2, జనవరి 2024, మంగళవారంబ్రహ్మతత్వభావాలు ..౧ సీస పద్యాలు 


అన్యాయమును దుష్టబుద్ధిని తరిమియు 

ధీరుడుగాను విధేయుడగుట, 

సిద్ధాంతములనువశీకరములగాను     

నిర్భీతిగా నుద్ఘాటించుచుండె 

తెగువతో కాపాడి గుప్తవిద్య లనేవి  

నేర్పి మానవుని పురోభివృద్ధి

పరిపూర్ణతల యెడ పరమావిధినిచూపి    

జనుల సేవయు చేయు జపత రామ 


జాగరూకత కలిగి యుండుటయు రామ 

మానవ పురోభివృద్ధిగా మనసు పంచు 

ప్రజల రక్షణ ధ్యేయంగ పాకులాడు 

ప్రాంజలి నొనర్తు రామ నీ పాదములకు   ***కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి