5, మార్చి 2024, మంగళవారం

 నేటి ప్రాంజలి ప్రభ.. దేవీ.. శ్రీదేవీ.. వృత్త మాల

ప్రతిరోజు చందస్సు గణాలు పొందు పరిచేద
గురువులు పండితులు వ్రాయగలరని ఆశిస్తూ..05/03..
***
Pranjali Prabha  వృత్త మాల
మాత్రా శ్రేణి..ర స య త త గ గ.. యతి.. 10

ధైర్య సాహసమేను విద్యాదైవమ్ము తోడ్పాటు గానే
సౌర్య వంతుడుగాను దేశా సౌఖ్యమ్ము ధర్మమ్ము గానే
ఆర్యపుత్రుడుగాను సత్యా ఆధ్యాత్మ మార్గమ్ము గానే
కార్య సిద్ధివలే సహాయమ్ కారుణ్య భావమ్ము దేవీ

నాకు విద్యల వెల్లువే ధ్యానా సత్య దారామృతమ్మే
లోకమందున ధైర్యపుణ్యశ్లోకాలు వళ్లించ లక్ష్య
మ్మే కళా మది మోక్ష ధర్మమ్మే నీతి సామర్ధ్య మూర్తిన్
చాక చక్యము జూపి సంసారం క్రాంతి నిచ్చేటి దేవీ

కాల నిర్ణయమే సవిద్యా కామ్యమ్ము కర్తవ్య దీక్షా
జ్వాల దేశమునందు దుష్టా జాడ్యమ్ము తర్మేటి శిక్షా
పాలకుండును సర్వ రాష్ట్రా పాఠ్యమ్ము తెల్పేటి రక్షా
వేళ మీరక సత్య సేవా విద్యా గాపాడుమా తల్లి దేవీ

మన్ననే మదివాక్కు సాధ్యా మాధుర్య సామ్మోహ సేవా
మన్నికై సహనమ్ము జూపే మంగళ్య బంధమ్ము సేవా
ఉన్న మార్గము నమ్మి జేసే యోనత్య లక్ష్యమ్ము సేవా
కన్న వారితొ జూపు ప్రేమ కర్తవ్య సర్వమ్ము దేవీ

ధ్యాన మార్గము నెంచి నిష్టా ధ్యాసా మహా ప్ర్రార్ధ నౌనే
మౌన లక్ష్యము గాను దాస్యంమౌ భక్తి సామాన్య మౌనే
మాన ప్రాణము విశ్వ కళ్యాణా ధ్యాన దారుడ్య మౌనే
వాన తీర్ధము పారమార్ధం వ్యాసార్ధమే ప్రేమ దేవీ

ఆకరమ్ములు సర్వ రక్షా సాధ్యా సమానమ్ము గానే
భీకరమ్ముల విద్య తోడై పూర్ణత్వ దాహమ్ము గానే
శ్రీకరమ్ముల నేస్తమే సు శ్రీలన్ సు బంధుత్వ మేనే
నీకరమ్ములు శ్రీకరమ్ముల్ నీ సాటి లేరమ్మ దేవీ

సామ్యమే చరితమ్ము సాధ్యా సామర్ధ్య సాంగత్యమేలే
కామ్య యున్నతినెంచ నిత్యా కర్తవ్య దాతృత్వ మేలే
రమ్యతే విషయమ్ము చాతుర్యమ్మేను మాటల్లు మేలే
సౌమ్యమే సహనమ్ము గానే సౌసీల్య బంధమ్ము దేవీ

కోరు కోకయు వచ్చి పోయే కోలాట బుద్దుల్ గ నేలే
చేరు వేయగు దుఃఖ మోనే చింతల్లొ చేష్టల్ గ నేలే
మారు పోకడ వచ్చిజేరే మానమ్ము  సౌఖ్యం గ నేలే
పారు నీదయ ధర్మ మౌనే పాఠమ్ము దీనమ్ము దేవీ

లోక శోకవినాశ కార్యా లోలా నతుల్ దివ్య వాణీ
నేకమౌ కళజూప సత్యా నీడా గతుల్ భవ్య వాణీ
స్వీకరమ్మగు లక్ష్య మార్గా స్వీకర్త బాంధవ్య వాణీ
శ్రీకరా భవ బంధ హృద్యా శ్వేత ప్రభా పూర్ణ దేవీ

నేటి ప్రాంజలి ప్రభ.. దేవీ.. శ్రీదేవీ.. వృత్త మాల
ప్రతిరోజు చందస్సు గణాలు పొందు పరిచేద
గురువులు పండితులు వ్రాయగలరని ఆశిస్తూ..05/03..
***
Pranjali Prabha  వృత్త మాల
మాత్రా శ్రేణి..ర స య త త గ గ.. యతి.. 10

ధైర్య సాహసమేను విద్యాదైవమ్ము తోడ్పాటు గానే
సౌర్య వంతుడుగాను దేశా సౌఖ్యమ్ము ధర్మమ్ము గానే
ఆర్యపుత్రుడుగాను సత్యా ఆధ్యాత్మ మార్గమ్ము గానే
కార్య సిద్ధివలే సహాయమ్ కారుణ్య భావమ్ము దేవీ

నాకు విద్యల వెల్లువే ధ్యానా సత్య దారామృతమ్మే
లోకమందున ధైర్యపుణ్యశ్లోకాలు వళ్లించ లక్ష్య
మ్మే కళా మది మోక్ష ధర్మమ్మే నీతి సామర్ధ్య మూర్తిన్
చాక చక్యము జూపి సంసారం క్రాంతి నిచ్చేటి దేవీ

కాల నిర్ణయమే సవిద్యా కామ్యమ్ము కర్తవ్య దీక్షా
జ్వాల దేశమునందు దుష్టా జాడ్యమ్ము తర్మేటి శిక్షా
పాలకుండును సర్వ రాష్ట్రా పాఠ్యమ్ము తెల్పేటి రక్షా
వేళ మీరక సత్య సేవా విద్యా గాపాడుమా తల్లి దేవీ

మన్ననే మదివాక్కు సాధ్యా మాధుర్య సామ్మోహ సేవా
మన్నికై సహనమ్ము జూపే మంగళ్య బంధమ్ము సేవా
ఉన్న మార్గము నమ్మి జేసే యోనత్య లక్ష్యమ్ము సేవా
కన్న వారితొ జూపు ప్రేమ కర్తవ్య సర్వమ్ము దేవీ

ధ్యాన మార్గము నెంచి నిష్టా ధ్యాసా మహా ప్ర్రార్ధ నౌనే
మౌన లక్ష్యము గాను దాస్యంమౌ భక్తి సామాన్య మౌనే
మాన ప్రాణము విశ్వ కళ్యాణా ధ్యాన దారుడ్య మౌనే
వాన తీర్ధము పారమార్ధం వ్యాసార్ధమే ప్రేమ దేవీ

ఆకరమ్ములు సర్వ రక్షా సాధ్యా సమానమ్ము గానే
భీకరమ్ముల విద్య తోడై పూర్ణత్వ దాహమ్ము గానే
శ్రీకరమ్ముల నేస్తమే సు శ్రీలన్ సు బంధుత్వ మేనే
నీకరమ్ములు శ్రీకరమ్ముల్ నీ సాటి లేరమ్మ దేవీ

సామ్యమే చరితమ్ము సాధ్యా సామర్ధ్య సాంగత్యమేలే
కామ్య యున్నతినెంచ నిత్యా కర్తవ్య దాతృత్వ మేలే
రమ్యతే విషయమ్ము చాతుర్యమ్మేను మాటల్లు మేలే
సౌమ్యమే సహనమ్ము గానే సౌసీల్య బంధమ్ము దేవీ

కోరు కోకయు వచ్చి పోయే కోలాట బుద్దుల్ గ నేలే
చేరు వేయగు దుఃఖ మోనే చింతల్లొ చేష్టల్ గ నేలే
మారు పోకడ వచ్చిజేరే మానమ్ము  సౌఖ్యం గ నేలే
పారు నీదయ ధర్మ మౌనే పాఠమ్ము దీనమ్ము దేవీ

లోక శోకవినాశ కార్యా లోలా నతుల్ దివ్య వాణీ
నేకమౌ కళజూప సత్యా నీడా గతుల్ భవ్య వాణీ
స్వీకరమ్మగు లక్ష్య మార్గా స్వీకర్త బాంధవ్య వాణీ
శ్రీకరా భవ బంధ హృద్యా శ్వేత ప్రభా పూర్ణ దేవీ


విన్న పాలను విన్న వించ విఘ్నాలు మాపేటి దేవీ

కన్న వారికి మంచి చేయు కాసేటి మోసేటి దేవీ

****


మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ

అంశం.. మనసు

6-3-2024


విన్న పాలను విన్న వించ విఘ్నాలు మాపేటి దేవీ

కన్న వారికి మంచి చేయు కాసేటి మోసేటి దేవీ

వెన్న ముద్దలు ఆరగించు వేనోళ్ల మొక్కేటి దేవీ

 వెన్నెలై దయ చూప గల్గు విశ్వాన్ని యేలేటి దేవీ 


రాదు రాదను మాట నోటన్ రాణించ నీ శక్తి లీలన్

పోదు పొదను విద్య పంచెన్ భోగించ నీ యుక్తి లీలన్

కాదు కాదని లీల జల్లుల్ గర్హించ నీ ముక్తి వానల్

లేదు లేదన బోకు నేర్చన్ లీలావిశేషాలు దేవీ


ప్రీతి నిచ్చెడి  నీతి వాక్కుల్ విశ్వాస నీ భక్తి సేవల్

ఖ్యాతి పెంచెడి గీత వెల్గుల్ కాలమ్ము నీ మాయ శోభల్

జ్యోతి కాంతులు నిత్య శోభల్ జోలాలి నీ పాట మార్పుల్

నాతి వై పలు ధర్మ మై సన్మార్గంబు వై వెల్గు దేవీ 


కావ్య దీపము నిత్య వేల్గు కార్యమ్ము జే సేటి జీవిన్

దివ్య బావుక సత్య మార్గ తేజమ్ము నందించు జీవిన్

అవ్యయం మది విద్య నెంచి సామర్థ్య మేజూప జీవిన్

సవ్యమై యలరార బుద్ధి సత్యమ్ము తెల్పేటి దేవీ


చాలు చాలని చెప్ప లేను జాధ్యమ్ము   చెప్పాను లేకన్

మేలు మేలని ఒప్ప లేను మో హమ్ము నేమర్వ లేకన్

పాలు నీళ్లని తెల్ప లేను పాపమ్ము మార్చేది లేకన్

వీలు నీదయ నౌను తల్లి విశ్వమ్ము యేలేటి దేవీ


కంచి చేరితి నీదు భక్తి కామ్యమ్ము జూపేటి తీరుణ్

సంచి తమ్ముగు నీదు నీడ సమ్మోహ మాపేటి తీరుణ్

వాంచి తమ్ముగు నీదు పూజ వాశ్చల్య లక్ష్యమ్ము తీరుణ్ 

మంచి మాటలు నీదు భుక్తి మమ్మేలు నీ యుక్తి దేవీ


రంగు రంగుల రవ్వ వెల్గు రంగేళి రాజ్యంబు నందున్

చెంగు చెంగున దూకు వెల్గు చెంబేలి పువ్వుల్ల నందున్ 

హంగు పొంగుల గువ్వ వెల్గు హంగామ జూఫుల్లు నందున్

పొంగు బంధమ్ము జూపు వెల్గు ప్రోశ్చాహ పర్చేటి దేవీ


నిత్య మానస సౌఖ్య మౌను నీడల్లె వెన్నంటి శక్తిన్

సత్య సాధన ధర్మ మౌను సంతోష సాహిత్య శక్తిన్

ముత్య మైనది వెల్గు లౌను ముఖ్యమ్ము ప్రేమైన శక్తిన్

పైత్యమే కళ మాట లౌను దైవమ్ము తోడౌను దేవీ


అల్లరే మది పద్య మౌను యాశ్చర్య పర్చేటి కళల్

చిల్లరే గతి విద్య లౌను చేయూత లేనట్టి కళల్

పిల్లలే విధి మాట లౌను పీయూష బంధమ్మ కళల్

చల్లనీ పిలుపాయె నీదు చిన్మాయ మాపైన దేవీ

రామకృష్ణుని లీలల్ స్ఫూర్తీ రమ్యత్వ చేయూత శోభల్

శోమ లీలలు గానే స్ఫూర్తీ స్తోత్రమ్ము తో పూజ శోభల్

ప్రేమ రాగ మనస్సే స్ఫూర్తీ ప్రేమత్వ లక్ష్యమ్ము శోభల్ 

శ్యామ సుందర లీలే స్ఫూర్తీ సాధ్యాయ దీపమ్ము దేవీ


నా మనోగత శక్తీ  నీవే నాదంబు గానంబు నీవై

ప్రేమ రూపము యుక్తీ నీవే వేదార్ధ సారంబు నీవై

క్షేమమే యగు భక్తీ నీవే కీర్తింతు రూపంబు నీవై 

శ్రీ మయంబగు ముక్తీ నీవే శ్రీ శక్తి రూపంబు దేవీ


సర్వ జీవుల నాదమ్మేలే సంగీత సాహిత్య రాజ్ణీ

నిర్వ హించును లోకార్ధమ్మై నీ దృష్టి నీశక్తి రాజ్ణీ

సార్వ భౌముని సర్వార్ధమ్మే సంతోష సంతృప్తి రాజ్ణీ

పర్వమై సహ పాండిత్యమ్మే పాఠమ్ము పత్రాక్షి దేవీ


జ్ఞాన నేత్రము కల్పించే విజ్ఞానమ్ము పంచేటి ప్రేమా 

ధ్యానమేగతి సౌలభ్యమ్మే దానమ్ము చేసేటి ప్రేమా 

మానమే విధి మార్గంబేగా మానుష్య తత్త్వమ్ము ప్రేమా 

మౌనమే మది వాశ్చల్యమ్మే మోక్షమ్ము నిచ్చేటి దేవీ


శోభితా నన సిందూరా శ్రీస్తోత్రస్య మూల్యమ్ము నేత్రే

ప్రాభవమ్మగు సూర్యాధిత్యా ప్రాధాన్యతా శక్తి నేత్రే

వైభవమ్మగు చంద్రాదిత్యా వైఫల్య పూర్ణత్వ నేత్రే

లాభమే శుభ జీవంమౌనే లాలిత్వ భావమ్ము దేవీ


మానవుల్ కళ విశ్వాసమ్మే మాధుర్యమ్మే భూతళమ్మే

దానవుల్ కళ సూర్మార్గం మేధారూప  మ్మై లోకంబు కమ్మే

ప్రాణముల్ సహ వాశ్చల్యమ్మై ప్రావిన్యమ్మే సీతళమ్మే

మానమే విధి మౌనమ్మే సా మాన్యమ్ము మోదమ్ము దేవీ


రక్త  వర్ణము భక్తీ రక్తీ రమ్యత్వమ్మే స్వాహ తృప్తీ 

రక్షుడై గుణ దీక్షా దక్షా రౌరత్వమ్ము  ధణాఢ్య తృప్తీ 

భక్తులే కథ చెప్పేకామ్యమ్ బంధుత్వ బంధవ్య తృప్తీ 

భుక్తికే గతి దాంపత్యమ్మే ప్రోత్సాహ వైనమ్ము  దేవీ


ఈ ప్రపంచమె తెల్పే విద్యా యీశా మహేశా సువాక్కుల్

దాపముల్ నశియిమ్చే వేగన్ ధన్యంబు నాజన్మ వాక్కుల్

కోపమున్ వదిలించే వేగన్ క్రోదమ్ము మాపేటి వాక్కుల్

జూపు సత్పదమున్ తేజమ్మై శో భాళి నిత్యంబు దేవీ 


అమ్మ నీకృపతో మామార్పే ఆశ్చర్య కావ్యమ్ము లిచ్చెన్

కమ్మనౌ పదముల్ రాహించున్ కర్తవ్య లక్ష్యమ్ము తెల్పెన్

నెమ్మి కూర్చగనే తేజమ్మై  నీకే నమోవాక్కు నాకున్

రమ్ము నాకిడుగా వేగంధీరత్వమ్ము సంప్రీతి దేవీ 


ర స మ త  త గ గ యతి..10

వెన్న ముద్దలు ఆరగించు వేనోళ్ల మొక్కేటి దేవీ

 వెన్నెలై దయ చూప గల్గు విశ్వాన్ని యేలేటి దేవీ 


రాదు రాదను మాట నోటన్ రాణించ నీ శక్తి లీలన్

పోదు పొదను విద్య పంచెన్ భోగించ నీ యుక్తి లీలన్

కాదు కాదని లీల జల్లుల్ గర్హించ నీ ముక్తి వానల్

లేదు లేదన బోకు నేర్చన్ లీలావిశేషాలు దేవీ


ప్రీతి నిచ్చెడి  నీతి వాక్కుల్ విశ్వాస నీ భక్తి సేవల్

ఖ్యాతి పెంచెడి గీత వెల్గుల్ కాలమ్ము నీ మాయ శోభల్

జ్యోతి కాంతులు నిత్య శోభల్ జోలాలి నీ పాట మార్పుల్

నాతి వై పలు ధర్మ మై సన్మార్గంబు వై వెల్గు దేవీ 


కావ్య దీపము నిత్య వేల్గు కార్యమ్ము జే సేటి జీవిన్

దివ్య బావుక సత్య మార్గ తేజమ్ము నందించు జీవిన్

అవ్యయం మది విద్య నెంచి సామర్థ్య మేజూప జీవిన్

సవ్యమై యలరార బుద్ధి సత్యమ్ము తెల్పేటి దేవీ


చాలు చాలని చెప్ప లేను జాధ్యమ్ము   చెప్పాను లేకన్

మేలు మేలని ఒప్ప లేను మో హమ్ము నేమర్వ లేకన్

పాలు నీళ్లని తెల్ప లేను పాపమ్ము మార్చేది లేకన్

వీలు నీదయ నౌను తల్లి విశ్వమ్ము యేలేటి దేవీ


కంచి చేరితి నీదు భక్తి కామ్యమ్ము జూపేటి తీరుణ్

సంచి తమ్ముగు నీదు నీడ సమ్మోహ మాపేటి తీరుణ్

వాంచి తమ్ముగు నీదు పూజ వాశ్చల్య లక్ష్యమ్ము తీరుణ్ 

మంచి మాటలు నీదు భుక్తి మమ్మేలు నీ యుక్తి దేవీ

****
యమునా!* జననిగఁ బ్రజలలొ యాసలు తీర్చన్ 
సముచితముగ కాచుచున్న చక్కని తల్లీ!
ప్రముదముతోడనె భజింతు ప్రభలే యగుటన్ 
సముదంచిత కవన ధార జయదా దేవీ

అంబా శాంభవి భవాని యాశ్రిత దుర్గా
లంబోదర మాతవమ్మ లాలించమ్మా
కంబుగ్రీవా నతిగొనికాలము హంత్రీ 
దంబంబుల బాపుమమ్మ  దానవ దేవీ

వర సిద్ధి బుద్ధి తోడుగ వాక్కుల పంచెన్ 
వరముల నోసగెడు గణేశ భయభక్తులతో
నిరతము నిను గొలిచెతల్లి నిజమే యగుటన్ 
మరువక మము గావుమయ్య మదిలోనెపుడున్||

అల్లెద పద్యము తెలుగున ఆలన పాలన్ 
యల్లరి వేషము కలవర యాసగు లేలన్
చల్లని చూపుల కలయిక చలమై తృప్తిన్
తెల్లని వెలుగుల పరమగు తేలుచు దేవీ

నిలువెల్లనుభయముచేత నీరగు చుండన్
తలదాచుకుంటి తరణము తక్కెర చెందున్
నలనల్లని మేని ప్రభలె నయనములమరెన్
కళలే నిలిపిన జగతిన కానుపు దేవీ

నిను మిత్రుండను రజితము విలువేయగుటన్
గనకముబుద్ధియును నాల్గు కారణములుగన్
కనుగొను రూప కమనీయ కాలమగుటయున్
 కని దేవ గురుడుగ సెప్పె నన్నిట దేవీ

అందము లేకయు యగుపడి ఆకర్షితిగన్
అందములో రవి ని కాను ఆశ్రిత వాణిన్
అందము లో శశి ని కాను ఆ సత్తి యగున్
పొందుసు ఖమ్ము కలిగించు పోలిక దేవీ

మనసు శృతిలయలకు మగువ మాత్రము బుద్ధిన్
తనువు విలువ తెలుపగలగు తాపము నందున్
మనదను వశము సుఖమగు మానస మందున్
అణుకువ బ్రతుకు అల మల్లె ఆటలు దేవీ 

ధనమే పొందవచ్చు మనసు ధర్మము తప్పున్
మనకే నిద్ర కరువగుట. మర్మము వల్లన్
క్షణమే సుఖమగుచు నుండు క్షామము పెర్గున్
మనసే శాంతికి మనుగడ మావలి దేవీ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి