదిదంపతులుపితరులందరకును !
శైవులకుజోతలిడుదును శర్మమరసి !!! "

----------------------------------------


మధుకైటభాసురమర్దిని ! మాతంగి !
      శంకరహృదయేశి ! సత్త్వదాత్రి !
అన్నపూర్ణే ! శుభే ! యాగఫలవరదే !
      శ్రుతిసుభగే !  పరే ! సూక్త ధాత్రి !
కనకాంచితాంబరే ! ఘనసౌమ్యతత్త్వదే !
     వింధ్యవాసిని!  శక్తి ! ఆంధ్యహంత్రి !
శ్రీ విష్ణు సోదరి ! శ్రీవాగ్విభవదాత్రి !
     దక్షజే !యోగిని ! దౌష్ట్యహంత్రి !
-

దేవి తేచరణశరణం తీర్థ్యకామ్య
మేవచింతయామిసతతం..మిహిరనేత్రి !
వరమనుగ్రహవరమేవ వర్షయ మయి..
జనని ! తేనమోస్తు గిరిజే ! శంభు పత్ని !!!
----

"సీ.

ఇ * నకుల * రత్నమే యినసమతేజుఁడు
కువలయహాసుఁడు కోసలపతి !
ఘననీలకాంతుఁడు గాధేయశిష్యుఁడు
     * కృపఁ * కునెలవనెడి కీర్తిశాలి !
* భీమ * శౌర్యులనంత భీషణధనువుచే
      దుర్దాంత దనుజులదునిమెకాదె !
* కర్ణ * పేయంబగుస్వర్ణనాముఁడుకదా
         శబరినిఁగరుణించు సత్త్వుఁడితఁడు !

దశముఖునిఁజంపి రక్షించె దక్షతగను
కుశలవులతండ్రి జనులను కూర్మితోడ
మైథిలీపతిశరణమే మైతొడవగు !
' రామచంద్రాయ నమ' యందు రహినిఁగోర్తు !!! "


" సీ. ( శ్లోకరూపేణ )..

దాక్షాయణి ! విరజే ! దైత్య సంహారిణి !
      సౌభద్రదాయిని  ! సరసిజాక్షి !
ఓంకారరూపిణి ! యోగశక్తిప్రదే !
     కరుణాపయోనిధి ! కామ్యదాత్రి !
శ్రీలక్ష్మి !  శ్రీవాణి !  శ్రీలలితాంబికే !
     శక్తిత్రయాత్మకి ! ముక్తిదాత్రి !
చంద్రాంశధారిణి ! చంద్రసహోదరి !
చారుహాసరుచిరే ! చారుగాత్రి !

గీ.

మమ శరణ్యే శుభఫలదే ! మాంప్రసీద
శివకుటుంబిని సర్వేశి ! భవమదఘ్ని !
సన్నిధింమేప్రయచ్ఛతాత్ సార్ద్రనేత్రి ..
తవచరణకమలావేవ భవహరసతి !!! 

----------------------------------------

( అత్ర...కమలౌ + ఏవ = కమలావేవ..)
"సీ.

ముడుపులు మ్రొక్కులు మూటఁగట్టుకొనుచు
    నిన్నుఁజూచెడి కాంక్ష నేర్పడంగ
గిరులను తరులను విరులనుఁజూచుచు
     నీనామజపముతో నీరదాభ
నీదుదయనుఁగోరి నీసన్నిధినిపొంద
      పదపడి నడకతో..పార్థునిసఖ..
జవమునుపొందుచు రవములసందడి
     చేయుచు పాడుచు చిన్నికన్న..

గీ.

వచ్చుచుంటిమి గోవింద..వాసుదేవ..
చేదుకొనుమయ్య మమ్ములఁజెంతఁజేర్చి
యాదుకొనుమయ్య వైళమే యార్తిఁదీర్ప
పదములనుఁజేరి శరణంటి భక్తపోష !!! "
----------------------------------------

"సీ.
----
జవనాశ్వ రథమున సవనాత్మయానము
      చేయుచునుండెడి జిలుఁగుఱేఁడ ..
ఏడేడురంగులునేకమైయొకఁటిగ
       బ్రహ్మపదార్థముఁ బంచుచుండు
మూర్తిత్రయంపురూపోత్తమమూర్తివై
        లోకాలకెల్లను రుచిరదీప్తిఁ
గలిఁగించు రసదాత కమలాక్షలోచన..
       జీవనసంధాత.. కావుమయ్య
గీ.

సాంక్రమికరుజలనుఁబాపు సాంద్రహృదయ..
దీర్ఘరుగ్ఘర్త..భాస్కర..దీనపోష
స్వాస్థ్యసౌభాగ్యవరదాత..భయవిదారి..
నీకు కైమోడ్పులిత్తుము నిగమరీతి !!! "

----------------------------------------


"సీ.
హరిభక్త సేవయే హరియించు పాపాలు
      ' గోవింద ' యనఁగనే కూడవచ్చు
' హరి - హరీ ' పిలిచెడి యార్తిజనులనెల్ల
     సరగునఁ గాపాడు శార్ఙ్గ ధన్వి
 భగవంతునికథలుభాగవతునిఁజేసి
      కైవల్యపదమిడు కలిఁమినటుల
శ్రీవత్సలాంఛను సేవింప రారండు
      భాగవతవరుల భజనసేయ

గీ.

గిరిశపూజితుననిశము విరిసరముల
నెమ్మదినియర్చనసలుపు సమ్మతము
నాచరించెద శ్రద్ధతో శౌచవిధుల
నియమ సాష్టాంగ ప్రణతుల..భయమువీడి !!! "
((()))
సీ! చక్రవాళ పరీత సర్వం సహా
పరమ తీర్ధములలో బెరువ కాశి
కాశికా పట్టణ క్రోశ పంచక తీర్ధ
సమితి లో సారంబు జహ్ను కన్య
జహ్ను కన్యా తీర్ధ సముదాయమున యందు
గడు బెద్ద మణికర్ణికా హ్రదంబు
మణికర్ణికా తీర్ధ మజ్జన ఫలము కం
టెను విశ్వనాధు దర్శన మధికము.

తే!గీ! విశ్వపతి కంటె గైవల్య విభుని కంటె
గాలకంఠుని కంటె ముక్కంటి కంటె
దీర్ధములు దైవములు లేవు త్రిభువనముల
సత్యమింకను సత్యంబు సంయ మీంద్ర! (123)

తా. లోకాలోక సర్వ భూమండలము నందలి పరమ తీర్ధములలో..కాశీ పెరువ. కాశికా నగర పంచ క్రోశ మధ్యమునందుగల తీర్ధ సముదాయములలో జహ్నవి సారభూతమైనది. జహ్నవీ తీర్ధ కదంబములలో మణికర్ణిక మిక్కిలి గొప్పది. మణికర్ణికా తీర్ధ స్నాన ఫలము కంటే, శ్రీ విశ్వనాధుని దర్శన ఫలము గొప్పది.కైవల్య నాధుడైన విశ్వనాధుని కంటే, కాల కంఠుని కంటే, ముక్కంటి కంటే అధికమైన తీర్ధములు,దైవములు భూర్భువస్సువర్లోకములు మూడింటి యందును లేవు. ఇది సత్యము. మరియూ సత్యము.

ఈ విధమైన కాశీ మహాత్మ్యములు "శ్రీనాధ మహాకవి" ప్రణీతంబైన "శ్రీ కాశీ ఖండం"లో సప్తమాశ్వాసమునందు చెప్పబడెను. ఈ పద్యములు విన్నా,చదివినా సకల ఐశ్వర్యములు సిద్ధించును.

( ఇయ్యది.. నాచే.. అనగా.. పేరి వేంకట సూర్యనారాయణ మూర్తి * అప్పాజీ * రచింపఁబడినది..)


--(())--  

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి